Vooruit: socialistisch dagblad

797 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 28 Janvrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 27 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z892806t9z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

30 ;aar " - II. 27 Prijs per uammer : voor België 3 centieiaen, tooi den Vreeiude 5 centiemea Tefefoon f Reniactle 247 » Adminlstratie 284S at^^^mefssisseiiai^t3aa^ssammaKtmeBmiss^^jimasB^^!^^'.ra-ir^t^;iaiir^smza Woensdap 28 Jaemari 1S14 Drakster-UStgeeiste» Sem: Maatschappij H ET LICHT Vçrantwoordelijke bcstuurder» p, DE VISCH. Ledcbcrg-Oent , REDACTIE . . ADM1N1STRATIE {iOOCFOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIjS BELGÏE Drie maanden. . . . . tr. 3.25 Zcs maanden . . » . . fr, 6^0 Een jaar ....... fr. 52.50 Men abonneert ziclï op aile postbureelcti DEN VREEMDE Drie maanden (dageitjks verzonden). . , . . . fr. 6.71 Orgaan den Beigische Werkliederspadij. — Versvhjjnende aile dagen. De Stemminpn over de vLaamsche amendemeneten « Het Handelsblad » schrijft : « Feitelijk heeft de Kamer niets gestemd dan het beginsel, dat de moeder-overal de voertaal van het onder-wiis zal zijn. »0m het e\en dus, waar ook het kind ter schole ga, het Waalsche te Achter Oolen en het Vlaamsche te Cul des Sartsj het zal volgens de wet kunnen eischeu in zijne moedertaal te worden ondervyezen ! «Terwijl toch 't ainendernent-Franck-Van Cauwelaert bepaalde dat het Vîaamsch de voertaal zou zijn in het Vlaamsche land, het Fransch de voertaal in Wallonie; ^ was de eenvoud zelf en dàt werd verworpen. » Men zal nu wel verplicht zijn een tekst te vindën voor de tweede lezing, ofâcboon er van de wet, onder Vlaamsch -zicht, niet veel goeds meer te xnaken is. » Te Brussel en in de voorsteden van Brussel zal de willekeur wet blijven en zai men verder een apengeslacht blijven opkweeken. »'t Schijnt dat zulks het ideaal is van j zekere kringen die meenen al de inwo- ners \an dit land te houden, door hen noch Waal noch Vlaming te doen zijn, maar erikel Belg, met het Fransch alleen te Wallonie en met het overwicht voor het Fransch in Vlannderen. » .t. ►».. Wij v'even hier onder ook het scherpe oordeel van dit katholiek blad over de verwarde en belachelijke stemmingen van donderdag en vrijdag- laatst. (Waarschijnlijk is dit artikel van de pen van Van Cauwelaert zelx.) Woeste en katholieke vlaamschhaters kunnen het er voor doen. «'t Is van je vrienden, dat je 't heb-beii moet ! » zegt de Hollander. Hoort maar : Wat er in de Kamer is voorgevallen strekt niet tôt eer van het parlement en evenmin tôt eer en van het bureel èn van de reehterzij èn \an de regeering. Ofwel is het één kolossaal misverstand van 't begin tôt het einde, en dient een nieuwe tekst, foi] rnidds! van een nieuw wetsontviferip or'het gebruik cier Vlaam-sofîs taa! ih 't iaget- onderwijs, gevon-'den ; Ofwel is 't één pogen en drijven ge-weest om de Vlamingen in de doeken te leggen en de stemmingen dervvijze te regelén, dat het een warboel werd, waar niemand meer wijs uit worden kon. De hoofdzaak was : het amendement van de heeren Franck, Van Cauwelaert en Iluysmans uit den weg te ruimén en de Vlamingen met het kluitje van M. ï>obels in het riet te sturen. Daar hebben ze dus allen aan biige-dragçn ; Wij hebben M. Woeste het oud argument zien opdelven en Frans Van Cauwelaert zien verdacht moken, omdat hij, . weigerend zich door M. Woeste met een zijden koord te laten wurgen, \an zijn amendement het voorstel aller Vlamingen _ha,d gemaakt. Wij hebben minister Poullet zien schip-peren en M. Schollaert zien manœuvree-ren, ailes met het doel om de Vlaamsche amendementen op de eene of andere iandbank te doen stranden. Welnu, men ig er enkel in gelukt eene formuul gestemd te krijgen, die na af-! op der zitting, M. Woeste er erg groen Je- d uitzien. Waiit! laat ons nu eens goed de stem-ming nagaan : Men heeft gedurende heet de beraad-slaging met de vrijheid van den huisva-<Jer geschermd en zij die er mee scherm-c.en vroegen niet eens de naamafroeping over het amendement, dat die vrijheid waarborgde ; het werd bij zitten en op-scaan verworpen. \ erworpen werden, met overgroote meerderheid, de verschillende alinéas van '(^amendement Franck-Van Cauwe-laert-Huysmans en daarmee waren, in de oogen van M. Woeste en van de regeering, de lastverkoopers van de baan gekegeld. Maar... zoo is het nu toch eigenlijk ook niet vergaan. Van den tekst van M. Nobels werd alleen gestemd alinéa i, luidende : « In al de gemeentelijke, aangeno-» men of aanneembare scholen is de » moettertaal de voertaal voor cî© on-» de-rscheîdette vakken van het îager on-» tfewijs. » Maar alinéas 2 en 3 van het voorstel-Nobels en de bijvoeging van M. Woeste aan alinéa 2 werden claarna verworpen en zoo blijft er niets over dan de uit-drukkelijke hierbovenstaande tekst. Als men hem, in den zin zijner bewoor-dingen uitlegt, is bijgevolg het aanlee-ren eener tweede ta al in het lager onder-wijs verfoodûn en is er niemand gefopt, dan zii die gisteren de Vlamingen hebben willen foppen. In aile geval, het is droevig, diep droe-vig, bijna heel de reehterzij in 1014 te zien stemmen tegen eene wet die het Iager onderwijs moet vervlaamschen, 31 nadat bijna de gansche rechterzii de vervlaamsching stemde van het middeî-; baar onderwijs. Dat komt ervan wanneer men in taal-j kwestie niet luistert naar 't Vlaamsche volk, en eemoudig het oor leent aan ! hem, die ons eeuwig en erfclijk heeft , gepaloeterd en die nochtans de gekozene [ is van het arrondissement Aalst. * * # Xu kan Woeste toch niet beweren dat hij 't van die barbaren van socialisten kriigt, Het «Handelsblad» en Van Cauwelaert zijn onder de bestè verdedlgers vetn 't . kiertkaal regiem te scharen. Waar is nu de hooggeroernde eenheid in de lderikale partij ? Waar is zelfs de logiek bij de katho-lieke vlaamschgezinden? « 't Laatste Nîeuws » schrijft heel juist : « ... Vele Gentsche katholieke Vlam-mingen verwonderen zich over de stem-ming uitgebracht door den h. Siffer, voorzitter van het Gentsch Davidsfonds, die tegen de Vervlaamsching van 't onderwijs heeft gestemd en zich afgeschei-den heeft van de Vlaamsche katholieke groep Van Cauwelaert. » De houding van den h. Siffer zal meer verbazing wekken als men weet dat hij, in de bespreking over de militaire wet, tegen zïjrî eîgen amendeinenten gestemd heeft foetreffende ds vormlng van Vfaamsoha en Waalsche regimenten. » De Vlaamschgezindheid van den h. Siffer is niet bestand tegen zekere pree-ven.... » Met Siffer, en TEGEN de Vlaa,msche amendementen stemde gansch de gentsche katholieke afvaardiging : de Vlaamsche boerenheer Maenhout, de beroem-t de Van Cleemputte, de Vlaamsche dom-pef Huyshauwer, vertegenwoordiger der gentsche katholieke werklieden, enz. ❖ * * Waar zitten de klerikale gazetten nu met de legende, dat de Vlaamsche grie-ven alleen door eene katholieke regeering kunnen en zullen opgelost worden ? Op 73 neen-stemmers van katholieke zijde, waren er maar 19 ja-stemmers! ! Wat ellendige grappenmakers. En 't was nochtans zoo simpel en logiek te stemmen : de onderwijs^taal îs in VSaanderen Vlaamsch, in 't ¥/alenland fransch!... ! Gezellen Anseele en Lampens stemden natuurlijk met de vlamingen mede, en zij hadden honderdmaal gelijk. Waar blijft nu de bewering dat Anseele een «vulgarisateur» is, een fransch-dolle vijand der Vlaamsche zaak, der vlaamsche wenschen en strevingen?... Allo, wie vraagt het woord? A. B. HELDEN! •Met lioogmoed en bewondering blikt de internationale Sooiaaldemokratie op de on-versaagd kampende russisclie arbeidersraas-dio bot het klassebewustzijn gekomon is eu veot waar zij heen wil. , . P. Si'uwelijkste vervolgingen, do sehrik-"eiijkste bedreigingen,noch de laatste offers, lc ln den laratsteg t«d door kei. bajtaai'sch ezarisme aan den dag gelegd en geeisclit werden, zijn ellendig vruchteloos geweest en hebben maar niets kunnen verlammen aan de bewonderenswaardige krachtdadig-heid van den verheven strjjdîtist der gpor-ganiseerde russische proletaren. Geven de heldhaftige rnssisehe sociaalde-mokraten reeds verleden jaar door hunne onvergetelijkc Meibetoogingen en Meifees-ten het verheugend bewijs dat zij do bloed-lafcing der moasteraçhtige contrareyolutie ... overleefd hadden, overwonnen hadden — liunne betoogingen op den negensten ver-j a arda g van die bloedige gebeurtenissen, van dien volksmoord op groote sehaal hebben voor de heele beschaafde wereld afdoen-de bewezen dat zij vastberaden pal staan in hunne beweging en dat zij voor niets meer îullen terùgsclirikken in den kamp tegen het kapitalistisch czarenrot. - f Wij schrijven do libérale bladen en de of-ficieele verslagcn na als wij melden dat er □ p dien verjaringsdag honderd-en-iwintKj-iuizend peterburger werklieden, mannen en vrouwen, openlijk deel namen aan de «de-Dîonstratiestaking» dio met dit doel op touw gezet was. Tegen eene dergelijkc betooging, vooral tegen den geest die L-tav in elken deelnemër bczicide, is het charisme met zijne policié-[londen, zijne kozakken, zijne galgen en zijne i.jsvelden volsla^n machteloos en slaat het lot bloeddorstige woederazernij over... Wat beteekenan tegenover die duizenden ontembare maniîestanten de Konderd-en-'liier-en-dertig aanhoudiugen van werklieden die achter slofi en grehdef gedraaid werden, die wellieht streng zullen gestraft worden — omdat zij soeiali&tisehe liederen gezon-gen, révolutionnaire kreten geslaakt of eene roode bloem in het knopsgat gedragen hebben?Wat de handlangers van het kapitalistisch geworden czarisme ook aandurven en van plan zijn, de betoogingen die op dezen ver-jaardag gehouden werden zijn het slagend bewijs dat de russische arbeidersbeweging eene massabeweging geworden is met een klaar afgeteekend doel en eeno ongeevenaar-de bewastheid van haro macht •— die niet meer door geweld te verlammen of te ver-nietigen is. En men moet niet denken dat dit aîleoi gezegd wordt voor de hoofdstad Peters-burg... Uit twintig andere groole steden komen dergelijke verheugende berichten die niet kunnen betwist worden, die natuurlijk overdreven zijn door de burgerlijko en de officieele pers. Het spreekt van z«lf dat onze volledige sympatlùe hiei*mëd© uitgedrukt wordt voor onze zoo moedig kampende russische karae-raden, die er op uit zijn oui de afschuwelijke russische reactie in het hart te treffen. De strijd onzer russische geestverwanten is ouzo strijd. Elke duim terrein dien zij ver-overèn is gewonnen voor de europeesche so-ciaaldemokratie en dàarom wenschen v, jj onze russische broeders veel g al 11 k in hunnen heldenstrijd ! - - le iaafste zitting m dea OoitssîieR Rijksdag en de siotstguiming oser lie ZÉernselie kwestie De vergadering van den Eijksdag \ an Zaterdag ochtend heeft slechts kort ge-duurd, maar was daardoor juist bijzonder belangwekkend. Van de regeering was niemand aanwezig. zooals gewoonlijk het geval is. als het parlement zelf aars de regeering wetgevende maatregelen wil voorstel-len. De politieke stemming is echter 110g zoo prikkelbaar, dat de groote m^rder-heid zich dit teeken van minachting niet liet welgevallen. lu behandeling kwamen verschillende voorstellen, die het centrum, de nationaal-liberalen, de vrijzinnigen en de sociaal-de-mocratie ieder voor zich gedaan hadden om tôt een regaling te komen van de ge-vallen, waarin de militaire macht bij onge-regeldheden mag optreden, zonder daartoe door de burgelijke overheid te zijn uitge-noodigd.De voorzitter gaf in overweging, om over al deze voorstellen tegeliikertijd te be-raadslagen. Aldus werd besloten. Do vrijzinnigen déden daarop een tak-tischen zet, die teugevolge had, dat het toch nog, tôt een indrukwekkende betooging van den Rijksdag tegen de regeering gekomen is. Hun, spreker Miiller uit Meiningen, verbeelde niet, dat dit ook de bedoeling was. Zij hebben gisteren geen rnotie aan het parlement meer voorgesteld, omdat zij daar in den laatsten tijd geen goede ervaring mede hadden opgedaan. Hij noemde de wijze, waarop de regeering met de wenschen van den Eijksdag omsprong, van dien aàrd, dat hij er geert parlemen-tair woord voor kon vinden. Aile parti.jen behalve de couserva.tieve, juiebten deze woorden toe. Opnieuw brak een storm van gejuich los, toen hij sprak van de onafgebroken reeks van uitdagingen van het Duitsche parlement. Het département van oorlog schcen met aile geweld een botsing te willen uit-loklcen. Toen hij er melding van maakte, dat ook het centrum daartegen scheen te protesteeren, bevestigde deze partij dit door haar toejuiching. De bijzondere handigheid der vrijzinnigen bestond echter hierin, dat zij geen moei'ce deden om hua eigeu voorstel te doen aannemen, maar «en Eijksdag \er-zochten voorloopig de voorstellen van centrum en uationaal-liberalen goed te keu-ren en de overige voorstellen naar een .aaffissisMa. v&ii 21 ledeu tg .•g.eyyj^iou lôaar- door konden zij er zeker van zijn,' dat het beginsel, vaarvan aile voorstellen uitgin-gen, een sterke meerderheid vond en de stemmen niet versnipperd werden, waar-door de betooging haar kracht verloren zou hebben. Aile partijen van de opposi-tie verklaarden zich ook bereid om daar-aan mede te doen. Fehrenbach van het centrum zeide o. a. : Wij willen een sterkeren invloed hebben op den wil der regeering. Tegen het voorstel van het centrum stemden slechts de conservatieveu en eeaigo nationaal-liberalen. Tegen dat der uationaal-liberalen alleen de conservatieven. De overige voorstellen werden naar een commissie van 21 leden verwezen. Toen kwam de oneeniglieid onder de nationaal-liberalen sterk aan den dag. Ver:-cheidene van hun afgevaardigden waaronder zelfs Bassermann, verlieten voôr de stemming 'de zaal. Hierna kwam. echter eerst het groote ef-fekt van de vergadering. Het centrum, de vrijzinnigen en de sociaal-democraten deden een voorstel om de vergadering te ver-dagen, dat van zelf reeds een meerder heid had. Onder luid gejuich werd het aan-genomen. De bedoeling ervan was ee.n betooging te houden tegen het wegblijven der regeering. Toen de conaervatiev.e gr&af Westarp bits aanmerking maakte, st.elde Grôber, de oud-aanvoefder vau'het centrum, deze bedoeling uitdrukkeli.jk vast. Al heeft' men de motie van wantrouwen Hin niet herhaaîd, hedèn heeft men toch kunnên -constàtçftvon, dat de verplette-,. i'erule meerderheid, waarmede de motie van :.î December werd aânge.nomen, met noemen'swaard afgebrokkeld is en dat het parlement geheigd schijnt, beslisten tegen-stand te bieden aan een uitdagende poh-tiek der regeering. De liijksdag heeft ook een \ oorstel \ :jo. het centrum, om het tusschcnbeide komen \ an militaire in zaken \ an politie te regeler. op een wijze, waarbij de zelfstandig-heid van de buigerlijke overheid wordt gewaarborgd en een van de nationaal-liberalen. om de voorschriften van 1899 (ornvat-tende mede de kabinetsorder van ;S20) te herzien, met de Stemmen van reehts tegen, aangenomen. Een voorstel van de vrijzinnigen, dat aansloot bij een voorstel van de Elzassers over de regeling van de bevoegheid van het leger om de uitvoerende macht aan zich te trekken, alsmede een voorstel van de sociaal-democraten over de militaire ^eehtspraak, zijn naar een commissie verwezen.Do Ri,iksdag is nu tôt den 38sten deaer verdaagd. sociaal Politiek Overzicht FRAIKRIJK GE3SEEAAL PICAET OP S LA KOSTliN BECjcEAYË\. ZI.l-NE LI.JK-VEEB E A A* 1) Di « OP PE R E-L A CHAISE. Ondanks de hier steeds strenger worden-de en bitter felle koude, hebben aile mini sters, tal van vertegenwoordigers van hooge staatslîchamen, een deputâtié van het hof van cassatie in ambtskostuum, een groot aar.tal generaals en verscheidene attaché'» van buitenlandsche gezantschappen in ga-la-uniform, honderden parlementsleden en belangstellenden te voet het stoffelîjk over-sqhot van generaal Piqùaeft van het Noor-derstàtion naar het kerkh'/ Père Lâchais?,., begeleid. Infanterie en cavalerie gingen voorop. De lijkwagen was niet vaandels ver-sierd en twee generaals gingen aan weers-zijden. Een groot»- menigte was langs den weg opgesteld. Er zijn geene redevoerin-gen uitgesproken. Het lijk is volgens den wil van den overledene in de lijkoven op Père Lachaise verbrand. BI!TSCH£-RiJK DE STAKÏXG DEE KOLEJS"VOEEDE.US TE 1.0M)EN. «EAPPIUE TOONEE-LEN. - i)E RIST MET VEÏÎ-STOORI).In den stand van de kolenvoerders-sta-king is weinig verandering gekomen. Vertegenwoordigers van de stakers zullen Nandaag bijeeukorhen om te beraadslagen over de uitwerkîng van het feit, dat Sir iidwin Cornwall uit de vereeniging van kolenliandelaren is getreden. (Cornwal, die thans een invloedrijk kolen-handelaar .is en voorzitter van den Iaïji-denschen Graafschapsràad is geweest, is zijn loopbaan begonnen a.ls loopjongen bij een kolenfirma.) Vanochtend hadden in Sosnertown, waar 700 ton, besteiud voor de ziekenhuizen, moesten worden uitgeladen, riiet onver-makelijke tooneelen plaats. Studenten in de medicijuen, werkzaam in de ziekenhuizen. kwamen in witte labo-ratoriumjassen of oude kleercn de karren ontladen met kolen voor de ziekenhuizen. Zij schepten blijkbaar genoegen in dit voor hen ongewone vverkje, waarbij soldaten de wacht hielden. Onderscheiden particulière auto's, slee-perskarren, handwagens ,zelfs kinderwa-gens werden gebezigd om de kool te ver-voeren. Het grappïgst van al was het schouwspel, dat de employé's. van een be-kend hôtel opleverden, die in hun keurige, met goudgalôn afgezette livreiëh een te-genstelling vormden met de figuur, die zij maakten. toen zij hun werlî Aolbracht hadden. Vooral het publiek had daar prêt in. De stakeï •> keken toe met' critische be langstelling. Echter werden geene pogiagen gedaan om de orde te verstoren. Er was een groote politiemacht o]j ^e been, die echter niet hoefde in te grijpcn. KXOELEEIJEN BU I)E T.E VERIN G EX V«05{ HET LECiE.il. DE HQOGEEE BAZEX ZIJN DIEVEX EN liEDIÎlE-GEES.Het procès ..over de. knocieiijen met leve-ringen aan militaire kantienen is van ochtend voor de politieroGhter hervat. Het O. SI. deelde mede dat tegen twee nieuwe beschuldigden een vervolging is in-gesteld. Een dezer is kolonel A\' hittafcer, die vroeger het bevel voerde over het tweede regiment in J'orkshire. I it een brief van Lipton's maatschappij blijkt, dat deze den kolonel gelden heeft uitbetaalfl eri naar het O. M. mededeelde zijn er gétu'igen op-geroepen die zulten aantoonen dat l)i.i k-ve-ringen aan het regiment Lipton's maatschappij sterk is voorgetrokkeu. Het Ô. M. gispte de wijze waarop de lei- middeling van ondergeschikt-en militairen hebben verleid hun eer voor geld te ver-, koopen. De hoofdschuldigen zijn in dit »p-zicht Miiito, de voormàlige chef der af-deeling voor levering aan het leger van Lip-' ton's maatschappij en Cansfield, de directeur dier maatschappij. GESCHII. Tl'SSCHEX DEN PATEOONS-BOXD EN II î: 1 VERBOXI) VAX VAIv-VEREEXIfiiXtiEX. — EEXE BEDEEI-(«IXG MET HTSLUITIXG. lu Noorwegen broeit reeds eukelé ma.iu-den een geschil tusschen den patroonsbopd eu het verboxid y.au vakyjçreeuigingen. Het gaat oih dè sameinviking van georgani-aeerde en vrije a'rbeiders, die de patroons-bond eischt en het verbond van vakvereeni-gingen verwerpt. Te Drontheim loopt daarover reeds we-ken lang een staking aan een groote hout-zagerij, die in de laatst© dageu is gevolgd door eene staking aan twee i'a.brieken. Nu heeft de patroonsbond zich tôt de regeering gewend met verzoek om bemidde-ling. Indien liiet voor 8 Februari een schik-king tôt stand is gekomen dreigen de pa-troons met een algemeene uit-sluiting, die 80.000 man zou omvatten. Eergisteren heeft de ministerraad besloten aan het verzoek gehoor te geven en als bemiddelaar op te treden. Daar beide partijen stiii op hun stuk staan, is het echter twijfelachtig of zij zal sîagon. Ht'.Sl.A ND IIS XIET TEVEEDEX OVER DE BKJjl0E11XGEV VAX DLiT,SGM-i,AND IX DE (EOOXSBESWJGIXG VAN PEINS VON WIEI). De ruhsisehe pers slaat in den laatsten tijd eei^hoogen toon aan tegen het Drie-, voudig Verbond. Zoo. schrijft het sNowoj»' WrttQija : het wordt ho e langer hoe dut-, delijker dat het Drievoudig Verbond in he# «.onafhanklijice;- Albanie de baas wil spelen. ' Prins Willem von Wiisil zai door een Duitsch. oorlogschip en door Oostenrijksche en Ita-liaàrischft soldaten worden vergezeld, Oos-tenrijkschë en Italiaansche bankiers zullen. het geld voori-.chieten, • waardoor het arme land in vooïtdurende a-fèiarikclijkheid zal worden gehouden. <-Dat behoel't do J}r'ievoudig;é Entente zich niet te laten welgevallen. want zij is veel machtiger dan de auduc gruep van mu-gendheden. Men vt-v gelijk e maar eens de sterkte van beider legers en vloten en neine in'aanmerking ^lab een deid" der Duitsche bevolking soeiaal-dpmocratiseh in, dat Oos-tenrijk-ïfongarije door oneeriigheid tusschen de verschillende narinnaliteiton ver-deeld is en dat Italie moeite genoeg lxèeft, met zijn nieuwe Afrikasusolie kolonie. De politieke bal-ans bewijst, m< ent het blad, dus zonneklaar dat het recht om in Europe den toon aan te geven. voor zoover dat vati de militaire macht afhangt, aan de Drievbndige Entente tpekonu. - I11 gelijken toon als het uationalistisehe1 'Xowje Wremja schrijft de Rjetsj», het-orgaan der kadetten en de gematigde ■: Grasdanih betoogt in een. artikel over de Duitsche militaire missie i.a >• Turkîje, dat keizer Wilhelm de goede bel ivkkingen van ■ Duitschland en Htisland in îiooge mate ge-schaad heeft. ESSAI) PASJA 1 ÎDT AAXGEZÉ'i" . ZIJN ONTSLAG TE NE}! i-N Al.S PRESIDENT A AN HET S, :;\AT VAN « CE N T R AL- AL BAN IË » Men zal zich herinneren dat vie internationale commissie van toezieht over Albanie haar Albaneesch medelid MoeEid bei naar Essad pasja heeft gezonden om hem te be-' wegen ontslag te nemen als président van . deu «Sena-at van Centraai Albanie,», gelijk

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes