Vooruit: socialistisch dagblad

599 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 27 Janvrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 24 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2z12n5108d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

- tt aâto s**, Btfl *%6l ••/ •>-. «A ,...Uf^.v,,.^-^—- .. -- r - , , , r .-i-, . _ ,-„,r Prijs p#r nummer : Yoor België 3 centiomen, voor den freemde 5 centiemen Teiefoon ; Redactîe 247 - Admssiîsfpatïe 2845 Oinsdan 27 Januari 1914 Drulwîer-Ultgeetste* Sar* Maatschappij H ET LICH Ver-Jîwoordelijke bestuurder: F. DE VISCH. Lcdeberg<0«nt . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE IOOGPOORT. 29. OENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Venschijnende aile dagen. ABONNEMENTSPRUS 8ELGIE Dric maanden. . « . . fr. 3.25 Zea maanden ...... fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Men abonneert zicî» op alie postbureclea DEN VREEMDE Dric maanden ;dageiijks verzoriden). . . . , » fr. ôt13 sgsc:W1 '11 —M——mmmm——■——ni —w imaa———ae—nw« Wetgevende Kiezingen van 1914 De hieronderstaande omz eiidbrief van den Landelijken Raad der Belgische Werkliedenpartij, zal heden overal uîtge-deeld en versoreid worden. Beleefd ve»zoek aan al onze vrienden, aan die versprei-ding mede te werken. Deze week en vo]-;ende ^reken zullen nog andere mani-festen het licht zien. Eteint danner mede aan de propagande voor de kiezingen van Mei 1914. Arbaiders, Kleine Borgers, Landbouwers ! 6ij die in 1912 voor de Regeering habt gestemd Omdat zij beloofde de belastingen niet te verhoogen ; Omdat zH een frank pensioen per dag beloofde aan de ouderlingen ; Omdat zii de militaire lasten niet zou verzwaren ; Omdat zij beweerde alleen bij machte te wezen or&e en ^-sde te handhaven AASTSCHOUWT HAAR WERK : Zij deed den schooloorlog losbreken! Zii verhoogde het budget van oorlog met 37 millioen! Zij stuurdè al uwe zonen naar de kazerne, zonder vermin-dering van diensttijd en scliaîte de vergoeding der milicianen al! 2ij legde 40 millioen nieuwe belastingen! EN 'T IS SLEOHTS EEN BEG-IN : Tet budget van spoorwegen sluit met een tekort! Het erkende tekort van den Congo is van 21 millioen. Ht wezenlijke tekert overtreft dertig millioen en, ondanks plechtige aangegane verbintenissen, wil men het door de Belgische lastendragers doen betalen. 13e nieuwe schoolwet zal millioen en lfosten! Uiets is voorzien op het budget, noch. voor pensioenen, noch voor sociale verzekering en. Onbekwaam in die voorwaarden iets ernstigs te verrich-ten, wat zeggen cL klerikalen? Zij r>ogen te doen gelooven dat, indien de arbeidswetïen niet ^estemd werden, het de schuld is van de tegenpartijen die te lang de schoolwet besnreken. 'T IS EENE SCZANDALÏGE L-nUGEN! De soeialisten liebben het recht en den plicht tôt het einde toe het noodlottig schoolontwem te bekampen. Maar zij hebben morgenzittingen geëischt om de sociale wetten te bespreken. Zij hebben de Kamer bezworen eene buitengewone poging te doen : Tôt .beseherming van den kinderarbeid ; Tôt verbetering des: arbeiderswoningen ; Tôt het toekeûnen van pensioenen aan de ouderlingen. Indien van dit ailes niets komt, wijt het dan alleen aan deikzucht der behoudsgezinden; aan déwilloosheid der regeerders. En eischt, meer dan ooit, met ons : De Kieshervorming! HET AL^EMEEN STEMKECHT! DE ALCEMEENE RAAO D£K BELGISCHE WERKLIEDENPARTIJ Upisifi over Seai Clorio: tien amerikaansche Ietterkundige is e | engelsehen dichter Rudyard Kipling om f I ^erview gaan bidden over een en ander Kipling antwoordde dat hij met de int views niet erg ingenomen was, maar dat | met tegen een vriendelijk praatje was. [ ue twee mannen hebben dus een naar ui s gepraat en de Amerika-an, na de bijzond ste hoedaaiglieden van den engelschen di( ter hoog geprezen te hebben, vertelt nu v hem gezegd heeft over den modem I "orlog. Onder veel meer zegde Kipling : t ; 1 van den oorlog zeer weiiiig go-^i j |> indio. Ik heb veel meer geschreven o\ V f ]Vat. hooren vertsllen iieb dan o% [ at r.at ik gezien heb. Ailes wat ik van d ! », ® wee'; heb ik gezien in Zuid-Afrika. , er opzettelijk naartoe gegaan en vc dat ik vertrok had ik gedacht: ' In. zal daar den oorlog van dicht en . Ik zal get-uige trraneu zijti y de bloedige botsingen, van de beslissend ve'dslagen en aidas zal ik de gvweldige il drukken van het schouwspel kunnen oj 9 doen. Ik zal kunnen zien hoe de legers o elkander botsen en hunne wederzijdsche ïf en lederen nitdunnen. Ik zal hooren hoe d eu bevelen gegeven worden en hoe er gehuil wordt. Ik zal zwijgend oog- en oorgetuig r_ zijn van al de a.fschuwelijkheden en dan z; y- ik al het schrikkelijke van den oorlog naa verdienste kunnen beschrijven. » en Ik was echter dadelijk Leelemaal ontgoc sr- cheld... De stilte véôr den slag geleek goe :h- aan de kalme bewegingen die ontstaan b rat de heelmeesters en hunne heipers die zic en gereed maken voor eene heelkundige ope ratie. Ik aag geen enkelen ruiter aankome: of vertrekken. Ik zag niet eens ieroand il onmacht vallen, toon de generaal het beve 6,1 va.n den aanval over geseind had. De bevelvoerende oppergeneraal. zelf ?.a er niet te paard op een vlug en steigerend ros ÇP maar wel op zijn grijs gemak in een schom melenden leunstoel, voor de goed gedekt' or theetafel, waarvan hij af en toe iets te snoe pen of te drinken nam. bij Nu en dan vernam men een zonderling ge «. Jcras, een gotiktak en daarna reikte een be W V diende den generaal een reepje papie over... Hij las het puntjesschrift, legde hc zijde, nam nog een koekje, nog een slokj thee en moinpelde : Hm.„ Goed... Ilet loof juist zooals ik: voorzieu had... Na eene poc zegde hij tôt den wachtenden bediende, zo kalm als een kruidenier die een bak suike bestelt. : Telegrafeer aan Winks dat hij vooi uit trekke met zijne batterij. De generaal kreeg nog meer telegramme verzond er nog meer, feelegrafeerde, tel; foneerde, deed nog andere signalen geve en dat was ailes wat ik te hooren of te zie kreeg van den bloedigen veldslag die in d verte geleverd werd... Het_ is juist deze manier van handelen organiseeren eu bevelen die den moderne oorlog zoo afgrijselijk, het bloedbad zoo ai schuwelijk, het mensçhenslachten zoo bai baarsch en wreed maakt... Men hoort noc ziet wat er gebeuren, gaat, wat er gebeur is. Men weet niet hoe en waar het gebeur is, en als men dan nader komt staat me voor eene heele massa dooden en verminl t-en, voor eene massa van huilende slachl offers. En als men dan dieper nadenkt kome de duizenden slachtoffers voor als wreedza me wandelaars, die toevallig voorbij d plaats kwamen waar een ingénieur voor he aanleggen van eens groeve eene mijn ha geboord die toevallig ontplofte en ze mee i de lucht nam om ze aan al de leden vaa hui lichaam te verminken, te breken en t« vex morzelen... Internationale Vakbweging m H BiR «• hbuJ Het laatste nummer van het officieel or gaan van het fransch ministerie van Arbeii bevatte eene nogal volledige statistiek ove den toeataaid der vakbeweging in de vol gen-cîe landen, voor wat betreft ledentaî ontvangsten, uitgaven en vermogen, op he einde van het jaar '12. Volgens dit verdienstelijk werk is het ge t&l der voreenigde werklieden gedurendi het jaar '11 als volgt gesteg>en in: 1911 1912 België 180,60" . 214,16e Duitschland 2,042,203 3,^56,819 Finland 19,640 . 20,989 Frankrijk 1,064,314 1,498,920 Denemarken 119,887 . 128,221 Engeland 2,946,048 3,010,346 ltalië 709,943 . 860,502 Holland 168,855 . 189,030 Noorweg<&n 52,735 . 60,829 Kroatië ? . 8,504 Oostenrijk 421,905 . 428,363 Hongarie 95,180 . 111,969 Zweden 80,274 . 87,024 Zwitserland 78,119 . 86,313 Spanje 1 . 80,000 Amerika-Kanada 2,282,000 2,526,112 Australie ? . 433,224 Ailes te zamen waren er dus op het eind< van '12 in dteze landen omtrent... veertier millioen werklieden georganiseerd, tegei zoowat eW en half millioen het jaar t< voren. De ontvangsten, uitgaven en vermoger zijn opgegevon in franken, om ailes no^ meer verstaanbaar te maken. Zoo bezater î de vakbonden der volgende landen op eind< '12 een vermogen van: Duitschland 114,000,000 fr. België 2,800,000 fr. Oostenrijk 15,800,000 fr. Engeland 139,000,000 fr. Hongarië 3,100,000 fr. Zweden 2,100,000 fr. Noorwegon 1,700,000 fr. 1 Voor wat betreft de bijdragen, de vergoe ilingen en de algemeene uitgaven, koml Duitschland hoog aan het hoofd der lijst Op Duitschla-nd volgen trapaf Engeland er Amerika. In welk land de syndikale beweging he1 sterkst is, laat zich volgens de statistieker: moeilijk bepalen. Het was hen ook moeilijl om juist te zeggen hoe de veresnigde werk K lieden moeten ingedeeld worden voor wal handel, nijverheid, làndbouw en openbar< 0 diensten betreft, die op zich zelf ook inoei i- lijk af te zonderen zijn in de meeste kapi talistischo landen. p Alleen voor zeven landen hadden de op zoekers eenigo gegevens bekomen, die her e toelieten daarofomtrent op te geven hoc cï groot het percent der door de nijverhader e gebruikte vereenigde werklieden is eu '1 sehattenderwijze vonden zij voor: Denemar-r ken 51.7, Duitschland' 32.9, Noonvegen 27.6. Zweden 21.8, Amerika-Kamada 19.3, Bosnie 11.6, Italie 9.5. j Uit de inlichtingen is ook duidelijk ge-j bleken, dat de vakbonden zich. in alla lan- 1 den onafgebroken en stijgenderwijzo ont-wikkelen en hunne werkzaamheden naar i aile kanten uitbreiden, terwijl overal een i streven naar centralisatie waar te nemen l is, dat de vermeerdering van de bijdrage meebrengt om steeds meer voordeelen te t kunnen schenken. , Uit dat ailes bleek dat de vakbond meer en meer het froevluchtsoord der denkende ar-î beiders wordt, dat do klassebewuste arbei-ders meer en meer naar het vvapen der or-ganisatia grijpen. Wij weten nu wel dat de in dergelijke omstandigheden verzamelde ialiekUasew a» IS r statistieken slechts eene betrekkelijke waa: (t do kunnen hebben, maar zij zijn toeh goec e pogingen in de goede riehting en zij zulle it kunnen dionen als materiaal voor degene « die later zullen gelast worden met het o) 0 maken van de officieele statistieken die « r zoo noodig geworden zijn. î LijkenverbrandinE e Al roeren de klerikalen zich als helscb duivels tegen het cgodslasterendi verbrai , den der lijken —• dat in vroeger tijden b a zekere geloovige volksstammen de hoogsi zedelijke wet was, toch gaat deze manie van begraven over de heele wereld zijn or b gestoorden gang. In Duitschland vooral hebben de k&ri 1 mannen op aile wijze gedonderd tegen d a lijkenverbrandiiig en hoe meer zij dreige hoe meer vooruitgang er komt, zooals d weer onbetwistbaar blijkt uit de officieel verslagen, die wij breedvoerig uitgeleg a vinden in Die Flamme, het propagande blad der vereeniging (j Met de onlangs gjeopende crématorium t van Elslingen, Greit'swald en Gorlitz korc .] het getal der in Duitschland werkende o 1 veertig. 5 In het jaar '13 zijn daarin 10.168 lijkei verbrand, tegen 8.870 het jaar te voren. Japan uitgenomen, staat Duitschland me dit getal lijkenverbrandingen aan he hoofd der beschaafde landen. Van de menschen die wilden dat hit lijk verbrand werd. waren 6.117 manne: • en 4.061 vrouwen, die voor wat hunne: godsdienst betreft als volgt moeten ver-v deeld worden : 8.598 evengeîischen, 758 ka-1 tholieken, 70 ond katholieken, 509 mozaie-keri. De overigeti w aren godsdienstloozen, )* vrijdenkers-of menschen die het der moeits X niet waard géaeht hadden te zeggen of zij tôt den eenen af den anderen godsdienstt behoordén. Voor 7.944 verbrande lijken hadden ei' in de crématoriums godsdienstige plechtig-hèden plaats, terwijl voor de meeste rij-ken zulke plechtigheden ten huize plaats-grepen, zoodat daaromtrent geène juisto e opgave kan gedaun worden. i- Deze cijférs volstaan èfchter afdoenda ij om tb bewijzen dat de klerikalen lasteren. e eu liegem a.ls zij beweren dat de lijk envers r brand.ing ongoclsdieiistig, antigodsdienstig. i- is en moet veroordeela worden als eene godslasteriag. Het hoog'ste ■ ijier vau verbrandingen be-. e reikte men in Poszneck, waarvan de 111 ter n plaats gestorven personen van meer dan il 14 jarejk oud 7i verbrand werden... Nog^ e een tientai jaren, en in dezp stad heeft! d men geen kerkhof meer, zoodat aile daar-; i- aan verbonden gevaren zullen verdweneni zijn. « s Tegen deze feiten en cijfers kunnen de t hemeldragonders zich den kop inloopen en| p is de fabel naar de maan van «de graveu1 die zullen opengaan» ala god al de menti schen in het dal van Josaphat z&l bij een trompettes om ze te oordeelen. t Hier moet nu nog bijgevoegd worden dat^ b de lijkenverbranding in veel andere landen* in praktijk zou1 gekomen zijn als de kerk-î partij niet, zooals in België, zooveel in-! a vloed op de wetgeving had gehad dat rij! a ze eenvondig kan verbieden. Sociaal Politlek Overzicht p IMB■ . A» ir ii ——niMUfy»—«an inin OUITSÇHE R1JK ZABEEN IN DEM BIJKSDAG Eene merkwaardige redevoering van gezel Frank eu van gezel Içdebour Vrijdag ia de bespreking van de processen over de gevallen te Zaber.u in den Éijksdag begicueu. Gezel Frank opeade het débat. Hij be-spreekt de inmenging van den kroonprips. Honderdduizenden Duitschers is het door zijn telegram duidelijk geworden, dat het volk zelf zijn belangen ter hand moet nemen. als de toekomstige keizer met lieden, die de grondwet verachten en tôt een staatsgreep ophitseu, nauw bevriend is. (Ihstemming bij de soc.-dem., rumoer redits. De président dreigt den spreker tôt de orde te roepen.) Frank gaat voort : Even ongelukkig was de regimentsorder van den kroonprins aan de huzarén te Dantzig, waarin hij den aanval op den vijand'als heb lioogste soldaten-geluk prijst. (Beweging, rumoer rechts, geroep bij de soc.-dem.) ' De président waarschuwt tegen dergeiij-1 ke woorden, die als een beleediging van J den Duitschen kroonprins kunnen worden ' opgevat. De rijkskanselier : Ik protesteer tegen de ' woorden van den vorigen spreker betref-' fende den kroonprins (beweging in het ge-^ heele huis; levendige toejuichingen rechts,. s onrust en uitroepen van de soc.-dem.). Von Bethmann Hollweg gaat voort : Die woorden ademen den geest waarmede de soc.-démocratie door drongen is (rumoer bij de s.-d.) en getuigen vau haar haat tegen den militairen stand. Ik wijs met na-druk de ongehoorde aahvallen van den vorigen sprdeer af (levendige toejuichingen bij de rechterzijde, onrust bij de soc.-democra-ten). » Nadat de interpellatie der vrijzinnigen • eveneens was toegelicht, nam de rijkskanselier nogmaels het woord. i Zijn rede, aan de rechterzijde levendig toegejuicht, werd door links met stormach-tisce tegenspraak ontvangen. i Gez-el LEDEBOUR (s.-d.) keurt de in-: menging van den kroonprins in de voorval-len te Zabern on zijn afseheidswoorden aan > zijn regiment hnzaren ac. > Staatssecretai'is Delbriick protestee-rt on-der toejuichingen der rechter- en rumoer der linkerzijde tegen Ledebours woorden en betoogt dat het afscheid -van den kroonprins van zijn huzaren bewijst, dat in den toe-komstigen d rager der kroon de 'goede geest van het Duitsehe leger Ifefc. De bespreking der interpellai)es wojdt gesloten. Moties van ver.trouwen of wan-trouwen waren niet-gesteld. HET 3e BEETj : «FIT BEBE 1/8 LF/VÈN» ZVL WELBIJA VERSCHIJNEN In de «Neùe .Zeit^ wordt medegedeeld, dat 17 Februari het derde déel van Bebel's boek 'Uit mijn leven», zooals het door Kautskv uit de door Bebel nagelaten schrif-tûïen en papieren béwerkt is, zal verschij-nen.EEN BE1Î 3)E ZABERN j KO CES Z\L OP{JEROEPEN ' 01!DEN - Nog een Zabernproces zal, naar •vcrwaclit ■wordt, over een paar weken in ; openbaré behaiîdcling komen. Men heeft ni. tegep den vedakteur Kaestle van den cE'lzasse'i», het blad dat door eenige-solduten werd in-gelicht over de laffe en lage strekeji van de J^offiâgtjgai uj de feaserua. ean servolging iu- gesteld wegens het aanzetten tôt een mili-l taire samenspannjng. Be'gin Februari komt' de zaak voor. KINDERARBEID fN DUITSCHE FA-BRI M KEN Wij laten hier volgen de jongste officieele; opgave van het getal jeitgdige arbeiders en kinderen werkzaam in de aan het sta-sts--toçaisbt onderworpen inrichtingen : Kinderen onder 14 jongelieden v. 14-10| jongetis meisjes jongens nieisje»; 3908 6.677 5.388 . 289.597 150.658! 1911 7.734 5.970. ;i32.882 172.535: 1912 7.780 6.138 358.327 179.964\ In. 1912 werden dus méér dan in 1908 ge-, teld 1103 en 748 jongens en meisjes onder 14,! tegen 68.730 en 29.306 boven 14 jaar, een; stijging van 452.317 tôt 552.204 of met 22.81 pCt. een belangrijke verhooging derhalve. van het getal jongelieden aan de uitbuitingj door het kapitaal overgeleverd. die nergensj minderthuis behooren dan in de voor geest» en lichaam nadeeiige fabriek. BB9TSCHE-»yiC STAKINtr DER liOTENVOERDERS Er staken nu "15,(X)0 kolensjouwers eni -sleepers. De stakers hebben een motie aan-1 genomen, waarin zij, hoewel medelijden be-J tuigend met de zieken, voor 't oogenblikj weigeren de ziekenhnizen van kolen te voor-i zien. Zij radén de besturen der ziekenhui-' zen aan zich tôt de vereeniging va-n steen-, kolenhandeJaren te won den, met het verzoekj het geschil met hun pèrsoneel in onderhan"/ deling met vertegenwoordigers der vakver-i eeniging te beslechten. Vandaag zijn rumoerige tooneelen voor-i gevallen te St. Paneras (in heo noorden vanl London), waar de stakers tal van karrenj met steenkool hebben aangehouden en de1 zakken steenkool over den weg hebben ge-gooid. Een sterke politiemacht is voor het' handhaven der orde op de been. HHSLAHH DE JODEN BIÎITEN DE WET (iESTELD HOE DE REAKTIE DE TRIJHIJD ■ VRSTAAT De Ilussisehe Senaat heeft een bevelschrift' uitgevaardigd aan aile handelsrechtbanken, waarbij vsrboden wordt joden als beëdigde prokureurs toe te laten zonder voor&fgaan-delijk verlof vau de urrtinister van justifie, Aangezien die minfster, de heer Scheglo-vitoff, geen joodsche advokaton in nnclere! gerechtshoven merr wenscht toe te laten, beteekent dit beve), dat aan joodsche prokureurs hun praktijk in de handelerecht-1 banken wordt ontzegd. Dezelfdo minister1 heeft het'in dienst nemen van joden als1 prokureurs in gedingen, dio door vrede-reehters worden bereoh i. verboden. 'Een jeugdige jood. Meyer Guer, ie door! het Hoog Gereehtshof te Wilna veroordeeld] tôt vérbanning vcor onbepa-'ld ;n tijd in Sibérie m verlies van bnrgerlijke rechten,, omdat hij lid was'van een Ziônistische ver-: oeniaing eu omdat hij abonnée was op Ziônistische en soèialistische publikatieg. 7UID-AFRIKA EEN \ Oîi'KS\ ERTEGENWOORDIGillt 1)ER AR 11 Si i D K R SP ART1J TOT «E- VA N({ VEROORDEELD. HE® SPOORPERSONEÎ-Î, VI'AAKT VOORT Cr^'swçil afg€\«jaidigùe der arbe^deri-.nartji bel. deu i7 dtf

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes