Vooruit: socialistisch dagblad

468 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 03 Novembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 26 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nk3610x24f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

m 1 Drukstcr-U itgeefster 6*m: Maatschappij H ET LICHT bestuurder t ». DE VISCH. Ledeberg-Oeirt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE H003P00RT. 29. GENT Or gaan der Betgische Werkliedeiipartif. — Verschjjnende aile dagen. ABONNEMENTSPI^jS BELGIE Drie rrtaandca. . . , , fr. 3.29 Zes maanden fr. 6.30 Eenjaar. ...... fr. I2J0 Meo abonneert zich op aile postbnreeie» DEN VREEMDE Drle maandcn «tagelljk» verzonden). . . . # . fr. 0.73 Bekendmakingen iseKenama&mgen BEKENimAKING In Verordening il. 64 (Verordeningsblad n. 9- bladz. 83) mreten in de Vlaamsche en Fransche tekst de bijgevoegde woorden «en rapen» respectievelijk «et navets» wegval-len. Er worden alleen SUIKERBEETEN bedoeld. Gent, den 20 Oktober 1915. Der Etappeinspekteur, von UNGER, Generalleutnant. * * $ YEP.ORDEISTNG betreffende het fotogra-feereà door bijzonderen. § 1. Ieder fotografische opname even&ls het dragen van fotografietoestellen is voor burgers verboden. Aan inheemsche fotografen van beroep, die een vaste verblijfplaats hebben, kan eene schriftelijko toelating tôt het) uitoefe-nen \an hun beroep, onuer zekere beper-kingen, afgeleverd worden. Te dien einde moeten zij zich aan de bevoegde Etappen-kommandantuur wenden. Het toelatingsbewijs moeten zij altijd bij zich hebben. § 2. Aile inwoners, wellco in het bezit zijn van fotografietoestellen âlsook van nieuwe en ongebezigde platen en filmen moeten de- bevoegde Etappen-kommandan-tuur hiervan inlichten. Deze kan de fotografietoestellen, platen en filmen in het bezit van de eigenaara la-ten of voot verzekerde bewaring beslag hier-op leggen tegen ontvangstbewijs. Het bezit van fotografietoestellen, als-ook van nieuwe, ongebezigde platen en filmen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating der Etappen-kommandanturen is verboden. Deze laatsten moeten seffens_ inge-licht worden omtrent elke verandering in den hoeveelheidsstand. § 3. Verboden zijn bovendien aile fotografische opnamen, waarmede de vijand kan gediend zijn. § 4. Indien men van plan is fotografische opnamen uittegeven of te verspreiden,moet iiertoe de toelating bij de Etappeninspectie aangevraagd worden. § 5. Elke overtreding, uit opzet of nala-tigheid, van de voorachriften dezer verordening, evenals de aansporing of ophitsing om ze te overtreden, worden — zoover vol-gens de bestaande wetten geen zwaarder straffen voorzien zijn — met ten hoogste 2000 Mark boete of ten hoogste 3 maand ge-v&ngenis gestraft. Beide straffen kunnen tegelijk toegepast worden. Bovendien worden de platen, afdrukken, en toestellen aangeslagen. Gent den 25 Oktober, 1915. Der Etappeinspekteur, von UNGER, Generalleutnant. "F* "W "V Bekendmaking : 15 QK&ll 121» a îng" VAN HET GOUVERNEMENT VAN LUIK t TER D00D VER0QRBEELD. Het Veldgorecht sprak op 27 Oktober 1915 de volgende veroodeelingen uit: Ter dood Johan Legrand, Luik. — Joseph Gilot, ! Luik. — Lucien Gillet, Braux (Frankrijk). — August Béguin Luik.— Henri Dechereux ; Kinkempois. — Henri Noirfalise, Chênée. — Oscar Sacré. Ougrée. — Léon François, i Lanaeken. — Félix Van der Snoeck, Glain. De terdoodveroordeelden werden reeds doodgeschoten. Levenslange Dwangarheid Norbert Barela, Luik. — Désiré Scheyg, Kasteel Amérois, Bouillon. — Lucie Collin, geboren Villion, Ste-Cécile. 15 jaren dwangarbeid Corneille Noirfalise, Chênée. — J.-B. Collin, gte-Cécile. 12 jaren dwangarbeid Eugeen Beauvain, Luik. — Konstant Picard, Neumesnil (Frankrijk). — François Moermans, Angleur. — Joséphine Moerman Angleur. — Louis Bauduin, Virton. 10 jaren dwangarbeid i Hermance Moerman, Angleur.— J.-B. Pon sart, Mons. Dé Àardappelkwestie s De kwestie met dit volksvoedsel wordt zeer erg, en dit niet allesn in Belgié. maar in aile landen. Maar, zooals het spreek-woord zegt, gezien het hemdje nader ga,at dan het rokje, willen we ans met België, en vôoral met het Etappengebied Gent, bezighouden. Veel, zeer veel werd hierover reeds ge-echreven, prijzen vastgesteld en zoo meer, zonder er evenwel eene afdoende oplos-sing aan de kwestie kwam. Voor wat Gent aangaat, wordt de to&stand netelig, en dient ten dringendste gehandeld te worden.«Vooruit» heeft reeds menig artikel omtrent deze za-ak geschreven, en nu komen ook, gelukkig, do katholieke bladen onze poging steunen. In zijn nummer van zaterda-g schrcef «Het Volk» letterlijk het volgende: Tusschenhandelaars die zelf 7 tôt 9 en meer frank betaald hebben en aan 6 frank moeten verkoopen, sluiten lie- I ver hun magazijn, — hoewel ze dan gevaar loopen er hoegenaamd niets van te hebben. Anderen — voortbren-gers en groothandelaars — houden de geliefde vrucht, een der basissen van ons volksvoedsel, opgestapeld uit af-keuringiswaardigen speculatiegecst. En intusschen zit het volk, dat sinds lang geen vleesch meer kan koopen en welks brood gepegeld is, met de vrees dezen winter aan gesn aardappels te zullen geraken. In de Vlaamsche geschiedenis be-staat een heerlijk voorbeeld tegen zul-ken nood, namelijk Karel de Goede, die krachtens de christene rechtvaar-digheid het opgekochte graan aan de opkoopers onttrok om er 't volk mede te voeden. 't Heeft den edelen Graaf 't leven gekost, maar dit is thans niet te vreezen voor de overheid die zijn voorbeold zou volgen. Mogwn we voor de aardappels ver- wachten wat hi; voor het graan deed 1 De levenskracht van ons volk ver-eischt het. «Het Volk» eischt dus dat de aardappels aangeslagen en tejr beschikking van de menschen gesteld worden. «De Gentenaar»,1 van zijn kant, schreef in zijn nummer vaia zondag-maandag ins-gelijks een artikel] aangaande dit vraag-stuk, dat heel en al met den geest van «Vooruit» overeenspemt. De prijs van de aardappels is op 6 frank de 100 Idlos vastgesteld. Maar gezien de boereu ze niet aan dion prijs verkoopen willen, ia het aan de groot- en kleinhandelaars nog minder mogelijk ze aan dien prijs de bevolking af te leveren. Vandaar den hongersnood die dreigt. Volgens «De Gentisnaar» heeft de «Land-bouwersbond» die kwestie bestudeerd, en schrijft hieromtrent,: De landbouworsbond heeft ds kwestie bestudeerd. In aanmerking nemende dat de opper-prijs der aardâppelen in het bezette gebied van België gesteld is op 8 fr. per 100 kilos aan den landbouwsr te fcetaîen en 12 centiemen per kilo in het klein. heeft de Landbouwcrsboud aan de Duitsclie overheid de vraag ge-daan, dienzelfden opperprijs te willen bepalen voor het Etappengebied — dat is Oost- en Wéet-Vlaanderen. De Duitsche overheid heeft die vraag onderworpen aan het Gentsche stads bestuur dat zijn gedacht erover moest doen kennen. Daar de voedingskwestie voor wat Gent aangaat sinds het b&gin van den oorlog in handen van onzen partijgenoot Anseeie ib, wati hij het die met de Duitschft overheid onderhandelen moest. Onze partijgenoot werd door de Duits^ae overheid hiertoe uitgenoodigd, hun zijne voorstellen te formuleeresn. Hierin zegt hij onder ander meer het volgende : klirat d6 nood verschrik-kelijk in de nijverheidscentrums en nijver-heidssteden, vermeerderen deszelfs uitga-ven voor de voedin^ hunaer t'aJrijke werk-loozen op onrustbarend» frijze, worden rampzali®» toestanden geschape*, iie eees of morgen erge gcrolgen kunnen hebben en waarmede allen die eenige macht bezitten en dus eene verantwoordelijkheid te dragen hebben, zich moeten bekommeren. De Stad Gent, die met bovenmenschelijke kra-chten hare duizende en duizende werk-loozen en gedeeltelijk workenden ter hulp komt, gtvoelt zich thans machteloos tegen. over het gevaar van a&rdappelen te ont-breken.De Duitsche Overheden allééa kunnen ernstig ingrijpen. Ziehier onze voorstellen : De prijs van 6 fr. is te laag; wij stellen voor hem te brengen op 8 (acht) frank de 100 kil. en daarvoor moet de landbouwer leveren : goede, gezonde « industries » of « kruger »-aarda?p»len, van ruivere soort, tôt aan de naaste g»sderenstatie of, bij wa-tervcrv«er, tôt aan d8 naaste aanlegplaats van schip of schuit en daarbij, desgoval-lend, de kosten van verladen betalen. Deze aardappelen zullen te Gent ver-kocht worden, in het klein. tegen 0,12 fr. den kilo, of 0,36 fr. de 3 kilos omdat, te Gent, de aardapnels, in de winkels, door-gaans met hoeveelheden van 3 kilos (eene schaal) afgehaald worden. Eens deze prijzen vastgesteld, verklaren de Duitsche overheden dat de uitvoer van aardappelen vrij is uit aile en naar aile ge-meenten en steden van het Etappengebied en die dus met tôt het Operatiegebied be-hooren.Wanneer de Duitsche Overheden den vrijen handel toelaten. de» maximumprijs niet meer laten overschrijden en de verze-kering gevea dat elkeen, in het Etappengebied, aardappelen kan koopen, dan zal de maximumprijs geërbiedigd worden. Daarbij is de door ons voorgestelde prijs van 8 fr. de 100 k. voor den boer en van 4 fr. de 100 kil. voor vervoer, tarra, uit-zoekeu van slechte en rotte aardappelen, fakteursloon, winst van den groothande-laar en winkelier, verlies bij het uitwegen, enz.. voldoendc om, landbouwer, groot-handelaar en winkelier hun brood te laten verdienen, ondanks de verduring der grondstoffen en de verhooging der vervoer- en andere kosten. Uit het oog mag niet worden verloren dat. als de prijs der aardappelen te laag wordt gesteld, de boeren, die 30 frank kunnen krijgen voor hunne rogge en hooge prijzen voor hun ander beestenvoeder, be-lang hebben hunne rogge en voeder te verkoopen en aardappelen aan hun vee te geven. Wij dringen sterk aan op het invoeren van den vrijen handel, omdat alleen daar-door, op doeltreffende wijze, 'de spéculatif en het achterhouden der aardappelen. op gevaar af van verrotting, zullen belet worden.MocEt echter tôt ons groot spijt, ons voorstel door U niet bijgetreden worden, dan onderwerpen wij U het volgende : De Duitsche Overheden doen a^nstonds, in aile gemeenten va-n het Et-tappengebied, de hoeveelheid aardappelen opnemen; zij bepalen hoc veel de landbou-wers ervan mogen behouden en wat voor de andere inwoners moet overblijven. Zij gelasten het Provintiaal Voedingscomiteit de aardappelen te ontvangen, welke som-mig© gemeenten te veel hebben en die te verzeuden naar de gemeenten en steden, waar aardappelen ontbreken. In een woord, de Duitsche Overheden sluiten als-dan met het Provintiaal Voedingscomiteit een verdrag gelijk aan dat hetwelk zij met dit liehaaai voor de uitk&ering van rogge .hebben aaayejçaan. De Duitsche Overkeden. als zij dit voorstel aannemen, kunnen alsdan nog beslui-ten : dat de Stad Gent het recht heeft een centraal-entrepôt voor hare enorme be-hoeften te voorzien en het groot werk van het Provintiaal Voedingscomiteit eenigs-zins te verliehten. Ziedaar onze voorstellen. Sluit gij U aan bij het eerste: de vrije haadel, dan zijn er bijna geene verorde-Bingen noccl'i*: en de aan- en verkoop van aardappelen loopen van een leien dakje. Kunt gij den vrijen handel niet aanne- i men en geeft gij den voorkeur aan ons tweede voorstel, dan kunnen wij U de maatregelen niet vcorschrijven, die gij ne-men moet om uwe eigene besluiten te doen eerbiedigen. Gij hebt daartoe de macht en als gij er wilt gebruik van aiaken is die maoht z66 groot dat gij U kunt doen gehoarzamen door aile landbouwers en burgemeestsrs. Toi daar het schrijven van onzen vriend Anseele, waarin mea vaststellen kan dat zijne voorstellen, dat zijne beredeneering met deze van «Het Volk» — voor wat het aanslaan der aardappelen aangaat, en deze van « De Gentenaar » — voor wat de prij-een en ook de middels aangaan — volledig overeenstemme*». Wij mogen dus aannemen dat er slechti ééne begeert-e ons volk beheerscht. Echter stelt Anseele voor —en wij sluiten ons daar ten voile bij aan — dat Gent een centraal magazijn of stapelplaats hebben z'Ou w;»n.r men zich zou kunnen bevoorraden. Voor eene stad als Gent is eene dringen-de oplossing noodig. Deze week heeft onzaj vriend eene nieuwa bijeenkomst met de* Duitsche overheid, die, wij hopen het, bei vrediging aan de gansche bevolking geven, zal. Een belaipjk lonnis Het sluiten van kontrakten tusschen werkgever3 en werklieden of bedienden, heeft. alhoewel voordeelig in vele geval-len, ook reeds tal van moeilijkhcden na' zich gesleept voor de werkers. Wij kregen een dezer dagen inzage van eea vonnis uitgesproken door den Beroeps-' raad van den Werkrechtersraad der pro-vincie Antwerpen. De zaak komt ons zoo belangrijk voor dat wij ze aan onze lezers. willen mededeelen : De firma Louis De Naeyer en Oie, papier-fabriekanten te Willebroeck, sloten over-eenkomst met M. G. Leenaerts, helper-scheikundige, waarin o. a. aangenomen werd, dat in geval laatstgenoem.de de firma, zoude verlaten deze zich verbond, niet in soortgelijke fabrieken te gaan werken in België, Holland, en in de Fransche depar-tementen der Ardennen, Aisne, Noord en Nauw van Kales, dit binnen een termijn van vijf jaren, en na niet naleving van deza overeenkomst de somme van 10.000 fr. te^ betalen ten titel van schadevergoeding. Edoch, de helper-scheikundige verlaat' d» firma Ds Naeyer, en treedt in dienst in de> fabrieken «Papeteries Anversoises» te Duf-fel.De firma De Naeyer daagt nu haren ex-helper-scheikundige voor den Werkrechtersraad van Mechelen voor «Contrakt-1 breuk» en eischte de 10.000 fr. schadevergoeding.De Werkrechtersraad gaf de firma «050-lijk en deze bracht de zaak in beroep voor de -fiereepskamer van den Werkrechtersraad te Antwerpen die in tegenstelling ïnet het vonnis van Mechelen de firma gelijk gaf, i en den bediende komt te veroordeelen toi»! betaling der som van de 10,000 fr. en der onkosten der beide gedingen. We halen dit voorbeeld aan, om aan onzs arbeiders en bedienden aan te toonen zeer omzichtig te wezen in het sluiten van kontrakten.Mechelen. H. H. Rond Den Oorlog Servische naitien De oorlogsberichten uit Servië wordea niet duidelijker door de aardrijkskundigo namen. De volgende uitdrukkingen komen nog al vaak voor en daarvan geeft de «Nieuwe Courant» daarom voor belangstellande lezers de vertaling : Gora=berg; planina=] gebergte ; vrh = bergtop ; klisura = bergpas j jezerc = meer ; polje=:vlakte ; stari=oud; novi = nieuw ; sveti = heilig ; mali = klein ; goljemi, veliki=groot; kolnji=beneden j garnji —boven ; beli = wit; erni, vernie zwart. Een kearpunt in ons Lager Onderwijs « d door Flî. DE COSTEE Bestaurder der Om- en Naschoolsche Werken van de Stad Gent (Twaalfde vervolg) Oe Scroepskeuze UC yeiUG|JàR5?l{£9 în den loop van het jaar 1913 werd Qoor de Stedelijke Werkbeurs van Gent fien onderzoek ingesteld aangaande de Mîoepskeuze". ^ Wij genoten ook de eer te worden uitgenoodigd om onze meening over die zaak te zeggen in zitting van het Gelijk-Ja}lig Comiteit der Werkbeurs op 7 Oc-tober 1913. Rit punt is van ong«meen belang en net komt ons voor, dat de hervorming van den vierden graad een aanzienlijke kan spelen bij de beroeps-oriënteering "Joor de samenwerking van de school en ?e ouders, zooals wij in vorig hoofdstuk e" "ebben aangeduid. 0m wille van het nut en vooral om e bevolking vertrouwd te maken met 'e ^ansch bijzondere instelling, welke 1 -s oi stad ia.UJejgg, pwBMK'wrwtiJiTm <<""7 zal worden geroepen, geven wij hier eenige inlichtingen. Wij bepalen ons daarom bij het over-schrijven van eçn en ander uit de versla-gen, door de Werkbeurs van Gent opge-maakt na het ingestelds onderzoek, ge-leid door den voorzitter M. Variez : « De standvastige uitbreiding van de maatschappelijke bedrijvigheid der gemeenten legt ons onophoudelijk nieuwe plichten op. Onder diegene, welke zich in den laatsten tijd deden kennen, is er wellicht geene enkele van zulk belang als de richting der beroepskeuze voor de kinderen, die de school verlaten. » Het is van belang dat het kind, de ouders, niet aan hei toeval overgelaten worden in eene daad, die wellicht de be-slissendste kan zijn van het bestaan : het is van belang dat de keus van het beroep, waarvan aile toekomst afhangt, gedaan worde met kennis van zaken. > Deze vaststelling is zoo klaarblijkend dat men zich mag verwonderen, dat de politiek der beroepskeuze slechts sedert zeer weinigen tijd bestaat en dat deze be-kroning zoolang aan het werk van het openbaar onderwijs heeft ontbroken. » « Iederen dag trekt deze nieuwe vorm van maatschappelijke bedrijvigheid méer en méer de aandacht der besturen, be-zorgd hunne plichten te vervullen jegens hunne bestuurden en in hunnen schoot een gezonde, krachtige en bekwame bevolking te on^wikkelen, » , « Op dit oogenblik bestaat er een ge-brekkige samenhang tusschen het onderwijs en de uitoefening van het beroep. De openbare machten, de verschillende schoolcomiteiten, omringen het kind met al hunne zorg zoolang het ter school gaat; zij beijveren zich het bekwame meesters te geven, het de beste methoden van opvœding en onderwijs fcoe te pas-sen, het zoo goed mogelijk te wapenen voor het leven. Maar wanneer het er op • aan komt van de theorie tôt de daad over te gaan, een terrein te vinden waar 1 deze met zooveel zor/? ontwikkelde aan-komende krachten eene toepassing zou-den kunnen vinden, laat men het kind aan zich zelf of aan de ouders over, die ongetwijfeld met veel goeden wil bezield zijn, maar geheel en gansch onervaren, zonder dat er iets beproefd wordt om deze in staat te stellen met kennis de moeilijke keus te doen en ze met dit doel te leiden. » Men z«gt hun niet welke de stielen zijn waartoe hunne kinderen lichamelijk of gaestelijk ongeschikt zijn, men laat hun de hoedanigheden en de bij*ondere gebreken hunner kinderen niet kennen, men laat hun niet weten de kansen der toekomst van lukken of verval van elk beroep, de kosten en voordeelen welke elke manier van leertijd medebrengt. In dit opzicht is ailes aan het toeval overgelaten.» Niemand meer zal nog beweren dat, niettegenstaande al hunne liefde, ai hun - issu. het onderwijs aan hunna kinderen te - geven. Een openbaar onderwijs werd in-gericht, toevertrouwd aan specialisten en e desbetreffende is een zeer duidelijk on-t derscheid gemaakt tusschen de roi der 1 school en deze van het huisgezin. s » Er zal een dag komen dat men het 1 buikngewoon zal vinden de beroepskeus van een kind aan snbevoegde handen te i hebben overgelaten. » j — — — — — — — — — 1 « Geene Belgische stad mag zich roe-r men e«n grooter aantal beroeps- en nij- - verheidsscholen te bezitten dan Gent, aan de kinderen tœlatende de noodige ken- i nis op te doen voor de uitoefening van 5 een beroep. ] » Zonder twijfel zijn onze lagere scho-, len het voorwerp van standvastige be-i kommeringen onzer gemeente; de Werk-s beurs helpt ieder jaar duizenden en dui-1 zenden werklieden, jong en oud, in het beroep te treden en er in te blijven. Maar 1 men moet bekïnnen, dat er werken ont-c breken, die trachtan de ouders in te lich-t ten over de voorwaarden en de moeilijk-3 heden der beroepskeus. Daarenboven , bestaat niet eene insteling, welke de on-r derwijzers in staat stelt de ouders in deze c zoo gevaarlijke proef raad te geven, 2 welke de geneesheeren toelaat de geva-1 ren van zekere stielen te vernemen en te doen kennen, welke de Werkbeurs in betrekking stolt mot de leerlingen die de , sch«ol verlaten, niet meer dan er vei1-1 band bestaat tusschen de lagere en tech-Ul Bifieks sckaisop " " " ~ \ m ;e » Het is dus bij toeval dat het meeren-1- deel der ouders het beroep van hun kind n kiezen. ir « Allerwege verschijnen de gevaren van deze wettelooze politiek; gevaren st voor het kind, gevaren voor de werkends is klas in 't algemeen. b « Het gevolg daarvan is, dat duizenden kinderen ieder jaar dienst nemen in be-i - roepen zonder uitkomst, — « stielen zon* )- der uitweg », zooals de Engelschen zeg-j- gen, — en hulpsloos staan, als de ouder< n dom van den leertijd voorbij is ; dat dui< 1- zenden anderen tienmaal achtereenvol-n gens van stiel veranderen zonder een ernstigen leertijd door te maken. )- » Geene der bestaande instellingen ia î- op het oogenblik in staat in dezen toe-;> stand te verhelpen. » st « Het is in de onwetendheid en in do ,r duisternis, tastend en aarzelend, dat d« t- ongelukkige huisvader « vrij » het beroep 1- kiest dat zijne kinderen zullen aanlee-ren, dat hij hunne toekomst bindt. In n geen geval is de vrijheid van den huis* 1- vader een zoo ijdel woord. » e 1, (Wordt vervolgd) n DENKT STEEDS AAN HET WSNNEN ,e VAN NIEUWE LEZERS VOOR HET BLAD « VOORUIT » 'asr — N. 303 Prijs per nommer : voor België 3 centiamon, voor den Vreemde 5 oontiemon Tafafooîa : iîadacf:?© 247 « &d!'5iSnistrafcie 2845 Wosnsdaq 3 H915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes