Vooruit: socialistisch dagblad

708 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 22 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 24 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ng4gm82w7j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

i irriiiini»mii«■«■iimiin'mi 32° üaan — N. 141 ?nj8 per nummer : roor België 3 centiemen, tooi den Vreemde g centiemon lalefosn s üadactie 24? - ^sfsnisaSstraii© ü:ö4§ Slaand^ 22 ïVjâ£- fi 3$ 16 &s^*iWW/as3BK)r5SE«nreffi««iaMJ«gagc53s«aMgiwawiaMAi^^ Drukatcr-Uitgaeïttet Sast: ..laatschappij HET LICHT . bestuurder > P. De VISCH. Ledeberg-Ocnt . REDACTIE . . ADMINISTRATIE .ÏÛOGPOORT. 29. GENT -■.■agaaynani ABONNEMENTSPRIJS BELGIË Drie maanden. . . , , tr. 3.2S Zes maanöea . . . . . fr. 6.50 Eenjaar. ...... fr. 12.50 Mca abonneert zicb ep all* postbar«t!e» m«ws DEN VREEMDE Drie maanden (dagelijks verzonden). ..... fr. 6,73 ' E vxsw&m In Wsst-Vlaanihriii m in Uit Duitsche bron Groot Hoofdkwartier, 20 Mei. Westelijk oorlogsterrein: In Argonnen zijn Duitsche patroeljen, na mijnen te hebben laten springen, tot de tweede vijandelijke linie genaderd. Zij hebben kunnen vaststellen dat de vijand talrijke dooden had en zij hebben eenige krijgsgevangenen medegebracht. Aanvallen bij verschillige hernemingen tegen onze nieuwe veroverde stellingen langs beide zijden der baan van Haucourt tot Esnea beproefd, zijn gemakkelijk afgewezen geworden. Vijf vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald, waarvan een, in het zuid-oosten van Vailly, door het vuur onzer infanterie; de vier anderen, in luchtgevechten bij Aubreviile, op de helling van het Hessoiebosch, bij Ayocourt en onmiddellijk ten Oosten van Verdun. Onze vliegeniers hebben vijandelijke schepen aan de Vlaamsche , kust aangevallen, evenals kampeeringen, de ■ vliegstaties en de staties bij Duinkerken en St-Pol, van Dixmuide, Poperinghe,Amiens, Châlons en Suippes. Oostelijk oorlogsterrein: In de omstreken van Smorgon heeft een Duitsch vliegenier, in een luchtgevecht, een Russisch vliegtuig neergehaald. Balkanoorlogsierrein: Geene bijzondere gebeurtenissen. Opperste Legerbestuur. Uit IPransche bron PARIJS, 20 Mei: Eerste bericht. In de West-Argonnen poogde de vijand na ontploffing eener mijn in een kleinen voorsprong te dringen, die ons front bij StHu-bert vormt. Ons spervuur hield den vijand glad tegen en wierp hen in zijne loopgraven , terug. Op den linker Maasoever herhaalden gis- i teren tegen 't einde van den dag de Duit- ' Bchers hunne aanvallen op de streek van het bosch van Avocourt en op hoogte 304. Deze uiterste heftige, met groote krachten on- 'dernomen aanvallen waren niet in staat tons uit het bosch van Avocourt en on*e .stellingen westelijk der hoogte 304 te ver- 'drijven. In 't centrum gelukte het intusschen den jvijand, zich van een klein, zuidelijk der hoogte 237 gelegen werk meester te maken. Meerdere pogingen van den vijand op dit 'punt zijnen vooruitgang verder uit te bou- ' wen, werden door ons vuur glad tegenge- i houden. Op de noordwestelijke hellingen der hoog- jte 304 mislukte eene poging der Duitschers, en versterkte punt te veroveren, volstan dig. Op den rechter oever der Maas en in Woeyre gemiddelde bedrijvigheid der artillerie. Vliegtuigen: Vliegtuigen van den vijand wierpen in den nacht van 18 op 19 drie bommen op Gerardmez; de stoffelijke schade is onbeduidend. Bij St-Menehould werd een duitsch vliegtuig gisteren door een oneer vliegers tot landen gedwongen, de vliegers gevangen genomen. Onderluitenant Navarre schoot een Duitsch vliegtuig af. Het vijandelijk vliegtuig viel in de nabijheid van Bolante op den grond. Tweede bericht: Op den linker Maasoever duurt de artilleriestrijd aan hot front bij 't bosch van Avocourt voort, en aan de 'hoogte 304 en in de streek van Mort Homme met groote heftigheid. De vijand deed in den loop van den dag geenerlei aanvalspogingen. Op den rechter Maasover en in 't , Woevregebied matige bedrijvigheid der wederzijdsche artillerieën. De dag was betrekkelijk rustig aan het overige front, uitge- i nomen in Ohampagne en de Vogezen, waar sich onze artillerie bijzonder bedrijvig toonde. Vliegwezen: In den nacht op 19 Mei namen onze vliegtuigen talrijke onderneminfen en beschietingen op. De vliegplaats , [orhange, de stations Metz-Sablons, Arnaville, Brieulles, Stenay, Sedan, Etain en de kampen bij Monfaoin en Azaanes kregen talrijke obussen. TJit Engelsche bron LONDEN, 20 Mei. — Eenige artilleriebedrijvigheid tusschen Somme ein Angres. De vijand nam den laatsten nacht in den Arrassektor eenen kleinen poet aan een aan 't noordereinde van dan Vimy-rug gelegen krater. Zuidelijk van Neuville handgranatengovechtcn . De Duitschers lieten zuidoostelijk van Roelincourt eene mijn springen. Wij houden het naar hen gelegen einde van den trechter bezet. V/ij lieten eene mijn bij Calonne springen. In den sektor van Lens beschoten wij met gevolg de 'Vijandelijke stellingen. Bij Souchez, Loos en Hulluch hserschte betrekkelijke artillenebedrijvigheid. Wij beschoten den laatsten nacht met gevolg ds vijandelijke stellingen noordelijk van Ieperen. De vijand beschoot heden Potijze. Betrekkelijke bedrijvigheid in de lucht; eene vijand?hik machien werd achter de vijandelijke Imies tot landen gedwongen. Pa oortas fossclisa Italia m Oustitiriik-Honprlîi Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 20 Mei. — Aan het zuidTirool-sche front wierpen onze aanvallen den vijand verder terug. In 't Suganadal drongen onze troepen in Rundschein (Roncegno). Op den Armenterraruy bemeesterden zij den Sasso Alto, oostelijk van het veroverd werk Campomolon zijn de ïonezzaspitsen, de Passodella Vena en den Aionte Melignone in onze handen. Hier poogden de Italianen met snelst samengeraapte krachten eenen tegenaanval die direkt afgeslagen werd. Ook van den Col Santo is de vijand ree 1s verdreven. Sinds 't begin van den aanval namen onze troepen 257 officieren meer dan 12.900 man gevangen en veroverden 107 kanonnen, daaronder twaalf 28 cm. houwitsers en 68 machiengeweren. Onze vliegers bewierpen de stations van Peri, Vicenza, Citta della Castelfance, Tresiso, Casara en Cividale, evenals de vijandelijke zeevliegstations met bommen. $ ïfc ïjs RbssIscS- Poe!sül!s- Baiieisclifl pis TJit Oostenrijkse!?e bron WEENEN, 20 Mei: Toestand onveranderd. Uit Russische bron PETERSBURG, 20 Mei. ' Noordelijk van Toporouts wierpen zich onze patrouljes tusschen eenen sterken vijandelijke afdeeling en de vijandelijke draadhinderissen. De vijandelijke afdeeling werd vernield. 3j£ # # ie isrlog op dao Balkan Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 20 Mei: Toestand onveranderd. 5§c jfc # In Klein-Azië' Uit Turkscha bron KONSTANTINOPEL, 20 Mei. — Het hoofdbestuur deeldt mee: Aan het Irakfront niets nieuws. Aan het Kaukasusfrent nam onze artillerie op de rechter vleugel vijandelijke kampen en schermutselingen onder werkzaam vuur. Plaatselijke vuurgevechten en schermutselingen van p'atroeljes in 't midden en op den linker vleugel. Twee vijandelijke vliegtuigen, die van Temdos komend, de zeeëngte overvlogen werden door ons vuur verdreven. In de waters van Smyrna schoten twee vijandelijke oorlogsschepen eenige granaten op zekere plaatsen en trokken zich dan terug. Overigens niets van bcteekenis. ?t~ s{e s5t f^og ds « Batavier V » Omtrent de ontploffing van de «Batavier V» zegt een ooggetuige: «De ontploffing was buitengewoon hevig; een groote massa water vloog op het dek, een gedeelte van het dek werd verbrijzeld en eveneens een paar booten en de hut van den marconist. «Deze had nog juist den tijd om het dek te bereiken. «De passagiers, die allen op het dek stenden, begaven zich in de booten. Sommigen gelukten dit onmiddellijk, maar eenigen van hen en van de bemanning kwamen in het water terecht. De zee was echter kalm. Sommigen bereikten zwemmende de booten, anderen werden opgepikt, o.a. cle stewardess, de eenige vrouw die aan boord was. «De Nederlanders vertelden mij, dat een hunner met den Amerikaanseken passagier Mancini, een ingenieur uit New-York, een lijn had vastgehouden, toen de achtersteven van het schip reeds onder water was geweest en het voorste gedeelte omhoog stak uit het water. De Nederlander liet de lijn los en zwom naar de boot, maar de Amerikaan bleef de lijn vasthouden en ging naar beneden met het schip, dat ongeveer 25 minuten nadat het op de mijn gestooten was, was verdwenen. «De kapitein was ook in het water gevallen, maar werd opgepikt. «Door de ontploffing waren de tweede en de derde machinist in de machinekamer gedood en eveneens een hofmeester. De eerste machinist word gewond aàn de lippen. Een stoker had wonden aan het hoofd en een been. Toen hij te Londen aankwam, werd hij aan het station verbonden en in een taxi naar het bureau van de «Batavier» gereden. «Nadat de monschen ongeveer een uur in drie booten hadden rondgedreven, werden allen opgepikt door een Engelschen treiler en te Yarmouth geland. Twee der booten van de «Batavier» werden naar Yarmouth gesleept. «Een der Russische passagiers was gedurende den oorlog eenmaal op een schip geweest, waarop geschoten was, later op een schip, dat in de Middellandsche zee getorpedeerd was, en nu weer op een vaartuig dat op een mijn was geloopen. «Allen waren bij aankomst te Londen welgemoed* «Het schip had een groote lading levensmiddelen aan boord voor de Amerikaansche Commissie voor ondersteuning van België, en vooral veel rijst.» DEN HAAG, 20 Mei: De seheepsvaartoverheid zal een onderzoek in-tellen aangaande het ongeval op de «Batavier V» voorgekomen, van zoddra ds bemanning, die zich nu in Engeland bevindt, in Holland zal zijn teruggekeerd. Aangosüag De «Nieuwe Rotterdarasche Courant»verneemt dat de tw«e Hollands :oe vaartuigen «Avis ychefferj en «Berniss i» naaiden Havre zijn opgebracht". Het Hoilandsche consulaat laat weten djat de door dezeschepen overgebrachte koopwaren san dehandelaars zullen verstrekt worden, maardat de schepen zelf onder militaire waaktcid zullen blijven.onderzoek zal voortgezet worden. - : HÉ.tSIÛ Een kartel! wan do kfeernijverhoïd Eene officieele meded'eejing meldt dat de Badische Anilin et Soda-Fabrik, de Kleurenfabriek van Friedr. Bayer en Oie, on de A. S. für Anisinfabrikation onderhandelingen hebben aangegaan ten bate eene groote gemeenschap van belangen met de Farbwerko, vroeger Leopold Casella en Cie en de chemische Fabrik ..alle en Cie. Het gedacht dezer gemeenschappelijke belangen komt voort door het feit dat de Duitsche nijverheid, en in 't bijzonder cle kleurennijverheid zich in de toekomst in min voordeelige voorwaarden zullen bevinden, gezien de stichting van dergelijke inrichtingen-in den vreemde met den steun der regeeringen, de gebeurlijke veranderingen der douanerechten en de wetten op d'e brevetten. De nieuwe samentrekking zou voor doel hebben voorloopige maatregialen te nemen. Belangrijke inrichtingen zouden trachten dit moeilijke vraagstuk op te lossen door de verwisseling van hunne ondervindingen in de mjiddels van fabriekeeren, wat hen toelaten zal prijsvoorwaarden en voordeelen aan te bieden die door de andere landen niet zouden kunnen aangeboden worden. Het verbondene kapitaal in deze nieuwe samentrekking * van de kapitalen bijeen elkaar rekenend, komt men tot een totaal van bijna een milliard. ïjc jjc 3{£ Sn Holland De vervalsohüng der eetwaren' De Hollandsche overheden komen te beslissen, in tegenwoordigheid der talrijke vaststellingen van vervalsching der voedingswaren, hulplaboratoriums van :f-in Staat te schoppen van chimische ontledingen, in al de gemeenten van meer dan 5üü0 inwoners. Deze ontledingsbureelen zullen kosteloos tot het onderzoek van alle eetwaren overgaan die men hen onderwerpen zal. Do lokale politie wordt verzocht, op alle markten en in de magazijnen veelvuldige bezoeken af ps leggen en stalen van alle koopwaren té eischea. Dit is een maatregel die hier ten onzent niet min van toepassing zou moeten worden gebracht. Eers maatre Volgens ons Amsterdamsen partij-orgaan «Het Volk» zou da Hollandsche regeoring zinnens zijn osn onderzoek in te stellen om te zien hoe groot de voorraden hout zijn om i.i de bouwnijverheid te gebruiken. Maatregelen zouden genomen worden om don invoer van hout'te vermeerderen, ten einde de krisis te voorkomen waarmede de bouwnijverheid schijnt bedreigt te zijn. # t< # Engels he ara fcnGgeïans Het iuchtds&at in-foc Lagerhuis LONDEN, 2Q Mei. (Part.) Bij het luchtde'oat in het parlement heeft de regeering de bovenhand behouden. De laatste van alle sprekers was Pemberton Billings. Toen hij opstond, liepen de meeste leden wog. Er werd gevraagd om et3n telling. Daar er maar 25 leden aanwezig waren, werd de vergadering verdaagd. Deze duidelijke bons aan het .idres van Pemberton Billing was het gevolg hiervan, dat hij zich belachelijk had gemaakt, door niet te verschijnen voor de door hem gevraagde commissie van onderzoek die de beschuldigingen tegen den luohtdienst moest onderzoeken. In Ierland De oproer LONDEN, 20 Mei. (Reuter): De uitleggingen van M. Birrel bevatten eenige belangrijke aanvullende verklaringen aan deze door M. Nathan gegeven. Aangaande den toestand in Ierland vóór don oorlog, heeft M. Birrel gezegd.;. « Indien de Home Rule niet aangemen ware geweest, dan zou in Ierland eene revolutie zijn uitgebroken. In het begin van den oorlog zou men 60.000 man noodig hebben gehad om den vrede in Ierland te behouden, maar de vaderlandslievende redevoering, door M. Redmond uitgesproken, in dewelke hij de deelneming van Engeland aan den oorlog mededeelde, heeft een uif" muntende uitslag gehad. » Aangaande de revolutie zegde M . Birrel, dat hij op de hoogte der dreigende beweging, die zich in Ierland voorbereidde, was gesteld geworden. Maar, na met de nationalistische leaders onderhandeld te hebben, was hij tot het besluit gekomen, dat het 't voorzichtigste was niet tusschen te komen. M. Redmond had de gedachte verdedigd dat de beweging der « Sinn Fein » weinig aanhangers telde. M. Dillon, integendeel, was overtuigd dat hij gevaarlijk was, maar had alle tusschenkomst afgeraden. M. Birrel heeft daarenboven gezegd, dat hij aan de militaire overheden gezegd had, vóór de uitbarsting van den opstand, een grooter aantal troepen naar Dublin te sturen, om er de mistevredene elementen in bedwang te houden. Maar hij had voor antwoord ontvangen dat in het geval, waarin zich wanorders voordeden, men spoedig op voldoende troepen van Engeland kon rekenen. Hij is overtuigd dat de tegenwoordigheid van troepen te Dublin voor gevolg zou hebben gehad dat de opstandelingen niet zouden zijn opgetreden. M. Birrel verklaarde ook dat er in Ierland eçn groot aantal wederspannige priesters zijn. Een dor geweldigste tegenstaanders van de aanwerving is door den katholieken bisschop van Limerick berispt geweest. Het is dan ook de kerk die het meest tot de uitbreiding der oproerige beweging kan bijbrengen, verklaarde ten slotte M. Birrel. ^t $Z 3jS in ds Kamer _ PARIJS, 20 Mei : De Kamer heeft hare zittingen hernomen. M. Ttibofr, minister van geldwezen, heeft een wetsontwerp neergelegd vcorloopigo kredieten voor den derden trimester van 1916 verleenende. Deze kredieten bereiken voor de algemeene begrooting, het cijfer van 7.801.852.744 franks, en, voor de aanvullende begrooting, dit van 619 millioen 742.771 frank. In het vertoog der beweegredenen komt voor dat de toestand van den schat tegenover de Fransche Bank gedoken is; het vertoog duidt daarenboven de middelen aan om den omloop der speciën te beperken, alsook maatregelen te nemen om de stijging der wisseling te beperken. Do minister heeft ook over de belasting op het inkomen gesproken en heeft verklaard dat de eerste ondervindingen, in ongunstige voorwaarden gedaan, niettemin aanmoedigend zijn. Denkelijk zullen ondervragingen worden gedaan over de censuur en over den veldtocht aan Verdun. Van de 602 zetels die de Kamer behelst, zijn er op heden 32 onbezet. Doo;5 mn generaal Marchand Volgens berichten is generaal Marchand, die op het slagveld gekwetst werd, overleden. ï£ & J9C In Italië Veroordeellhgen ROME, 20 Mei: Voor den oorlogsraad van Napeis is op 15 Mei het bedrogproces» ten nadeele van het leger, tegen verscheidene ofüeieren van de intendentie en tegen' wolhandelaars gesloten. Het bedrog is bewezen geworden en majoor Montanini evenals luitenant Amoroso werden tot 5 jaar gevang en het verlies van hunnen graad veroordeeld. Een kapitein werd bij gebrek aan bewijzen vrijgesproken. îterraàd LUGANO, 20 Mei: Aan cie «Berliner Lokal Anzeiger» wordt gemeld : De «Secolo» deelt mede dat Salandra gister namiddag de ministers tot eene korte beraadslaging over den toestand heeft uitgenoodigd. Buiten Salandra namen de ministers van oorlog, van zeewezen, van geldwezen, van openbare werken en van de post aan de bespreking deel. J$t $ Tjt Isa Zwitserland Ce gaz>kris!s Men meldt uit Bazel dat het gebrek aan brandstof zich in Zwitserland doet gevoelen en vooral voor het fabrikeeren van gaz. In het meerendeel der steden hebben de overheden maatregelen genomen om het gazverbruik tot op zijn minimum te brengen en verscheidene gemeenten hebben zelfs totaal van de straatverlichting moeten afzien. # * % ». «BOB .',:»« IMOCJIPl In de Kamer ATHENE, 20 Mei : Men meldt aan ds «Corriere della Serai : Gister hebben da afgevaardigden van den Noord-Epirus aan ds regeering gevraagd afdoende maatregelen ta nemen om don honger te voorkomen waarmede deze provincie is bedreigd tengevolge der blokkade van Santi-Quar'anta. De minister van finantiën heeft geantwoord dat de regeering het inzicht had van Santi-Quaranta eene bazis van bevoorra-' ding te maken voor Epirus; ongelukkiglijk hebben moeilijkheden dit onmogelijk gemaakt, waartegen enkelijk kan geprote» teerd worden. Van den anderen kant is het niet mogelijk de levensmiddelen door de lijn KoritsaFlorina te laten passeeren, deze weg door à* troepen der Entente-machten bezet wezendft. In laatste beroep gaat de regeering pogen de provincie te bevoorraden langs da lijn; Trikala-Kalopk. Griekenland en de Entents LONDEN, 20 Mei: (Reuter): De m«* lijkheid die tusschen de Griekse!» regeerin», en dezer der Entente-machten bestond hoe» eens bevredigende oplossing gevonden. B» Serviërs zullen langs den waterweg vaa Korfoe naar Saloniki worden overgebracht.' In Roamonlë ïeru grosping BUCAREST, 20 Mei: M. BlontfeLfransch gezant aan het hof van RoemenJ* heeft, volgens de bladen, zijn* terugroeping gevraagd. * & * In Zweden 03 Aland-kwestle PARIJS, 20 Mei : De «Eco de Paris» deel* mede dat Zweden vanwege de Entente da verzekeringen heeft ontvangen dat de Aland-eilanden na den oorlog niet zullen1 bezet blijven. . & * * 3.3 toestand Eea telegram uit Peking aan de «Times» meldt dat de revolutionairen hunne regee-' ring te_ Canton hebben gevestigd en generaal Li Yoean Hoeng tot het presidentschap der republiek hebben uitgeroepen. Deze bevindt zich echter nog te Peking en, iooals men aan de « Times » doet opmerken, kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld voor den toestand in het zuiden van China. De partij van Canton bestaat vooral uit revolutionaire elementen van 1911, en is onverzoenlijke tegenstrever van YuangShi-Kaï. De partij in kwestie zal zich tegen elk besluit gebeurlijk te Nankin te nemen verzetten, om, al was het maar tijdelijk, Yuan-Shi-Kaï tot het presidentschap te» behouden. Er moet dus uit deze mededeeling beslo* ten worden dat het niet eene eenvoudig» splitsing tusschen de vier in opstand g«-, komene provinties en het overige ran betreft, maar de te Canton gevestigde regeering bestemd is, zooals deze van Nan-i kin tijdens de groote revolutds>zioh otc* gansch China toe te passen. 2fc ajc $ Isa de ¥ereenigde Staten Santo-Domlngo door AmerlkaaiMofM treepsn bezet NEW-YORK, 20 M-ei (Havas). De Amerikaansche troepen hebben zonder slag o| stoot de stad San Domingo bezet. Generaal Desideris Aria had den nacht tevoren de stad met 800 man, wapens en munitie verlaten. Caperton, de Amerikaansche bevelhebber en do Amerikaansche gezant haddon hem een ultimatum gezonden, waarin de overgave van de vesting werd geëischt, daar se. anders zou worden gebombardeerd. M. Taït en het internationaal scheids» gerecht LONDEN, 20 Mei : De «Daily News» laat zich uit New-York telegrafeeren, dat de heer Taft vrijdag eene redevoering op de jaarlijksche konferentie van den Vrede heeft gehouden, waarin hij de kwestie van een Internationaal Scheid sgerecht heeft behandeld. MM. Grey en Briand zouden een plan hebben goedgekeurd, volgens hetwelk een verbond zal gesticht worden dat den VrecÜe moet behouden. Be Belgisch afgevaardigden en hunne mandat In de «Belgischer Kurier» lezen wrj hei volgende : In een bericht aan den Koning, gedateert van 18 Januari 1916, hetwelk de benoeming tot ministers van Goblet d'Alviela, Hymans en Vander Velde voorafging, had de minister president de Brocqueville, die alleen het bericht onderteekende, de meening opgesteld, dat van af aanstaande Mei de helft der Kamerleden zonder mandaat zullen zijn. Men had daaruit gelooft te moeten besluiten, dat derhalve tot op denj dag waarop nieuwe verkiezingen mpa;«lük;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes