Vooruit: socialistisch dagblad

664 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Fevrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 29 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/f76639ms3c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Prijs per nummer : Toor België 3 centieinen, voor den Vreemde 5 centiemen ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■gaaBWBgMBMMaMWMMWiMMWMMWMWiilW'IWIIililllllWPIIilMIt MJK^ÊeamstÊasamiSffx Telefoon : RsdaefSe 247 - Admisiistratie 2845 Zondaq 1 Februari 1914 i ru— m ■■! !! ■imiiiiiiifi «in Onikster-Ultgecfatef Lain:Maatschappij H ET LICHT [ veraniwoordelijke bestuurder» I P. PE VISCH. Ledeberg'Oen» , REDACT1E . . M)M!N1STRATIE j, JGPOORT. 29. GENT VOORUIT Qrgcuw der Beigisohe Werkliedenpartij. — Yenwhjjnetide aile dagen. ABONNEMENTSPRIjS BELGIE 0/ie maanden fr, 3,29 Zta maanden fr. 6 50 Eenjaar. ...... fr. 12.501 M en abonneert zich op aile postbureete» DEN VREEMDE Drie roaancen (dagcfijka verzondem ..... fr. 6.7J Becht op Lewegi voor het Volkskind! pi prasiîip Reds m Gezel Anseele voor de Sehoolkan-iisii, iiiliesproken in de Kamerzitîing van 29 Januari 1914 1 Gezel ANSEELE. — In gansch het land n aç fie ;'aak van de schoolsoep gewonnen l'eetea. Het denkbeeld is rijp. En wanueer de regeering geregelde uitgaven zal voor-fetelles om het te verwezetilijken, zal zij hersrens op verzet stuiten. Ik daag den minister eu den verslaggever uit het tegen-Ivergestelde te bewijzen. Ik daag lien uit te zeggen dat de quaestie L de schoolsoep niet rijp is en dat het Incl niet bereid is zich de noodige opoffe-ringen te getroosten. Zij is rijp evenals de, imltaire quaestie rijp was. Dit moet ieder in gev/eten erkennen. En ik daag de regeering eveneens uit zich Ichter de kosten te verschnilen. Dat is |een argument ! Het land zal het u euvel duiden voor ideze maatschappelijke behoe£te te zij a ach-iriiitgedeinsd ! fin parlementair opzicht is de toestand Seer eenvoudig : iffij soeialisten, huldigen het recht op het le/en en wij willen een deel terugnemen M hetgeen het kapitalisme ontneemt en Bit ten voordeele van zijne kinderen. Gi.j, leden der reehterzijde, moogt _ amendemen-iten en subamendementen indienen en die kullen wij bespreken. Ilaar waarom de uitgave overdrijven aooals gij doet? t- In striid met wat gij zegt, zal het derdo Ser kinderen geon schoolsoep krijgen en de honderd twintig dagen zullen niet onout-beeiiijk zijn. Om ons denkbeeld er door te halen ziin wij bereid toegevingen te doen. De ioep zou desnoods slechts uitgedeeld porden van 15 November tôt 15 Maart en boo men het kerstverlof er aftrekt komen fej tôt tachtig dagen. Het ware reeds veel I200 de kinderen tijdens die gure dagen do hreugdo en het genot van een degelijk maal madd-îu.. f gêné vraag om voedsel voor de arme kiKîïererî gaat de klerikale heeren niet ; 2?.iî ! | pwe 6 millioen smelten dus ineen ! De uit-!pe zou ten hoogste ongeveer 3 1/2 millioen bedragen, waarvan slechts 5S t. h. ten lasfce van den Staat. (Luidruchtige ge-pprekken.)IStilte bij de reehterzijde! (Uitroepingea peclits.) Jf. DE LALIEUX. — Voor wien spreekt [ Gezel ANSEELE. — Wanneer ik hier ppreek voor het brood der arme kinderen ^oefc gij luisteren en zoo gij niet wilt, gaat pan elders. . M- DE LALIEUX. — vv'ij bespraken fest onder ons de zaak die gij behandelt. F lièzel ANSEELE. — Welnu luistert ! (De per Anseele bestijgt het spreekgestoelte.) * bestijg het' spreekgestoelte ter eere de werkende îclasse waartoe ik t-rotsch te behooren ! (Bij de uiterste linker-l'jde zeer wel !) -- V- DELPORTE. — Dat is praal ! geltikwesti®, oene eliendige klerîkaie uitvfucht! ,'jezel ANSEELE. — Ik was bezig te be-^izen dat de 6 millioen waarop d© minis-cr de kosten schat. feitelijk op een mil-'oea neerkomen. En ik vraag thans aan «n œinister van financiën : Zult gij dit !«Kl niet vinden'i [ I .d® Regeering dit zoo gematigd voor->e. met wil aannemen, bewijst dit dat zij jcen enkel werk wil tôt stand brengen dat reehtstreeks hare klerikale politiek nraakt. Waarom zegt zij niet: de soep ' .Mati 20 frank per kind en per jaar " j 11 - |1'n mijne toelage zal maar 40 t. h. - oopen van die som z-ooals in Zwits&r-anci?D'. ijondstaAt sehenkt geen gelijke toe-.f.®0 a' de gemeenten ; de toelagen 'oi^ ■ 11 , van ^ 40 t. h. volgens de \ nnddelen van den Staat en de opoffe-Jgeu gedaan door de gemeenten. Waar-'.f"1 [ Ke.?eering niet hetzelîde doen? J pu trouwens het bedrag van hare op-^•!;iugen kunnen beperken, en ze s tell en !»,•!••!eene vas^e som, ofwel op een veran-{of,r..Per °;®nt- Nietnand zou daarbij de I -i uing aîkeuren, evenals men 't niet ^anneer de Regeering zegt dat men ■ ae kinderen soep moet geven. teïe? VANDERVELDE. _ Dit is om ^APELLE. — Volkoman! ieUsn~ Dat ^ niefc het en meerderheid van den provioeia- JaehSf Van J3rabanfc- Wij «jn er het acntotfer van te NijveL v^'wij amSrPr Ik verdediS daarbij lf: heerpr^'te S°daan hebben te Gent me iVyre-re,-Oarobrer, M. VAN DE VYVERE, mi.usler van spoorwegen. — Dat zal blijven goed gaan ! Gezel DESTREE. — Repaald niet ! M. CARTON DE WIART, minister van justitie. — Het is een goed voorbeeld voor de andere gemeenten. Gezel ANSEELE. — Zijt gij het eecs om te erkennen dat zulks goed is? Ja. Welnu, waarom wilt gij het niet algemeen maken.2 M. POULLET, minister van wetenschap-pen en kunsten. — Ik heb het reeds gezegd. Gezel ANSEELE. — De heer minister van financiën kornt, dank aan den alcohol, 25 millioen te trekken op welke hSj niet re-kende.Gezel C. H (J YSM ANS. — En wij vragen er slechts vijf. M. LEVIE, minister van financiën. — Het spijt mij dat het zoo se-hoon niet is ! Een verheven vooistel ! Gezel ANSEELE. — Het regent goud in de kassen van den Staat. Waarom neemt de regeering niet edelmoedig een millioen ervan voor de schoolsoep ! Dat ware aan het arme kind, onder den vorm van brood, terug geven hetgeen zijn va<ler zoo dikwijls heeft gegeven aan de regeering met het alcohol-vergif te drinken ! (Zeer wel ! Zeer wel ! aan de uiterste linkerzijde.) Uwe ziel van kristen laat zij u die edel-moedige gedaehten niet toe? Denkt aan de tijden van crisis ; ware het geene opbeuring voor de arme moeders te weten dat ten min-ste hunne kinderen zullen gevoed worden? Wat het voik enkei van het kapitaïJstisch gezag ontSerwIndt Ons artn volk kent het gezag niet tecziij onder zijnen oaverbicidelijken en gegtren-gen vomi : den gendarm, den veldwaehtcr ! Hoeveel zou het denkbeeld van den Sta.at in hunno ziel hooger grçeien wanaeer dit gemeenschappelijk en naamloos wezen blij-ken liet dat het een hart heeft ! (Zeer wel ! links.) Wij vragen u eene daad van edele politiek en breede menschlievendheid. Wij vragen u het verhevenste werk dat ooit eene regeering zou kunnen doen. Maar wij hebben sohoon voornit te drin-gen, wij stuiten op uwe koppigheid, ïenzij er iets achter schuilde. Heden, zijn er 50.000, misschien 100.000 kiuderen die nooit warm et en krijgen. Daar zijn er 100.000 misschien die ter sehool gaan met ledigen bnik, terwijl wind en ijskoude regen hun gezicht overzweepen. Loochent dan deze erbarmelijke ellende ! Loophent! Gij zult niet durven ! En dat ontroert u, dat verandert u niet ! M. POULLET. — Maar ik herhaal u dat ik zelf heb medegewerkt om eeno instelling voor schoolsoep tôt stand te brengen. Gezel ANSEELE. — Niet tôt een gevre--zen gemeenteraadslid richt ik mij, maar wel tôt den minister ! Destemeer, heb ik recht van u eene edel-moedige poging te verwachten, daar uw verîeden bewijst dat gij het met mij eens zijt." W. WOESTE. — Die poging hebben wij i&ten blijken bij het gemeentebestuur van Brussel, en wij zijn eene. weigering opge-loopen.j M. LÉMONNIER. — Dat is oriwaar. Aigemeen beiang en fanatsek kferîkaal pactijhelang Gezel C. H U YSM ANS. — Gij wilt niet in gemeentegebott'wen komen uit schrik van besmet te woTden. G-eael ANSEELE. — Mag het kind het slachtoffer zijn van een twist tusschen schoolkomiteiten en gemeenteraadsleden '!■ M. WOESTE. —- Het gemeentebestuur van Brussel gaî ons 5000 frank 's jaars. Verledem jaar heeft men ona de toelag» onttrokken ! Gezel C. HUYSMANS. — Wij_ hebbeji een gemeenterefter ingericht, die open staat voor iedeneen ; dit weet gij wel. Maa^; gij wilt niet dat uwe kinderen er komen. M. LEMONNIER. - En gij zoekt uit-vluchten.Gezel C. HUYSMANS. — Dat zal niet Inkkan î Gezel DESTREE. — Brussel, dat komt er niet op aan! Het is hier te doen om het gansche land. Gezei ANSEELE. — Inderdaad, het is niet om Brussel te doen! Om 't everi welke voorwaarden gtj in de wet wilt schrijven, ik treedt ze bij; het geldt hier het onschuldig kind dat honger lijdt. (Toejuichingen links en aan de uiterste linkerzijde). j Onla-ugs -had er te Roeselaere een hevige economische strijd plaats. De werkmansge-zinnen leden gebrek. En de gemeenteraad heeft de kinderen van die ongelukkigen gevoed, ze plaatsende boven den politieken strijd, zooals wij ze moesten plaatseu boven den partijstrijd. Ik ben niet bij machte die ongelukkige kinderen uit hunne holen en armoe-krochten hier te do en oprijzen. Maar ik roep ze hier te voorgchijn, — daar zijn ze ! :t Zijn er duizend, tionduizend, vijftig-I duizend. Zij bibberen van de kou, zij gid-deren vari den honger. Ah! kon ik ze u tocwien ! Ivondet gij ze zien ! Dan zoudt ge misschien de eersten zijn om de toelage te verdubbelen die vnij vragen4! (Toejuichingen bij de soeialisten.) M. NOBELS. — De katholieken hebben !t voorbeeld gegeven overal waar 't hun mogelijk was. M. T'KINT.— Richt u tôt den provincia-lenraad van Brabant, mijnheer Anseele. Gezel Y AN D ERV ELD E. — Onze daden antwoorden voor ons. En overigens, gij hebt het recht het verleenen va.n toelagen te doen afhangen van de voorwaarde dac al de kinderen schoolsoep zullen ontvangen, allen zonder uitzondering. Gij zijt de mees-ters, gij bezit de macht' om -wetten in dien zin te maken. Wij vragen u niet anders ! «De armen verdedlgen is praai verkoopen!» M. V. DELPORTE, — Dat is al praal ! Gezel VANDERVELDE. — Men moet een lage ziel hebben om te denken dat men wil pralen wanneer men brood voor de kinderen vraagt. (Bij de uiterste linkerzijde r zeer wel !) Moderne Christus-klnd Gezel ANSEELE. — Evenals in uwe ker-ken, uwe predikanten het kruisbeeld too-nen om de zielen op te beuren, zoo neem ik het volkskind in mijne armen en toon het u : het is het kruisbeeld onzer samenleving. Onze kinderen en hunne kinderen S Wat gij aan onze kinderen weigert, geeft gij nochtans aan de uwe. In de Staathoo- gescholeu zijn er dure instrumen!l>en, en boeken van liooge waarde ; wie betaalt die, zooniet de Sta«it ; want wat gij betaalt vol-staat niet oui de kosten der boogeseholen te dekken. Wij vragen hetzelfde voor onze kinderen. Gezel VA .DERVELDE. — .Gij vindt w.el geld om heu in de kazernen te voedea, waar zij uwe fortuin gaan verdedigen. M. Y. DELPORTE. - Gij zijt graag lief-dadig, maar met andermans geld ! Nooit met het uwe! (Gerucht.) Gezel ANSEELE. — Ik s tel dus den-stu-dent tegenover het volkskind. Wanneer een kind slecht gevoed wordt, is de onderwijzer machteloos : dat weet gij wel. Evenals gii uwe veldeti voedt, om een rijken oogst op te doen, zoo ook willen wij dat de men-schengrond gevoed worde. W7anneer een schrijnweriver een meubel maakt, en er hem een slecht Stuk hout in de hand valt, dan werpt hij het weg en nepmt er een ander. Maar mag een onder-wijzer aidas met een kind handelen? Neen. Gij moet den onderwijzer steunen, en om te beginnen, moèt gij zijne leerlingen voe-den.Wat zal de schoolopziener antwoorden, wanueer eene moeder hem zegt : «Mijn kind was gckleed noch '-p-voed, daarom dierf ik het niet na-ar school sturen ; het zon otider-wege kunnen gevallen zijn van zwakfcex Zult g'ij deze vrouvr straffen krachtens de wet ! Is het niet belache-lijk de goede g<sm!ge>ii van de wet te vernietigen om eene eenvou-dige geldkwestie? Daarom is het noodig dat de minister instemme, niet met het soeia-listisch denkbeeld van ons amendement, maar wel met ons doel ! Dat hij ons mins-tens zegge : «Ik zal er aan denken teg'Wi de stemming in tweede lezing.» Dat ware eene vreugde voor de gansche Kamer en in afwachting van dat schoon en heilzaam woord, koestert rnijn hart de hoop dat ik bij wintertijd de schoolkinderen geen honger meer zal zien lijden onder het be-traande oog hunner arme ouders! (Luide toejuichingen links en bij de uiterste linkerzijde. — Spreker wordt door zijne poli-tieke vrienden gehikgewTen=cht.) Eene prachtig zitting De redevoering Anseele, donderdag in de Kamer uitgesproken over de, schoolkantie-nen, zal elkeen onzer diep ontroerd hebben. In liet parlement zelf maakte dit pleidooi indruk op de beido linkerzijden. Anseele heeft op treffende wijze het recht op leven van het arbeiderskind bepleten, zooals dit allocn kan gedaan worden door iemand die het lijden en lie ontberingen van het proletaria.at kent. Als kind uit den werkenden stand, als voorman der arbei-derspartij heeft Anseele met talent en vuur dit hunne n do.en, heeft hij de telloor soep van 't volkskind verdedigd. Gezel Yander-velde bekende zulks, door te zeggen dat hij niets bij de treffende redevoering van onzen vriend Anseele had te voegen. En zoo is het inderdaad ! Kort maar al-zijdig heeft hij het recht op schoolvoeding van 't prolétariërskind aangetoond, en be-wezen dat het de plicht van den Staat is de kinderen der onterfden van de kapitalisti-sche samenleving te voeden. Huysmans zegde terecht dat de ellende het logiscli gevolg is van het kapitalisme; Anseele volledigde dit en riep de christene ver-tegeiiwoordigers toe : « In de kerken neemt men het kruisbeeld in de handen om _ de zielen op te beuren, ik nesm het volkskind in mijne armen en toon het u: het is het kruisbeeld der samenleving !» Huysmans en Anseele zegden dus: «zijn de ongelukkige arbeiders de slachtoffers van het kapitalisme, wilt gij de ouders niet ont-rukken aan aile onmenschelijke uitbuiting van de bezittende klasse, het rccht hebt gij niet het komende proietarische geslacht van honger en ellende te laten verzwa-kken, de kinderen ten minste moet gij onder uwe be-scherming nemen !» Wij voelden ons koud worden bij het le«n 'der dieproerende1 vergelijkingen die Anseele maakte. Als de student de noodige boeken niet heeft voor zijne studies, kan hij uit de lessen der leeraars niets putten dat hem later het d_i-ploma van doctor in deze of gene fakulteifc moet bszorgen. Wanneer het volkskind niet voldoende gevoed is, kan het evenmin met Vrucht genieten van de lessen der onderwij-zers.Voldoende voedsel aan het kind zijn de eerste vereischten om het naar lichaam en geest sterk to maken tegen de kracht dat het onderwijs vergt. Wanneer de maag va-n het volkskmd niet voldoende gesterkt is, is het op voorhand een slecht werktuig in de handen van den onderwijzer. Slechte werk-tuigen werpt men weg, hetselfcle mag niet gebeuren met onze kinderen: zij moeten in (le inogelijkheid gesteld worden al te genieten van het onderwujs wat zij kunnen ge-durende de weinige jaren dat zij de scholen kunnen" bezoeken. Daarom voeding aan hen die nooddruft hebben. Het eenige woord van hoop dat vanwege de regeerende partij gesproken werd was, dat minister Poullet zegde- dat hij bij de eerste gelegenheid zou trachten een krediet er toe op zijne begrooting in te schrijven. De manuen die schermen met de leer van Ghristus: « Geef uns heden ons dagelijkst-h brood », weigerden voedsel aan 't werkers-kind.Meer nog: de klerikaal Victor Delporte zegde dat de roerende argumenten door Anseele aangehaa4d niets dan praal, 't is te zeggen bluf waren. Onze partijgenoot Vandervelde schandvlekte die vuiligheid en stommiteit naar behooren en met genoegen zagen we dat niemand de* rechtezijde den ellendigen klerikaal steunde. Nochtans hadden wij met meer genoegen gezien, zooals Destrée zegdé, hadden een Carton de Wiart, Vandevyvere, Poullet, drie ministers, of een Sifffer die in liunne wede-rzij dsche gemeehteraden de schoolsoep hebben verdedigd, opriiemv uaast de soda-listlsehe volksv'ertegenwoordigers gestaan. Maar neen, zij repten geen woord, wat ons een bewijs is dat zij het nooit ernstig hebben gemeend wanneer zij ten voordeele der telloor soep van 't werkerskindi spraken. Ah ! het zou zes millioen franken gelcost hebben om gansch België door aan de nood-lijdende schoolkinderen — zoowel de&e van de katholieke als van de officieele scholen — eene telloor soep te geven, wat bewrezen is leugen te zijn. Maar millioenen en mil-lioenen vinden ze voor den militaristischen slokop of voor ICongo, waar de kapitalisten op do kosten Van België al uitgezogen hebben wat ze konden. Daarvoor vinden de klerikale ministers, de beschermers van het kapitalisme, de noodige kredieten, maar voor eene bete broads aan 't hongerlijdende wer-kerskind, geen centiem ! Voor onze ijverige arbeidersbevolking is niets te bekomen van de klerikale heer-scliers. Dat onze klassegenooten dit goed in den kop houden, dat' zij er ruim gebruik van maken bij hunne katholieke of onv'fer-.schillige werkhroeders. Voor de krisissen die zoo menigvuldig onze voortbrengende klasse t-reffen, willon de klerikale regeerders evenmin iets doen.' Voor de werkeloosheid geeft de regeering een ellendigen aalmoeS die niets beteekent. Wanneer er geen werk is voor vader, is er geen eteTi voor het kind, en toch zeggen do zoogenaamde volgelîngen van Ghristus: gij hebt niets! Hebt gij .geen werk, arbeiders, welnu kreveert dan în'et vrouw en kinderen, dàt is het bilan welke de klerikalen gisteren als antwoord op de roerende redevoernig van Anseele gaven. WTerkbroeders, onthoudt dit goed, verde-digt overal het recht op 't le\-cn van het kind, onverschillig de godsdienstige of po-litieke overtuiging van den vader. Maakt het uwe werkgezellen bowust, dat bet alleen de soeialisten waren die deze zaak met klem in 't parlement en in do gemeeuleraden verdedigen. Zegt hen dat de macht- van het socialisme slechts stijgen kan door eene aanzienh'jker vertegenwoordiging in aile openbarè lichamcn, alleen te bekomen door het. Z. A. S. En ten slotte, werkgezellen, wijs»t er op dat het de plicht is van, elke meerderjarige vrouw of man het petitionneinent Y00/. A. S. ta ieekenen, w'aardoor *ij bêwîizen politieke rechten naast het recht op leven te willen, overigens van elkander onaf-scheidbaar zijn. Wij zijn gelukkig en fier over de zittingy van donderdag laatst, 'b is een prachtige-, dag geweest voor de socialistische gedaehten.! Aan onze propagandisten er ruim gebruikt van to maken. R. V -■ ■ 1 -H»' In een Kaderken ! ledereen zal erkennen dat «Vooruit» opi eene zeer onpartijdige wijze de Kamerver-' slag-en mededeelt. Wij nemen ze over uitj het Officiëel Beknopt Verslag en stellen eri eene eer in, geen iota eraàn te veranderen. Dat is recht, dat is eerlijk ! Gansch nndérs worden de katholieke/ werklieden ingelicht door de katholiekee Werkersbladen. Ziehier op welke schandalige wijze « Het1 Volkje » spreekt van de prachtige redevoe-l ring van Anseele over de Schoolkantienen.j M. ANSEELE haalt uit zijn valiesU s eene heele oollectie uidagingen jegensM l den minister, den verslaggever, de ka- j ; tholieke Kamerleden, enz. Iïij da^gt?! I hen allen uit, te bewijzen dat de kwestia S i ; der schoolsoep niet rijp is. Zij is volko- ( ( j men rijp, menheeren ! Geldeîijke be- > j j zwaren komen er niet bij te pas. (Die J j > zijn zeker niet rijp M Wij zijn allen rijp < I ^ genoeg om de noodige geldmiddels te t ( ) doen... rijpen. [ j Maakt aile gemeenten even nijp aïs ; ? Gent en de zaak zal volkomen rijp zijn. t : > (DU laatstc zegt hij van op 't spreekge- j \ stoelte, wijl men hein niet aanliuorde ^ | a la hij ran op zijne plaats sprak.) | ] Geen kouimentariën ! ! Wat gemeenheid ! ! AAN DE aangesleten Organisaties In zijne zittihg van 21 Januari lc.atstleJ den heeft de La.ndelijke Raad de voorloo-i pige dagorde van het jaarlijkseh lïongresi der Werkliedenpartàj, dat zal plaats grij-i pen op 12, 18 en 1.-1 April aanstaande, ay volgt vastgesteld : 1° Verslag van den Landelijken ...ad,,1 van de Parlementaire groep, van de Soeia-j listische Pers, van de Opvoedings-Gentrale,) van de Eederatie der Samenwerkendei Maatschappijen, van de Eederatie der Ge-j meenteraadsleden, van de Eederatie deri Socialistische Jonge Wachten en van de) Syndikale Kommissie ; 2° Verslag der Konimissien benoemd doori het Kongres van 1912 : B) Aangaande de herziening der Partij-j statuten ; , B) Aangaande de inrichting der Jeugd ^ G) Aangaande de invichting de r vrouwen 3" De uitslag van het Petitionnement ; j 4" Het Internationaal Kongres van Wee-| nen. Zooals verleden jaar, heeft de Algemeene; Raad den duur van het Kongres op cl ri j da-< gen bepaald, ten einde eene gfondige be-spréking der voorgestelde verslagen toe tel laten. Wij verzoeken dïingehS de groepen vam deze schikking rekening te houden, _en| slechts afgevaardigden te zenden die,) gcd'urende île drlj tlagen. zich ganseh aart ket Kongres kunnen toewijdeu. De groepen die v-erla-ngen andere punteni daja die hierboven vermeld, op de dagorde te zien verschijnen, zijn verzacht er ons zoo-haast mogelijk kennis van te geven, en ons een verslag over deze kwestie te laten ge-i worden, vôor den 20 Februari aanstaande. Voor den LandeHjken Raad, De Sehrijver, L. Vanâersiliissen. VAN ALLES WAT 1)001) VAN EEN SE NATO IL — De heer, Emi'el Huet, sênator, Iiberaal gemeente-j raadslid van Doornijk, eere-notaris, is c r-i gisteren uatniddag aldaar overleden in den' onderdoîn van '65 jaar. De heer Huet heeft als piaat&vervaugers a in den Senaat, deu heer Oct. Bataille, bur* gemeester te Basècie, en in den Gemeente-1 laad, den heer Alb. Dutoit. * * * KEN MAN DER WETENSCHAP OVER* I.EOEN, — De groofce Engelsche Sterren-kundige^'sir David Grill is, in den ouderdoi» van 71 jaar, in zijne verblijfpla,ats van Ken-singkm overiedeu. lit j was het die met het photografieerea' der sterren aanvang nam.eh onder meer déni groote.ri telescoop van het Observatorium van den Kaap vervaardigde. Sir David Gill heeft onder meer het voor- J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes