Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1017 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 12 Janvrier. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 06 decembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qf8jd4qn15/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

» Voor België 5 centiemen, voor Nederland 5 cent iet nummer floofdopsteller-Eigenaar: JT7LITJ3 KOSTE, BRUSSEL VIJFTIENDE JAAR] Maandag: 12 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brnssei ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maandS m. Belgit, vrachtvrijtr. 14,00 7,804,00 Nederland, » » 20,00 10,808,80 Andere landen > 82,00' 16,008.00 len kan inschrijven op alle postkantoren De mtehrijver» voor een jaar (f % frank), heiben recht op eene gratia boehenpremu en een fHllutireerd mkelifluch bijvoegsel van 8 blad*. Vlaamse van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAaÏ PER WEEK BBSTXJXJI* EN RED AOTIE i TELEFOOH M8 Nr. 12 Maandag: 12 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brnssei AANKONDIGINGEN 4« Bladzijde, per kleine regtl fa . .fr. 0*50 !• Bladzijde» 1*00 *Bladzijde .« fr. ten> 3,00 Rechterlijke eerherstellingen Ms .» *,0§ DE ^UTHENEN Een politiek proces De rassenstrijd, die sedert zoo lange jaren gè.vóerd wordt onder de volk-eren o-p beide he Wingen van het Kar path en gebergte, dat •'^kénrijk-Hongarije van Rusland scheidt, heeft in de laatste tijden een vri.j scherp karak- ■ _ ter aangenomen. En het monster geding we- gens, opstand en aanspormg tot opstand jegens het gevestigd gezag, thans hangende voor de booge vierschaar van de Rongaar&che plaats Marmaros-Sziget, is niet van aard om • de ^:.|e'esten*ïef&föl^ë;n en vrede'aan te brengen.. Door het groot aantal . bèsDhuHdigdem — 180 zegtmen — alsook door de talrijke verdedigers .... en getuigen, die er bij zulten optreden, herinnerd dit monsterproces levendig aan de be faamd-e pro dessen wegens hoogverraad tegen de Serviërs, te Agram en tegen .de Kroaten te Weenen, Naar de Ungarische Post verneemt, gaat het hier niet minder om dan een poging tot zedelijke inlijving bij Rus-land van de Grieksch katholieke Ruthenen, die men van Hongarije wil lo&rulbken. » Schatten gouds werden besteed om de bevolking tot de Russische kerk over te halen enzonder tusschenkomst der GriekschkathoMekebisschoppen, die keizer Frans-Jozef zelf wistente bewegen, ingrijpend op te treden, zou hetRussisch plan reeas gedeeltelijk zijn uitgevoerd.| Op bevel van den keizer belastte de minister ( van Justitie het gerecht van Marmaros-Sziget den opstand te dempen in het ei; een honderd-. tal personen, waaronder de aanvoerder Kaïbal-1 guik, werden ingerekend, en beslag gelegd op • gansche karrevrachten drukwerken. Van Russiche zijoe evenwel wordt alles be-: tracht om elike politieke beteeken is aan de ...'■samenzwering te ontnemen en de Russische ' *graaf Rohrin&ky, de voorgewende opsteker van I den opstand, geholpen door Russische monniken, loochent hardnekkig alle schuid Zoo in Oostenrijk als in Rusland, wordt hetproces met groote belangstelling gevolgd, om1dat men langs beidie zijden overtuigd is dat,' weilk ook het verloop weze; de weerbots zdohin Oostenrijk geweldig zal doen gevoelen.j*** Het was .waarlijk niet noodig, dat deze nieuwe zaak aan het licht kwam om de .Riithenen te Weenen in onmin te doen vallen. f'De houding der gekozenen van Galicië, in den Oostenrij.kscihen Redensrath en de woelige too-1 ■ jj&èlen, die' zi'j er verwekken, hebben in 'Jelaatste jaren herhaald de aandacht van Europa p dit klein, maar wispelturig volk ge-Verigd. Zonder van denzelfden aard, te zijn 1 als de strijd, dien Tsj?ken en Duitscners voeren voor de heerschappij in Pohfp^digjSe kamp . .' even. verwoed én . te „Praag zm .men/'niets. lnl'Q« i+Ö : A ntroavnniS * eersten aanleg te Antwerpen.: Aan Pierre G:,-. rechter bij de hahdelsrecht-'' Pabond; bank te Brussel, is 'ontheffing verleend van'deverplichting, inde hoofdplaats van het gebiedte verblijven.'&:f?> Beheer der'Schoone Kunsten. — Bij koninklijk besluit is Albert Zimmer, viool- en kwartetleeraar aan het- koninklijk muziekkoncer- name het bouwen van de sluis aa.i de Kruisscbans en het aanleggen van kaaien op den oever derSchelde». (Voortzetting.) Door de h.h. Galo-pin en Debunne tot denMinister van Spoorwegen «over het feit, datde h. Renter, voorzitter van den Bond der vereenigingën van machinisten en stokers in België, werd ontzet uit zijn.ambt».. (Voortzetting.) Door de hJi. Da ens en 'Fonteyne tot denMinister van Spoorwegen «over het overdreven getal arbeidsuren opgelegd aan sommige'ijner bureelen, alsmede aan de. lagere bedienden en •werklieden, z-oodat .dezen, tengevolgevan afmatting, aan erge ongevallen zijn blootgesteld». t^s^-*T$:5*3É Door den h. Mechelynck tot den Ministervan Koloniën « over de spoorwegen in Kongo».• (O: Door'den h. Kamiel Huysmans tot den^•finfetér 'van' Nijverheid en Arbeid « over deio ud ing wan-tie Belgische afgevaardigden op'e internationale kohferentie, die' onlangs telern p3aafs>nad, alsmede over de stemhiangeh '-noemd tot 'sektie-overste op ;.■ -v.. :■>■-:.-.■.'.■. -■.-: ■.'•' ..'^^^SpmÊi^'^''- '••■'•■■ - - ziekkorps der Weesjongens, in een hoekje derVlaamsche volk moeten voortzetten, zonderzaai verborgen, «Zij wilden wat was recht!»ons te bekreunen om hetgeen vriend of teHet klonk zeer komisch, het klonik ook-' zeergenstrever daarover denkt,welsprekend. Lüik-Luxëmburg, Van Kuyck, schepen, en Possemiers, gemeenfesekretaris, deze twee laatsten eereleden dei' Antwerpsche afdeeling. AFRIKA ■ Meest al de leden dezer afdeeling wiaren aanwezig.- De staking op ds ZuidafrikaancT:ie spoorwegen De toestand te Johannesburg. — Aanhoudingen Johannesburg, 11 Jan. — Wanneer de stad .-■-Wtn de.buitenwereld afgesneden wordt, zullen de levensmiddelen na een week of t-.en dagen op pjn. De prijs van het meel is reeds, met een , shilling gestegen.R^wi -Dê , kolenmijnen, van Withank .,zijn,gesloten. ' In overeenstemming met een ■ bekendmaking .. /an'de regeering is er aan al de korpsen van \hi. Raiid-.en. bet Rif bevel gegeven tot mobifó «eeren.. /]$£ï^^^^ Nog drie voormannen van arbeiders, die over de:'st>aking hebben gesproken — met name Glen :.^.len,;-'Liv'in.gst(>ne en Munro — zijn..gevangeu^ --^géaet-^/ - te"syfidikaten en de algemeene werkstaki.. Johannesburg. 11 Jan. — De bond der.syn diUaten- deed I uitspraak voor de algemeene staking en vroeg aan al de syndikatén over dit vraagstuk vóór Dinsdag te stemmen. De. stad gelijkt op eene plaats in oorlogstijd. Overal troepenbewegingen. De strategisdhe punten zijn langs den Hand bezet. De burgermacht onder de wapens. De revolutiegeest. Pretoria, 11 Jan. — De burgermacht in ^Transvaal mobiliseeitt met ver bluffende snel- 'De eerste lieildronk werd door den h. Henrion gebracht aan den Koning, die nog Kroonvatorium- te Gent, belast met den leergang in prins zijnde, zich reeds bezighield met de da^de kamermuziek met klavier aan gemelde-in- bladpers; aan de Koningin, de bescSecrmstei'richting, ter vervanging van den h. Leb'run.' ^er letterkunde en der liefdadiighead, en aan deontslagnemer.Koninklijke kindei*en, heil^ronk die warm Toegevoegd personeel. — Dij konhiklp^be■•''•Av^ toegejuicht. _tW&& sluit is Möreau A.', bureeio.verste van^^IgÉr?rt^617ol8*?s^onk hij èp de .gezondheid 'dier M^^^^^^^^^^^Mk^W^Ê^r^Assarts voorzitter van den Bond; overste Telegrafen c:i teléfot§|| besluit ziin'Kayaert F.,.ingenieür^Moor^nur lijke bouwwerken ■ en elé^sÉ^mi^iêi&.'^&i SS&uftIiW^^l ^HBronne, voorzitter der afdeeMng Luik; kt^t*;Ll^>»Ö.^vê:^|iepen Van Kuyck, Possemiers, Öèin-zma-nn mS^^^mi^mp^ Burton,' Joerg, Do Mey, 'Van-Menten en P. Billièt. Het Graf aan! de Zee 3 P6U tres 'Essarts dronk op de goede L-'konfratèraiteit -tuisschen ai de. dag^bitadsahrij-Prsvan- het land; waarna de h. Bronne de' Igfop mtdruTskend dat de ledeai dit jaar talrijk net drukperskongres te Luik zullen bdjiwonen» zinspeelt op de mededinging welke -thans tusschen Antwerpen en Luik bestaat óm in 1920 eene wereldtentoonstelling te bezitten, en verzekert dat zoo Antwerpen de overwinning behaalt, Luik er geen haat zal, om dragen. De DBKenJe Fransche pianist Deze verklaring werd daverend toegejuicht. • Zooals wij meldden, is Raoul Pugno overleden. De Vlamingen hebben tegenover dien Franschen pianist een plicht van dankbaarheid te vervullen^ Mét veel voorkeur heeft Raoul Pugno op het heidr°Vea4cheïcïeiie reaimeiïtea - trekken Joha-n- -*** Zoo heet de nieuiwe roman, d'ien de h. A.. Hans, de bekende schrijver De h. Van Kuyck bracht een toast uit opde eensgezindheid tusschen Vlamingen en Walen, waarna de h. Van Meuten de,reeks der neudronken sluit met in naam der gedekoreer- De Vlaamsche Boschkerel en De Verstooteling eeirlang ffi die VLAAMSCHEGAZET laait verschijnen.% Het nieuwe werk verplaatst den lezer' naar onze ZEEKUST en in ANTWERPEN, dus weer in 't eigen ÏMM in oos Vlaamöoh-België, en 't is cfe ook een brok leven van ons volk; 't zijn gebeurtenissen en toestanden, die de lezers in hun omgeving herkennen . het badleven aan de kust, lief en leed fier visschers, die soldaten jaren te Antwerpen, toestanden bij dien Soheldestro./m. ^I^Onder al de personen, d/ie in hét nieuw mengelwerk optreden, is Etnra Moert,' zeker de meest sympathieke. Zij wordft door -den man, dien zij vwr haar vader houdt, in haar. diepste gevoelens gekwetst en in haar liefde te2/n gewerkt. Maar zij overwint dioor haar groote zedelijke kracht. I Met genoegen zal de lezer kennis maken met den kalmen, vroolijken fescher Wannes Bolle, die vrij en vrank zijn weg gaat, nooit de waarheid verdraait, en in allen eenvoud aan de politieke haantjes van zijn woonplaatszijn meening zegt. Dat hij met notaris Moen dikwijls in botsing komt laatzich begrijpen.^3§5$Swst | Deernis zal men gevoelen voor Kamiel, den soldaat, die te 'Antwerpen verdoolt in balzalen en kroegen, en slechts tot inkeer komt, als het "te laaf, van den zijn dank te betuigen. klavier wérken van Peter Benoit vertolkt, en hij 'was soms verplicht in België strijd te leveren om die werken 'op het programma te nesburg en Pretoria binnen, en bezetten de strategjisChe punten van den spoorweg. .V^..^a3 Men krijgt meer en meer de overtuiging dat brengen, zoo groot is de kleinzielige tegenzin de regeering voor een 'beweging staiat die meer Voor het muzikaal gedeelte' had konfrater Armand Timmermans gezorgd /waarna de avond werd doorgebracht ingezelÜÉ samenbliiven dat nog al laat duurde en eens te meer blijk gat van de eendrachtige gevoelens die tuisechen de leden van den drukpersbond heer- geffiijkt op een revolut: e dan op een staking Het é Staatsblad bevat een bekendmaking^ waarbij alle gewapeakde burgers in 'Natal en Öra.nje Vrijstaat worden opgö.oepen. Met -de gewapende macht, bij proklamatie van gisteren opgeroepen, zal de regeer ing dan over on-j geveer zestigdulizend man de beschikking, héb^ ben. DE OPSTAND DER BASOETO'S De (toestand te Jagersfontein • Jagersfontein,. 11 Jan. — Óver den opstand van 9000 Basieto's te Jagers-fontein en hun aanval oo deze plaats, wordt nog gemeld : « Na lirun 'herhaalden aanval op Jagensron:T tédai, om zich van vromven' en Mndieren--' dèrj bl^-nken meester te maken, werd'en de Basoeto's, hoewel" met moeite, naar hun ^erbOlijf terü^edreven. De gewonde blanken en in.boor,limgeti werden door geneéfenfeereln' gohoipe^^fej In ons Weldadigheidsbestuur. Ons Weldadigheidsbestuur streeft er voortfr?1?1? ^ï' om .zij:nstelling meer en meer m overeenstemming met de eischen van den tijd te brengen. Zoo werkt het sinds eerf paar iaren om mn vS den StSV^JVe? ft # PawtoerikS van üen Staat of bij mutualiteiten. •In 1912 deed het 205 vrouwen bij de nensioenkas inschreven : 9 mannen M -mutSS-feiten en 75? kinderen, waarvan 236 "Sökinderen bij . schódhnutualiteitan T20-SISaards ontvingen een hulpgeld' om het ouderdomspensioen te bekomen en 28 verjSeo Mnderen een hulpgeld om achterstallige kortingen aan te betalen.btotud In 191S werden 193 vrouwen en 2 mannenbu de pensioenkas ingeschreven; 211 manSenbij mutualiteiten; 640 kinderen, waarvan 107-verlaten kinderen, bij .schooimutualiSn enSfSïïf'Wds°ntvü1^ hulpgelden tot lieVveSkrijgen van het ouderdomspensioen W& oh ?* efrs^ laar werd daaraan" een somS 7.7m85. 9teed .enllet*"*** ^ar u-!!?11^ faV^le,r

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes