Vooruit: socialistisch dagblad

567 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 13 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8c9r20sw9v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

tsœmmumsa S2elaas» — N. 132 ?nis per liBmmei .• voor België Sa centièmes, rooi den vreemde S centiemen Tai«ïo€932 5 I2©fisctii© %AK «• Admitustratfr sskkwbsrksbhbsbsssi ■'. ? Orgaan cfe Drnkster-ilftg«€Î8tsf Sara: Maatschappij HET LEÇHT bestuurder » P. De V1SCK. Lcdeberg-Gcnt . . REDACTIE . , ADM1NÎSTRATJE HOOGPOORT. 29, GENT ABONNEMENTSPRIJS BELG l 'Ù Drie tnaenden. . . , , rr. 3.23 Ses maanden • . . . . fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12.50 fttea abonneert zich op alle pcsüjsreeSe» DEN VREEMDE Drie maandsn (dagelijks verzonden). ..... fr. 6.79 BUj^aeaBauiaaiMnuiHMgxiijMüi^^ «SSW*gSBgg**^^ !b West-VlssntEsrsn m in Franbll Uit Duitsche bron » Groot hoofdkwartier, 11 Mei 1916. Westelijk oorlogsterrem. Duitsche vliegmachienen wierpen bommen over de stad Dunkerque en de spoorweginrichtingen van Aduinkerke. Langs den westelijken Maasoever vielen de fransche troepen in den namiddag aan in de nabijheid van Mort Homme en des avonds ten zuidoosten der hoogte 304, met het doel ons uit onze stellingen te drijven. De beide aanvallen mislukten volslagen onder het vuur van onze raachiengeweren, dat door een dwarsvuur van onze artillerie ondersteund werd, zoodat de vijand het er moest afbrengen met aanzienlijke verliezen. Eene onzer beyersche patroeljen nam in het bosch van Camard nog 54 fransche soldaten gevangen. Het getal der bij de gerechten rond de hoogte 304 sedert 4 Mei aangehouden ongewondde fransche soldaten is nu tot 54 officieren en 1515 simpelen gestegen. Langs den oostelijken Maasoever, rond de bosschen van Caillette hadden er gedurende den afgeloopen nacht hier en daar gevechten met handgranaten plaats en een fransche aanval in een der bosschen werd gemakkelijk afgeslagen. Oostelijk oorlogsterrein. Ten noorden van du versterkte spoorwegstatie vau Selburg werden 500 meters van de russische stellingen door ons stormenderhand ingenomen. Daarbij vielen 300 ongewondde gevangenen in onze handen. Balkanoorlogsterrein. Geene bijzondere gebeurtenissen. Opperste legerbestuur. "Uit Fransche bron PARIJS, 11 Mei. — Eerste bericht: Tusschen Oise en Ai3ne mislukte een overval op onze loopgraven zuidoostelijk van Moulin-sous-Touvent. In da streek van Verdun .verminderde het vuur merkelijk. Westelijk der Maas vuur met onderbreking. Oostelijk der Maas en in Woevre meldt men in den loop der nacht slechts handgranatenschermutselingen in 't woud van Avocourt en in de streek zuidelijk van het fort Douauniont. In Opper Elzas werd een vijandelijke verkenningsafdeeling die poogde een onzier kleine posten bij Hazbaeh zuidelijk van Altkirch te nemen, met verliezen afgewezen. Tweede bericht: Op den linker Maasoever heftig vuur. De Duitschers richtten op onze stellingen in 't voorterrein van hoogte 287 eenen sterken aanval. Hij werd teruggeslagen. Eenige gevangenen bleven in onze handen. Een door onze troepen op da westelijke helling van Mort Homme gevoerde kleine aanval maakte het ons mogelijk, eenige deelen van eene Duitsche loopgraaf te bezetten. Wij namen 62 gevangenen en veroverden twee machiengeweren. Op de rest van het front betrekkelijke rustige dag. Uit Engelsche bron LONDEN, 11 Mei. — Mijnenbedrijvigheid bij Fricourt, Souchez, Hulluch, Cuinchy, toch is de toestand onveranderd. Wederzijdsche artillefiebedrijvigheid bij Mariacourt, Souchez, Pistin en St-Eloi. Onze artillerie beschoot de vijandelijke stellingen tij Boiselle, zuidelijk van Messines. # * * Il oorlsi !üsscHen Italie Uit Oostenrrjksche bron WEENEN, 11,Mei: De verhoogde artilleriebedrijvigheid hield op de meeste punten van het front ook gisteren aan, bijzonderlijk levendig was zij in 't Dolomietengebied tusschen r/entelstein en Buchensteun. Een Italiaansche vlieger wierp 's voormiddags ■ twee bommen op de markt en de domiplaats van Gorz af. Hierdoor werden twee burgerpersonen gedood, 33 gewond. Uit ïtaliaanscne bron ROME 10 Mei. — De gewone artilleriebedrij vigheid. Op den Karst hebben wij verdere mijnen doen springen en in de vijandelijke linies schade veroorzaakt. Geene gebeurtenissen van beteekenis op het overige front. • * & * Russlsdi- PGQlscba- Saüclscta grws Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 11 Mei. — I-Jietjs nieuws. Uit Russische bro£ PETERSBURG, 11 Mei. — Zuidelijk van Smorgon begon na sterk artillerie- en geweervuur op de streek van het dorp Paraplianka eene groep Duitschers zich voor onze draadhindernissen op te stellen. Het yuur onzer artillerie en Quvei infanterie dwong ze evenwel, zich terug te trekken. In den loop van den nacht van 7 op 8 Mei brachten de Duitschers eene mijn tot opvliegen in de streek van het dorp Nowo Sielfei, zuidelijk van Krewo, dan begonnen ze, door hun vuur ondersteund, eenen stormaanval,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes