Vooruit: socialistisch dagblad

952 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 31 Août. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 10 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/707wm14s1g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

IDrakster-Uitgeetster l v.: Maatschappij H ET LICHT bestuurder ; P. DE VISCH, Ledebcrg-Qenî . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE HOOQPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Wepkh'edenpartij. — Verschwiende a/k dagen s- j^tîaiRUdfj; ui vuij|3& ABONNEMENTSPRIj^ ^ B E LO1E -iv ■■■"•un DHe maanden. . . , . fr. 3.2Î Ze» maanden fr. 6.SS Een jaar....... fr 12.51 Met) abonneert zictl op aile postbsrceieff DEN VREEMDE Drle maanden tdageîijk» verzonden). «... « fr. 6.73 ^4 y-.- ... ' { t .JT»», - Ml—WWI l ■■■■i.. 'T!!_r^ Onze lezers, BUITEN GENT, zullen, op de 4e bladzijde onze berichten van zondag morgend vinden, die reeds in onz gentsche editie verschenen. Men leze dus eerst DIS berichten Verkoopers en. lezers klage ras, — per telegram nogal!, -Rat hunne bladen hun niet o het gewone uur besteld worder Wij hebben dat voorzier reertien dagen voor de on1 rangst dier telegrammen, doc et bijna dagelijks afkondige tin het volgend SSerietst Onste lezers en verkooper moeten niet verwonderd ziin al het blad liun op ongeregeld uu besteld wordt "en zij het eerst iaags niet meer souden ontvac gen. De berichten komen ons zee Ho§ lis! le Brosse! sleel .Wat' onze opstellers GEZI33N hebben Do berichten over Brussel waren in de laatste dagen zeer tegenstrijdig. Volgei den eene was het moeilijk, — zoo niet o: mogelijk, — om in of uifc de hoofdstad 1 komen. Yan den anderen kant, — zooa! wij gister meldden, — zou Brussel door d ■ Duitschers^ outzet zijn. Wolnu niet ééu van beide beweringen ' vaar; daar hebben wij gisteren do onde: vinding van opgedaan. [Gent - Benderleeuw - ÎTinove Brussel In de statie van Gent-Zuid was aang< kondigd dat de treinen tôt Denderleeu îliepen. Om 8 3/4 ure te Gent vertrokkei kwamen wij om 10 uren te Denderleeu aan, stad waar de Duitschers in de ve loopene week ook nogal van hun neus hel ben gemaakt. ; Te Denderleeu w was aangekondigd di slechts om 12 u. 8 m. een trein naar Nin^ ve reed en hier, om 11 u. 58 m. een buur tram naar Brussel vertrok. Wij besloten den tocht Denderleeu'? l-Ninove te voet af te leggen. (Zeggen wij terloops dat het gerucht oi waar is als zou de statie van Denderleeu na pîundering, door de Duitschers zijn i 'brand gestoken. Het statiegebouw staat < zooals voorheen, en de schade, aan de to' Btellen veroorzaakt, is hersteld.) Om 11 u. 20 m. kwamen wij dampend e ïweetend te Ninove aan. Hier wist me yaji geen juist uur van het vertrek van de tr nr~ T » f < f 'i T -Y~ « r T* i ~y~ t -ir t l moeilijk toe en van zoohaast d - Duitschers te Gent zijn, zullei > zij misschien doen wat zij t . Luik deden : BELETTEE" BAr. , DE BLADEN VERSCHIJ - HEH. Ook de verzending der bladei l ondergaat vertraging : onze op lage is verdriedubbeld en me nigvuîdige treinen zijn afge schaft. < Wij antwoorden dus niet aa] klachten die ons diensaangaan de nog zouden gezonden wor den. H.-B. — Bit nummer tel ' 4 bladzijden. buurttram naar Brussel. Er stond ons niet anders te doen dan te wachten, en oi 12 1/2 ure reden we weg. Het verbliif der Duitschers te * Ninove In Ninove hadden we vernomen dat dui zenden en duizenden Duitschers waren ge logeerd gewçest bij burgers en op straal en overal met speciën betaald hadden. 3 Er had zich evenwel een g-eval voorge daan dat erge gevolgen kon hebben. Twe , dronken Duitschers hadden twist met elk ander gehad en schoten. De kerels zegde: > dat deze sehoten door burgers op hen ge losb waren ! Onmiddellijk werden al de in , woners der straât opgeëischt evenals dei héer burgermeester, een schepene en d overste der garde-civieken. De eerste werd verantwoordelijk gesteL voor de valsche beschiildiging. Dank aan de tusschenkomst eener Duit sche genaturaliseerde dame die ailes uit ] een zette zooals het gebeurd waSj werd d burgemeester het leven gered. r Later werden er evenwel door Duitscher een drietal woningen geplunderd. Dinsdag morgend trokken de laatsti Duitschers af. b Te Brussel De buufttram ging heel traag vooruit, ' was 1 3/4 ure toen we aan de Ninopfsche poort stilstonden. We waren in Brussel, nie mand had ons aangesproken, alhoewel, aa: Schepdael, (2 1/4 uren van Brussel) de eer t ste Duitsche wachten in het gras lagen. t Van_ de Ninoofschepoort namen we dei elektrischen tram tôt aan de Beurs. D< trsms rijden regelmatig. Voor iemand die voor de eerste maal ii i eene bezette stad komt, is de aanblik bui i tengewoon eigenaardig. t Allerwege ziet men Duitsche soldaten, ' zij patroelies, voor de proviandeering zo gende, wagens, autos, enz., van allen vorrc kleur en grootte ; 't zij wandelende of in d hôtels dineerende Duitsche officier en. Aan verschillende gebouwen — zoo pr: vate als van de Stad of Staat — staa duitsche schildwachten, — een bewijs da de gebouwen door hen in gebruik genome ~ zijn. 0 Aan de Beurs, waar het in gewone tijde: steeds wemelt \an volk, is er nu weinig be ^ weging ; evenzoo langs de Anspach- e 6 Noordlanen, die naar de Noordstatie lei n den. Koffiehuizen, magazijnen, hôtels zij meestendeels gesloten ; in de open gebleve nen is er bijna geen leven. In gewone tij den ziet er hoort men allerwege de dag ^ bladverkoopers met boortsige haast hee: i- en weer loopen om de kranten aan de: man te brengen. Nu niets van dit ailes. Al leen geïllustreerde tijdsscbriften worde: - verkoeht-, Voor de aubetten hangen de laatst ver schenen dagbladen : 31 Juli en 1 Oogst. a Aan de Rogierplaats (Noord-statie)Hier geleek het bij onze aankomst op eei waar kantonnement van het duitsche leger Gansch de plaats stond vol wagens, auto' £ kanonnen, enz. De wagens waren met aller lei tuig, geweren, ransels en zoo mee beladen. De aanblik op deze anders zoo drukk 5 plaats trof diep. Dit ailes stond gereed on voort dood, vernieling, ramp en wee t< zaaien. ■s De vuil-grijze kleederen, de grauwe baar n dige gezichten der soldaten, geweeren, sabel en kanons, dat ailes zag or opreeht onheil 1 spellend uit. De burgers mogen slechts langs de voet paden, bezijden de plaats gaan ; niemam mag blijven staan. De gewoue politie e) L" «burgerpolitie» doet elkeen yoortga&n. Weerszijden der Noordstatie wappert d' '» Duitsche vlag; men ziet er gedurig Duitsch soldaten uit en ingaan; op beide hoeke; !" zijn mitrailleuzen opgesteld en staan sol 0 daten. Rondom de statie mag op het plan kier door de burgers niet gegaan worden a schildwachten, aan aile uit- en ingangei l_ staande, beletten dit. Men liôort niet het gedurige gefluifc val 11 aankomende of vertrekkende treinen; vai e buiten gezien bli.ift de statie dood. Noch tans konden wij de beweging in de Noord d statie van op het balcon eener wonini vaststellen. Duitsche machienen en wagon loopen er heen en weer, evenals vertrek •- kende en aankomende. soldaten. De exen e trieken worden door Duitschers bewaakt maar door Belgen bestuurd!... s In de Vooruitgagstraat trok ons een ba taljon Duitsche troepen voorbij. Officierei e te paard, het plan der stad Brussel naas zich hebbende hangend, schoon ingelijs en met glas bedekt ; soldaten te paard of t-voet ; mitrailleuzen van groot kaliber; pro k viandwagens; ketels om soep te koken; am bulanciewagens, enz,, enz. Dit ailes reec rustig voorbij, net alsof de slodaten ©en !" wandeling deden ; en geen enkel, of hij rook te eene sigaar I Een Belgisch vliegenier over g Brussel Zaterdag namiddag, rond 6 ure, was ove 11 de stad Brussel, op groote hoogte een aero plaan gevlogen, waar onderaan eene Belgi sche en Fransche vlag hing. * De duitsche soldaten hebben met hunni mitrailleuzen den vliegenier beschoten, eve , wel zonder hem te treffen. e Ds stoutmoedige vliegenier wierp klei vlagjes uit Avaarop in 't Franseh ston «Brusselaars, wanhoopt niet, gij zult weld i verlost worden.» t Deze enkele woorden hebben een weinig hoop der niet gevluchte Brusselaars opj flikkerd. Zij weten inimers van niets af: zijn tot&al van de wereld afgezonderd. Eeus deze hoop van ontruiming zal verw zenlijkt worden, zal het eenen zucht v; verliehting voor de Brusselaars zijn ! ! Oude en nieuwe proklamatie De proklamaties die door de Duitsche n litaire overheid en ook door burgemeest Max aangeplakt worden, zijn ontelbaa 1 Naast valsclie berichten vindt men er ov 1 de proviandeering; over het afsnijden v; een bijzondere telefoondraad der du: 1 schers; over hel sluiten van restaurants < koffiehuizen.(Deze laatsten moeten om 9 u sluiten, mogen \6or 6 ure niet openen en i verkoop van sterke dranken is verbodet Twee dezer laatste proklamaties hebb< we afgeschreven, en willen we onze leze mededeelen. De volgende was in het duitsch, franseh t i vlaamsch opgesteld : 3 Olîicieele mededeeling van de ■ bevelhebber van het Duitsch leger { 1. Ilet Duitsche Westleger drong 9 dagen 1 ; het emde zijner samentrehking, na herhao de zegepralen, in het Franseh grondgebie Van Kamerijk tôt de Zuitvogeezen werd t . vijand overal verslagen en bevind zich \ vollen terugtocht. U.ct leger van généra von Kloc/i, na de Engelsclien te Maubeui te hebben teruggetreden, hernieuwde ziji 1 aanvallen en omsingelde den vijand nai ! het Zuid-Oosten dezer plaats. In een slag die verschillende dagen duu > de, versloegçn de légers der generaals vi > Buelow en von Hausen 8 Fra?isch-Belgisci l legerkorpsen tusschen Samber-Namen < Maas. Namen werd na 2. dagen gebomba deerd te zijn, ingenomen. Het leger vari Albrecht von Wurtembei i heefi den verslagen vijand over de Semo vervolgd en stak de Maas over. i Het leger van den Duitschcn kroonpri, L heeft de verslagen vijandelijke versterk vestingen ten Noorden van Longwy ingen men en verdreef den krachtdadigen uitv• r komende van Verdun. Longwy is gevalle 5 Tijdens de vervolging der Franschen : Lorreinen, heeft het leger van den kroo prins van Beieren de7i aanval van de vija , delijke machten, komende van Nancy en vc het Zuiden afgeweerd. In de Vogezen gaat het leger van généra l von Heeringen voort met den vijand nai j het Zuiden te vervolgen. De vijand is ve t dwenen vit Elzas. Op 20 en 27 Auguste i kwamen verschillende belgische afdeelingt uit Antwerpen om onze verbindingslijn ac te vaïlen, doch zij werden tcruggedrevi [ door onze troepen, achtergelaten om de stc } te omsingelen. 5 belgische kanons v'telen -, onze handen. De belgische bevolking heeft bijna over dpeî genomeii aau de slagcn. Men moest t d&"strengste inaatregelcu overgaau ora < benden vrijsclmtters te bcteugelen. 2. Op 26 Oogst heeft ons leger eene besli r serlde overwinning behaald bij Solesmes. 1 linkervleugel van den vijand, Fngelschen < Fianscliçn, werd terug gedreven naar h Zuiden en trok in den nacht terug in vol i wanorde. Onze troepen vervolgden ze voo i- gedurende den dag van 27 Augustus wat hui een radikaal succès \erzekerde. Verschillen* le de duizenden gevangenen, 7 veldbabterijeVf l: eene ziuare batterij en talvijke schroofâanon a nen vielen in onze handen. De Fngelschen zien liunnen uitweg naar het Westen ofge-!e sveden. e- Ons kavaleriekorps is slechts nog 2 dag-;ij marschen van Parijs verwijderd. S. Op 25 dezer hebben fransche officieeU 5- bladen een bericht van de fransche regecrinQ n medegedeeld, zeggende dat de fransche légers tôt de verdedigende houding gedwon-gen zijnde, niet meer in de gelegenheid zou-} den wezen België te ondersteunen met hei j_ oog op militaire aanvallen. ■r Brussel, 28 Oogst 1914. De Duitsche Legeecommandaîit. ~ ir (Dit affiche was geplakt boven op eene ^ « Proklamation », waarin, met veel ver-, waandheid, het gedrag der belgische bevol- . king tegenover het overwinnende ( ! ?)' j Duitschland werd voorgeschreven.) n Het affiche, — dat wij, met zin- en spel-1 fouten teruggeven zooals het is, — was om-| trent 3 meters hoog aangepJakt en is !*"" zulken kleinen letter çedrukt, dat het bijna^ onmogelijk is het te lezen. I a Kranige houding van burge* e meester Max M. Max heeft, op bovenstaand affiche,eexj antwoord in het franseh aangeplakt da,t hieï , volgt : ' De duitsche gouverneur van de stad Luik, luitenant-generaal von Kolewe, heeft hrA ^ volgend bericht doen aanplakksnt « AAN DE INWONEKS DER STAD LUIK 6 De burgemeester van Brussel heeft aan den duitschen kommandant laten weten, dat het franseh gouvernement verklaard ! heeft dat het, in de onmogelijkheid is | het zij op welke manier ook, België bij te \ staan in de aanvallende beweging, daar het zich verpUcht ziet zelf eene verdedigende houding aan te nemen. g Ik geef de stelligstc logenstraffing aan 's deze bewering. 30 Oogst. ADOLP, MAX. s e Dat beide affichen druk gelezen en be-sproken wo'rdefi, hoëvèù we niet te zegfên. ' "De krachtige Houding van burgemeestei !' Max draagt de algemeene goedkeuring; n weg. Op de Groote Plaats n ~ ■ -, i Van de Noordstatie gingen wij langs d* -.1 Nieuwstraat, het posthotçl (waar seeil<j r Duitschers zijn), naar de Groote Markt.i Hier had juist eene nogal drukke toeloon s plaats. Naderbij gekomen za^en wij datj n het een Franseh en een Engeîsch officier n waren, elk met een band van 't Rooda n Kruis op den arm. Dit waren denkelijk ge- d neesheeren; zij waren vergezeld yan een n Duitsche soldaat. j Zij trokken het stadhuis binnen, waar het| il wemelt van Duitsche soldaten, doch waar*, t de Brusselsche vlag alleen wappert. > e Het zij hier gezegd dat de staf van hetj Duitsche leger hier niet" meer zetelt, maajrj ■- wel in het Senaat, waar nu de duitsche*. e nationale kleuren wapperen. n Op de Groote Plaats, dit juweel vanJ t pracht, ziet men, uitgenomen aan de open<_. e bare gebouwen, de Belgische vlag fladde-i ■t l'en ZnlWs treeft waarliik een eierenaardi-1 Rond den Oorlog TE LUIK ben correspondent van de «Nieuv^e Rot-terdamsche Courant» schrijft het volgende : Ter gerustelling van velen in Holland, die inet bezorgdheid den laatsten tijd gedacht frebben aan hunne familie of kennissen in Luik, moge het volgende dienen : Na een paspoort bij den Duitschen consul ge'liaald te hebben, fietste ik op 26 Oogst viin Maastricht naar Luik, vol spanning wat ik te zien zou krijgen van die woestenij, waarin het schoono landschap tusschen onze gvenzen en Luik moest zijn veranderd, ge-lijk ik overal gelezen had. Ik koos het bekende rijwielpad langs het kanaal met zijn praehtige onafgebroken hooge boomenrijen, een genot voor toeris-tesi.Nabjj Lixhe ontmoette ik de eerste duit-Bche post, die mij op vertoon van mijn paspoort oogenblikkelijk doorliet. Niet ver van daar, aan het water, ligt eene groote fa-briek met hooge sehoorsteenen ; één ervan was half afgeknapt, maar de vier overige rezen rustig omhoog. Weinig vermoedde ik toen, dat die eene gebroken schoorsteen het ernige zou zijn op mijn geheelen tocht naar Luik, wat ik van oorlogsverwoestingen te zien zon krijgen. Ik reed verder door 't vruchtbare Maas-rdal, overal links ea rechts rondziende naar jwgebrar.de huizen, naar platgeschoten dor-'pen ; doch nie^s daarvan, Het zag er ailes uit ■ velden tusschen kanaal en Maas, waren de boeren druk aan het oogsten ; v66r de huizen zaten vrouwen kousen te breien ; kinderen speelden langs den weg. Bij elke brug over het kanaal was een wachtpost,waar ik even af moest stappen ; daar lagen eenige soldaten in het gras te slapen, anderen zaten in groepjes te kaarten, een enkele kwam eens naar mij toegekuierd om naar nieuws te vragen. Onder de groote, geheel ongedeerde vo'ët-brug bij Herstal ging ik door,en steeds meer naderde ik Luik ; Luik, het oord van ver-schrikking ! Zou ik er binnen kunnen komen zonder bijzondere vergunning 1 En welke voorzorgen zou ik moeten nemen,om er weer veilig uit te geraken ?Daar wandelden eenige Luiksche jongens gearmd met aardige fa-briekmeisjes ; ginds speelde eene jonge moe-der achter een boom kiekeboe met haar kleine. Was ik hier vlak bij Luik? Het fietspad was ten einde, ik moest over eene sluis en eer ik het wist was ik reeds op de Quai St. Léonard. Een troepje soldaten was aan 't exerceeren, ten genoege van het publiek. Van aanhouding bemerkte ik niets. Ik r#ed de stad in ; overal militairen,te ^oet, op de fiets. in automobielen en in rijtuigen. Maar pverigens ailes in volmaakte_ rust. De trams reden weer ; Luiksche politieagenten wandelden door de straten. Het tiental huizen, in de rue de l'Université in de asch gelegd, brandde nog wat na; maar ook daar keek niemand meer naar. Men soheen aan ailes allang gewend. yerdef werd straat afgezet en moest aile verkeer stilstaan, daar men een foto wilde nemen van het Duitsche Roode Kruis voôr het Universiteitsgiebouw ; elke Luikena-ar, die haa-st had, moest maar even wachten tôt de groep genomon was ! Op de place du Marché bezocht ik een làjarig meisje, dat ik naar haar anstig© ouders in Hollandsch Limburg wilde te-rugbrengen. Zij lachte mij uit. Waarom zou ze nu nog wegga-an? 't Was toch ailes even rustig hier ! «Maar hebt ge dan niet vreesèlijk in angst gezeten?», vroeg ik. «Och, zei ze toen, we hebben alleen schie-ten gehoord, dat was ailes f» Aanvankelijk ging ik terug zooals ik gekomen was; maar bij Herstal ging ik over de brug, om te zien of ik langs den groo-ten heirweg aan. de overzijde der Maas ook andere indrukken zou krijgen. Ik kwam door Wandre; de inwoners zaten er overal rustig voor de deur, of hielden een praatje met de Duitsche soldaten. Nergens een beschadigd huis of iets anders, dat aan vreeselijke krijgsbedTijven herinnerde. Heerlijk was het langs den breeden, glad-den weg vlak langs de rivier ! De vele villa's hoog op de rotsige heuvels rcchts, lagen ongedeerd in den zonneschijn. Ik kwam door Argenteau ; hier was de brug over de Maas vernield, doch het heele dorp zag er uit als altijd. Maar Visé dan? Ja, Visé was verschrik-ke'lijk; behalve een enkele buitenwijk, to-taal in de asch gelegd. Doch de besehrijving daarvan is u al uitvoerig gedaan. Eenige achtergebleven soldaten ruimden de puin-hoopen uit de straten. Natuurlijk wil ik met het voorgaande niet zeggen, dat het land voor Luik in 't geheel niet getedsterd is door den oorlog; verre van daar. Er zijn, dat spreekt van zelf, hier en daar oorden genoeg, waar men nog lang aan den vreeselijken strijd, die hier giestredan is zal herinnerd worden. Maar tegenover de ontzettende voorstel-lingen, d.ici men zich thans veelal maakt van deze streek, mogen mijn opgedaiie indrukken wel eens gesteld worden. Ieder belanghebbende wete duSj dat elkeen langs Nederland thans zonder ©enige moeite in Luik kan komen; en tevens, dat in die stad volkomen rust en veiligheid heerscht- (Als wij eenigszins kuanen zullen wij ons zeli' gaan overtuigon van tien toestand te Luilï: aan zullen wij ook weten wat er van «1e foi'ten van Luik eigenlijk is. Red. «Vooruit».) «ggao—" ^ "'iW1 lu Egn lalaoïrie laoior ; de spooiwepn Zooals bekend is heeft het Russische spoorwegnet eene grootere breedte tusschen de Ijeifîe rails dan de West-Europee-sche spoorwegbanen. De meening, dat dit verschil in breedte uit strategische beweegredenen is aangeno-men, is echter niet juist. Uit bedrijfstech-nische overwegingen werd indertijd op ad-vies van den Amerikaanschen ingenieur Whistler de spoorbreedte van 1.524 meter voor de eerste spoovwegen aangenomen en heeft men het net op die breedte verder uitgebreid. Deze spoorbreedte is dan ook voor de oorlogvoering der Russen buiten hun grenzen een zeer groot bezwaar, om-dat de Russische spoorwagens niet op het Duitsch . of Qo&tenrijksch _ y^ebied kuiifien doorloopen. De verovering van Duitsch tol-lend spoorwegmaterieel bij Gumbinnen ^ Insterburg werd dan ook in een Russisch« overwinningsbulletin als een groot voor-deel genoemd. Het' stelsel Breitsprecher, waar bij wagenkasten van de assen van de een<| wagensoort opgelicht en op die van de dere gezet worden, komt door zijne go-ringe verbreiding in dezen oorlog niet ajyimerking ; het wordt echter bijvoorbeeîa op het grensstation Wirballen( tegenovefi Eydtkùhnen) bij den salontrein van dea: Tsaar toegepast, wanneer deze het Rus&i-sche gebied verlaat of daarheen terugkeerfe. Ook het verstellen van de raderen is »J-lcen bij de wagons mogelijk, echter niai bij de locomotieven. De raderen der spoo^ wegwagens zijn op de assen vast aang©-drukt en draaien met de as, niet (zoonîs bij de andere voertuigen) om de as. Wel is op de spoorwegen in Oost-Duitscfe-land een gedeelte der spoorwegwagens t» i verstiolbare assen voorzien, waarbij, doofl middel van hydraulische persen, aan de raderen een andere plaats in de lengterichting gegeven kan worden ; doch dit middel wer®5 niet krachtig. Aldus blijft alleen over, bal verleggen van een rail, dat echter wel vo de Duitschers, niet voor de Russen mogelijki is, want de dwarsliggers van de West-Eur»-peesche spoorwegen zijn voor hefc uit elkaa» der brengen der rails te kort. Dit verleggs® vordert niet veel arbeid en tijd. Alleen bjj ijzeren dwarsleggers is het uitgesloters. De proviandeering van het Russischô !$• ger zal aldus, wanneer dit leger verdar Duitschland doordringt, moeilijk zijE, dien het zich niet in het bezit weet te «ta|< len van voldoend rollend Duitsch of Ootteg)i rijksch spoorwegmaterieel», •« t_T f " t.. OiSO n.* «nmmor .' rftft. Tîol/»iîi ^ AAtitinman „,.a» a**

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes