Vooruit: socialistisch dagblad

293 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 21 Fevrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 24 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n29p26r89c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

kennis kreeg. Van den Koning is tot dusverre geen antwoord -i f.T7o n frûn 32 |aar ■■ $• 51 3 een Hemen per nummer anésfj -16 Orgaan der Belgische Werkliedenpartij - Verschijnende alle dagen. ONZE TOEKOMST Het is een typiek feit dat men nochtans in vele landen waarneemt.en misschien voor België met zijne Vlaamsche gewesten nóg het trefiendst, hoe sommige plaatsen gesloten blijven voor vooruitgang, hoe ze, hunne oude manier van doen behoudend, koud blijven onder den vloed van 't nieuwe, dat warmte, kracht en leven geelt. Die gewesten zijn ais omgeven met een onzichtbsren dam waartegen de moderne tijdgeest aanspoelt. Wanneer nog iets zich een, doorgang.baant, blijft h', t bijna zonder nut, doelloos ronddobberen, verloren gaande in de vrijwel algemeene onverschilligheid o! onwetendheid. Ons Vlaanderen is bij uitnemendheid die dorre, doode plek te midden van al wat leeft, voelt met hart en geest. Zulke verschijnselen zijn nooi' te wijten aan het toeval Ook de werklieden hoeven er de verantwoordelijkheid niet van te dragen, daar ze tot hiertoe schier nog altijd de werktuigen zijn in de handen der meerderen. Die verfoeieHjke toes'apd is alleen te wijten aan onze meesters, die, nedrevçn door hunne altijd durende hebzucht, de toekomst prijsgeven en verwaarloozen van gansch. een ras, het Vlaamsche. De were.d vervormde zich, in techniek, in politiek en wijsgeerig denken. De burgerklasse profiteerde van de gevolgen der maatschappelijke evolutie, welke aan'bijna alle Europeesche staten een anderen vorm gaf. Ze waren op de baan die aan hunne klasse de macht liet doorschemeren. Die macht schiepen ze zich uit kennis, en de voordeelen ervan eigenden ze zich toe, met brutale misken- ning diergenen welke het bereiken van hun doel mogelijk hadden gemaakt, het volk. # *« Het volk sliep in -zijne wieg zijn eeuwenslaap. De bezitters slopen er rond, voorzichtig op de teenen, vreezend het te wekken. Soms toch ontsnapte een juichkreet hun mond, toen hun bezit toenam en aangroeide tot een beduidend vermogen. Wanneer een slaper dan even uit den slaap schrok, soesden zij hem met lieve woordjes en beloften. Het gebeurde dat hij niet zweeg en hun verweet dat ze zijn slagende broeders bedrogen. In bittere woorden voer hij dan teyen hen uit, wierp hen hun laagheid voor de voeten. Het hi-Io riet. ban werd hij gedweeër, trachtte met zachtheid en overreding te halen wat niet ging met onstuimig tandenknarsen. Hij bad en smeekte, weesnp het ellendig halfleven der slapers, beriep zich op menschelijk gevoel en nanstenliefde.sprak bedeesd van recht. De bezitters lachten hem uit en zeiden snoevend : toon ons Viw macht. 't Was waar, die had hij niet. Toch bleef hem een middel, ééne hoop : « Ik roep ze alien .wakker. » Hij hield woord en schudde en riep zoolang tot stilaan het getal wakkeren aaiigroeide. Het «ing niet altijd gemakkelijk, sommigen namen het euvel op en dachten dal hij 't deed omdat hij een zinnelooze d warsdrijver was, anderen baden hem hun rust niet te stoo-'en, omdat ze zoo heerlijk droomden dat de heeren bij hunne wieg waakten. Hij, de halsstarrige hield niet af, zaaide twijfel en nadenken. Nu zien velen reeds klaar, wij en zijd, overal doet hun voorbeeld de tragen wankelen, min zeker zijn van hun droom. ' #*• Oh ! onze werkmenschen zijn trm aan geld en ontwikkeTing! Hoe xan het ook anders? Hoe mo»-t het gesteld geweest zijn met het menschelijk gehalte ues volks in vioegere jaren, in dien tijd toen het nog lijdzaam braaf en niet onwillig en ondankbaar was zooals het zoogezegd nu is, alf we zien hoeveel het nog te leeren heef i ? Wij, socialisten, zijn ook hier de apostel» van het goede, van het recht en den vooruitgang. De kapitalistische maatschappij, met al hare wetenschappen en haar geld, laat 't volk in aomheid en ellende zich verlagen, ziet alleen toe of 't hard genoeg werkt. Na tal van teleurstellingen maakte 't volk zelf een begin a»n zijne ontslaving. Het deed heldenwerk ei men belasterde het; het beging fouten en dwalingen, en in plaats het behulpzaam terecht te wijzen, strafte men het. Wat is het volk neduldig braaf! Hoe spande het zich in, tobt het nog, hard ekki^, en volnardend Forschènd de zware taak het recht van mensch zijn te verove ren! Wat worstelt het nog eedurig tegen drukking en haat? En toch ontwrinpt het zich aan dien ruwen grrep van armoe en ontbering, geloovcnd in zijne onuitroeibare kracht en zelfverheffing heeft het reeds geruimen tijd de wapens opgenomen. jn den beginne heeft het, in zijne w"oede, moedig en ondoordenkbaar gestreden tegen zijne talrijke vijanden. Velen der zijnen zijn gevallen en geknakt. Nu is het van taktiek veranderd, het ziet at van zijne onbesuisdheid, het raakt geschoold. Met wetenschap en kalmte tracht het de zaken, de toe tanden in de samenleving in zijne begrippen te ordenen eu te onderzoeken, er zijne strijdwijze naar regelende. Het bouwt zijne hoop op het iongere en het komerde p slacht.opgevoed en onderwezen in en door de ondervinding i er oudeien, omdat ecne sociaaldemocratie die niet steunt op bewuste, ontwikkelde aanhangers, op een gebroken stok leunt. Om dat te voorkomen moet het proletariaat der steden, zijn plicht beseffend, zich zooveel het kan aon de studie wijden, met hart en ziel. Na den vrede moet er vooral gestreden worden voor vermindering van werkuren, wat het in staat zou "ellen zijne be weging in geestelijke kracht te doen winnen, om dan, door zijn meer weten, de landelijke bevolking voor zijne opvattingen warm te maken. Ieder brokje wetenschap, ieder ziertje kennis onzer tegen-" woordige maatsch2ppelijke inrichting is een sloopingstaktoor te meer waardoor 'ie oude torteres tot puin gaat. De bugermaatschappij dankt nog grootendeels haar bestaan aan de onwetendheid der werkende klas. Toch is ze veroordeeld ! Eens reikt de denkende élite der natiën de hand aan de noeste schoppérs van allen rijkdom en schuift beslist zijne betere, rechtvaardige maatschappij in de plaats der oude. De toekomst it aan ont. CLUCKERS GUILL. Ie Wist-Vlamdsrin bh in frankrijk Uit Duitsche bron Groot Hoofdkwartier, 19 Februari. Westelijk oorlogsterrcin. Ook gisteren brachten onzie troepen eeneu door sterk vuur voorbereiden Engelschen aan val zuidoostelijk van leperen tot .mislukking. In 't gebied noordelijk en noordwestelijk van Arras mijnenen haudgranatengevechten. Wij bezetten eendoor ont ontploften trechter. Op het .'ront tussclien de Aisne en de Maas was stel ngswijze vijandelijk artillerie- en mijnenvuur. Door eene g-oot-ere ontploffing vernielden wij een deel der Fransche stelling p de Combres hoogte. Noordoostelijk van Largitzen (bij de Fransche grens, zuidwestelijk van Altkrrch) vielen Duit sche afdeelingea de vijandelijk stelling aan, vernielden verdedigingswerken en hindernissen van den.vijand en keerden met -enige gevangenen en twee veroverde mijnenwerpers terug. Onze vliegers vielen de vliegplaats Abeele, (zuidwestelijk van Poperinghe) evenals vijandelijke baanwerken gunstig aan. Oostplijkren Balkan-oorlogsterrein. '(.'cM.ï gebeurtenissen van bijzondsre beteeke ms. Opperste legerbestuur. üit Engelsche bron LONDEN, 19 Februari (Reuter). C-richt van veldmaarschalk Haig). Wederzijdsche artilleriebeschieting. Hevig gevecht met handgranaten gedurende de afgeloopen 24 uren tusschen het kanaal IeperenComines en de spoorlijn IeperenComines. Het gevecht duurt nog voort. Overigens verliep de dag kalm aan het Engelsche front. De aanval, die gisteren werd gedaan op een frontlinie van 600 yard van onze loopgraven, was voorafgegaan door een hevige beschieting en de ontploffing van vijf mijnen, waardoor de loopgraven onhoudbaar werden. Bij de aanvallen, die zich overigens uitstrekken, over een front van 4000 yard, werd de vijand overal elders afgj-slagen. De bovengenoemde loopgraaf is in het afgeloonen jaar telkens van Je eene hand in de andere overgeef an en Jraagt daarom den naam: « Internationale loopgraaf.» * ¥ * Ds oorloi tusschen Italie en Obsienrijk-Hcnpiis Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 19 Febr. —Aan het Tyroolsche front beschoot de vijandelijke artillerie de.plaats F^ntan- ''o in Judikarie en de streek van den Col di Lana. In 't Saganagebied werd een aanval der,.Italianen op den Collo (noordwestelijk van Borgo) afgewezen. In 't Karintisch grensgsbied "tond de Nggowitz, in 't kustland de Mrzlivrh en den Monte San ""ichele onder levendig vuur De onderneming van gisteren vp,n een Ita liaansch vliegtuig1skader tegen Leibach had een slecht verloop. Het meerendeel der vliegtuigen werd re°ds aan het strijdfront tot terugkeergedwongen, drie b«ueikten Leibach ?n wierpeD in de nabijheid van een hospitaal aldaar en op meerdere plsatsen der omgeving zonder gevolg bommen Bij de terugkeer vielen onze vliegers de vijaidelijken aan en haalden een Caproni grootstrijdvliegtuig neer. Uit Ttaliaanscbe bron ROME, 18 Februari (Reuter)."In de Tofanozone beschoot de Italiaansche artillerie met succes vijandelijke detachementen en machiengewerstellingen. In de Rombon-zone deed de vijand wederom een aanval op de Italiaansch stellingen, die echter onmiddellijk werd afgeslagen. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op onbewoonde plekken van de vlakte tusschen de Natisone en de Isonzo. $ * * Russisch - Poolsclie- Balicisctii grens üit Oostenrijksche bron WEENEN, 19 Febr. — Niets bijzonders voor gevallen. * * * Ds oorlog op den Balken Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 19 Febr. — Niets Jjzondera voor gevallen. * * * OP ZEE Trawler zoek De stoomtrawler «Cornelian» uit Hull, die den 14 Janauri met eene bemanning van 9 koppen naar zee vertrok, is nog niet teruggekomen zoodat het schip officieel als verloren wordt beschouwd. De « Bandoeng » Volgens een alhier ontvangen telegram is het stoomschip « Bandoeng » te Nortbfleet geankerd. Niemand van de bemanning is gekwetst. In het voorruim staat 26 voet water. De waterdichte schotten zijn intakt. Naar'wij in de «Java Bode» lezen heeft de « Bandoeng » een mail aan boord. Het schip is 6 Januari uit Tandjong Priok vertrokken en heeft de reis gemaakt nà Sabang. Ook het stoomschip « Kambangan », dat 8 Januari uit Tandjong Priok ia vertrokken, heeft een mail aan boord. Br

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes