Vooruit: socialistisch dagblad

1319 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 17 Octobre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 29 novembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/416sx65776/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Orgaan der Beîgische Werkliedenparfcij. — Verschijnende aile dagen. Druktter- Uitgeefster Sam. Maatsch. HE1 LJCHT, Best. P. De Visch, iedeberg-Oent. — Red.-Adm , Hoogpoort, 29, Oent Mb Isarlea faao.gl EEN ARTIKEL GVER DEN VREDE. Eindelijk komt de Vredezon boven de kimmen te verrijzen en het menschdom be-gint uit de benarde nachtmerrie te ont-waken, waarin de verschrikkelijke oorlog, dat menschenslachthuis en verwoestings-machien, zijne leden en hersenen krom ge-sloten hield. , .. , j In 't bijzonder voor België begon de laatste keering des oorlogs aan het Westi-front), tôt een ijselijk angstgevoel te wot-den. . Het loti van Yperen, van Noyon, Saint-Quentin, Cambrai en nog vele hondcrden steden en dorpen, waarvan geen steen op den anderen geblevem âs, van de duizende •hektaren door obussen en bommen totaal vernielden akkergrond eji bosschen, waarvan het laatste grasspnetje, het laatste takje verdwenen is, dat kon het lot van België geweest zijn. Niet te vergetien nog de hartverscheu-rende odyssee der vluchtende of verdreven inwoners, zooals wij in het eerste oorlogs-jaar in België, in Servië, in Oost-Prui-sen, in Roumenië en in de laatste jaren in Frankrijk, in smartelijk medelijden, mee-beleeîden.Dat onmetelijk ongeluk kan ons bespaard %lijvén door het gezond verstand, de metct-scfeelijkheid, de demokratieche gezindheid welke eindelijk de bovenhand gekregen hebben en welke Duitschland tôt het aan-bieden en Amerika tôt het aannemen van het voorstel tôt staken der vijandelijkhe-den bewogen hebben. Van daar tx>t het teekenen van den vrede kan nog een langen weg zijn, vol struikel-•blokken en moeilijkheden. Voorzeker niet van den kant des wer-kenden volks, dat toch de groot-e meerder-heid is, die op het slagveld zijn bloed stort en in de loopgraven kampt, wiens vrou-wen en kinderen thuis honger en verdriet Hjden; ook niet van den kant der kleine (middenstanders, wier zaken door den oor-loff uitdroogen en te niet gaan. Maar er is eene machtige groepeeriti g in aile landen van eerzmchtige staatslieden, hooge be-ambten, maehtige adel en, niet het rninst te achten, van voorname financiers, groote indusfcrieelen en armeeleveranciers, die milliarden aan den oorlog verdienen en die daarbij bezitters xif koopers der groote pers zijn, die hunne belangen dient. Als de stemmen en intrigem dier machtsgroe-pen niet overtoont en belet worden door den demokratdschen wil der volkeren, be-pleit door eerlijke staatslieden, dan is de ;vrede nog lang niet zeker. , Wat) ons een goede hoop en vertrouwen în een nabijen vrede geeft, is de blijkbaar 'spoedig gebeuriijke hereeniging der socia-Kstische Internationale. I De besluiten en uitingon van het En-, gelsche arbeiderscongres in September, de [ stemming en aan Wilson gezonden resolu-tie van het Fransche partijeongres (zie | '€ Voornjt » van Zondag laatst. extrahlad), i de verzopnlijbe houding der Duitsche en | i Ooatenrijksche socialisten, die voor een Il groot dee[_ de drij vende kracht van het ▼redes-iniiiatief der nieuwe Duitsche re-geering zijn ;de ^herhaald uitgedrukte anti-I oorlogsgezindheid der Italiaansche socia-nrteïi, _ de herhaalde tôt internationale eenigheid opvoiderende stean der Russische RrtWlPlf tl Pn Vlof nlm w j exes, eu lieu mmsxi ae energiefœ ▼erzoeningspogingen van de socialistische paortijeti aller nentrale landen, dat ailes eberkt 011s vertrouwen in de nieuw-geboorte 'der Internationale. De frissche vredeswind !s bezig nit de anders zoo verstandige hoof-den van duizénden onzer gezellen de resten der oorlogspsychose weg te waaien, waar-door ze vergevensgezind voor de gemaakte fonten, hardheden, hatelijkheden, emz., worden en zich den international en broe-derzin van onze groote voorgangers Jaurès, Keir Hardie, Bebel en zoo vele ande-(rem tôt richtsnoer nemen. Eone hereenigde Internationale zal, zoo. ils gezel Camiel Huysmans voor eenigen I taijd en «gezel Anseele in eene zijner Mei-' areden -verzekeren, veel sterker als de vroegere staan en den vasten grond vor-meo voor een en onbreekbaren Volkeren-bond.Zoo is onze hoop op eenen spoedigen, reehtvaardigen en dunrzamen vrede wel gegrond en daarom, partijgenooten, het haTt_ hoog, _ courage en met kalmte n voor-bereid en îngerichti op hefc groot werk dat onze partij na den Vrede wacht, Vooral goed aangesloteo blijven, uw ejrodîkaat' en de partij getrouw; daarin lijft de macht van onze klasse en daarin jvmden wij de middels om de moeilijkheden te overwinnera, die wij in onzen eerlijken Jamp voor volledige politieke rechten en iet hoogst mogelijk beschaveod leven zul-len hebben te voeren. Met) eenige wekem, met enkele dagen wellicht — en laat het ons hopen — komen de vertegenwoodigers der oorlogvoerende 'landen bij mekaar om over de vredesvoor-waarden te spraken. Later vergaderen de afgevaarditgdeo al-I 1er Europeescfae, Amerikaansche en nog yerscheidene Aziatdsche. Afrikaansche en Australische volkeren om over dem We-I reldbond der Volkeren te beraadslagen en dit renzenwerk — het meest grootsche werk — der mensehheid te grondvesten. I Daar zullen de internationale en ekono-mische geachillen van volk tôt volk, van werelddeei tôt wereMMIeaS Vfiproken en "wellicht geregeld worden. Maar, partijgenooten, sociaJistische werk-^eden, demokratische burgers, een kamp Hijft nog onbeslecht î: het is deze van fiasse tôt klasse, van arbeidenden sband «genover kapitalistenstand, Aanstaande Vrede, Volkerembond brengen geene regefiny in den broeder-strijd_ van mensch tx>t mensch, van armen tôt rijken, en ook die moet worden opge-vloeb.Het socialisme ail een kan znlks en het ,®ocialisme zal de oplossing vinden. V<5<5r den oorlog was het socialisme in de jwereld de eeoigste georganiseerde macht 'die den oorlog bestreed, den Vrede wilde jeo de volkeren van te^en elkander opge-hitste groepen tôt Volkerenbond wilde ver-("eenigen en verheffen. , Maar het socialisme was ook npg de dr&- l ger van een ander hoog menschelijk idee en dit was: Afschaffing van den klassen-strijd.Weg met den oorlog tusschen de volke- i rem ! Weg met den klassenstrijd tusschen de menschen ! Deze gruwelijke oorlog heefti den weg voor den Volkerenbond goopend; dus wij, socialisten, moeten zorgen dat gansch ons programma triomfeerti en de eerste beslis-sende werkersslagen aan het kapitalistisch st'elsel van voortbrengen worden gebracht en de genootschappelijke arbeid en verdee-ling der produkten in de plaats komen van het/ huidig uitbuitersstelsel : het kanita-lisme! - lu Wsst-Vlaantferefl in In Frankrijk ■ TTit Duitsche oron. GROOT HOOFDKWARTIER, 15 Oct. (Oft : Westelijk terrein. . Leger van kroonprins Rupprecht : In Vlaanderen heeft de vijand zijne aanvallen op breed front, tusschen Zarren en de Leie, andermaal liernomen. Hij gelukte er in om over onze voorste stellins: nog verder voor-I waarts te drinpen. Tegen den middag ontbrandde het Revecht op de lijn Kortemark ten oosten van Roesse-laere, dat na een zwaren kamp in de harden van den ; vijand viel, om dan ten zuidwesten van Iseghem en ten ^ noordoosten van Meenen een einde te nemen. Meenen en Wervick werden tegen sterke aanvajlen veri(edi°d en behouden in pogingen des viiands, om nabij Comen over de Leie te steken, werden verijdeld. In den na-1 middag, na geweldige aanvallen, gingen Handzame en Kortemark verloren. Zeer sterke aanvallen met pant-serwagens langs weerskanten van Gits mislukten. Tusschen Iseghem en Meenen kon de vijand des namid-dags nog zeer weinig vtli winnçn. Voor ons goed af-geloopen voorveldgevechten ten westen van Rijssel en langs het kanaal der Haute-Deule. Langs de frontaf-deeling van Selle, ten noorden van Haussy en rond Saint-Souplet, mislukten atzonderlijke aanvallen van den vijand. Leger van den duitschen kroonprins : In den dikken morgendnevel drong de vijand tea oosten vau Saint-Quentin ever de Oise door çn l.'on hij tijdelijken voet zetten op de hoogten ten zuiden van Masigny en ten noorden van Origny. Een omsingelende tegenaanral der onzen wierp hen van de hoogten terug en wierp hunover de Oise. Heftige atzonderlijke aanvallen van den vijand voor ans nieuw front ten noorden van Laon, ten westen der Aisne en in den baai van dizen ttrooin ten zuidwesten van Grandpré. Leger van generaal von Gallwitz: Tusschen de Aisne en de Maas vie'en d* A merikanen on» met zeer sterke krachten aan. Het zwaartepunt van den strijd lag ten oosten der Aire, langs weerskanten van den van Chapintry naar Bauthéville loopenden straatweg. De hier en daar tôt viermaal toe herhaalde aanvallen zijn overal mislukt, behalve dat de vijand eenige stre-pen veld won langs weerskanten van Romagne. Oosleljk oorlogsterrein. Op de hoogten ten noorden en ten noordwesten van Nisch hadden geene gevechten meer plaats. De eerste q'eneroal-kwartiermeetter LUDENDORFÇ. GROOT HOOFDKWARTIER, ts October.— (Avondbericht) : Aan het strijdfront in Vlaanderen zette de vijand zijne aanvallen voort. Hij kan eenige terremvoordeelen in beperkten omvang behalen. Westelijk van de Maas liepen gedeeltelijke gevechten ten onzen gunste uit. Uit Fransche bron. , , PARUS, 14 Oct. (OflF.!: Op het garische front bleven wij in voeling met het vijandelijk voetvolk. Ten Zmden van Château-Porc^eu hebben wij op den noorden oever van het kanaal de laatste vijandelijke elemen-ten, welke nog weerstand boden, teruggeworpen. Avondbericht : Plaatselijke onderhemingen stelden ons in de pelegenheid onze stellingen op' den linker-oever van de Oise, in de streek van Mont d'Orignv te verbeteren. Ten Zuiden van de Serre hebben wij Monceau-le-Loup bezet en schoten tôt op een kilo-meter ten Zuiden van Assis-sur-Serre; met de m.ede-werking van Italiaansche troepen hebben wij Aisonne veroverd en wij zijn dit dorp voorbijgetrokken. Meer naar het oosten, schoten wij. niettegenstaande den zeer levendigen weerstand des vijands, op den noorden oever van de Aisne op en brachten ' onze linies tôt voorbij de dorpen Malmaison, Lor-le-Tbour, St-Ger-mainmont. In de streek van Asfeld overschreden wij de Aisne op verschillende punten ten noorden van Blanzy. Uit Sngelsche bron. LONDEN, 14 Oct. (OfF.): Gister namiddtg opende de vijand op een breeder front Noordelijk van Le Cateau een swaar vuur. Onder het schot van zijn artil-lenevuur we^gÉa tfterke infanterie-aanvallen tegen onze stellingen Zuid-Oostelijk van de Selle-stroom m de na-buurschap van Solesmes ondemomen. Verdere aanvallen, in dewelke tanks ter ondersteuning der bestor-mende infanterie aangewend werden, werden door den vijand gâter zonder gevolg tegen onze stellingen tegenover het dorp Haspres uiteevoerd. Onze patrôel-)en stieten gister en gedurende den nacht op verschei-dene punten Zuidelijk en Noordelijk van Douai voor-uit, wonnen terrein en maakten gevangenen. De oorlog tussshGH Itilii m tatttfijk-Htuiriji tfît Oostenriikscîie bron. WEENEN, 15 Oct. — Italiaansch oorlogsterrein : De gevechtswerking was ook giiteren tamelijk levendig. Balkan oorlogsterrein : Het door on» ontruimd Du-razzo werd door de Italianen bezet. De bewegingen in Albanie en Serrié gaan zonder noemenswaarde ge-vechtivoeling met den vijand voor zich. In Klein-Aziê Uit Turksche bron. KONSTANTINOPEL, 14 October (Officieel). — PalcstiiMhfront : Verkennersbedrijvigheld vtn vijandelijke kavaUerie in de cichting van Huma. Verder niets nieuws - - . -— U. \ OP ZSE KOPENHAGEN, 15 October. —Volgens mede-decling van den Noorwcegschen minister van buiten-landsche zal;en werd de Noorwccgsche stoomer «Lu-nefield» in de golf van Biskaya getorpedeerd. Het loi der bemanning is onbekend. Président Wllsii's anfwoord sas -J< Dallsehe RiishIie WASHINGTON, 15 October. — Wilsoo's antwoord op de Duitsche nota van 12 October 1918. De staatssecretaris heeft heden namiddag aan don plaatsvervangenden zaakgelastigd© van Zwitserland, den ver-tegonwoordiger der Duitsche belangen in de Vereenigde-Staten, de volgende nota bekend gemaakt : Staatsdepartement, 13 Oct. Mijnheer, In antwoord op de mededeeling der Duitsche Regeering, die hier aangekomen is op 12 October 1913, ea die gij ons heden over-handigd hebt, heb ik de eer u te verzoeken tôt het overbrengen \ an het volgende : De onbeperkte afjmeming van de door den président der Vereenigde-Staten van Amerika voorgestelde voorwaarden, zooals zij bekend gemaakt zijn in zijne bood-schap aan het Amerikaansch Congres van 8 Januari 1918 en in zijne volgende rede-voeringen, door de huidige Duitsche Re-geering en de oyergroote meerderheid van den Duitschen Reicistag, komt den voor-zitter berechtigen tôt het afleggen van eene openlijke en rechtstreeksche verkla-ring_ zijner besluihen aangaanda de mede-deelingen der Regeering van 5 en 12 October 1918. Er moet klaarte over verschaft worden dat het doorvoeren der ontruiming en de voorwaarden voor een wapenstil-stand aangelegenheden zijn die moeten over gelaten worden aan heti oordeel en aan den raad van de krijgskundige leiders der regeeringen van de Vereenigde-Staten van Amerika en van de regeeringen der verbonden landen. De voorzitter voalt zich dan ook ver-plicht om te verklaren dat er door de Regeering van de Vereenigde-Staten van Amerika geene regeling kan aangenomen worden die geene volledige, bevredigende verzekeringtein en v'aarborgsn bevatten vooir het voortduren der hedendaagsche overlegenheid der logera van de Vereenigde-Staten van Amerika en van hunne bondgenooten, zooals zij thanis in het vuur staan. Hij heeft dan ook vast vertrouwen dat dit ook het oordeel en het besluit zal zijn van de verbonden regeeringen. De président aanziet het ook als zijn plicht er aan toe te voegen dat noch de Regeering der Vereenigde-Staten van Amerika, noch hij zelf daarvan verzekerd zijn dat de regeeringen, met dewelke de Vereenigde-Staten van Amerika als oorlogvoerende macht mocht vereenigd zijn, zullen toestemmen om een wapenstilstand in overweging te nemen zoolang de leger-machten van Duitschland zullen voortgaan met het uitvoeren van onwettelijke en on-menschelijke praktijken, die zij nog steeds aan het uifcvoeren blijven. Op denzelfden oogenblik, waarop de Duitsche Regeering bij de Amerikaansche Regeering komt aankloppen met vrede-voorstellen, r'ijn hare duikbooten nog aan het werk om op zee passagiersbooten ia den grond te schieton, om niet alleen schepen, maar ook booten in don grond te schieten, waarin 'passagiers en bemannin-gen het beproeven om zich in veiligheid te brengen. De Duitsche légers slaan bij hunnen ge-dwongen terugtochfc uit Vlaanderen en Frankrijk den weg der moedwillige ver-woestingen in, die immer beschouwd werden als rechtstireeksche schending der regels en gebruiken van de beschaafde oor-. logsvoering. Steden en dorpen, die nog niet verwoest waren, worden beroofd van ailes wat; zij bevatten, vaak van hunne inwoners zelf. Het kan niet verwaoht worden dat die tegen Duitschland verbonden landen den wapenstilstand zullen aannemen, zoolang de onmenschelijke handelingen, d© ver-woestigen en de plunderingen zullen voort-gezet worden, en op dewelke zij steeds met recht, van schrik en ontroerde harten neerzien. Opdat er geene mogelijkheid tôt misver-stand ontsta, is het ook noodwendig dat de voorzitter met gtrooten nadruk (with very solemnly) de aandacht van de Duitsche Re geering vestige op den zin en de duidelijke inzichten (te the language and plain intenit) van eene der vredesvoorwaarden die thans door de Duitsche Regeering aangenomen is. Deze voorwaarde is opgenomen in de boodschap van den voorzitter, die hij op 4 Juli 1918 in _ Mont Vernon meegedee'd heeft en die luidt: De vernietiging overal van aile wille-keurige macht die op zich aelven, in het geheim en volgens haar eigen be-lieven den vrede in de wereld kan sto-ren, of, indien zij niet/ kan vernietîgd worden, haar zoo te verzwakkeai dat zij tôt/ machteloosheid gebracht worde. De macht welke tôt Eiertoe de Duitsche nat-ie beheerscht heeft (oontrolled) is van dîen aard, gelijk zij hier beschreven wordt. De Duitsche naitie heeft de keus dit te veranderen en de pas genoemde woordsn van den président vormen natuurlijk eene voorwaarde die v66r den vrede vervuld moet worden, aïs de vrede door de actie k.(by the action) yan het Duitsche moet komen. De président houdt zich voor verplicht te verklaren, dat de gansche doorvoering vau den oorlog volgens zijne opvatting van de bepaaldheid en het bs-\ vredigend karakter der waarborgen zal af-hangen, welke in deze grondige vraag !-un-nen gegeven worden. Het is, onvermijdelijk dat de tegen Duitschland geassocieerde regeeringen ondubbelzinnig weten waarmee zij onderhandelen. 1 De président zal een bijzonder antwoord aan de keizerlijke en koninklijke Regeering 1 van Oostenrijk-Hongarije zenden. i Ontvangt, Mijnheer, de hernieuwde ver-zckering mijner hoogachting. ROBERT LANSING. De « Belg'sche Kurier» schrijft over de bekend-making van het antwoord van Wilson : pe voorwaarde die Wilson op ons voorstel gesteld hoeft — ontruiming der bezette gebieden — is door ons aangenomen ne worden. Wij mogen ons bij de overweging van dit feit niet door ons gevoel laten lei-den. Het gaat daarbij om de kwestie ■ oorlog of vrede. Wij willen den vrede, een vrede naar Wilsons pTO-gram, dat onder meer de ontruiming behelst. Hetgold te bewijzen dat wij het eerlijk meenen. Zoo moest onze regeering, onze volksvertegenwoordiging in de ontruiming toestemmen. Ook ons leidt daarbij in de eerste plaats, gelijk Wilson, dat over beide oorlogvoerende partijen staande wereldgeweten. Verder is in te zien dat wij ja enkele zulke gebieden oniruimen di» gansch of gedeeltëlijk te behouden, rooit geene van onze regeeringen zinnens was. gelijk zij dat in ondubbelzinnigen vorm verklaard hebben. Wij geven dus niets priis wat ons toebehoort of wat wij ons wilden toeêigenen, maar de toestand die na den vrede volgens onze opvatting bepaald zal komen, zou reeds nu komen, dus vroeger, dan de infester;. — ook in de bezette gebieden zelf — volgens de huidige vol-kenrechtsregelen zouden aannemen. Verklaren wij ons dus in dit punt met Wilsou's pro-gram identiek, dan moeten wij ook anderzijds van Wilson en de vijandelijke koalitie verwachten, dit zij, gelijk wij ook zijn gansch programma erkennen. Daar-op haalt het blad tekstueel punt 8 van Wilson's programma van 8 Januari 1918 aan. Dit punt betreft de kolonién, Hiernaar zou Duitschland zijn koloniaal rijk min-stens in den vroegeren omvang willen herstellen. Dit punt wordt opgegeven als voorbeeld om te toonen hoe de uitvoering van Wilson's wereldvrede-programma door Duitschland opgevat wordt. Met» gelooft verder niet dat Wilson den triomfator zsl willen spelen, opdat hij met zich zelf t'akkoord blijve. Het blad gelooft dat hij zulks ook bij zijne ge-allieerden zal willen inprenten, en haalt iets uit den «Times» anr, die schreef : « De vrede moet zoo recht-^mitig zijn dat hij geene nieuwe oorzaak achterlate voor internationalen twist ». Men mag verwachten dat Wilson deze gezindheid bij zijne geallieerden eischt. Eakel deze alleen tan tôt wapenstilstand voeren en door dezen tôt den vrede die voor beide partijen rechtmatig is. Brosse! als plaats der ViiÉskofiferentia ? De «Leipziger Neueste Nachrichten» meldt : Belgi" sche kringen in Den Haag werken om Brussel in plaais van Den Haag als vredeskonferentiestad te stel-len. Ze vinden zichtbaar bii het Verbond, waar men Brussel weder fracht ter gelding te brengen, steun. BesprÉInpn ta Loski AMSTERDAM, 14 Oct.: Volgens het « Algemeen Handelsblad » verneemt, is het bericht binnengeko-men, dat de onderhandelingen der geallieerden te Londen zullen gehouden worden. Waarschijnlijk zullen de gcdelegeerden zich nog deze week naar Londen begeven. EisetM dar Britsebe Arbslderspartij \ ZURICH, 15 Oktober : De «Zûricher Post» meldt uit Londen, de Britsche arbeidçrspartij deelt aan de Britsche regeering eene beslissin^ mede, in dewelke ze van aile geallieerden gelijktijdig" eischt, dat. wsnneer Duitschland de voorwaarden van Wilson aanneemt, de geallieerden openlijk en gemeenzaam de onderhan-delingen voor eenen algemeenen vrede op -te nemen hebben. Terzelvertijd verlangên ze, dat officieele ver-tegenwoordigers der arbeiders- en sociale organisaties aan de officieele vredeskonferentie hebben deel te nemen.Iq de sinn Oiiitseha rapsrioi Door den bekenden brief van prins Max von Baden, dien hij in Januari van dit jaar aan zijn verwant, den prins Alexander Hohenlohe naar Zwitserland schreef, en die thans tôt de propaganda tegen den nieuwen Duitschen Kanselier in 't buitenland gepubliceerd werd, was eene onklaarheid over de beschouwing van den kanselier ontstaan, die haast tôt eene krisis scheen te leiden. Prins Max had zich in den brief tegen de hem onverstaanbare goede opname zijner bekende rede door de liberale pers uitgesproken en had zich ook tegen de vredesresolutie van den Rijksdag gewend, die hij een afschuwel i]l|kind van den angst en der Berlijn sche bondsdagen noemde, Dezen twistappel wierp de vijandelijke pers tusschen de Duitsche parti jen.\Toch is het den prins gelukt de fraktieleiders in eene verklaring te overtuigen dat zijn stmndpunt, gelijk hij het in zijne eerste Rijksdagsrede tôt uiting komt, eene logische ontwikkeling zijner op-vattingen is; die ook door eenen e'rgerlijken privaai-brief niet volledig gekarateriseerd kunnen zijn. Gelijk wij vernamen, is daarop de kanselierskrisis bijgelegd geworden en kan thans als «fgedsan aanzien worden. De bljeanroapiog van den Rijksdag lersGhoien BERLIJN, 15 Ost. — De président van dea Rijksdag heeft de op 16 October aangekondigde zitting op-geheven en heeft zich de bijeenroeping eener nieuwe zitting voorbehouden. Gearad Haasaeae, staafssakretarls zonder pertefesille BERLIJN, 15 Oct. — De vooruitstrevende Rijks-dtgefgevaardigde Conrad Hausmann-is, naar het «Ber-liner Tageblatt» mededeelt, nu tôt staatssecretaris zonder portefeuille benoemd geworden fn is daarmede lid van dit^ zoogenaatnde enger oorlogskabiaet geworden. ^ j '— ~UI L_j. X . Afîreden m lia! Honparssh kallnat, BUDAPEST, 14 October. — Volgens b'adenmel- j dingen is in de besprÉKing heden de kabinetsleden het verzoek tôt ontslag vafi het kabinet uitgevaardigd en / ondei teekend geworden De ministcrpresider.t VVekerle ' begaf zich in den namiddag naar \\ eenen, om koning 1 Karel het verzoek om ontslag van het kabinet te over- 1 handigen. Naar gemeld woidt, werd de vroegere président van het Huis van Afgevaardigden, Naway, met de kabinetsvorming toevertrouwd. Frankrijk an Flnland GENEVE, 14 Oct. — De « Agence Havas » maakt eene nota openbaar, in dewelke witeengezet wordt, dat Frankrijk tengevolge der geb«3rtenissen in Finland, j vooral wegens de kiezmg v#n prins von Hessen t«t } koning van het land, de deitijds uitgesprokene erken-' ning der onafhankelijk'neïd van Finland terugtrekt en ' de diplomïtische betrekkingen met hem afbreke. De Fransche regeering laat in Helsingfors alleen een agent met konsulaire volmacht tôt handhaving der Fransche belangen en tôt beseberming der Fransche landgenoo-- ten. ' Een Tarkstfea stap tat des Vrede I AMSTERDAM, 14 October. — Vaz Diaz meldt uit ; Washington : Turkije heeft bij middel van den Spaan-schen gezant de Vereenigde-Staten om het ïluiten van den Vrede verzocht. Turkije is bereid, de door Wilson op 8 Januari gestelde.voorwaarden aan te nemen. De Turksche nota werd aan den Spaanschen minister v*n buitenlandsche zaken te Madrid overhandigd. In deze nota worden de oorlogvoerenden verzocht, onderfian-delingen aan te gaan en wordt het iluiten van eeaen algemeenen wapenstilstand asmgèraden. \ GENEVE, 15 Okt. — Havta meldt den teket der . Turksche vredesnota : De Osmaansche regeering verzeekt de r^eerin* der Vereenigde Staten de taak van 't begin t«n vndMon-derhandelingen op zich te nemen en de oorlogToerei>4e l staten van dezen wensch in ketmit t» stellen, met de t uitnoodiging gevolmachtigden voor de opname ni : vredesonderhandelingen te delegeeren. De Turkieâp i 1 regeering neemt als boris dezer anderhandeHnaea het ' door den président der Vereenigde Staten rm&Qtam* ri iqi8 in zijne boodschap van het Koogtet QMO- . stelde progromma, evenrie zijne leter WIJzOTtdeT^fâB zijne rede van 37 September gcfonuulewde wUbIb-gen aan. wapenstilstand zou gextoten worden om aen bet blaêS-1 vergieten een einde te stellen. De acbterlijkhsld van Ylaendana vùàr dan Oorlog V. In ons lYe artàkel beloof&n wij hd een en ander te zeggen over het budget ^«r Waalsche provinede Luik, waar do sociaE»-ten in groot getal medebestereo, Ziehrer nu : Totaal der uifcgaven : Fr. Ï.T77.&lï,8i Aan het budget der pensioe-nen van openbaar ondèr-wijs, voor gewone uitgu-ven, voortvloeiende uit de provinciale veroidenin-gen of aangenomen \w bintenissen, voor niet ver» plichte gewone uitgaven en met verplicht» buiten-gewone uitgaven, werd die som besteed van S 816.651, H-et is t» zeggen, meer 'dan heb eeesSa van heti budget. Onder niet verplicht® uitgavwn van v»r-sçhillenden aard, vinden wij : Lager onderwija: bonwen, meubilei&pear enz. Bewaaïscholen 60.000 Bewaar- en adultenschoîen '» 49.700 Studiebeurzen voor leerlin- gen der Normaalscholan S > 60.000 Normaalscholen voor ondieir-wijzers en onderwijrcT»»-sen van Luik S igiOOO Volksboekerijen * 6.000 Be^alinlg der tusschentÇdig» onderwijzers i 14.000 Verscheddënhedieia 4.000 Middelbare jongensoehwd van Luik » M. 000 MiddelbaaT onderwija voeft meisjes Studiebeurzen voor middel- baar onderwijs (jongwne Si ( meisjes) S 15.000 Vsrscheidenheden ¥ 1B.909 Hooger onderwijs": Land- en hofbouwkundjg ), onderwijs Beroepsonderwjjs : Hoogere spin- en weefschool van Verviers S ÏY.088 Nijverheidsscholen, bijzon-derlijk voor werklieden S S3.600 Leerwerkhuizen,: Huishoudkundige schoten;; , leergangen van handwerk S 100,000 1 Verscheidenheden S» 4.300 Provincial© werktuigkundi-ge scholen, zonder vasteio zetel S 6.000 Voor kunstondarwijs » B4.000 Schoolsoep-, schoolkleeding, Schoolkoloniën » 23.000 ( Als men de armzalige 180 duizend franks-Als men de armzalige 180,OoD fr. van Oost-Vlaanderen vergelijkt met de fabel-achtige sommen door onze vrienden te Luik aan allerlei onderwijs besteed, dan is bet niet, te verwonderen in welken staat van achterlijkheid onze provincie staat op ge-bied van volksontwikkeling en economi-scheh vooruitgang. y Doch nemen wij ten slotte het budget van de waalsche provincie Henegouwen onder oogen en het TOrschil wordt hemel-tergend. , Ziehier : Totaal der uitgaven fr. 8.033.258,11 Voor onderwijs: verpliehte en niet verpliehte uitgaven werd besteed 2.720.000,00 Het is te zeggen EEN DERDE. van het budget, terwijl Oost-Vlaanderen nog geen TWINTIGSTE van zijn budget aan onderwijs besteedde. Henegouwen heeft twee provinciale nor-maalscholen : een te Bergen en één te Char-■ leroi voor onderwijzers en onderwijzeressen, met Frœbelleergangen,waar men ipvoeders en opvoedsters vormt door eener dege-, lijke, algemeene en pedagogische ontwikke-Strong wetenschappelijke methode» ^ 34e ïaaï0 ■■ S'<î. 276 5 cantiemen per nnmmer :25 c. per week (6 nnmmers) Donderdla^ 17 October î 818

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes