Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

531512 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Janvrier. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Accès à 22 septembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6q1sf2n211/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I zondag 25 en ffiaandag 26 Januari 1914 S centiemen ■« 20 centêemen pep week 7d* Jaargang ■« Mr 153 abonnementen Fer jaar : 10 Ir. - Zes maandep : S ft. Drie ma&ndôn . 2 ir. 50 BO centiemen per «««* huU »««»■ Voor 't buitenland, met bytoeging der verzendingskosten. Abonnementen worden aangenomen in ,nie bureelen, Baron Joostensstraat, Z Aatwerpen, en in aile postkantoreo. TE1.EFOOM 4381 UITGAAF ® ® Volkstribuun Dagbiad voor Onafhankelijke Vakbondert StetSactie en AdmiKiistratie : fîaa'on «f©osteïjsstï*a»t, fi, AANKON DIGINGEN bladzijde, per kleinen regel . 0.30 Reklaam (onder stadnlauw») deu regel 1.00 Stadnieuws, den regel . • . . 2-055 Begrafenisbericbt 5«G0 Voor aankondigingen zïcb ie wenden tôt onze hureelea Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen TELEFOO.\ 4 a 91 l«u Uitgaaf 2d# ttitgaaf I taille in Islaii (Hertlenking jan £2 Januarii 1903) ifVervolg en slot}, VI Hot jonge, fet met vo] moed en ijver, met onverschvokken durf. optredtode ge-slaaM, zoa dat. jioedioloios-toritisuiie wegivagen-De daad, hot scbrikbewïnd ! De socialistische ged&cliten doortrïld«n de luolit van de ruastedve geleerdo wei-eldi. tït de iwoge skidemeuikriiigeh koJnuQ do rewWiannstirem. Naar en in het volk ! -werd li'o* waont-wooid. dot volk, de boercn en de handwar-kor^, zoa door çea'SiOfi.uli^ce versltfuidJellijiko omwikk-oUng, ojpglovoed en rijp gejmakt wor-den voor de revoLuiie. Weflk ©en edel doel, raaar welk een on^-noeuiijlce aantal ontnuchiteringen viol deze cdele kainpi'oenen teh tfceel (waaa'ondeir : SU-PllIE PDliOYVSKAJA, SCdlELJ AlBEW, STE-PHAN'OVVrrSCH, MEtôCHKOWbda, I30G-UA.V0WlTw>-CCH de nog levende V1LKA FIGNJÛït, VEilA SAZ UILITSOH enz.) die zieh TCHERN Y PEltEDJBLZY of ook NiA-Rui>NIK (. voltvsp.arttjmoniSiojien) noemden. Zij~ zouden ge&r iiioeito, geen g'eld1, t'oen dood, gee(n leven ontzien oui "in het volk" te gaan on dit tôt do revioluitie voor te bereiden! Ejvcû du'oombeeldig aïs " de rusedlsche boer zal nâat do or de kajpitalislisohe ellende naar het socialisme gaan was dat der voiksver-lichtemde Narodnik's. Welk een schaar van ed'ele liedonl Zijj hebben gelieol Europa do en beven van angst I Zij hebben Alexander III in z'n wluisber-jjaleis " Caicliina " als een kloosterling doen beven vao vreee ! Evenwei ; de russische révolu lie ko^i ni'et aooi een aantal brave, revolu'iiion^aire rid-ders en ionlcvrouwen verwer^enlijkt. wordJc® 1 D aanslagen waren be^vi^n van ûurf, van stoutheid, naar beftialve de aanslaft- op TltfOPOW do or Vn/EA SAZULiTTSOH had geen meer succès, ontroering gebracht. "RID-VUIjUTIES WORDEiN NI'ETT GEMAAKT, ZIJ G-R/OEIEN, ZIJ AVORDEN GElBOR ;N DIT DE MA^rSCIIAlPPIJ VAiN ONlUER OP". JJôe men ook oordeelea magi ovctr dfe gebrelcicigliedon, de onvoldoenditieiiî van d1© (a!c{iek d'ezor ed'ele voorkoinpers, eetn diep- j buigend1 eea-bewijs kan mea mot onûhoraden aan diQ, voor het girootste dleel, uit de bur-gars Wjaiseb (^clfe1 uit de IhjoogBlte Iclafibe zooals Kropotkine) voo'itgokomon sdhai*e van ko on© wei*eid bésltoi'\mjei*s 1 Van 1871 tôt 1862 werdeo 2o peîrs'onen tei dood veroordeeld en 1S9 tôt levensilangen dwa/ngarbeid' — voor het meecrendeiel uit de ad/aKjïce, klednbivrgers, beambte(tifi'tand: aî-(voinstig. Evenals vroegei- grootendoels uit le adelskriïig.en de porlitiek aati'gekl'aa'gd'cii. kwairien, zoo verandort hdt klasse-aanpiicht van de poliitieke opstaïudelin-g-en. Van 1870 tôt 1890 zien wij meer uit volks-groe'pen betrokkenm in de politieke procès, sen Van af 1884 tgt 1890 was het getal 4 3 0 7 politieke ai^ngieklaagd'ein (615 per yaar!) van lWil tot 1303, 7TO6 12 5 9 8 per jaar 1) Ofcidier Nicoïaas. I werden 83 pwsoneai g&-hang«n, 144 tôt d:\vangarbeid en 132 tôt de spitsToédlenlooip (erger nog dan de dlood-ëtraf) veroordeeld. Onder Alexandier tellen wij 1055 gcli'an-genen ; 539fS tiot d'svangiarbefid (bijeen gteno-men 60,000 jareai) ; 2241 tôt levenslange vea'-oanniiig naar Sibérie veroordleelde personea. Met iodcire sichrede die de grootere arbeiderg. niasse verder het revolutioniiair podium op-treed, gaa't het aantal van uit de buirgen-klastsie voortkomende politiek- ' aangeklaagd'en terug, en stijgt het aantal veroordeelde ar. beidei'^. Votgens de berekenlng, die eBh imede-»verker van een burgjorB'blad hadî gieimaakt, werdien van Januari 1905 tôt Ftebruari lîOT 14,654 personen gedood en 10,052 ge- j wond, — dat zijn de aiininïam goDallen. Iiet blad " PezHom " geeft oPiicieeK Clj-[ers over het aantal dooden en ©ew^nden, • ea-bannen, enz. deze beliepen in 1905-1906 lot 26,000 dooden en 31,000 gewonden! Ziedaar, lioewed nog geheel oppervlafckig het aanta.I, ->fferss van het afsqhuweliik rus^ 3isch despotisme J. • VIH Wat de Nihiiisltën, lûJjer h'et Ndfléhajô'ws^e «chrikbewind, daama de NAROPNAJA WOL-2I'S (naar liunnen bond " Land1 eai Vrij-heid " Naœodnaja Wolja genoeandf), nieit kom-dej\ dat zou d*e îind'usitriaJi seeri'ng, de aan-vvas van het stedelijjk a^beddlersileger dioenV Reedff in ^ 1870 zien wij in Rue'lalnd de fabrîeksarbeiders in «beweging kcmen. Stakin-gen Idomen in 1870 bij de kleermakers te Pe-lersiburg voor; 180.4 te Moskou staakten de la-^vevers-1 1Ô7(^ de sipoiorweg^verkers ; 1Ô76 4000 wevers in Serpuchow ; 18761 stakingen van wevers, mijmverkersv s'poorwegweirklie-den ; 1878 stakingen te Kiew, Jekatearnislow, LodeL:, Zoo gaat de stakîngsbeweging door, tôt i^i dte TBren 1892-1904 geweldige stormloopen van de fabrieksarbeaders in alïe indVis'trleele tak-ken voorkwaraen. DE LBGIOE'NŒN VAN DE REVOLUTIE ZIJN ! Ru6^an<l;'s rnuSitrieel ka^italisme,ailioe^el met Ouitenlandsth kapifaal, had en is nog âfceeds bezigi de werkelijke trievohuttonnairei dood-graver van het russisch dee(potisme te vor-nien BKT STEDELIJK PROLETAIUAAT. Het aantal- sfpoorwegaa-beidiers was, i'n î1^?' ; het aan(al huifeindustrleele ar- be'der8 en dienstooden, vol gens de volkstel-bng van i897 : 2,722,8/90 ; hei gezamenlijik aanuLî arbeiders in industrie en bedriif wer-keud« (telling 1697), 9,156,080 ; getal dat een tofcaal vaoi, naar gezinnen gerekend; 19,47^,000 mens»chen vertegeinwoordiKid. VelyittoB de laatste violksoptelling, 190B>, ii dit totaal tôt 25 MIL-LIOEN bij handel ei bedrijt oetrokkene persiouen gestegen. 23 millioen of 1/^ van het totaal d;er rus sischo bevol2<ing (150 miii-lioen). Hier.uit zie nien dat de bi], den landlbouw betroickenen ej duarvan levemdjên nog overlieersehend ztfinj, Trous dat nog uaindere getal, zijjn diezî steddijke revolutietiroepen reeds1 voldoendie om een enorraen stornipas tegen het despoiisjuK te maken. Toan de russisûhe neerscûiappi] de arbei. ders zag ontrwaken, s'tuurde ze een regee ringsibevrij,der onder de fiaforiekearbeidlera, ccj zekenfe SIJBATO'W die de arbeiders ''de en kele strijd tegen den patroon. en niet tegec den ozaar ' ' I'eea,aa1rde Alë leid'er van de Peterburgscfhe îabrioks arbeiders, zooals S'UBATO VV dal deedj, sterne priester GAPON. Ma een geweldige ^abrieîisaa'beid'ersljDeiwe ging in 1904, naderde de Januari-maand: 1905. Naar " verluidt " zou de reeds spoedig aie verrader ontinaialcerde GAPON, de op 22 Januari 19U5 voorgekomen slachting vôôrai overlegd-hebben met de poli'tie " H.eei ! Wiji arbeiders, onze kûndei-en. •" onzo vroiuwen ei. onze oude, hulpelboze " wud'ers zijn gekomaen, Heer, ora waarlLeit '* en beschermi'ng bij u te zoeken. Wij. zpjn " verai'md, men onderdrukt one, men presl ons ean oaidrageLijk'cai Ji/rbedd1 op onze '' scheuders, men trapt on», men ziet in " ons geen menschen, men aanziet onsi als " elaven, die hun lot g'ed'uldig moeten d'ra " gen en behooretn te z?\vijgen- Wij hcjbben "ook het ontzettelijk'stc gedragen, éditer me® '' stoofc ons steed^ dieper in den afgroiiid var " armoede, reQhtlooshe,id en omwetendheid. " Despolfisme en willekeur wuirgen ons en '' wij vers'tikkein eu: in. Wij hebbeta. geen " îiraeht meer, o, Heer ! Do grenzen van " het geduld Zjiji» gcmad'crd ; vooin ons1 ls " het vreeselijkstb oogieniblik gekomen, waarii " de dood belei is, als het voortdureiu van " de ondlragelij.ke kwelliingeîn. " Met dezeD àanheî van een langer© slmeek. bede mareheerde, in gieeloten kolonne, hel Peterôburgscihe proletariaat met de itn ornaai gestokem Gapon en. de in uniform gestoken pol'itie-iprefekt FOULON aan het hoofd; vôôi het Wintoi*pale1S'... De herseniooze zenulwiijder Nicolaas1 I»I kon hon niet heipen, al zou ivî ttersooi^ijk gew-ild hebben. Sla neer, riep PLEIIWE, ein d>e sooiaal libei-aal doendfe s'peculaint graaf Wiilte aohooJ heen en weerr.. Het russi&oh proletariaat was als mass^,, als ldasse, als politieke eanliedd', op het révolution, nairo platform gelcomen. De 22 Januarfi^iEag' was li-aar bloeddoop-Den 22 Januari leerdfe het gîeanis van een " revolulioninaiie burgersklasse in Ruet'aind'" — FLEOHANiOUV's ipro lotie was bawaar-heid."DE RUSSISCHE REVOLUTIE ZA1 DOOR HET PROLETARIAAT GESTUWI EN GELEID WORDEN, OE ZE ZAL NlEa ZLJN". DeRueU^che révolutif van lTO en daar na en de reeds in de onderwereld roerend< nieuwe stonumarsch, bewijtsifc dat ten voile Denkt niet, dat de Ru^sisohe revolutie, doo( ig, zij i© Springlevend, ajléén de nieiiwe, ui de oogenbKkikelijke toestanden van zaïi grooi ende miomenten, voor de "lutte iiruile" zijr or nog niet. De vakbewe^'mg groeit; de arbej»dersklate3f selnoolt aich; de s0cialisien aller schâiceerîinf zijn bezig h'et stuk geslagen Sie/^friqdnvaper opn?etiw te smeden, on door dît een! Or onve-rdeelde EENHEIDZW'AiARD, trekt zi. opnieuw teg)3n het C^arisltech menster op,onr voor goed de heele wereld, de revolutionaire woreld te verblijden met de Russische kreet : D o 1 o ï Sàmoderjavië! (.Neer met het absolutisme). A1. E: SOEP. "Wam Bfnd en De o ver naine der zijdokken Het kollege is Zaterdàg namiddag it huitengewone iitting bijeengeroepen, oir te beraadelagen over de investie der zij-dokken en de overeenkomst die op da punt met de Regeering te trefien blijl't De Stad zal aan de Regeering vragen over een grondstrook van 200 à 81 A> oie ters Dreed, naast de kaaien van de zij dokken te rnogen beschikken. Zij aov deze gronden van den Staat atkoopei aan den prijs dien de Staat ei zeli voo; betaalde bij de onteigening, vormeerderc mat de intresten dezer som Het kollegî zal bij de Regeering doen gelden, da' d< werken die bet aao de nieuvvé dokker zal doeD uitvoeren. de omliggende gro" den van den Staat grootelijks in waar de zuIIcd doen stijgen. Deze etrook gronds van 200 à 30( meters zou voldoende aijn tôt hetl op riehten van de nood.ige stadsgebouivex en inriohtingep voor gemeentediensleii Voor een geheelen afstand der grondei rond de zijdokken sohijnt de Staat nie te bewegen. Tegen den handel in vijffrankstukkei. Het Beheei van Spoorwegen herinner aan het publiek dat eolli geldswaarder en muntspeeiën, welke luidens de voor schriften dei goederentarieveD enkel on der zekere bijzondej*î voorwaardei, mo gen aangenomen worden, dooi dit fei] zelf niet kostelooe in de personenrijtui-gea mogen veivoerd worden. Dit ver- h bod aal streng toegepast worden van. 1 Februari toekomende af. ' Nochtans kunnen de handels- en nij-1 verheidsfirma's, die algemeen gekend zijn als geen handel drijvend in nmntspesiBn gemachtigd worden om tusschen 'wee , bepaalde punten van het Belgiseh grond-gebied en tôt een hoogste gezamenlijk gewicht van 23 kilogr. colli te vervoe-ren die in de hand kunnen geiiouden ! worden en de muntspeeiën Devatten welke 7àj noodig hebben om nun personeel te betalen, hunne ?aken te doen, "enz. Mits eene aanvraag te doen aan den . statie-overste hunner verblijfplaats.wordt hun eene bestendige machtigiug algele-verd.in de postersjen Vanaf 1 Januari 1914 worden er jaar-lijksche woons-tvergoedingen van 100 en van 75 fr. verleend aan de hulpontvan-gers en aan de agenten-depothroudere.De vergoedingen van boven de 100 fr , die door het postbestuur toegekend werden als tusschenkomst m de huur van zekere hulp-postlokalen, worden behouden. Vrotiwen in openher> diensten Van de 5902 personen in dienst van den Staat aan den telegraaf en den te-lefoon waren er in 1912 825 vrouwen, tegenover 768 in 1911. De inrichting van den dienst des post-ehèques.enz. in April 1913 had voor ge-volg, de aànwerving van 33 vrouwelijke bedienden bij het postbeheer, bijzonder-lijk voor het mackienschrift. In 1913 waren er Dij het ministerie van posterijen, telegraaf en ^eewe-zen 353 onderpostmees<eressen, 761 vrouwe-, HJke bedienden aan den telefoon, 33 ma-ehiensclirijfsters, 3 vrouwelijke bedienden gehecht aan het zeeweaen 53 vrouwelijke ordeklerken bij den telegraat en 2i vrouwelijke ordeklerken m den postdienst De proef met vrouwelijke ordeklerken heeft, «00 het schijnt, geene voldoende uitslagen opëeleverd Ingevoige eeD besluit van heei de Bro-queville in Februaï1 1912 genomen.wer , den de vrouwelijke bedienden in ailes met hunne mannelijke kollegas gelijk ge-steld.Verkoop van brooa De middenafdeeling der Kamer heeft een iwetsoaitwei'p ondeitzocht, betrekke-lijk den verkoop van brood Dat ont-werp zegt dat de winkel of het rijtujg van îedcren broodverkooper moet voov zien zijn van eene reglemntaire weeg-sehaal en van de noodige giewietiben. Telkens een koooer het vraagt, wordt ■ het gewicht van het huishoudbrood als-ook van het paardenbrood ..-.agezien. De • prijs par kilo moet aangeduid worden i op een schrijfbord, goed in 't zicht ge- plaEetst in de vitrien of op het rijtuig. [ De middenafdeeling heeft het oiitwerp • alzoo g'ewijziigd dat de gemeenten vrij zijn den broodverkoop te regelen of n;et. Doen ze het, dan zullen ze zieh moeten , gedragen naar de schikkingen der wet. Heer Ramaeikers is verelaggever be-uoenid.Onderwijs in Frankrijk Volgems een door den minister over-gelegden staat, bedraagt het aantal open-bare seholen thans 70,616 met 4',073,179 leerlingen. Ei zijn bovendien 14,464 bij zondere seholen met 1,148 701 leerlingen. De minister Vivianl. voorstandei van de verpliohte neutrale staatsschool, evenais trouwens de meeste radikalen en socia-hsten in Frankrijk, is van oordeel dat de uitvoering van dit denkbeeld thans nog te veel geld zou Kosten. Prachtige schenkingan De dagbladen fcebben geroeld dat een rijke Amerikaan, die voorloopig onbe-' kend wil blijven, het pian koestei't, 75 millioen franken te bestemmen voor de stiehting van 20 radium-ziekenhuiaan. Thans weet het Centrai News-agenisciiap te berichten, dat deze filantroop, de be kende staaimagnaat H. Phipps is. Een tweede sehoone gift ontvàngt de 1 Harvard Universiteit Het was de wensch 1 geweest van den — bij de ramp van de [ Titanic omgekomen Harr;y- Elkins Wide-! nei dat een bibliotheek zou worden go sehonken aan de Harvard XJniversiteit Daai is thans het gebouw van de W>de-nei Mémorial Librar) gereedgekomen ei> thans heeft de familie Widener aan du bibliotheek een irachtverzameling Engel sche boeken ten geschenRe gegeven Daarondei zi.tn eerste uitgaven van Shakespeare, Milton. Spenser Johnson, ' Goldsmith, Gray, Keats enShellejv Ver-: der werken van Dickens, Tha.ekera.y-. Georges . Eliot, Merediih en StevensoL r met eigenhandige aanteekeningen van de ; schrijvers. Vooral de verzameling Ste. vensoniana is rijk, zij om^at tai van brieven en onuitgegeven manusc-ripten . van Stevenson. Hussischr reectie De Russische Senaat heeft een navei schrift uitgevaardigd aan alla lranr'els-rechtbanken, waarbij yerboden wordt,jo- den als beëedigde prokureurs toe te ïa-ten zonder voorafgaand verlof van den minister van Justicie. Aangezien die minister, de heer Scheglovitoff, geen jood-sche advokaten in andere gerechtshoven meer wenscht toe te laten, beteekent dit bevel, dat aan j'oodsche prokureurs hun praktijk in de handelsrecktbanken wordt on P:\egd. Dezelfde minister neeft het in dienst nemen van joden als prokureurs m gedingen, die doo» vrederechters worden berecht, verboden. Een jeugdige jood. Meyer Guer, is door bet, Hoog Gerechtshof te Wilna veroordeeld tôt verbanning vooi onbe-paalden tijd in Siberië en veriies van burgei-lijike rechten, omdat hij lid was van een Zionisehtische vereenigmg en omdat hij abonnee was op Zionistische en soeialistische publikaties. Een radiumfahriek in Australie In een radiumfabriek te Sydney- werd onlangs 4u'0 milligram radiuirt-ibromide vervaardlgd, gewonnen uit zuiver 4ue-tralische mineralën. Men zegt dat deze nieuwe fabriek wekelijks 40 milligram aan de markt kan brengen. Er wordt dus aardig wat omgezet in dit eaakje, als men bovendien bedenkt, dat radiurn. bromide op het oogenblik staat op 375 frank per milligram. Onnoodige hezorgdheid Moeder Carpels had vernomen dooi de bladen dat in de Hoogeschoolatad waar hein- jongen studeerde de typhus uitge-broken was en sc'nreSf hem deswegen : "Mijn beste Karel drink toch geen valet want niets verspreidl zoo noodlottig dio vreeselijke kwaal". Uit de Arbeiderswereld Bij de Brasseïsche bockd;-uEikers In den Vrijen Typog-rafenbo-nd, van 'Brnssel, heeft Zaterdagavond een poil plaats gehad, waar de leden te beslissen had>den of er tôt werkstaking zou over-gegjian worden om de aan de werkge-.vers gestei'de eischen d'oor te zetten. De uits-Iag is als volgt : 1599 stem-men. On-gelilige en witte briefjes 10. Ten gunste der voorstellen van de ba zen 803 en 786 tegsn Mot een meerderheid van 17 stemmen hebben dus de typografeD besloten de loegevingein dtei. 'werkgevers als voldoende te besehouwen. Deze bazenvoor-stellen loopen, behalve een loonsvorhoo-giug-, over een vaste "werk-week en het belginsel der betaalde verlol'dagen. . Kindeparbeid in Oui^sclte fafa^!eken Wij laten hier volgen de jongste of-ficieeee opgave van, het getal jcvgidige arbeiders en kùideren werkzaam in de aa-ii het staatstoezicht onderworpen in-richtingen : IfCinderen onder de 14 jgar jongens meisjes 190S 6,€77 5,3J8 19'11 7,,731 5,970' 1912 7,750 6,138 Jongelieden van 14 tôt 16 jongens -meisjes 1-908 28'.v>7 150,656 3911 332,882 172,535 • IfîtB 358,327 179,904 In 1M2 werden dus rnéér dan in 1908 ; geteld 1103 on 7sS jongens en rcieisjes caider de 14, tege-n 68,730 en 29,399 boven 14 jaar, een stijgjng van 453,317 tôt 552,204 of met 22.8 pet. een belangrijkeverhooging d-arfealve van het getal jongel'e<lcn aan ! de aiibuiiing d'oor het kapitaal overge | l-dyerd, die nergens m-vnder thuis bc-hoo i ren dan in de voor geest en lichaam-| nadeelige fabriek. 'ï De uitsiuiiing in de S)omv*i?i]vei>Sieid te Loifden Zooals wij «neldden hebben de ge.syn-j d'ikeerde bouwvakarbeiders geweigerd aan | het verzoek der werkgevers te voldoen | om rn-et onvereenigden te werken, on-j danks de bedreiging met uitsluiting van j «ege de werkgevers. .Deze loek-out is nn sinds Zaterd&g I midd.a^ begonnen. In den ioop van den morgen werd de 1 verbinten.is waarvan reeds snraak is ge-! v. eesr, ter onderleekening aan de arbei i ders voorgele-gd. Twee. uren werden hun ' tocjgestakn waarna al dezen die niet j îiad.den geteekend, werden gewaarsohuwd i dat 7,e zouden wn-rden doorgezonden. De ! nitslag der weigering zal vandaag mnar I zij-n gekend-, maar het is van nu af >.e ; lier, dat meest al de vakvere*snigingsle-! rien de raadgevingen hunner leid'ers zul iîon volgen. De vea-bintenis werd aan 30 ! duizend arbeiders voorgelegd, maar komt I er • geen verstand'houding, dan worden ' lài' niiiuste 150,000 'werklieden in het ! konflikt omvat. ] Be niteluiiing ïn Hooi'wegen Wij hebben reeds een en ander vermeld | over een geschil dat in Noorwegen reeds j enkele maonden t.œschcin dbn natroons-; bond1 eh het verbonô.- van va.kvereejvi-i gingen broeit. Het gaat om de samen jwerking van georganiseerde en vrije ar beiders, die d© patroonsbond1 eisoht en 't verbond ?an vakvrreenigingen wei-gert. \ ■Te Drontheim loopt daarover reeds wieken lang een staking aan een groote houtzagerij, die in de laatste dagen is gevolgd -d'oor een staking aan twee fa-brieken.Nu heéît de patroonsbona zieh to* de regeering. gewend met verzoek om be-middeling. Indien niet v,oor 8 Februari een schikking tôt stand is ^~ge-komien dreigen de Datroons met een al-gemeene uitsluiting, die 80,000 inan zou omvatten. Verlpden week heeft de ^nlinifeiteViilaad besloten gehoor te geven en als oeimid-deilaar op te treden Daar beide laar-tij,ee stijf op hun stuk staan, is bet echter twijfelachtig of zij zal slagen. Ce mijnwerlcei'S van Pas-de-Calais houden op Zondag 1 Ftebruari eene be-tooging te Lens. Elf muzieken zu-llen er aain deelnemen. De optocht heeft ten doel te vragen het pensioen van 2 fe. daags, 1 frank voor de weduwen en hulp voor de weezen. Met eent. meeting zal den d'ag gesloten worden. " De menschelijke ijtieîheid troost de menscheiijke ellende " Het eerste groot gebouw dat onze aan-dacht in Rio de Janeiro trok, was het overpracliUg en uitgestrekt, allerbest in-gericht hospitaal, boven welks ingang-poort, in een overgrooten bioksteen, in gouden letters, het bovenstaand opschrilt gebeiteld was. "De menscheiijke ijdelheid troost de menscheiijke ellende"... Ik wilde nu wel weten zie wat dat opsehrift mocht be-teekenen en een bemidwillige bediendo legde het mij als volgt uit De tweede Pedro, die id 1889 keizer af gebombardeerd werd, alhoewet hij nogal een en ander gedaan had om de gunst van het braz-iiiaansche volk terug te winnen, had een paar jaren te voren den volgenden koker van een gedacht gekregen : In Rio de Janeiro worden de arme zjeken vreeselijk sjBcht veifto'trgd en ik zal hen een prachtig modelhospi-taal schenken ! De tweede Pedro had echte* geen g-eld en daar deed hij den lande door een brief aanplakken.waarin hij bekend maak-te <lat zij aller die 100,000 milleffeis voor een hospitaal wilden schenken, den titel van braziliaanschen baron, &ij alien, die 2i50,000 millereis wilden geven, den titel van braziliaanschen gi'aaf zouden bekomen. De keilzerlijke brief maa'kte grooten op-gang in het land, het was al dadelijk geloopen en van aile kanten kwamen de millereis toegevloeid. In den tijd van nog. geene zes maanden was er niet al-leen geld genoeg vooi het bouwen van een monumentaa], paleisachtig hospitaal, dat naar de meeet moderne gegevens der wetenschap werd ingericht, maar er bleef een zeer groot reservefonds over en men kon nog een groot stuk grond aankoopen voor een zoogenaamd zà-eken-park, waarvan men de noodige terrei-nen kon nemen voor de cens noodzake-lijk geworden uitbrciding'en. Terwijl men het overgroot. hospitaal aan het bouwen was, kwam de tweede Pedro van tijd tôt tijd eens kijken hoe mer. vorderde en het was bij een dezer benoeken dat hij op her eigenaardig gedacht kwam om de bovenstaande spreuk in den grooten voutsteer te lalen kap-pen.Het koningdom was in deze nieuwe wereld niet meer van den tijd en de tweede Pedro kon er door deze slreek niet in gelukken de gunst van het volk te winnen, zoodat hij een pas>r jaren la-ter met de zijnen zijne matten mocht op-rollen.Deze geschiedenis der ffienscheilijke ijdelheid komt ons zonderling hermne-ren hoe het de adellijken in Frankrijk ging. De groote Revolutie had den adeldom officieel afgesehaft, maar eenein 187il ge-stemde wet kwam den minister vaD eere-diensten de volmacht schenken om geid te kloppen uit den handel in nieuwe adeldomstitels -, Een hertog die •zijn titel officieel wil de doen erkennen door de Republiek,kon dit gédaan krijgen voor de som van tâ duizend fr Een markies die zijne adel brieven wiide doen stempelen, kwam" er van af mot 10,000 fr. Een vicomte be-j taalde il,000. een baron 1,500 en een |eenvoudige adellijkë 1,300 fr. i Men zegt dal de meeste fransehe adel i lijken zieh deze opoffei'ingen hebben ge-! troost, met dit vorschil dat de offers i der fransehe ijdelheid tereeht kwamen ! in de diepe Kas van den Staat in plaats \ va.n te dienen voo. het bouwen van een j hospitaal, ter leniging vaj> de inensche-] lijke ellende. Nederianedsch VerfroaieS •Zondiagen 1, S, 15 eD 22 Februari, vier lessen met lantaarn over HendriU Comscienco door M. Eiid^ishoim:, onder-bibliolihecariiS der stedelifee bibliotlieeikj te Antwerpe-n. Ingang vrij. ■Bcyin om 5 uren, in de zaai vat ilet konmkl'ijk athenoum. SSachtoffer va:, de koude Zekere Stovens-, landbomver, va.n {31001'. beeck, die met een gespan uaar de , sta-d was1 gekomen, zaUte -\an de woningi ,vian zâjne duchler Brusselpooitst^aat, d'oo.d ter aarde. SIecht lich^ Verleden week waren er in flbd>naj aile S'tra-ten jaaintaarn® die geen licht ga.ven,e:oe-dat de mensehen bijzonderlijk in sommige wea-kliedenbuu.i'lon in den clonkei mjoesi.en loopen. .,Ge3uk!kTgliJk dal hier en dlva>-liid.t Jiïcht uit de winikels een weinig verhielp of het verkeer ware gelieel onmo^relijik geworden, Met zul ko g.asver licht ing zoiMien de men-sphen de, petrollampen terug wetnselien. Goed werk In de îaatstgehouden geme,ejntera«idrzjUîng,f heeft de lieer Lamborelle, g,oed werk ge-leverd1, met aan den schepenêp Laotien te vra.gen; hoe het komt dat mon dezen «.vi'nter nog niet beg-oo met de uit/deelwig tier sohool-soep.Het antwoord van den katlioliekrn sche-penen ^s waardîg om aangestipt te wordeD Men was hiet vergeten ! ! Dio magistraat verdienit een standbeeld.Het toent eens te meer hoe noodzakolijk lie! ie, dut de werkliedon wa'ken, op wat zij een,-maal veraverd hebben. Wat anders Het gemeenteraadslid Goeiers vroeg in dezelfde ziititing goed toezicht op de melk die gciovea'd wordt voor de openbare bostui'on. Aan don prijp waar vo o'r die geieverd worat kan er velgen» dien hoer, dio het wldten kan, geen, gxjede melk gclevord wordenî Dal is nogimaals vroor de wea*kilieden. Ons dunkens kon men torze'lfdertijici goed in hot. oog houden of er voor de bestuur-ders van sommige van die inrichtingen geen bijfzondere melks^oopcn afgege\On wondeux. Goed toezicht houden op al de leveringen die aan dio imriohiing.cn gedaan worden en vooral op de eet'waren is driugend nood-zakelijk.^istiefioes^anden De beurtscliopen varende w^kdjj'ks' op Ahl woi"pen, zijn verleden week niet kunnen uit-varen. Zij liggen in het ijs dat de Dijebé-d'q |C in de s'iad tussiciien de sluizeîn van WSnWetpeort en dit in de beeniden achter Roostenbei'g. De scheopsvaart ligît gansoh s:lil. In do gemeenteraad is or dooi cen lid voorgeeleld dat hot stodsbestuur maatregelen zouden nemen om het ijs uiù de Dij le te verwiijderen, om de scheepvaart vrij le hou. dein. Dit is aangenomen met algemeene stem-m«n^ Een maatregel gemaidlcehj .er om aan te nei mon dan uit te voeren en die ook niet zonder gevaar zal kunnen toepegast wor den;, aangenomen dat mon or in zou kunnen gelukken, het ijs stroonuafwaarts te drijven zoudla dit het watorpeil binnon de stad doen zakken en de schepen zouden aan den grond vallen zooaJle de schippers dit noeuifeii; ; en aangezien er in de s'fad geen goedie zaten of l.igfplhats'en zijn, zou dat een* groot gevaar voor de schepen zij;u. De raad heeft ook de politie verzoclit aan de bengels te b'eletten op het îjs der Dijjle te loopen,'winnen die slad. Of dit zal htelnen. De raad had eveingoçd een da>gorde kùnnen t-tenianeA in de-zeir zin: aangezien het te hard vriest, en de zoh geen warnite g>enoog geelt aan oni.zo gtad, dru.kt de raad den wensch uit, dût ihet weer zou veranderen en de zon wat meer warrnte zou geve. Met esnige honderden kilos ste^ïkolemzoïi. 'den nogtlians de arme werklieJen die thuiê bij een doode stoof zitten te bibberen» beter godibnd zijn 1 OuuD'le des* gs'oenten De gro'onten, soldorparei, witloof, s'pruit?n, ajuin zijn ôn@e.loo41ij,k duur, niet om to icoo-pen voor werkl'iedieubeurzen. De oorzîtak ia den Vorst. Tooh' is er volgens wij vernomen, v.an miûiip'ehen die het weten kuinnen nog voor-raad! genoeg. Als het weder vor^ntdert zul-len de prijzen ook wel zeer veel. dal un, IJswee'maak ? De mas'sa volk die Zondag! -naimiddagi naar het V^-ij'jbroe^ g'ing1,' om zieh o,p hot ijs ts vei'mBk.bn,, kan op duizondien gescliat wor-defn. De planits zag zWart v'a(n hot MolHc, zoodat er bijna geon mogelijkheid was om te sohlaatsOn. Wafolb'tkkers, pat tfrit karron en andere kramon hobben er goede za^:en ge-maakt. Spijtig1 vooi het ijsverm,aaJklied!h'e.bbers dat iilet ijs' reeds aan het smelten was en om op le schaatsen niet ^eer gescliik't meer. De bosito sbhaat9ers zijn personen van oud'e en miklidelbaretn leeftijd. De' jeu^fd1 kan niet sohiaatsen, zij heeft sedert ja.ren de golegon-hoid nie± niioer gialiad: om het to kunnen leoreai. Do ijlzerwini-els waar men scihaaftsen verkoo(pt zulîen vorlcden weelc goede zakon genioakt hefcben. Slcden die men ^oo'ïev jaren veel zag. op het ijs, ziet nen nu zeldzaaan; Jlachfongeval De heer De Meyer, gjewezen bes'tùîurdor vlan den kruidtuin, is terwijl hij op de ja-ch't wasi, op don Gialgienberg per ongelnk door een schot van zijn geweer in de zijdt g:o-trofiîen. Erg geKwetst is hij ^ ;'uto hefc lïoelkundig gesticht der Brusdelpo'ar'l^tr. gebraicht. P. Een goed bondslid doet dan eerst ten voile ^ zijn plicht. wa&neer hij ook zofgt c/'at het lezcrsaaniai van " Volkstribuun " stijg.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Borgerhout du 1907 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection