Vooruit: socialistisch dagblad

195 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 07 Fevrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 01 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pr7mp4wv9n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

KaMBBasaaawoBBsassa S centiemen ncr nummer 34eJaap -- N. 37 E?©ïïs8©snüasi 1 Fe&Bxasas*3 1S18 Orgaan der Belgische Werklieden-partij. — Verschijnende alle dagen. Bruhstw- Uitgeefster Sam. Maatsch. HET LIGHT, Beat : P. Be Vissh, Ledebtrg-Gent — Red.-Aim H oogpoort. 29, Gent tl wasNflaaadarefl m Is fmmïU Uit Buitsclis bra©. GROOT HOOFDKWAETIER, 5 Febr. _ Avondbericht: Van de oorlogsterreinen niets nieuws. GROOT HOOFDKWARTIER, s Febr. ,_ Westelijk oorlogsterrein. — Legergroep van kroonprins Rupprecht: Van aan do kust tot aan de Leie artilleriegevecht, dat ïiob des avonds langs de baan BoesingheStaden, bij 't afweren van een Engelschen aanval, alsook tussehen Passchendaele on Beoelaere, aanzienlijk ontwikkelde. Ook ten zuiden van de Leie. langs het kanaal van La Bassee en langs de Searpe, nam het siiren van tijd tot tijd in geweld toe. Bij goedgeslaagde verkenningstochten ten zuiden van Armentières en rond Graincourt werden eenige Engelscbe-n gevangen genomen. Legergroep van den Duitschen kroonprins: Badische storintroepen drongen ten üuiden van Beaumont diep door in de Fransche stellingen, brachten den vijand zware 'verliezen toe en keerden terug mot drie-en-dortig gevangenen en verscheidene mackiengeweren. Legergroep van hertog Albrecht: In de jjlaashoogten ten noorden en ten zuiden van SaintMihiel nam hefc vechten in den oamiddag toe. Van de andere oorlogsgebieden geen uieuwa. De eerste ge.neraali.kmariiermeester^ LUD ENDORFF. iïïit Fraa.sehe bros. PARIJS, 2 februari. (Officieel): Tamelijk drukke bedrijvigheid van het geschut in het vak van Oraonne, op de beide oevers van de Maas, alsmede in Woevre jn de streek van Flirey. Op het front van het bois des Caurières hebben , de Fsansehen eene Duitsche af'deeling' doen afdeinzen, die hunne linies trachtte te naderen. PARUS, 4 Februari : Na heftige artiljjterievóorbereidiu'g poogde de vijand gisteren vond in den sector westelijk van Fresnes (noordoostelijk van Ceucy ie Châ(teau() eenen overval te doen, die gemakkellijk afgeslagen werd. Wederzijdscbe artil[Iericwcrking[ op den rechter Maasoever. Des avonds: In den dag verergerde feenigszins het artilleriegevecht op het front Noordelijk der Aisne in de streek van CorHillc-fc, in Opper-Elzas en in de Argonnen. Bericht uit het Oosten van S Februari. — jBij Sugovo (aan dö hellingen zuidelijk van Belos) voerden Britsche troepen met uit» sias op de Bulgaarsche loopgraven eenen laanval uit. Westelijk van liet Ochridame«T werd een vijandelijke aanval, die een onzer posten poogde te vernietigen, teruggeworpen. Griekgche vliegers bomWrdS§r35&"ïïët station van Mileiskovo iu 't Y/ardardal. tTJÊ Xngeische bron. LONDEN, i Februari. (Officieel) : Heiden ochtend hebben de troepen uit West (Riding met succes een overval gedaan ten Zuidoosten van Monchy-le-Preux en eeni'ge' gevangenen gemaakt. Vroeg in don jochrend deed de vijand een overval op leen onzer posten ten noordoosten van fcppello.Twee van onze mannen wor-';°-j vermist. Eene andere vijandelijke overvalsafdeeling, die een aanval deed op eea post in de nabijheid van den spoorweg leperen-Staden werd teruggeworpen. Op dit front hebben wij in den Joop van den ùza versoheideiie gevangenen gemaakt. Het vijandelijk geschut was iets bedrijfeer ten zuidwesten van Epehy in de nabijheid van uavrelle en in het vak van leperen. LONDEN, 3 Februari. (Officieel) : Geishircnde ds>n vorigen nacht hadden ontmoetingen van patroeijes plaats die in net voordeel van do Engelschen in do huurt van Méricourt, ten zuiden van Lens, verliepen. Het geschut is een weinig bsdrijyiger geweest ten zuidoosten van Epehy, in de Streek van Gavrslle en in het vak van leperen. , LONDEN, 3 Februari. — Twee overvalsJoghigen die gisteren morgen de vijand in len scoter van Poelcapelle uitvoerde, mis.ukten. in 't vuur onzer maehiengewareai. PaDroeljebotsingeii verliepen ten onzen Ranste. Artiilieriewe rking der Duitschers pet onderbrekingen in den laatsten naohfc, n de streek van Méricourt, zuidelijk van ï#ns en tegen La Vacquerie. Wij wezen jisteren avond eenen overval af op een Mzer kleine posten in 't Polygonebosch, pgene yerliezen haddan wij niét, ,doch wij Vrachten den vijand verliezen toe. Werking fer Duitsche artillerie in den loop van den y. zuidoostelijk van Epehy, aan den steenjjj? ArrasOambrai, zuidelijk van Armenlires en in den sector vaa lepelen. 01 ooriag kmûm Italie m ÛesIsifWc-Hggprijs &it OostauijkieiM bros. WEENEN, 5 Febr. — Geene bijzondere ^beurteniffien. fóit ïislia&asche foroa, ROME, 2 Februari'. (Officieel) : Gister I* de strijd voornamelijk tot gesehutsakIJps langs heel het front beperkt gebleven. Het was krachtiger in het oostelijke vak te hefc plateau va/a Asiago. Verder hebpên voorposten levendig geweervuur gewisseld. HOME* 3 Februari. — M&tóge anföileiie•ferksing• van 't Sfcilfser Joch tot de Piave, «vendiger aan diep n^diöïieop *ao den stroom. De vijand deed vruchteloos twee mijnen springen in de streek van den Monte Pasubio. Patroeljege vechten op de hoogten noordoostelijk van den Monte Grappa. Door het schoone weder begunstigd, was de werking onzer vliegers op de militaire dooien van den vijand aanzienlijk. OF "ZEE §s vsrscherpta duik-tessfóerifg Wit Duitscha bro&„ BERLIJN, 5 Februari (Off.). — Het vijandelijk transportverkeer naar Italië in het Oosten werd door onze duikbooten in het midden en voornamelijk in het oosten van de Middellandsche zee aanzienlijk beschadigd door de vernieling van vier stoomers en vier zeikchepen. Onder de vernielde stoomers schijnt zich • de bewapende Engelsche stoomer «Hampsteadj, 3,717 ton, te bevinden. Het vernield Italiaansch zeilschip iGuiseppe» was met fosfaat geladen. De chef van d&n admiraal staf der marine. 6mm samaiiroapiiis m dn RIJksdas Don vertegenwoordigers der beide sociaaldemocratische fracties, die van den voorzitter de onmiddellijke samenroeping van den Rijksdag verlangd hadden, is reeds een antwoord toegezonden. In het antwoord van den voorzitter heet het, dat de voorzitters van alle andere Rijksd&gfracties zich tegen het voorstel verklaard hebben, zoodat hij er geen verder gevolg kon aa-n geven. DitlmaftR voor M\ krijppriÉt De aangebonden Reichstagafgevaardigde Dittmann zal zich voor een bijzonderen krijgsraad te verantwoorden hebben over de beschuldiging van gepoogd landverraad, wederstand tegen het staatsgezag en overtreding der verordeningen van den krijgsopperbevelhebber omtrent het vergaderingsrecht der stakingsleiders. Daar de aanhouding en opsluiting van den afgevaardigde Dittmann,zooals reeds gemeld, Donderdag morgend gedaan werden omdat hij in het Park van Treptow eeno redevoering gehouden had, dus tcj gewis0vsïl efe » aooevcQ gepleegde daad », is er geene bijzondere toestemming van den ïoeichstag noodig om de vervolging tegen hem voort te zetten. De feiten, waarover de afgevaardigde Dittmann zidh te verantwoorden heeft, worden behandeld in de volgende paragraaf 89 van het strafwetboek : « Een Dnitscher die opzettelijk gedurende een tegen het Duitsch. Rijk gevoerden oorlog eene yjjan_delijke Macht ondersteund óf nadeel berokkent aan de weerkracht van het Duitsch Rijk of een zijner Bondgeaooton, wordt wegens landverraad gestraft met tuchthuis voor den duur van tien jaren, of wel niet vestingstraf van gelijken duur. Zijn er verzachtende omstandigheden voor hem aan te nemen, dan ondergaat hij zijne straf van tien jaren in eene vesting. » Wie openbaarlijk, voor eene nienschsnmassa of door het verspreide.» van schriften, door het aanplakken of anders ten toon stellen van plakkaten, aanzet tot ongehoorzaamheid aan de wetten, aan de wettelijke -\ orordeniügen of aan de bevelen die gegeven zijn door de bevoogde overheid, wordt gestraft met eene geldboete tot zes honderd marken of gevangenis tot twee jaren. » Tegen andere daden van personen die deelmaakten van het stakingsconiiteifc, is door eene bekendmaking van de krijgsopperbeveliiebber in de Marken en met gevangenis tot een jaar gedreigd. Da EMiiscba ^aiiÉse in Lord LBosdovBa BERLIJN, 5 Februari. -- Zoo&ls de « Morning Post » meldt, ontving lc en gedeelte van het Finsche burgerleger sa' menstooten hebben plaats gevonden, doch i hij loochent dat deze sainenstooten eenige invloed op den gang der binnenlandsche strijd in Finland gehad zouden hebben. — Wàt het er bij trekken van Poolsche verte-, genwooidigers betreft, zoo wordt aan ds russische delegatie weer de vraag. gericht of zij de onafhankelijkheid van Polen erkennen of niet. Het is klaar dat deze vraag dubbelzinnig is. Hij erkent in vollen ontvang het onbepaalde recht van Let poolsche' \olk, zelfstandig en onafhankelijk te bestaan, maar hij wil niet de oogen er voor sluiten dat deze poolsche staat nu door vreemde troepen bezet is en dat de zoogenaamde poolsche regeering zich slechts binnen de grenzen bewegen kan, die'haar van boven aL vastgesteld zijn. Indien de poolsche staat een staat is, dan moet hij geografische grenzen hebben; is het een koninkrijk, dan moet hefc een' koning hebben. Wanneer een staat noch grenzen, noch koning hee£t, ia het geen staat of is het geen koninkrijk.' — Men heeft het hier met nog niet definitief klare samenstelling te doen. In deze kwestie wil zijne regeering niet als scheidsrechter opweden ; hij geeft slechts den weg aa-n ter examineericg van hefc recht der Poolsche regeering. Hierop bemerkte graaf Czernin, dat de delegaties van de onderhandelende machten niet hierheen gekomen zijn om eea woordemredstrijd te, houden, maar om te beproeven of en in hoever het mogelijk zij tot eene verstandhouding te komen. Voor den vertegenwoordiger van &m vreemden staat is het moeilijk vast te stellen in hoever in een andere staat de regeerin^ te recht bestaat. — De voortzet;ting; van de bespreking .van dit

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes