Vooruit: socialistisch dagblad

1409 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 18 Octobre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 18 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/086348hg4n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Orgaan der Belgische Y/erklïedenpaptij - Versehijnende aile dagen. Dr n'hâter- Vitgeéfster Sam. M. H. ET LTCH l'> Best.: f. De Visch, Ledeberg.Gent, Red.-Adm.: Hoogpoort 39, Gent. 34e jaar — N. 277 5 centiemen p#r nommer (25 on per 6 nniiisners) Vrijdag !8October 1918 la Wast-Vlaand&reR m in Frankrijk TTU Duitsche bron GROOT HOOFDKWARTIER van 16 Oct. (Off.) Westelijk oorlogsterrein Leger van kroonprins Rupprecht : In Vlsanderen zette de vijand zijne aanvallen voort. De bijzonderste ttoot was tegen Thourout gericht, zoowel als tegen den spoorweg Iseahem-Kortrijk. Ook tegen de overige Irontafdeelingen aldaar ondernam de vijand heftige sanvallen die ondersteund werden door pautserwagens. Op enkele plaatsen hebben onze troepen hunne stellin-gen behouden. Op andere plaatsen weken zij vechtend achteruit en weerden zij den vijand voor achterwaarts liggende steunpunten door tegenaanvallen af. Langs den noordelijken aanvalsvleugel bleef Thourout in jonze handen. Pogingen van den vijand, om tusschen Wer-Iten en Thourout voorwaarts te dringen, in de noorder-lijke richting, werden verhinderd, hoofdzakelijk door troepen van de 38e landweerafdeeling. Ten zuiden van Thourout hebben wij dt lijn Lichtervelde-Iseghem vol gehouden. Ten zuiden van Iseghem kon de f^and er in gelukken over den spoorweg Iseghem-Kortrijk te dringen. Ten oosten der baan brachten wij hem tôt staan. Tenwesten en ten zuidwesten van Rijssel verlegden wij onze linie wat losser van den vijand. Leger van den duitschen kroonprins : Tusschen Bohain en de Oise viel de rijand ons opnieuw aan na Merke beschieting door zijne artillerie. Ten noorden van den straatweg Bohain-Aixonville hielden wij hun on der ons ruur staan. Aixon ville werd na geweldige gevechten langs weerskanten van het dorp en in het dorp zelt vastgehouden tegen sterke vijandelijke krach-ten, die herhaaldelijk storm liepen. Ook een ten noor-às* der Oise op touw gezette vijandelijke aanval mis-lïkte nog voor onze verdedigingslijnen. De seder: zes weken onafgebroken in het vuur staande 6e Beyersche infantericafdeeling heeft zich hier andermaal onder-acheiden. Gevechten voor onze nieuwe stellingen ten noorden en ten noordoosten van Laon en ten westen der Aisne, bij dewelke wij den vijand meermaals zware verliezen toevoegden. De vijand staat hier tea zuiden der Serre en zoowat op de lijn Liesse-Soissons-Le Thour-Germont. Langs het front der Aisne verken-ningsgevechten. De tusschen Alizy en Grandpré, langs de Aisne in de richting van Mouron vooruitspringende kleine stellingsboog werd ontruimd. De aldaar kam-pende troepen hebben den rijand ook gister gedwon-gen tôt herhaalde aanvallen, waarin hij groote verliezen onderging, iets waardoor zij ten voile gelukt zijn in het op touw gezet voorloopig behouden van het terrain. Leger van geaeraal von Gallwitz : Tusschen de Ar-gonnen en de Maas zijn herhaalde zware aanvallen van den vijand in ons vuur en onder onze tegenaanvallen mislukt. Ook gister heeft de vijand, ondank» de aan-wending van overlegen krachten, zeer sterke artillerie en pantserwagens, eene mislukking opgeloopen. Ten voorden van Juville, in de bosschen van Bautheville, ten noorden en ten noordoosten van Juvin, in de bos-▼an Juvin en ten noordoosten van Canel, kwam er een einde aan de gevechten met het vallen van den avond. Langs den oostelijken oerer der Maa» versplinterden zich de tusschen de Maas en het noordweaten van Beaumont ondernomen vijandelijke aanvallen over het onafzienbaar woudland in zeer heftige, afzonderlijke gevechten, die voor ons gunstig afliepen. De ameri-kaansche troepen leden gister anaermaal buitengewoon iware verliezen. De eerste generaal.kwartiermeetter, UJDENDORFF, BERL1JN, 16 October (Off.) — Avondbericht : Noordoostelijk van Roesselare, aan de Selle-sektor, bij Haussy, tusschen Aire en Maas en op den oostoever der Maas zijn vijandelijke aanvallen mislukt. De door Fransche vluchtelingen aangevulde stad Denain ligt on.îer aanhoudend vuur van zware Engel-sche artillerie. De vijand beschoot gister de door ons gedurende den oorlog zorgzaam bespaarde welvarende stad Liesse. Fit Fransche bron. PARUS, 15 Oct. (Oft.).'s Namiddags : In den loop van den nacht en in de eerste morgenuren hebben wij op versebeidene plaatsen van het front vooruitgang gemaakt. Zuidelijk der Serre hebben wij de plaats Rennes, Barentoncel en Mosceau-le-Vaast bemachtigd. Westelijk van Réthel hebben wij Nanteni-sur-Aisne genomen. Westelijk van Grandpré zijn wij over de Aisne vooruitgegaan. Olizy en Termes zijn in onze hand. Wij hebben in deze omgeving bijna 800 gevan-genen gemaakt. Avondbericht: Noerdelijk der Oise hebben wij in het gebied van Aisonville eenen vooruitgang gemaakt. Wij hebben den zuidoever der Serre tôt Poully-sur-Serre in onze hand. Wij zijn eveneens ten noord- oosten van Marchais vooruitgegaan, waarbij wij 400 gevan-genen maakten. Verder ten Oosten hebben wij de plaats La Delve en Nizy-le-Comte bemachtigd. Westelijk van Grandpré houden wij de baan van Vouziers naar Grandpré. Wij hebben in dit gebied meer dan 400 nieuwe gevangenen gemaakt. Uit Engelsche bron. LONDEN, 15 October. — Gister namiddag over-schreed eene Amerikaansche patroeljo in het gebied van St-Souplet de Selle en bracht 3o gevangenen te-rug. Wij voerden gister avond gevolgrijke aanvallen Zuidelijk van Sainglin.en-Vettes uit en maakten 20 gevangenen. 10 gevangenen werden ook door onze pa-troeljes op andere frontdeelen binnengebracht, Oa oorlog ttsschBR Itilla on Oostenrljlt-Hongarijo Uit Oostenritksche bron WEENEN, 16 Oct. (Off.) — Op den Sasso Rosso verijdeldcn onze verzekeringstroepen eenen Italiaan-schen aanval. In Serviê en in Albaniê voltrekken zich onze bewe-gingen en maatregclen zonder inwerking van den vijand. Uit Italiaansche bron. ROME, 15 Oct. — (Off.) : Levendige geveehtsbe- j drijvigheid bij Eggale, aan den Wardarzee, in het Brenta-dal, met werkzaam geschatvuur in het Lagari-na-dal en Âssiago-dal. Voor ons gunstig verloopene patroeljebotsingen aan de Senke en Laghi (Posina-d*l). In het Asta dal op de hoogvlakte van Schlegene hebben verkenaers-afdeelingen de voorposten van de vijanden ia levendige infanterie-gevechten verwikkeld en zija dan voltallig in.onze liniej teruggekeerd.. Albaniê : Durazzo is in ons bezit. De Italiaansche troepen zijn, nadat ze in den namiddag van den 13 de verdediginnsplaatsen van den vijand op de hoogte der Palmaja en Sasso Bianka bedwongen lradden. Op 14 October 's morgens in de stad binnengedrongen en hebben gevangenen gemaakt en oorlogsmateriaal veroverd. Verder ten oosten hebben de van Elbassin op Pirama vooruitdringende kolommen op 13 October levendigen weerstand van vijandelijke achterhoeden in den Kraba-pas overwonnen en den marsch naar hun doel weder opgenomen. OP ZEE BERLIJN, i6 0kt. — (Officieel) In den Atlanti-schen Oceaan boorden onze U booten 41000 brutoton handelsscheepsruim, daaronder meerdere tankstoomers en met oorlogsmateriaal beladen stoomers. De chef t. d. Admiraalstaf d. Marine,. DE STRIJD IN 'T WESTEN BERLIJN, 16 Oct. — De voorstedeu van Rijssel, Lamersart en Rochiq, evenals Douai en Denain werden op 15 en gedeeltelijk ook in den nacht op 16 Okto-ber met zware kahbers beschoten. De stadskuip van Le Quesnoy was op 14 het doel van zware Ena«lsche gra-naten. In den nacht op 15 veroorzaakten vijandelijke bommen in Le Quesnoy, Joliniet en Bavai verliezen onder de burgerlijke bevolking. VERBETERING: Onder het antwoord van Wilson gaven we p'ster eene beoordeeling van den « Belgische Kurier ». Wij schreven : « De « Belgische Kurier » schrijft over de bekendmaking van het antwoord van Wilson ». Dit moest zijn : de « Belgische Kurier » schrijft yoôn .... enz. y Eens officieuse Duitsche stem nepens Wilson's nota De Belgische Kurier schrijft : BERLIJN, 16 Okt. — Het antwoord va» Wilson is, gelijk de Norddeulsche AUgemeine Zeituag zegt, vroeger dan men het verwacht had, aangekomen. Het voert deels de diskussie verder, deels breidt het ze uit. Er zal dus eene nieuwe tegen uiting der Duitsche re-geering noodig zijn, zoodat het praktisch doel : de be-werking van een wapenstilstand en 't begin van vredes-onderhandelingen nog niet direkt te bereiken is. Deop-stelling van het princiep is nieuw, dat de door de ont-ruiming te scheppen toestand de huidige militaire overmacht der Entente onaangetast moet latea. In sa-menhang met deze kwestie spreekt de nota tegen de Duitsche oorlogsvoering het verwijt uit van onwette-lijkheid en beschuldigt ons van onmenschehjke han-delwijzen. Het verwijt is ongerechtigd en overziet ten minste de noodzakelijk onder welker dwang de Duitsche legerleiding handalt, zoolang niet de schorsing der vijandelijkheden bereikt is. De Duitsche regeering heeft de hand daartoc geboden om het lijden te minde-r9n en.«an.de.verwoestinç!ft «en. eind« te m*fcen. Het is dus onbillijk haar alleen de schuld san den huidigen zekerlijk beklagenswaardigen toestand der bewoonde strijdzone te geven. De beantwoordiug der Amerikaan-sche nota vereischt grondige beraadslaging. Daarbij zal de Duitsche regeering zich verder van den geest der verzoenlijkheid en den wensch naar 't be-eindigen van het bloedvergieten laten leiden, om aldus haar besluit onder waarneming der belangen van het Duitsche volk te nemen. Volledig® medewerking der Volksvertegenwoordigtac] in Oorlog en In Vredc BERLIJN, 15 October. — In de heden gehôuden zitting van den Bondsraad werd het ontwerp van eene Wet omtrent de wijzigingen aan artikel u der riScs» grondwet aangenomen. De in kwestië komendeonderdeelen 1 en 2 van artikel 11 der rijksgrondwet luiden als volgt : Het voorzitterschap van den Bond valt den konmg van Pruisen te beurt, die den naam van Duitschen keizer draagt. De keizer heeft het Rijk volkenrechte-Iijk te vertegenwoordigen, in den naam des Rijks den oorlog te verklaren en den vrede te sluiten, bondge-nootschappen met andere mogendheden te sluiten, af-gezanten te benoemen en te ontvangen. Voor het verklaren van den oorlog in den naam van het Rijk is de toestemming van den Bondsraad er noodig, van den oogenblik dot er een aanval is gepleegd tegen het grondgebied des Rijks of zijne zeekusten. Het onderdeel 2 van artikel 11 wordt als volgt ver-an derd: Voor het verklaren van den oorlog in den naam van het Rijk is de toestemming noodig van den Bondsraad en van Reichstag, van den oogenblik dat er een aanval is gepleegd tegen het grondgebied des Rijks of zijne zeekusten. Het onderdeel 3 wordt door de volgende bepaling vervangen : Vredeverdragen zoowel als zulke verdragen met andere Mogendheden, die betrekking hebben met onderwerpen der rijkswetgeving, vorderen de toestemming van den Bondsraad en deu Reichstag. Daardoor is dus d» voile medewerking der volksver-tegenwoordiging verzekerd voor wat aangaat de beslis-sing over oorlog of vrede. Aftreden van den Duitschen chef van het Marlne-kabinet Volgens de «Frankfurter Zeitung» vertrouwelijk uit Berlijn verneemt, zal in den naasten tijd ook de chef van het msrinekabinet admiraa! v. Muller aftreden. In vrjjheidstelling BERLIJN, 14 Oktober. — Omtrent de annestie schrijft d* «Soziaiistische Korrespondenz» : De nieuwe Volksregeering opent ook de gevangenis voor dezen, die met het oude regiem in konflikt gekomen zijn en daarbij hunne vrijheid verlorea. Reeds in de eerst-komende dagen keeren Karel Liebknecht, Rosa Luxem-burg en. al de anderenterug in vrijheid. Lux&mburgs wenschen \ LUXEMBURG, 14 Oct. —■ De Luxemburgscfce j Karrer nam eenparig eene dagorde aan waarin de ' regeering gevraagd wordt Président Wilson om be-scherming der Luxembnrgsche rechten bij d« vredes-onderhandelingen te verzoeken, evenals van aan ' Duitschland de ontruiming van 't I.uxemburgsch grondgebied en de vrijlating van Luxemburgsche bur-gers tè vragen. In een Witboek, dat de regeering door eene kommissie laat opstellen, wordt de houding van 1 Luxemburg in den wereldootlog gerechtvaardiga en dezes protestes tegen verschillende maatregels gepubli- ' ceerd. De regeering zal de in de dagorde der Komer behelsde wenschen volledig vervullen. Overigens werden aan de rede van prins Max vriendelijke woorden in de Kamer gewijd. 1 Niatjwe aanslag op Lenin LEIPZIG, 16 Oct. —• De bijzondere briefwisselaar der « Leipziger Abendzeitung» te Kiew meWt. dat ia Kursk een nieuwe aanslag op Lenin gepleegd w gjeVor- , i den. De dader is een tôt den Racheliza van Witehsk 1 behoorende registrator van het informatie-bureau der Sowjetpers, Dwanitzki. Lenin is door een revolver-schot aan den schouder verwond. De dader werd aan-gehouden.LONDEN, 16 Oct. — Reuter verneemt dat Tschit-seberin de vrijlating der Britsche beambten in Rusland toegestemd heeft. Aanhoudingen van Socialisten in Finland STOCKHOLM, 14 October. — «Stockholm's Tid- ' ningen» meldt uit Helsingfors : In korten tijd werden zes Finsche sociaal democratische Landdagsafgevaer-' digden, die in den burgeroorlog langs de zijde der Roode Garden stonden, ter dood veroerdeeld, andere sociaal-democratische Landdagafgevaardigden zijn tôt levenslange gevangenisstraflen veroordeeld geworden. ' Groot opzien verwekt de aanhouding van den beken-den Finschen sociaal-demokraat, vroegere senator Tanner, die onlangs in Skandinaviê voor humanitaire doeleinden ter ondersteuning der aoodtijdenden in Fin-' land werkzaam was. Er wordt gemeld, uit dezeifde bron, dat de eenige zoon van den président van den Romp-landdag, Pasivudri, eveneens aangehoudeowerd.' Het ontslag van het Turksch ministerle vo!trokkc.~ KONSTANTINOPEL, 14 October. — Het miais-terie Talaat is afgetreden, het nieuwe miniiteri» heeft de zaken overgenomen. Groowizier en tezelfdertijd oorlogsminister is Izzet Pascha, minister van binnen-landsche zaken Feth Bei, vroeçere Turksch gezant te Sofia, marineminister : Reouf Bei, aanvoerder van het Turksch oorlogsschip Hami die tijdens den Balkaa-oorlog, finantieminister : Dschavid-Bei. De minister van buitenlandsche zaken is nog niet benoemd, dezakea; van het ministerie van buitenlandsche zaken zullen voorloopig door Nabi-Bei, vro *geren Turkschen gezsatf te Rome/geleid worden. Evenredig kiesstelsel In Zwltserland Ds ultsiag der Volksscemming BERN, 14 October. — In een volksreferendum nam het Zvvitsersche volk zondag met 300.000 tegea 150.000 stemmen de initiatieve begeerte naar invoering vàn het evenredig kiesstelsel voor de kiezingen v«S den Nationalen Raad «an.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes