Vooruit: socialistisch dagblad

913 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 09 Avril. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 21 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cf9j38mm6r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Eoropeescne Oorlog io wasf-viaand§rsn m m mmïït Uit Duitsche bron BERLIJN, 7 April, 's avonds. _— Officieel. — Op het front van Artesié en in rneerdçre vakken van het Aisne-front ster-ke geschutstrijd. Wij beschoten met goede uitiverking te Reims opgestelde batterijen, opgemerkte vestingwerken en verkeer. In het Oosten levendige vuurbodrijvig-hcid.BERLIJN, 7 April. — Officieel: W estelijk gevrchtsterrcin De geschutstrijd hield, van Lens tôt Àtrecht, met korte onderbrekingen altijd even beftig aan. In het gebied langs bêide ffl'jde van de Somme werden verscheidene gevechten door kleine afdeelingen geleverd. De Fransehen beschoten Sint-Quentin. Bij Laffaux, ten noord-oosten van Soissons, inislukte een Fransche aan val Langsheen de Aisne en het Aisne-Marne-kanaal nam het vuur meermaals in hevigheid toe. Een aanval vanwege de Fransehen om de hun •bij Sapigneul ontnomen loopgraven te her-overen, werd met bloedige verliezen afge-fclagen. Door onze vliegers ontdekte batterijen, munitieopslagplaatsen, versterkings-inrichtingen en troepensamentrekkingen, werden onder ons vuur genomen. In de Ar-,gonnen werden vijandelijke verkennings-troepen verdreven. Op den linkeroever van .'de Maas vieleo Fransche bataljonnen, na krachtige vuurvoorbereiding in het Malan-eourt-boseh te vergeefs aan. Om geschutsopspeuring en verkenning te verhinderen, wendde de vijand geduchte te-litaam getrokken luchtstrijdkrachten aan. Zij leden zware verliezen. Verscheidene van de «jandelijke smaldeelen kunnen als verloren .geacht worden. Luitenant Voss schoot zijn •24e vliegtuig, luitenant von Betrab 4 vij-ianden in luchtgevecht omlaag. < Tusschen Soissons en Reims onlernam de vijand een aanval tegen onze op dit front 'zich bevindende kabelballons. Door snel in werking zijnd afweervuur en ingrijpen van onze, jachtvliegers bereikte de vijand niet het sukses dat hij had willem behalen: slechts twee ballonnen werden neergescho-,ten. Hun waarnemers landden door middel van valschermen. De vijand verloor giste-"ren 44 vliegtuigen: 33 van deze in luchtgevecht, 8" door afweerkanonnen, 3 door ge-fdwongen landing achter onze linies; 1 ka-foelballon van den vijand ging in ©en lucht-aanval verloren; 5 onzer vliegers sijn niet teruggekeerd. Eussisch en Rœmeenteh ffevechtsterreimt Front van generaal-veldmaarschalk prins (Leopoîd van Beieren: In taîrijke sektoren rinnige ruurwerk-saamheid. Aanvallen van Russische stroop-•afdeelingen bij Baranowitsji en ten ruiden ;va>n Stanislau werden afgeslagen. Front van generaal-oversite aartshertog î.'fozef ; In fb Wou dkarpathec en het rrensge-bergto van de Moldau dikwijis geveentem op 'het voorterrein. Front van generaal-veldmaarschalk von ÇVlaçkensen: Geen verandering in den toestand. Balkanfront / Tusschen het Wardar- en het Doiranmeer fwendden de Engelschen, na hevig vuur, îoor bevelen en hoera-geroep een aanval voor. Ons vernietigingsvuur was op de vij-• andelijke loopgraven gericht waarvan jwaargenomen was dat ze bezet waren, «a had liierbij sukses. GROOT HOOFDKWARTIER. — Berlin [7 April (Avoh'ibericht) : Offieieel: Door vegenachtig weder bleex de artilleriebedrij-vigheid in het Western tegen deze der vorige 'îagen in kracht aanhouden. Van het Oosten en uit Macedonië zijn geene gewichtige gebeurtenissen gemeld. Uit Fransche bron PARIJS, 6 April. — Officieel: Op het front van de Somme en de Oise is het ge-sehutgevecht tame'lijk hevig blijven voortdu-iien. Een Duitsche tegenaanval, na een •hevige beschieting op de Fransche stellingen jtetf Noorden van de Foliehoeve uitgevoerd, ;werd glad door het Fransche spervuur tegengehouden. Patroelje-ontmoetingen bij ;lioogte 116 (ten Noord-Oosten van la Folie) en in de streek van Beautir (ten Westen van la Fère) en ten Zuiden van de Oise. De Fransehen hebben aanzienlijke vorde-'rîngen gemaakt ten Noorden van Andi-rourt. Geen verandering van den toeetand tusschen de Ailette en de Aisne. Ten Noordwesten van Reims hebben te-igenaanvallen met de granaat vanwege de Pranschen, hen in staat gesteld vooruit -te .komen en nieuwe loopgraafgedeelten te hernemen. Tusschenpoozende beschieting op het overige gedeelte van het front. ÏÏit Engelsche bron LONDEN, 6 April. — Officieel : Gisteren :ijn aanvallen benoorden Sint-Kwintijn • oortgezet. In de buurt van Rcnacoy is het dorp /Lempire genoinen. Vandaag zijn we iopnieuw gevorderd ten noordoosten van Noreuil. Een Duitsche tegenaanval is ge-fnuikt. Geslaagde overvallen zijn ten 00s-|ten van Atrecht eu tegenover Wytechaete gedaan. Gisteren en in den nacht van 4 op 5 April hebben onze vliegtuigen verscheidene verre tochten on-dernomen. Belangrijke spoorweg-kaooppunten, munitiebergplaatsen en vlieg-narken zijn met goed gevolg gebombar-Jeerd.* & li oor!®f tosschea ittflc .n OustisrijMHliariis Oostenrijksche bron > WEENEN, 7 April (Officieel): Gocnn "'jzondeve' gebenrtenissen. VOORUIT Orgaan der Belgische Werklîedenpartij. — Verschijnende ail© dagen. Drukster-Uitgeefster Sam. Maalsch. H El L1CHT, Best. : P. De Visch, l.cdebcrg-Oent. — Red.-Adm., Hoogpoort, 29, Gent Hosslscb-PscISGiifi- Eai'cissM trrn Uit Russische bron. LONDEN, 6 April. — De admiraliteit heeft het volgende draadlooze officieele Russische bericht ontvangen : Na hevig ar-tillerievuur, waarbij 00k chemische projek-tielen gebruikt werden, bezetten de Duitsche rs een gedeelte van de loopgraven ten oosten van Plokanen, ten zuiden van Riga. Zij werden er echter weer uit verdreven. Tien Russische vliegtuigen bestookten de spoorweggebouwen te Koety, tea zuidwes-ten van Swiniuchy. PETROGRAD, 5 April. — Officieel : Na bet vergeefsche gevecht dat wij op 3 dezer op den linker oever van de Stochod geleverd hebben om het bezit van de verschan-ste stelling in de streek van Toboly en Gelinin, hebben onze troepen den rechter oever-van deze rivier bezet. De vijand on-derhield een zwak artillerievuur. Volgens de rapporten vàn de chefs leden onze troepen, die genoemde verschansfce stellingen verdedigden, zware verliezen. Twee regimenten van de vijfde divisie tirailleurs brachten slechts eenige tientalien manschdppen op den rechter oever over. Twee koinmandantem van die regimenten sneuvelden. Een derde regiment, van die divisies bleven slechts eenige honderden manschappen van elk regiment over.Andere regimenten hebben minder geleden. Op 4 April om zes uur 's avonds opende de vijand ean hevig artillerievuur tegen het vak Peniaki-Tsjepele-Zwijan, in de nchting van Zolotsjef. Hij bombardeerde onze loojj graven van de eerste en de tweede linie en onze geheele achterhoede. Vliegtuigen re-gelden het ^chieten van de artillerie en wierpen tegelijkertijd bommen. Om zeven uur 's avonds ondernam de vijand een aanval op het dorp Tsjepele, die wij met vuur afsloegen. Daarna deed de vijand nog vijf aanvallen in de richting van het dorp. Bij» den vijfden aanval slaagde de vijand er in in onze loopgraven binnen te dringen, maar werd er dadelijk weer door een tegenaanval uitgeworpen. Bij de® zesden aanval slaagde de vijandelijke infanterie er in om een gedeelte van onze loopgraven bij het dorp Tsjepele te bezetten, maar aan bet einde van den dag wierpen onze troepen den vijand er weer uit en hemsteldea hun eerste linie volkomen. Aan het overige front geyesrvuur, ver-kenningen eaa bedrijvigheid in de luchi. es Qonoi @p m Balk» Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 7 April (Officieel): Qeene bijzondere gebeurtenissen. Uii Buîgaarsche bron SOFIA, 7 April (Officieel): Maeedonisch front: In de bovenhelft van de Czernabo-gens en in het weeten van het Doiranmeer was het vijandelijke artillerievuur levendig. Aan de overige deelen van het front slechts zwakke artilleriebedrijvigheid. Bij het dorp Kalinovo tusschen het Wardar- en Doirap-meer werd een vijandelijk vliegtuig tôt l&n-deo gedwongen. Roemeensch front: In het Oosten van Tulcea awak artillerievuur. "> De Mg tassc&M , I OostenrifK erf Bbemens's Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 7 April (Officieel): In de Woud-Karpathen en zuidelijk van Stanislau vielen Russische verkenningsafdeelingen vruchteloos onze linies aan. Langs vele kan-ten voorhoedeschermutselingen. if. ^ -jf, In Klein-Azië Uit Turksche bron KONSTANTINOPEL, % Aprîlî (Officieel):Kauhamisfront: Eene aanvaîspoging van verkenningsafdeelingen van den.. vijand werd afgeslagen. Sinaifront; Bij eenen verfcenningsaanval zuidelijk van Gaza veroverden onze troepen ongeveer 100 munitiekisten met toebehoor-ten alsook telefoon- en ander oorlogsmate-rieel. Aan het front onzer in Roemenië vechtende troepen had eene levendig» ge~ vechtsbedrijvigheid plaats. Er is vastgesteld geworden, dat het schip, wiens zinken in de haven van Alexandria door een onzer on-derzee-booten in ons vorig bericht gemeld werd, het schip «Hanuir » met eenen in-houd van 8500 ton*en met eene lading van 7000 ton kolen en 1000 ton voedingsmidde-len aan boord, geweest is. Niets belangrijks van de andere fronten, In het Buitenland in ûuitscfaSand De hoiwfîng der Duitsche sociaaldemoki'àten BERLIJN, 6 April : De vertegenwoordi-ger der Hearstpers te Berlijn, Dr W. B. Haie, had eergisteren een onderhoud met den sociaal-demokratischen rijksdagsafge-vaardigde Ebert, die zijne vreugde over het vredesmanifest der Amerikaansche so-cialisten uitte en o. a. zegde : « De Duitsche Socmaldemokratie heeft WU Xici/ HflMÎ UUgCUUUÛ JUCb&r UIVCIOVC LfC/Ob gedaan om den vrede te behouden. Ook na t uitbreken der ka'astroof hebben wij be-stendig voor den vrede gewerkt. Telkeas waren wij bereid met de socdalistisehe internationale te onderhandelen, met het doel hoe het snelst de algemeene geest der verstandhouding tusschen de volken weer hersteld kon worden. Door dit inzicht ge-leid, hebben wij ook verschillende onder-handelingen met de vertegenwoordigers der Internationale in Den Haag gehad, laatstleden op 1 Deoember. Iedere uitbrei-ding van het oorlogsterrein zou ongetwij-feld den oorlog verlengen, de gruwzame bloedofi'ers der volkeren vermeerdereo en voor den sociaiistischen ^redesarbeid eenen ergen slag beduiden. Het is voor een duur-zamen vrede dat de Duitsche sociaaldemo-kratie strijdt. Deze is echter slechts dan alleen bereikbaar als de levensbelangen aller oorlogvoereijden in acht genomen worden, als geen enkele vergeweldigd en vernederd wordt. Voor zulkem vrede, een vrede der wederzijdsche verstandhouding, zal de Duitsche sociaaldemokratie ook in de toekomst hare gansche kracht inzetten. Daarvan kunnen de arbeiders van Amerika zeker zijn. » ' Ii» EsufielaisiS Een vred«5tfergatferlng De Anti-Oorlogsraad deelt mede: In het Engelsche, door F. W. Hirst oitgegeven weekblad « Common Sense » van 24 Maart, vindt men , een uitvoerig verslag over eene vergadering, welke onder leiding van Lord Parmoor op 19 Maart te Londen is gehou-den.De vergadering, die in goede orde verliep, werd door ongeveer 1200 personen bijge-woond. De volgende personen waren o. a. op het podium gezeten: Lord Courtney, Sir E. Pears, N. E. Buxton, M>. P. Leee Smith, M. P. Arnold, M. P. Dickinson, Mi P. Graham Wallas en Nevinson. Lord Bryoe had schriftelijk zijne instemming betuigd. In zijn openingswoord herinnerde Lord Palmcor aan het manifest van de Russische Doema en wees er op hoe vrijheid en ver-draagzaamheid ook van een land in oorlog slechts de kracht kunnen verhoo^en. Voorte betoogde de voorzitter de noodzakelijkheid om niet alleen de eigenlijke vredesvoorwaar-den, maar eveneons de vraa^ van een niea-wen internationalen bond ter versekering van de duurzaamheid van den vrede te be. spreken. Naar zijne meening was noodig « een vredesverdrag, op zich zalf rechtvaar-dig en billijk, waardoor de indruk sou worden weggenomen, alsof wij diegenen, die op het tegenwoordig oogenblik once vijanden zijn, moe.ten straffen ». in HusSandf De Poolsche kwestfo WEENEN, 6 April. — De tReichsjppst,» stelt in een beschouwing over het manifest van de voorloopige Russische regeering aan de Polen in het licht, dat, terwijl de Centrale!] aan den Poolschen Staat zelfstandig-heid hebben beloofd, de Russische oproep slechts den Polén de bijeenroeping van eetn constituante te Warsch^u toozegt. De kadetten zijn van oudsher allen toot-standers geweest van ©en karige provinciale autonomie aan Polen. Zelfs de Russische sociaal-demokraten hooren niet graag van een geheel onafhankelijk Polen. Ook moet men uit den oproep besluitea, dat de Polen in plaats van het hun door de Centralen toegestane eigen Poolsche leger weer in het toekomsitige Russische leger sullen opgaan. De,Polen zullen bij adchzelf zeggen, dat zij het verstandigdst doen als zij als buitenstaanders afwa«hten, welken vorm het vrijheidsprogram ran de nieuwe Russische machthebbers in Rnsland »elf zal aannemen. FinSand en Rusland BERLIJN, 6 April. — Volgens berichten in Deensche blacfen van 4 April heeft de reo-tor vUn de hoogeschool (blijkbaar is be-doeld te Helsingfors) op een groote vergadering ter eere van den teruggekeerden Swinhufvud, minister voor Finland, een rede gehouden, waarin hij zich tegen de verbinding van Finland met Rusland op den voet van bondsstaten verklaarde. Het karakter van het land in het licht der be-schaving èischt, aldus de spreker, een groote mate van zelfstandigheid. Een vrij ver-bond tusschen Rusland en Finland sou daarentegen zeer hecht zijn. De Konstltueerende vergadering In Rusland is men het — volgens de «Petit Parisien» — nog niets een over het tijd-stip,waarop de constitueerende vergadering zal kunnen bijeenkomen. Het cal een gewel-dig werk zijn, de verki'ezingen voor te be-reiden en daar komt bij dat breede kringen van het volk nog geen juist inzicht hebben in de groote veranderingen, die de revolu-tie heeft veroorzaakt. Daarom en om de be-zwaren, die met de deelneming van de soî-daten te velde aan de verkiezingen verband houden, zouden vele Doemaledeu er de voor-keur aan geven ze uit te s telle» tôt den vrede. _ •» In den raad van werklieden en soldaten te Petersburg die al tôt 3000 leden moet zijn aangegroeid, is het tôt eenig geschil geko-men ovpr de opmerking van een deei der leden, dat de raad te uitgebreid is en dient te worden ingekrompen. De meerderheid heeft zich daar tegen verzet en verkiaard dat zij geen inkrimping van het ledental zal dulden. In verband met het interview van den Petersburgschen korrespondent der «Daily Telegraph » met MiLjoekof, die verklaarde dat Rusland Roemenië met allç kracht zal blijv.en steunen, verdient een bericht uit Parijs aan «National Tidende» de aan-dacht. Het zegt dat de Roemeensche gene-raal Iliescu den gewezen Russischen premier Sturmer beschuldigt de oorzaak te zijn van do militaire rampen die Roemenië hebben getroffen. Sturmer's plan was, zegt Iliescu. Roemenië tôt aan de Sereth prijs te geven en dan met de Centralen een afzon-derlijken vrede te sluiten. De arbeidersraad STOCKHOLM, 5 April. — Tusschen de voorloopige- regeering en den Petersburg-schen arbeidsraad schijnt het openlijk kon-flikt immer te"haderen. De uiterlijke aan-leiding schijnt in de onvereenigbaarheid der inzichten over het tijdperk der bijeenroeping der nationale vergadering en der deelneming \'an het leger aan de kiezingen te liggen. Alexejews nieuwste voorstel van de snelste samenvatting van de als onkruid in het gansche frontleger gegroeide komitei-ten onder een bij 't hoofdkwartier zijnde oentraal komiteit schijnt als het heden door de officieuze Petersburgsche Telegraphen-Agentur aangeduide maar niet nader ge-teekende kompromies-voorstel, die de even-tueele meeningsuiting van het leger tôt het begin der kiezingen voorbereiden en eens maken, en tezelfdertijd den invloed van den Arbeidsraad temberen. Of zich de Arbeidsraad op de door den opperbevelhebber geëischte bindende verkla-ring over zijne stelling nopens de kwestie der voortvoering van den oorlog zal uitla-ten, is »f te -wachten. Vermoedelijk echter «al hij zich bewegingsvrijheid voorbehou-den.Nienwere meîdingen zeggen dat het gezag van den Arbeidsraad minstens te Pètersburg ▼olkomen onverminderd verder bestaat. Het gerucht van de overbrenging van den tsar in de Peter-Paulsvesting keert daarbij in bepaalden vorm weer. Of zich dit gerucht bewaarheid, blijft af te wachten. Het zou alleszins buiten twijfel stellen dat de Arbei-dersraad tegenover de houding der voorloopige regeering niet alleen voortdurend mis trouwen brengt, maar zijne sinds de eerste revolutiedagen gevolgde taktiek voortzet: de regeering voor voltrokken feiten te stellen. Het gansche verloop der laatste dagen, bijzonderlijk de doorvoering van verregaan-de eischen, als de normale arbeidsdag, bene-vens de bespreking der deelneming der arbeiders in de ondernemerswinsten tôt 80 %, la&t erkennen dat het uitvoerend komiteit sinnena is de begonnen poîitieke revolutie onmiddellijk in eene sociale over te bren-gen.In cRusski Involid» stelt een officier van den generalen staf de oude kwestie, of het aan de grens van het rijk galegei. Peters-barg voortaaa de hoofdstad van het rijk kan blijven. Het reeds in 't begin'der onîusten opge-worpeii voorstel om de geheele regeering naar Moskou te verleggen, wordt thans waarschijnlijk ernstig besproken. In aile geval zou ook in Moskou de burgerlijke in-terimregeering weldra de machtBproef met den arbeideraraad te onderstaan hebben, welks aanhang in de groote massa bestendig groeit. De regeeringsgezinde bladen wijzen meest op de organisatorisch-technische moeL lijkheden van de kiezingen nog tijdens den oorlog te doen plaats hebben. De stem van het leger kan niet aïs de ware voiksmeening aanzien worden. Daarom is het onvermijdelijk de kiezingen tôt na het einde van den oorlog te verschui-ven. De bladen treden ervoor op, de volks-kracht onverdeeld op de energieke voortvoering van den oorlog te vereenigen. Deze uitingen berusten openlijk daarop, dat de gevolgen van de wervingen van den arbei-dersraad onder de boeren en arbeiders reeds merkbaar worden. De arbeidersraad te Moskou besloot tôt de direkte invoering van den achturendag sonder het dekreet der voorloopige regeering af te wachten. s In Sriekenfapd Aanslag der Venizelisten op kenlng Konstantijn GENEVE, 4 ApriL — De laatste num-mer» van het zooeven hier aangekomen Atheensch blad «Neologes» behelst opzien-barende mededeelingen over eene van Veni-zeli^tische zijde opgestookte samenzwering tegen het leven van koning Konstantijn van Griekenland. Het plan werd echter te rechter tijd daardoor verijdeld, dat de aansiag aan den kroonprins Georg verklikt werd. Sa Spasij@ Spaansche mfcsies naar sfggfronisti I Het Spaansche goevernemsnt heeft beslo-fcen militaire kommissies, wier leden korte-lings zijn aange.veze^, naar de verschillende fronten te sturerv: Een dezer kommissies is reeds vertrokken om de Engelsche secto-ren te beaoeken van het Westelijk front. Een andere kommissie zal zidï binnenkort onder de leiding van generaal Don Ricardo Burguete, naar de door de Centrale bezette Roemeensche zone begeven. Een derde zal de sectoren van het Duitsche front bezoeken en een laatste groep officieren, welke door twee militaire geneesheeren zal vergezeld zijn, zal de ooncentratiekampen van Oosten-rijk-Hongarije bezoeken. Vrijgelaten BERN, 6 April. — De « Ternes » nieldt uit Madrid dat de regeering aile aangehou-dene onderteekenaars van het arbeiders-manifest weer vrij gelaten heeft. » Gnderdrukkîng MADRID, 6 April. — De regeering heeft gomagntebesturen ffeinaehtiad wm? Zaterdag aangekondigde staking der a.i.s<ch-. ters te ondetdrukken. Sa de Sobranje In het Sobranje is het ontwerp voor eea nieuw burgerlijk wetbbek voor Bularye in-gedieud. De minister van justitie heeft daarbij aangeteekend dat bet. wetboek, tôt' nu toe in gebruik, op verouderde Krondslag berust en niet meer aan de eischen des tijd»' volduet. Als bronnen der wetgeving hebbe& gediend de Code JSapoleon van 1804, bene-vens het Italiaansche en het Belgisch© W.< W. lu deze landen ieii-echter zijn de b©-: trokken bepalingen door nieuwe vervangea. Nu heeft de regeering haar licht in DuitschJ land ontstoken. Vele plaatseo in no. Buîgaarsche'ontwerp zijn geheel uit het Duitsche recht overgenomen. Natuurlijk is hei bij den socialen en politieken toestand m Bulgarije ongepast. De regeering hoopt, dat de nieuwe wat op zijn laatst op 1 Januari 1920 in werking kan treden, gis ile^emur'lcen De regeering'neemt hst graan ïn besïàg Men meldt uit Kopenhagen dat het minis-terie van binnenlandsche zakeu Dinsdag dq overname bevolen heeft, voor rckening der Regeering, van aile in het land voorhanden zijnde stocks rogge en tarwe, tegen betaling der geldende oorlogsprijzen. In d& fer. ssiafen Moord op den Rass?schen gezants«fiap» attaché te Washington? AMSTERDAM, 5 April. — Een Hoï-landsch persbureau meldt, dat de attaché van het Russische gezantschap te Washington, graaf Borgzatowsky, dood gevondea ies, in den club te Baltimore. Neven# feesa lag een revolver. Bij het geneeskundig enderzoek hleek, dat eene moord plaats had. , De Amerikaansche ooriogsorganîsatfe DEN HAAG, 5 April. — De « Time» » korrespondent meldt van gisteren uit Was- , hingtoa : Ten laatste op 't einde de* week zal de oorlog officieel verkiaard zijn. D» Senaat is heden begonnen het daartoe noodig besluio te bespreken en moet alleen de obstructie der pacifistische en Duitschge-zinde senators als Lafollette en Ston« en nog een of twee andere overwinnen. Roose-velts bezoek in 't Witte Huis geldt als tee-ken der algemeene eendracht. Het Staate-blad maant in dit uur van bitteren ernsfe zijne lezers aan, Amerikanen te zijn. D« Hearstpers heeft haren Jingostijl weer op-genomen en raadt aan menschen, geld en energie gansch voor den oorlog in te set-ten, maar niet samen met de geallieerden. Deze raad is wellicht niet ongeinteresseerd.' Franklin Roosevelt, de staats-ondersekre-j taris der admiraliteit, deelt officieel mede) dat voor eeD direkt samenwerken met En-; geland en Frankrijk zoodra het Kongres tôt den oorlog besloten heeft, maatrege-len genomen zijn. « World » stelt voor dafc Amerikaansche afgevaardigden aan de' çorlogskonferenties der geailieerden soaden deelnemen. Voor de ondersteuning ten lande komt eerst slechts Roosevoits vrijwilligerekorpst in aanmerking, voor hetwelk zioh zeer veie iiesden aangemeld hebben. Wellicht' zullen vliegers gerekruteerd worden voot de Amerikaansche groep ia Frankrijk. Vooral is het noodig het sfc&a-a-de leger op zijn hoogste cijfer van twee honderdduizend man te brengen, daartoe heeft men noodig honderdduizend man en' sitaatsmilitie op vierhenderd veertig dui-zend te verdrievoudigen, dat geschiedt door 't rekruteeren van vrijwiiligers. Ook de regel ing der dien3tplicht, waarvoor de président zich tôt vreugde van welmeenend* deel van het publiek uitgeeproken heeft, zal eenigen tijd in aanspraak nemen. Washington wil de Duitschers in Amerika niei als vijanden behandelen, maar se' bewaken en het misbruiken hunner vrijheid s^Veng bestraffen. In de Duitsche distrikfcen van het middel-,' westen zijn troepen geconoentreerd ; m oosten hoofdzakelijk ter beachermisg é&g Duitechers zelfs. Amerika en Frankrijk FRANKFURT, 4 April.— De «Frkf. Ztg.S meldt uit Basel dat een Baselsche korrespondent uit Washington meldt ; De afge-vaardigde voor Virginie heeft een wetsont-werp voorbereid, dat hij in 't Congres wiî voorleggen. Hij stelt voor, d&t het vijf mil-,1 jardengeschenk van Amerika aan Frankrsjk tôt den aankoop van oorlogsmateriaa.1 gebruikt worden. Van d© 5 miljarden zullen 2 1/2 miljarden als eigenlijk geldgeschenk aanzien worden. De andere heîft zou in de» vorm eener cijnslooze îeening,welker terag-betaling aan de regeling der Fransche w geering «verge!a-ten wordt, toegest&an worden.In Îje;îlagneenfeig der Dttitss»st svt&pmf FRANKFURT, 4 ApriL — D<= Frankfurter Zeitung meldt uit Baseî: Volgens ait New-York gemeld wordt, schrijft de «Sun»:| De Amerikaansche regeering heeft een be-sluit genomen, dat in geval van oorlog de geinterneerde duitsche schepen sm zulien genomen worden. Brazlllë blijft neirtraal ZURICH, 4 April. — De zwitsersehe Ta^ legrafen-Information ss op grond eener,' aanvraag berech'igd volgende vertrouwbare mededeelingen te doen De bladmeldingen, volgens welke Brazilie dra de schouwpla-at» van gewichtige op den oorlog betrekking gebeurtenissen aijn, zijn slechts persover-drijvingen. De Braziliaansche regeering zoekt de neutraiiteit te bewaren en is beslist ze bepaaid te bewaren. Eene verandering zou natuurlijk alleen. teweeg gebracht worden, als Biaziliaanscha' schepen zouden worden getorpedeerd. Over, den waarschijnlijk zwakken protesttoon is hoogstens dat deel der bevolking geiroffen, dat de afbreuk wenseht. Maar algemeen wordt geene afbreuk met de centrale maeh-; ten gewenscht, minstens door de regeering en de* officieele kringen. Het besluit van. het Congres te «Vashington zal op de Bra-, zili&ansche regeering geen invloed hebben. Natuurlijk is slechts dat de eene afbreuk wenschende partij zich door 't bealuit va* Washington sal xvttHÊ* vcasîeâ, 33e iaar « W. 9S 3 centiemen per nummer Hlaamïaiis 9 ^pri3 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes