Vooruit: socialistisch dagblad

233 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 11 Avril. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 11 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5717m0520k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

*ta^^»s>i^ttuiâi»im>^Maf^ÊaMMiii>^t BW»»MWMPpft,'lHMIMMa mW^ÏJWkm.muwiimmWm 32egaap — $L 1 m !J ms oer suœmoï : tooi België i$ eeauerasn, vooi don Vroemde & eoutiemen ï-fEjszszasBç:*:: bom naam Tafcifoon e fisi&etie 247 - Administratie 2845 Drtikster-U itgeefster Sant: Maatschappij H ET LICHT bestuurder » P. DE VSSCH. Ledcberg-Gent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE 'OOGPOORT. 29. GENT Opgaan der Belgische Wepkliedenpadij\~ Verschijnende alk dagen. andeeiaou-jaarlijkseha plaats heb. o 11 uro '« •it », < On* van, ad e sen; der winst,' iet dienst-J d regelen; Beheerders I uitoefening) ing deel to der titels,/ | Standregej e Gent, iq ïtserstraat, |ra den Ar* jn de aan-i l toegela-< |>t 12 ure 'a m, (612) fata kassen eaj JïshoüdI Irscheidena |sen Espé-j prijs. 14,; |erg. prrjzen^ Ik), Eoorn-» |ot 11 nreJ (genre' |as ia Fraak— Achter-] |>nd«n. Nieu-; jevaar. Usltgt' HWKl 91ji In WssMflaaRdersR en in Frankrijk -Uit Duitsche bron Groot Hoofdkwartier 9 April 1918. De toestand is op alle oorlogsterreinen over 't algemeen onveranderd. Opperate Legcrbestuur. Uit Fransehe bron '. PARIJS, 9 April. — Eerste bericht : In do Argonnen mijnenstrijd aan Ville Morte, waar wij met gevolg twee ketsmijnen lieten springen. Op de hoogte 285 bezetten wij den zuidrand van een door eene Duitsche ontploffing ontstanen trechter. i« Westelijk van de Maas hernieuwden do Duitschers in den loop van den nacht hunne aanvallen tegen de stellingen in 't zui,den, en aan don oosteiijken uitgang van •Haucourt. Op dit punt kon ons de vijand trots herhaalde inspanningen niet uit onze linies werpen, vanwaar een moodend vuur uitging, dat hem verliezen toebracht. In t zuiden van Haucourt konden de Duitschers in twee kleine werken tusschen Haucourt en do hoogte 287, die wij bezet houden, voet vatten. Zuidoostelijk van Bethincourt duurde de granatenstrijd in de ver'bindingsgangen' langs den steenweg Bethincourt-Chatancourt voort en bracht ons «enige voordeelen aan. Oostelijk van de Maas tijdelijke beschieting onzer stollingen. Een vijandelijke gra'natenaanval' tegen een onzer loopgraven, noordelijk van de hoogte van het fort Vaux, 'werd door ons vuur afgeslagen. In Woëvre was de nacht rustig. In de .Vogezen werd eene vijandelijke verkenningsaf deeling die een onzer kleine posten aan den Langen Paardekop (zuidelijk van Son,dernach,) poogde te nemen, door geweervuur verstrooid. 'Tweede bericht : Zuidelijk van de Aara Vernielde onze artillerie den molen Saint'Aurin', waar zich een waarnemingspost betond, en bracht vijandelijke loopgraven noordelijk van Beuvraignes tot instorting. In Champagne beantwoordden wij in de streek van Navarin zeer heftig vijandelijk artillerievuur, dat op oenen aanval liet besluiten, met spervuur. De vijand kwam niet uit zijne loopgraven. In de Argonnen koncentrisoh vuur op de Vijandelijke batterijen in 't Bois Cheppy en ,in de streek van Montfaucon en Malaneourt. Voor Verdun is geene gewichtige gebeurtenis te meiden, slechts tamelijk heftige beschieting van ons front Bethincourt-Mort 1Homme-Cumières. In de Vogezen levendige bedrijvigheid onzer batterijen in 't Fechtdal. Op het Belgisch front verliep de dag rustig. TJit Engelsche bron LONDEN, 9 April. — Legerbericht yan Eaterdag: Mijnenbedrijvigheid bij Hulluch, Givenchy en zuidoostelijk van Roclincourt. Wederzijdsche artilleriebedrijvigheid op verschillende punten van het front. 2& 2ÉC 3fiC 'Dl 6ori02 fussoneii iiaüe m Gbsissrijit-KgRgarUQ Uit Oóstenrijksche bron WEENEN, 9 April. — Stellingswjjze levendige kanonvuur. Anders geene noemenswaardige gevechten. Oit Italiaansehe bron ROME, 9 April. — Aan het gansche front bedrijvigheid der artillerie en kleine afdeelingen. In de streek van den Cristal lo richtte de vijand het vuur van talrijke batterijen van alle kaliber tegen de kortelings door ons veroverde stellingen op den Rauckkofel. Om onze troepen niet aan nuttelooze verliezen bloot te stellen, ruimden wjj in goede orde de voorste loopgraaf. In Karinthie werd een kleine aanval in de nabijheid van den Grooten Pal teruggeslagen. Onze batterijen verstrooiden vijandelijke kolonnes, die in de dalen van Vallendina en Prenhof (Gail) marcheerden. Op den Vodil (Krn) overviel de vijand een onzer kleine werken. Door eenen direkt inzettsnden tegenaanval werd hij gedwongen, ten1te gaan. en liet ons 76 gevangenen, daaronder twee officieren, evenals een machiengeweer. In 't gebied vanBïobna (midden Isonzo) -1f,en vichoven post van den vijand omsingeld en gevangen genomen. * * Sj£ Russi§cb-[éMîùî pos Uit Oóstenrijksche bron WEENEN, 9 April. — Onveranderd. Uit Russische bron PETERSBURG 9 April. — Aan de Duna infanterie en artiller*sstrijd. In 't gebied Dunaburg vereenigde onze artillerie haar vuur in een ondersektor bij Illuxt. Op dezelfde plaats brachten wij vier mijnen tot ontploffing en vermelden de iDuitsche loopgraven 6n een blockhuis. In de streek Postawy Miadziolen Naroczmeer ontwikde vijandelijke artillerie eenegroote bedrijvigheid ; zij schoot tijdelijk r'et gasgranatèn. Ij Galicie : Aan de midden Strypa, oostelijk van Podhajce, poogden de Oostenrijkers met sterke krachten aan te vallen, zij gingen maar, door eenen tegenaanval door ons bedreigd snel terug. * .% * Da Qorlai sp den Mm Uit Oóstenrijksche bron WEENEN, 9 April. — Onveranderd. Jfc 5fT 4C In Klein-Azië Uit Tur&sche bron W. T. B. CÖNSTANTINOPEL, ö Apiii (Tel.) — Het hoofdkwartier meldt: Langs het front van den Irak, bij een gevecht op 5 en 6 April, voor een door onze vliegers bewerkt stuk der verdedigingswerken der vooruitgeschoven linie, op vier kilometers afstand van ons middelpunt voor i'elahieh, brachten wij den vijand zonder groote opofferingen een verlies van 1500 man toe en maakten wij nog. eenige gevangenen erbij, terwijl wij ook nog een viiegmachien neerschoten. Dit twee dagen lang durend gevecht liep als volgt af : Door, ten gevolge van een zeer snel steigen der waters van den Tigris, in onze loopgraven, die tot aan de dijken van den stroom vooruitgeschoven waren om tot vier kilometers ver ons middelpunt te beschermen, onder liepen en erg beschadigd, hier en daar heel vernield werden, had de leiding op 4 April bevolen dat de meerderheid onzer troepen zich zou terugtrekken, slechts twee compagnies ter plaats latend.' Op 5 April begon de vijand, die niets kon begrijpen van de oorzaken van onzen terugtocht, de verlaten loopgrachten, gedurende eene uur lang geweldig te beschieten om dan, met eene troepenmacht van minstens drie brigaden tot een geweldigen aanval over te gaan. "Alhoewel onze ter plaats gebleven twee compagnies bevel gekregen hadden zich voor eene zoo groote overmacht ook terug te trekken,geraakten zij met den vijand slaags, hielden het gedurende verscheidene uren vol. weerden zich dapper met de bajonet en de handbom, en kwamen zioh dan in gesloten rangen bij de hoofdmacht aansluiten. Gedurende deze gevechten konden zich ook onze uit zwakke groepen samengestelde voorposten, die langs den rechter oever van den stroom opgesteld waren geweest, zich ook ongehinderd samentrekken en aansluiten bij den linker vleugel onzer hoofdmacht. Bij dit alles konden wij vaststellen dat heele benden der vijandelijke troepen in de modder van het overstroomd gebied lagen te ploddersn zonder voorwaarts te geraken en dat zelfs veel soldaten er in vast geraakten. Aangemoedigd door het schermutsel drong de vijand met groote versterkingen op den vasten grond voorwaarts om op 6 april hier en daar tot op een afstand van 800 meters dicht bij onze hoofdstelling te geraken en dan een aanval in regel op touw te zetten. Wij hadden echter goed een tegenaanval georganiseerd en onder ons geweldig vuur was de vijand weldra gedwongen zich ii oostelijke richting tot op een afstand van meer dan 2000 meters terug te trekken om zich in veiligheid te brengen en zich te herstellen. Op zeer korten tijd had de vijand een aanzienlijk getal dooden te betreuren, terwijl hij nog meer gekwetsten moest achter laten. Wij konden de slachtoffers weldra schatten op 1500 man, terwijl onze verliezen betrekkelijk als zeer gering mogen opgegeven worden. Tot laat in den avond van den 7 April duurde het gevecht in dezen omtrek nog tamelijk geweldig voort tusschen de wederzijdsche artillerie die op groote afstanden stond. Aan het Kaukasusfront mislukte een centrum een door den vijand beproefden nachtelijken overval. De vijand werd door onzen tegenaanval na weinige uren strijd volkomen uit de voorheen door hem beeette stelling verjaagd. Op de andere omtrekken van dit front hadden eenige onbeduidende gevechten plaats. Aan de kusten van Smyrna, ten Noord-westen van Wurla, schoot een vijandelijke monitor zonder eenigen uitslag 25 granaten op de werken van KarataschBurun. Onze artillerie nam den monitor kalm onder 'vuur en bracht hem drie voltreffers, zoodat hij, niet meer tot vechten in staat zijnde, voor de hooge zee moest wijken, waar bij door een anderen monitor op sleeptouw genomen en buiten schot gesleept werd. *5*> ^r* ^^ e oorloe in da liicbt BERLIJN, 9 April. — Op 8 April vielen vier marineviiegtuigen het Russisch vliegstation Popensholm bij Kielkond op Oesel aan. Het station werd met 20 bommen bewornon. Van vier tot afweer opgestegen vijandelijke vliegtuigen werden twee tot landing gedwongen. Trots heftiger beschieting rijn onze vliegtuigen onbescha-digd teruggekeerd. De chef van den Admiraalstaf vaa Marine In de Noordzee Maandag werd uit Aelesund aan «Tidems Tegn», van Kristiania, gemeld: Van Engelands bedrijvigheid op de Noordzee krijgt men dezer dagen een overweldigenden indruk. Schepen, die hier uit Spanje zijn aangekomen, hebben onderweg sterke sinaldeelen ontmoet. Zbo zag men een eskader van bij de zestig schepen met volle stoom zuidwaarts stevenen. Een ander schip ontmoette omtrent denzelfden tijd boven onder de Noorscbe kust een escader van zeventien schepen, koersende naar het Nooroen. Sedert de eerste dagen van den oorlog, zijn er nooit zooveel oorlogsschepen onderde Noorsche ku*t geweest als nu. s È J « TuMétïsi » Naar men mededeelt, i,% de «Wodan», die thans van regeeringswege het duikonderzoek inzake de «Tubantié.» verricht, maar deze week wegens ongunstig weder moest terugkeeren, gisteravond |opnieuw vertrokken om het onderzoek voort te zetten. Tegenstrijdige berichten over ds « Prinses dtrijana » Naar het «Hdbl.» verneemt, is het zoo goed als zeker dat de «Prinses Juliana», van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, die gisteren te Faïmouth is aangekomen, om do Noord-naar Nederland zal terugkeeren. • Uit Vlissingen meldt men ons, dat de mailboot «Prinses Juliana», welke op 1 Februari op een mijn is geloopen en later bij Felixtow op een bank is gezet, door den storm der vorige week gebroken en thans, evenals het zusterschip «Mecklenburg», verloren is. Mijnen aan de Zweedsche kust KOPENHAGEN, 9 April: Volgens een telegram zijn sinds het begin van den oorlog 476 mijnen aan de Zweedsche kusten aangespoeld. Gestrand KOPENHAGEN, 9 Apijh De driemaster « Muria Berner ». van Faikenberg, is tijdens zijnen vaart naar Halmstad, ten westen van Hartlepool gestrand. Een reddingsboot heeft hem naar Frederikshaven gesleept. De duikboot-ooriog KRISTIANIA, 9 April: De onder-konsul te Alméria deelt mede dat uit de ondervraging van het tribunaal van scheepvaart blijkt, dat de stoomer «Vorne» door een Duitsche onderzeeër tot zinken werd gebrachtj nadat deze over de kwestie der bestemmingsplaats en de lading was onderhoord geworden. Na de ondervraging werd den leden der bemanning den tijd gegund in de sloepen te gaan. LONDEN, 9 April: Lloyd deelt, mede: De Fransehe visscherssloep «Sainte-Marie» ii gezonken. De bemanning werd gered. MARSEILLE, 9 April (Havas) : De stoomer «Colbert», door een onderzeeër beschoten, is kunnen ontsnappen dank aan zijn snelle vlucht. Bij middel van de draadlooze telegraaf heeft hij de rondvarende vaartuigen van de aanwezigheid van onderzeeërs kunnen verwittigen. De stoomer «Felix Tourache», die juist naai; de gevaarlijke plaats stevende, heeft nog zijn weg kunnen wijzigen en is te Marseille aangekomen. LONDEN, 9 April (Reuter) : De Fransehe zeiler « Saint-Hnbert » is getorpedeerd. De bemanning is door den deenschen stoomer « Livonia » gered. Qnderzeesche mijnen LONDEN, 9 April. Lloyd meldt : De Britsche stoomer «Braunton». 4575 ton metende, alsook de zeiler «Clyde*, 804 ton, zijn door onderzeesche mijnen vernietigd geworden. De bemanningen werden gered. Gezonken , LONDEN, 9 April : De Britsche stoomer «Chantala», 2602 ton, is gezonken. Zeeschuimers in de Kaspische zee «Rjetsj» verneemt uit Astrakan dat de zeeschuimers voortgaan met de Kaspische zee onveilig te maken. 2 regeeringsvaartuigen werden uitgezonden om de zee van deze roovers te zuiveren. Ge Engeischt torpedojager «Medusa Ui» Omtrent de pogingen tot berging van dezen torpedojager en het aan den grond loopen bij Terschelling meldt men nog van de opvarenden van den stoomtreiler « Celestine Juliette », die den torpedojager op sleep gehad heeft, het volgende : « 't Was 3 April 's morgens, dat wijdde « Medusa » aantroffen op ongeveer 55.38 Noord en 6.18 Oost, geheel verlaten. We zetten een boot uit, roeiden er heen en stelden een onderzoek aan boord in. Daar het schip verlaten was, haalden wij de Engelsche vlag naar beneden en zetten er de NederJandsche vlag voor in de plaats. Later werd ons medegedeeld, dat wij dit niet hadden mogen doen. » We besloten het oorlogschip op sleep te nemen, omdat het daar zeer gevaarlijk voor de scheepvaart en vooral voor de visscherij lag. De nog aan boord zijnde scheepspapie- ren, die, naar we gisten, volgens enkele aanduidingen van groote waarde moesten zijn, namen we mede. We konden de ankerketting niet binnen krijgen en hebben dien daarom maar laten schieten. We konden trouwens niet te weten komen of de boot voor anker lag, want we zagen behalve de uitloopende ankerketting toch nog twee ankers aan boord. » Den volgenden dag, 4 April, brak onze sleeptros, doch we konden weder opnieuw verbinding krijgen en namen 5 April des morgends peiling op den toren van Terschelling. Na nog eenige uren gestoomd te hebben,werden we gepraaid door het onderzoeksvaartuig Stortemelk, dat ons beduidde haar te volgen. Het onderzoeksvaartuig stoomde ons daarop voor, doch kort daarop liep de torpedojager, die zooveel dieper stak dan wij, aan den grond. » Spoedig daarop verscheen een Nederlandsohe torpedoboot, aan welks commandant wij de Engelsche seheepspapieren overgaven. Wij konden verder niets doen en vervolgden onze reis naar IJmniden.» Van Terschelling seint men dat de « Medusa » in zinkenden toestand verkeert. Hulp wordt alleen door rijksvaartuigen verleend. De üngeiSGhe blokkade ZURICH, 9 April. — Men meldt aan de « Neue Zurchor Zeitung » uit Amsterdam : Men verneemt uit gemachtigde bron, dat al de onzijdige Staten te Londen zullen protesteeren tegen de verkeerde interpretatie aan de traktaten, aan de verklaring van Londen, voor wat de verzwaring van de blokkade aangaat. In RSecS®i*Bai.d D@ militaire tosbereidseien DEN HAAG: In de Tweede Kamer werd een voorstel neergelegd, strekkende om, met het oog op heerscheride buitengewone omstandigheden, der regeering gelegenheid te geven om in geval zulks noodzakelijk zou blijken, tot de vervroegde opvoering der lichting 1917 over te gaan. De gewapende neutraliteit AMSTERDAM, 9 April: Het «Handelsblad» schrijft over den toestand: «De internationale toestand is aldus, dat het leger dag en nacht op elk oogenblik gereed moet zijn, om den buitenlandschen vijand te bestrijden, daar men ons den tijd niet geven zal ons toelatende voorbereidselen te maken indien een konflikt of een oorlog zou uitbreken. Reeds duurt deze toestand de gansche week. Wij vragen ons af of hij welkdanig verband daarstelt tusschen de militaire maatregelen onzer regeering en de zienswijze der Duitsche overheden in ons land dat eene landing in Zeeland zou kunnen plaats hebben. Wij willen en wij kunnen het niet gelooven, maar een feit is zeker, dat de vrees bestaat voor een gevaar dat niemand kent, aan hetwelke echter elkeen geloof hecht daar de regeering het denkt. In de Kames* DEN HAAG, 9 April: Op den wensch, door verschillige leden der Eerste Kamer uitgedrukt, zal deze dinsdag a.s. bijeenkomen, ten einde de regeering te verzoeken de leden der Eerste Kamer dezelfde mededeelingen te doen welke men in ^le geheim ; zitting aan deze der Tweede Kamer gegeven heeft. De »Stand» meldt: Naar verluidt, acht de regeering het houden van een comitég neraal in de Eerste Kamer nief noodig, en is de voorzitter dier Kamer van oordeel dat het beter is, in deze regeeringsverklaring te Lsrusten, daar anders licht onnieuw onrust zou gewekt worden. Deze opvatting schijnt gegrond te zijn op het feit, dat de regeering, na afloop van he„ comitégenraa! in de Tweede Kamer, een zoo alleszins bevredigende verklaring heeft afgelegd, dat er voor het nemen un een nadere informatie geen aanluiding meev bestaat. > De rust neemi toe AMSTERDAM, 9 April: De na-htdienst in de spoorwegstaties, gedurende de kritieke der verloopene week ingericht, is geheven. Alleen de bijzonderste en groote onderaardsche staties blijven gedurende den nacht open. Engeland en Holland ZURICH 9 April. — De Amsterdamsche berichtgever van de «Neue Zu richer Zeitung » meldt dat men in Holland reeds rekent met d« mogelijkheid van e^n economisch ultimatum van Engeland aan Holland, dit is met 'lei eisch eener volledige handelsstopze 'ng tegen Duitschland. Deze berichtgever wil verder weten dat Holland eulken eisch afwijzen zou. ' igf EfîifSiebel De vergoeding rjer Engelsche afgevaartiïgdsn In het Lagerhuis werd Donderdag hef voorstel van Sir Frederik Banbury, waarhu do vergoeding der afgevaardigden gedu- plnsdaa tl APKIL SSs16 "■—Will Mll—Wg, ABONNEMENTSPRIJS BELGIË Drie maanden. .»,,*. Î.2S Zes maanden • . , . , fr. 6.50 Een jaar....... fr. 123(1 Mee abonneer! zich op alïe pesrösreo!» DEN VREEMDE Drie maanden (dagelijks verzend*»). ..... fr. 0.79 vfirojuiMimmasmaaBsssm rende den oorlog zouden opgeheven worden, met 247 stemmen tegen 32 verworpen. H" rekruteering LONDEN, 9 April (Reuter): De mannen' van 18 ©n 19 jaar zijn onder de wapens ge* roepen. De eisshen der werkers Een telegram uit Londen aan den « N. *. Crt. » zegt dat de werklieden der Engelsche zeeyaartwervan, zich op de gedurige verduringen der levensmiddelen steunende, eene nieuwe loonsverhooging van 15 p. h. eisohen. In Port«gal Binnenrospen der klassen GENEVE, 9 Aprilr'Eene tijding uit Lissabon meldt dat dePortugeesche regeering de lichtingen 1911 tot 1916 zal oproepen. In Reslnnd Het Budget PETERSBURG, 9 April. — De Doem- beeft het budget aangenomen. De gewone en de buitengewo|ie uitga' ven böloopen op 3,646.584,577 Roebelg, dr gewone en de buitengewone inkomsten o| 3,191.149.318 Roebels. Het tekort *ai dooi eene krediet operatie gedekt worden. !n het ministerie KOPENHAGEN, 9 April : M. Pols, do> tweede adjunktonder-staatssekretarit aan' het ministerie van binnenlandsch* zaken is naar Irkoutsk verplaatst. M. Stopanor, ds nrokureur-generaal van het eerste depar-», tement van den Senaat, is in zijne plaats benoemd. Een adjunkt van het minister» van handel heeft ook zijn ontslag gegeven. In Palan Voor de eenheid in de Poolsche poitUek De voormalige stadhouder van Galicië.' Dr. Bobrzynski, het Doemalid Michael Lempicki en de voorzitter van het Poolsch Nationaal Hoofdcomiteit, afgevaardigde Jaworski, hebben eene bespreking gehouden met den leider van de Polenclub te Weenen, ten einde te beraadslagen over het eenheid brengen in de Poolsche politiek en voorbereidingen te treffen voor het houden eener gemeemchappelijke vergadering van Poolsche afgevaardigden, notabelen en vertrquwenslieden van het Koninkrijk Polen. Deze vergadering zal. op 29 April te Krakau gehouden worden. in da Vareanipda Stntan in de flnantfewereld Pierpont Morgan, de New-Yorksche bankier, heeft dezer dagen de grootste cheque geschreven* tot dusver in de financieele geschiedenis bekend. Het is een chèque van 75.000.000 dollars, als betaling van den aankoop van Canadeesche oorlogsleening. in RiaxEoa De strijd der Amerikanen tegen Villa Uit Chihuahua komt thans de eerste amerikaansche zegemelding. 2oo Amerikanen zouden even zoovele Mexikanen van Villa'», troepen verslagen hebben, maar Villa «elf zou niet daarbij zijn geweest. Op de anJere zijde wordt uit verschillen-* de ver van elkaar liggende plaatsen ter»elfdertijd gemeld dat Villa persoonlijk in den strijd is. Een van beide berichten moet va-lsch zijn. President Wilson heeft aan generaal Funston het energiek bevel gezonden, dtó hij Villa dood of levendig zou brengen. Da* schijnt echter niet gemakkelijk uitvoerbaar te zijn. Villa moet ook den aanval op de stad Colombus, in Nieuw-Mexico, die door 500 zijner lieden gevoerd werd, persoonlijk geleid hebben. De aanvallers kwamen dea nachts, versloegen 18 amerikaansohe soldaten en burgers en maakten de stad tot een puinhoop ; daarop staken zij ze in brand. Een soldaat moet een mantelzak gevonden hebben, waarin zich brieven en ander» papieren van Villa bevonden. Generaal Funston heeft een bericht aan den president gezonden, waarin hij mededeelt dat hij overste Slocum, chef van het 13e kavallerieregiment, met de vervolging van Villa belast heeft, maar Slocum heeft hem, — ten minste voorloopig, — niet kunnen vinden. Generaal Pershing kommandeerde in 't fort Blisz en wist tot hiertoe ook niets zekers over Villa, want Villa verschijnt soms plots op Amerikaansch gebied en verzwindt. SSj Te Braasel Het panorama van Cairo De Administratie der Aluseums heeft het groote zorg het bewonderenswaardig doek van Wauters, het «Panorama van Cairo» laten onderhouden, welke in het speciaal gebouw — de Moskee — in het Jubelpark opgericht is. In den winter is het onmogelijk om het publiek er toe te laten, alvorens het verwarmingssysteem verbeterd is. Zoodra het goede seizoen aanbreekt, zal het gebouw weer voor het publiek toegankelijk zijn. Gedurende verleden zomer bleven de deuren gesloten, maar dezen zomer zal dit het geval niet wezen, tot groot genoegen der waa» delaars. "■* ' '■'■- ■■-•■''- '*"-'-•

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes