Vooruit: socialistisch dagblad

5957 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 13 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 28 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rx93777674/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

m Biffl^tw«Meataffi»«»B«»»«^'^^ Orgaan der Belgische Wer&Hedenpartij - Verschijnende aüe dansrs uni Uit Duitsche brou. GROOT HOOFDKWARTIER, 11 Mei. Westelijk oorlogste rein : In 't Kemmelgebied was de artilleriewerking tijdeij> levendig. Wij voerden kleinere ondernemingen niet gevolgdoor. Fransche gedeeltelijke aanvallen noorjjflijk van den Kemmel en bij I>ober -werden afgewe zen. Op het slagveld aan de Somme ontwikkelden zich weerom ook heftige intanteriegevechten. Engelsche (Mimenten vielen na eene vuurwerkmg van meerdere Cren onze linies in 't bosch var Xvc-hiy vergeefs aan. fluime aanvalskolonnen leden in ons •. uur de ergste verliezen. Eveneens mislukten nachtehjke aanvallen jesvijands teaen Hangard. Op den westelijken oever ia Avre vatten de Franschen in 't park van Grisvenes wet; overigens brak ook hier hun aanval bloedig af. Verkennersgevechten aan 't Oise-Aisnekanaal, in Champagne en noordoostelijk van Pont-à-Mousson. In 't bosch van Aprémont volgen wij door pioniers en (limmenwerpers versterkte Fransche bataljons af. Met iterke mijneubeschutting brachten den Amerikanen midwestelijk van Aprémont en noordelijk van Parroy trge verliezen toe. Haoedonisch front: Noordwestelijk van Makowo drongen Duitsche aanvalstroepen in Fransche loopgraven en namen gevangenen. De Eenstc Generaalkwarticmieester, LUDENDORFF. BERLIJN, u Mei (Avondbericht) (Off.). — Plaatselijke infanteriegevechten aan den zuidoever der Leie en op den oostoever der Avre. Verder niets van beteekenis. Uit Fransche bron. PARUS, 10 Mei. (Off.) : Na uitgebreider korte artil-lerievoorbereiding hebben onze troepen gister namiddag het park van Grivesnes veroverd, van hetwelke de ijjjand een belangrijk deel bezet hield, In den loop deip> onderneming hebben wij i58 gevangenen, daaronder 4 officieren, gemaakt en talrijk materiaal binnengebracht. Ondanks levendige tegenwerking der vijandelijke artillerie en der verkenners, welke poogden, onze nieuwe linie te bereiken, hebben zich onze aanvalskrachten in de veroverde stellingen gehouden en hebben ze uitgebouwd. Op den rechter oever der Ailette, in Champagne, in het gebied van Massiges en ten Noorden van Reims, in Lotbaringer. in het bosch van Ailly hebben wij met uitslag verscheidene gedeeltelijke ondernemingen uitgevoerd of vijandelijke aanvallen teruggewezen, in welks verloop wij 36 gevangenen, waaronder een officier, maakten. Vliegdimst : Gisteren heeft de luitenant Fonck in den loop van twee verkennersvluchten 6 vijandelijke tweedekkers neergeschoten; de beide eersten in 10 se'conden', den derde 5 minuten later, de drie laatsten in tal loop zijner tweede verkenning. Avondbericht : Buiten tamelijk heftige artillerietrijd in de omgeving van Grivesnes ea tusschen Lasïeny en Noyon is niets te melden. Oi ooriei toto Italie m Ott.Mrl|k»HoRëarl]i Mt Oostenriiksche bron, WEENEN, 11 Mei (Ofi.). — Aan de ItaUaantche front was gister-de verkenners-- en vliegeTsbédrijvigheid zeer rijki' Vruhstet - Uitgeef ster Sam. M. HET LIGHT, Best.: P. De Visch, Ledebsrg-GenU Red..Adnu? HooQpoort S'a, Gent. Si oorioi §p den Bate TTit Bulgaarsche bron, SOFIA, ii Mei. — Offi.: Macedoniseh front: Tus. schen Ochrida- en Prespameer verstrooiden wij eene Fransche infanterieafdeeling. die na artillerievoorbereiding poogde onze loopgraven te naderen. In denzelfden sektor drong een onzer afdeelingen in de vijandelijke stellingen op den Mali Sait en Keerde met gevangenen terug. In het Noorden van Bitolia ten O. van de Czerna bij het dorp Stravina op de Dopropclje en ten Z. van Huma was de vuurbedrijvighcid van weerskanten tusschenpoozend heftig. Onze posten bij het dorp Sborsbo en ten Oosten van den Wardar verjoegen door hun vuur aanvallende Servische en Engelsche afdeelingen. Uit Franscfee Î3ron PARIJS, 9 Mei (Oft.). — Wederzijds artillerie werkzaamheid aan de Stroema-monding, op het Servische front in de Cernabogen en ten noorden van Monastir. De Servische troepen voerden eenen gevolgrijken aanval op de Eulgaarsche loopgraven nabij Shorski uit en wezen eene Bulgiarsche aanvalspoging op Dobropolje af. Botsingen van verkennersafdeelingen ten oosten van het Ochrida-meer. De FranschEngelsche vliegtuigen hebben de vliegplaats van Drama en het kamp van Berancrgebombardeerd, In Kïein-Assië Uit Turksche bron. KONSTANTINOPEL, 11 Mei. (Off.). Palestinafront : Van tijd tot tijd geslaagde artilleriewerkzaamheid. Ten oosten der baan van Jerusalem naar Nablus werd eene vijandelijke verkennersafdeeling door ons verdreven. In den kustensektor schoten onze vliegers twee vijandelijke kabelballons neer, die brandend op den grond stortten. Op de overige oorlogsterreinen is de toestand onveranderd. De Luchtoorlog BERLIJN, 10 Mei : Op 9 Mei, om 7.30 ure 's av., wierpen vijandelijke vliegers bommen op Douai. Den vijandelijken luchtaanval vielen 29 Fransche burgers ten offer, van wie er 17 gedood en 12 gewond werden. BERLIJN, 10 Mei : Op Hemelvaartsdag had eon vijandelijke vliegersaanval plaats op Cambrai. Tien burgers der onschuldige bevolking vielen van dezen op een feestdag op eigen steden uitgevoerden luchtaanval als offers. Een driejarig kind, eene.vrouw en een oude man bevinden zich onder de doeden. OP ZEE Be verscherpte duikfeooioorio^ tril nnitsebe bron BERLIJN, 11 Mei.— Nieuws U baoruitslsgen in de Middellandsche zee. .Zes stoomexs., twee zeilschepen, van samen meer dan 25.000 brutoton. Onder de getorpedeerde schepen bevonden zich de Portugeesche bewapende stoomer •> Aveira» (2209 br.-t.) met eene lading materiaal en paarden, evenals de En; elsche transportstoorner «Elbech flail» (5643 brut.t.) die waarschijnlijk munitie geladen had en onmiddellijk na het torpednrehet on 'er rewe| iise ontpfoffin ■ ?onk. De eïicf r. d. Adsiiir. (1er Morin? BERLIJN, ti Mei (Off)— In het versperrings.e-bied om Engeland v/tv Jen door onze U -booten opnieuw verzenkt, 16.500 br.^r. t. vijandelijk handelsscheepsruim. De chef v. 'd.'Admir. der Sfariac. Da r.teuwe versporriiigsaaiival 03 Oosteiic-e BERLIJN, 10 Mei (Off.) — De tweede poging der Engelschen om aan de voor hen eiken das onaangenamer wordende Vlaanderscbe U-bootsieunpnnten nader te komen, trof ons marinekorps eveneens voorbereid gelijk de eerste, Het was te voorzien dat de Enpelsche aJmiraliteit het niet bij eo*;e poginp zou laten. De redenen wanrom ditmaal e;r;ul een aanval tegen Oostende gebeurde, zijn op 't oögenhlik niet te over zien. Wel werd voor Zeebrugge gelijktijdig met den aanval tegen Oostende een sterke kurstmatige nevel ontwikkeld maar toch geschiedde zulks open'ijk enkel tot afleiding. De vijand opende 's morgens van 10 Mei rond 2,45 ure van land en zee uit het vuur op onze batterijen bij Oostende. Eeuige mh.ulen later werd een sterke kunstmatige nevel bewerkt. Als twee minuten r.a 3 uuj oostelijk van Oostende twee kruisers in den nevel-gezien werden, begon direkt van orze batterijen goedgerr-ikt vuur, nadat reeds tevoren spervuur vóór de inva.irt gelegd werd. De eene kruiser draaide naar 't westen af, de andere naar 't noorden. De laatste werd herhaaldelijk in den nevel ziciitbaar en telkens opnieuw besciiöten. O..1 -,\34 dook hij nogmaals vóór de invaart op en zonk, langs alle kanten onder 't ergste vuur genomen, buiten 't vaarwater. Imusschen werden door onze batterijen enkele erkenbare deelen op zee beschoten. Een stilligende niet vurende monitor, die blijkeïijk buiten gevecht gesteld was, werd om 4.30 uur uitgemaakt; hij werd echter direkt daarop door den vijand weer volledig in nevel gehuld. De gestrande kruiser is volgens gevonden papieren de «Vindictive». Onze eigene verliezen zijn gelijk bij de eerste onderneming weer verheugend gering. LONDEN, 10 Mei. — De « Times » deelt mede dat de operaties die bedoelden de havens van Oostende en iTeebrupgc te sluiten, gisteren avond tusschen de pier en dwarsover den ingang van Oostende met uitslag geëindigd zijn. Na den aanval op ifeebrugge op 23 April werd de « Vindictive » met ciment geladen en ais biokkeeringsschip voor dit doel toegerust. Onze lichte zeestrtjeikrachten keerden met verlies van een motorboot en op bevel van den vice admiraal, die het niet in 's vijands hand wilde laten vallen en daarom liet in den grond boren, na de bazis terug. Onze verliezen zijn gering. *«»— Grootvorst Nikolai F'iikelsjewStsch in Duitsche hand FRANKFURT a/M..llMel: De berichtgever va» den « Frankfurter Zeitung » in den Krim telegra- 34ejaar— W. 128 S cenfiüsen pjr nommer Maandag f3 Mai i I9I3 fieerj, dat hst kasteel van grootvorst Nikolai Nikolajewitsch in de omgeving van A'usehs 1» de hand der verbondene Ukranische-Duifseh-Oostenrijksche troepen geraakie In he; kasteel bevinden zicb buiten den bi zitter de cz*i-i;j-moeder Maria Theodorowna. zijn broeder, diens stiefzoon en grootvorst Alexander, De grootvorst wijst elk bezoek af. Iiy kan f n wii als privaat jersoon niets zeggen en niemand zien. MOSKOW, I! Mei : De vroegere grootvorstin Elisabeth Fédorqwna. overste in een klooster te Mosko-w de gernaïiri van eener. in er-n aanslag ten offer GT.vallen'gr'otvorst Sergius Alexandrowltsch, is op 7 Mei op bevel der regeerin.3 aangehouden geworden. Lartdowne vcor e©n vsrstandhoudisrgsvrede' AMSTERDAM, jo Mei.— «Algemeen Handels' b'ad » meldt uit Londen : Woensdagliield Lord Lansdowne in 't fioögerhuis tijdens de vrede^cebatten eene rede waarin hij met nadruk betoogde, dat een door de onderhandelingen bereikten vrede de zekersten weg is om den oorlog eervol en zeker te doen eindigen, Laiisdowne wees het idee van eenen- anders gesloten vrede bepaald af en protesteerde ertegen, dat mogelijks onderhandelingen in 't gebied der politiek afgeschrikt zouden worden, eer zij nog gelegenheid hadden hunne voorwaarden te noemen. Verder protesteerde hij ertegen, dat het aan vernuftige men-'c'ien verboden wordt den mond open te doen, enkel wijl zij gelooven dat de vrede door onderhandelingen moge Hik zou zijn. •»*»...1 ■ L?e graantoevosr naar1HaUand AMSTERDAM, 10 Mei. — 4 Algemeen Handelsblad » meldt uit Rotterdam : Stoomer « iïijldijk » der Holland-Amerikalinie werd met proviand voorzien en zal heden kolen innemen om morgen naar Amerika ie varen. Hij is een der drie schepen die in verwisseling voor de drie met graan naar Holland komende schepen naar de Vereenigde Staten zullen varen. De andere schepen zijn de stoomers « Delfland » van den Hollandschen I.loyd en «Hector» van de Ned. Stoombootmaatschappij die eveneens voor de overvaart klaargemaakt worden. De' drie schepen zullen in konvooi varen. Men kan uit dat alles zien dat zoowel met Duitschland alsook met de EntenUlanden eene regeling getroffen werd en dat de graantoevoer n3ar Holland thans blijven kan. Be QBdsrstand Ér sölta-sodsrs Dus zal er deze week aan de soldaten-ouders betaald worden, voor den aw, 3eBen 4e8soldaat, met -terug-verkende kracht van at 30 September igi^. Dat is dus 30 weken of 210 dagen. Voor dç ouders die s zoons hebben sou er das een schterste! betaald worden van 136.50 fr.; voor 3 soldat^ 13! (r. en voor t, soldaten 32515c' fr.' De belanghebbenden zullen dn» eene schoone som' ontvangen van onderstand B, Maar ongelukkiglijk geroep zullen de behoeftigen in bet vervolg d* half» van den nieuwen onderstand worden afgenomen wanneec zij hunne werkeloozenonderstand zchen ontvangen. Dit is onrechtvaardig en de heeren van bet Nat. Kom. zouden daarvan moeten overrated wegen. Onderstand schrijven werd daarover aan d« Redakïie « Vooruit « gesmurdi Geachte Heen. Wij allen, soldaten-ouders, hebben den 04 January içi8 een smeekschrift gestuurd aan bet N. K., betrek' nêbbende op over het athouden van den heStt vau den soldattnsteun vsu het bedrag van ons werkloozengetó. In den loep der maand .Maart hebben wij een twe*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes