Vooruit: socialistisch dagblad

813 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 24 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 24 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w08w951x0k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

32eSaai* — N. 143 Prijs per Maimer : Toor België 3 contiemen, tooi den Vreemde 5 centiemen leiefoon : Rariaotâe 24? ■ Adtoiwastratie 284S a ll Mill» llWI—I ■J1ll«g«B—8MB——IIIHIl||l IIIIMHI IIIW'lfmnmgBBMI Vttoensttaq 24 MEi 18tl 6 «aii'iüiiMiM imm Drakster-Uitgeeïetet Sao: Maatschappij HET LICHT bestuarder » P. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT ABONNEMENTSPRUS BELGIË Drie maanden. . . , , te. &2§ Zes maanden . . , , . fr. 6.50 Een jaar........ fr. tó£0 Men abonneert zich op alle pw^Wreete» DEN VREEMDE Drie maanden tdageiijka verzonden). . . . . . fr. é.ï* onze besehietiingsvliegtuigen talrijke obussen op militaire werken van Thionville, Etain en Spincourt, en op de kampen in de streek van Azannes en Vanvilliers. Bij eenen luchtstrijd van vier onzer vliegtuigen tegen drie Fokkers over het bosch van Bezançe werd een vijandelijk vliegtuig neergeschoten. , Een andere Fokker werd door den aanval van een onzer vliegers gedwongen in de vijandelijke linies te landen. Tweede bericht: Op den linker oever der Maas duurde de slag den ganschen dag door tusschen het bosch Van Avoeourt en de Maas, met verbittering. Langs den stoenweg van Esnes naar Hancoürt gelukte het ons door een van onze troepen gevosrden aanval, Duitsche loopgraven te nemen. Op de westelijke hellingen van Mort Hornme werd een heftige vijandelijke aanval, die door eeae brigade uitgevoerd werd, door onze grehadi$r4Sn tegengehouden. Da vijandelijke kolonnes, die de Stórmgolven volgden werden onder het vuur onzer batterijen genomen en moesten zich terugtrekken. Op den rechter oever der Maas was de artilleriestrijd^ zeer heftig in 't gebied van Douaumort. In den loop van een heftige aanval namen onze troepen de door den vijand zeer sterke verschanste Steinbruche bij Haudromont. Wij namen 80 gevangenen, veroverden vier machiengeweren. Uitzettende bedrijvigheid eter artillerie op do overige_ deelea van het front. Duitsche vliegtuigen voerden sinds gisteren twee bombardementen op en-tegen Duinkerke uit. Heden fcagen den middag wierp een ander vijandelijk luchteskader 100 bommen cp de baanstreek van Duinkerken. De vliegtuigen onzer verbondenen die direkt ter vervolging der vijandelijke vliegtuigen, opgestegen waren, gelukte het twee neer ta schieten in het oogenblik als zij hunne linies bereikten. Weldra na het eerst» bombardement overvloog eene groep Fransche, Engelsche en Belgische vliegtuigen de Duitsche kampplaatsen van Wywege en Ghistel, waarop bommen geworpen werden. Belfort ontving in dem loop van dan dag 60 bommen die door Dufrsehe vliegtuigen needgeworpen waren gew#den. Uit Engelsche broa LONDEN 22 Mei. — Onze vliegtuigen hadden gisteren eenige gunstige geveeh*??.:, EeP ?nzervliegtuigen viel in de vijanaeirjke knies. De artillerie volledligde met veel gevolg hare bedrijvigheid. Een vijandelijke machien landde heden morgen onbeschadigd in onze unies. Leider en waarnemer werden gevangen genomen. De vijand deed gisteren drie kleine aanvallen zuidwestelijk van Wieltje, die allen teruggeslagen werden.Da vijandelijke artillerie was bedrijvig en toonde zich den dag door werkzaam tusschen Virny en Loos. Zij richtte een zeer heftig vuur 's namiddags op ons loopgravenfront zuidelijk van Souchez. Italia IffirljfcHMfirifs oeêi m II Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 22 Mei. - Da nederlaag der Itaiianen langs het zuidtiroliaansch front wordt steeds grooter. De aanval van het Gracer legerkorps tegen de hoogvlakte van Lafraun slaagde allerbest on heel de uitgestrekte lijn. De vijand werd daar tot den laatsten man uit rijne voortreffelijke stellingen geslagen en verdreven. Onze troepen staan vast in het bezit van de heele Cima Mandriole en al de westelijk er aan grenzende dalen of vlakten, tot dicht bij Astach. De koene kamptroepen van Z. 1*. H. veldmaarschalk Karl Frans Jozef hebben zich eveneens vol.strekt meester gemaakt van de heele strategische lijn MonteTormeno-Monte-Majo, waar zij thans op vasten voet staan. Sedert het begin van den goed voorbereidden aanval in deze streek werden 23,883 Italianen gevangen genomen waaronder zich 482 officieren bevinden, terwijl onze buit niet minder dan 172 stuks geschut bevat. Rosslscfe- Poolsebe- Gailciselit i« Uit Oostenrijksehe bron WEENEN, 22 Mei. — Niets nieuws te melden. Uit Eussische bron PETERSBURG, 22 Mei. — Aanvalspogingen der Duitschers in de streek van Illuxt en noordelijk van het Ilsenmeer wezen wij door ons vuur af. Op 't overige front beperkte zieh de vijandelijkheden op artillerie- en geweervuur, bijzonderlrjk levendig waren zij in 't gebied van Dunaburg en verder zuidelijk bij Smorgon en Krewo. In de streek van Dunaburg en verder noordelijk van het Miadjiol-meer schoten de Duitschers met ontplofbare kogels. M @ifie§ op Én BiltoB Uit Oostenrijksehe bron WEENEN, 22 Mei. -™ Niets nieuwe te melden.. BEKENDHIAKINOEM AANHANGSEL I bij de verordening over den goederenlnvoor. Levensmiddelen. — Zout. Saecharine. Dierlijke stoffen, — Huiden, pels werk en pelterliwaren, ruw, toebereid en verwerkt, handschoenen en marokijnwaren, — ruwivoor, Vogelveeren onder elken vorm. Delfstoffen. — Steenen, marmer en albast, ruw en Verwerkt. Cement en gips ruw en verwerkt. Plantaardige stoffen. — Hout beneden 2 cm. dikte tôt het vervaardigen van weeldeartikelcn. Verschillende stoffen.— Vlechten en artikelen voor het vervaardigen, van hoeden. Vlechten en allerlei andere artikelen in stroo, biezen, spartogras, brem, schors, vezels en palmen of in paardshaar. Reukwerk. — Alle reukwerk met en zonder alkoholgehalte, de reukzeepen inbegrepen. Scheikundige voortbrengselen. — Vloeibare koolzuren, Sodakai bonaat, Sodasulfaat, Sodasulfiet, Benzol, Houtgeest. Papier. — Sigaratpapier, Behangpapier. Edelmetalen. — Juwcelen in goud, platina en zilver. Voortbrengselen der goudsmidskunst in goud, platina en zilver. Machtenen, mekanichen, voertuigen en gereedschappen. — Bouwmachienen van allen aard, Machie nen en mekanieken, de onderdeelen inbegrepen, uitgenomen machienen om hout en metaal te bewerken en motoren, Motorwagens, Moterwielen, Wagens en voertuigen van allen aard. Instrumenten en uurwerken. — Muziekinstrumenten, Uurwerken,Horlogekassen, Benoodigdhedeavoor uurwerk abrikatie. Teœtieltoaren. — Alle zijdeweefsels, passementswaren inbegrepen. Linten, tallen, kanten en blonden. Passementwaren, linten, tuilenen kanten in katoen, hennep, vlas en jute, Spelwerkkanten, Ondergoed, Opgemaakte ma niet opgemaakte hoeden en klederen. Allerlei. — i-uciiers, Gloeilampen, Gummihakken, Kramerij- en ijzerkramerij, Meubels, Kunstvoorwerpen, Geëmailleerde gereedschappen en voorwerpen van huisraad in gegoten ijzer, gesmeed ijzer of staal. Ontplofstoffen. In ééne uitvaardigingAanhaBgel IX in te dienen. Aanvraag om INVOERtoelating. (Verordening van 5 Mei 1916; Verordeningsblad blz. 246.) uit : i)Van den aanvrager, a) naam, b) woonplaats, c) straat. — 2) Aard der in te voeren goederen. = 3 ) Hoeveelheid (ton, kgr., m, cbm, hl, lit, stuks). — 4. Voor rekening van... a) naam, b woonplaats en straat, c) staatsburgerschap. — 5) Bestemmingsplaats. —6) Doel en gejruik. — 7) Wijzavan verzending (spoor, schip, wagen, post). — 8. Inkoopprijs, a) gezamenlijk bedrag in frank, b) voor de eenheid, frank. — 9) Wordt betaald, a) in welxe munt : gezamenlijk bedrag, b) hoe, Waar of door welke bank, c) wanneer. Ik bevestig de juistheid der voorstaande verklarfngen. ... denïgiö.Handteekening. Wie onjmtote rerîsIt»î»£ors fioüt sal gestraft worden. VERORDENING betreffenda den uitvoer van goedoren. Artikel i. — Voor den uitvoer van alle goederen uit het gebied van 't 4e leger is eene toelating noodig. Zijn bevoegd tot verleening eener toelating : a) Voor het gebied van 't Mariaekorps de « Intendant ur des Marinekorps » te Brugge, b voor het overige legergebied, de « Etappen-Inspektion der 4e Armee( Wirtschaftsausschuss) » te Gent. Artikel 2. — In de aanvraag tot verkrijging eener uitvoertoelating moet, indien de waarde der uit te voeren goederen het bedrag van 1000 franken te boven gaat, vermeld worden : a) Aard en hoeveelheid der uit te voeren goedereu. b) voor wiens rekening de uitvoer geschieden zal, c; wie de bestemmeling der waren is, H) hoeveel de verkoopprijs bedrargt en op welke wijze de betaling ervan zal geschieden. De aanvrager moet in zijne aanvraag onder handteekening bevestigen, dat de gedane aangiften juist zijn. Voor de aanvragen tot verkrijging eener uitvoertoalating, moeten formulieren volgens het aanhangsel worden gebruikt. De aanvraag moet in ééne uitvaardiging Worden voorgelegd. De toelating geschiedt door het opzetten van den stempel der in artikel i,lid2 genoemde overheden. Zij blijft geldig gedurende 3 v, eken, te rekenen van af den dag der verleening. De geldigheidsduur mag in het toelatingsbewijs verkort of verlengd worden. Voor spoorwegverzendingen is het voldoende, dat de goederen binnen den geldigheidsduur bij het bevoegd spoorwegbeheer ter verzending afgeleverd worden, voorschsepsverzendingen, dat de goederen — en dit moet behoorlijk bewezen worden — binnen den geldigheidsduur op het schip geladen zijn. Voor da verleening der uitvoertoelating moet een vierkante stempel 6 : to cm groot gebruikt worden, waarin zich links de rijksadelaar bevindt met het randschrift : a) « Intendantur des Marinekorps », betrekkelijk b) «Etappen-Inspektion dor 4. Armee (Wirtschaftsausschussj». In den stempel moeten de dagteekening der aflevaring en de handteekening van het bestuur ingevuld worden, hetwelk de toelating verleent. Artikel 3. — Voor den doorvoer van goederen door het gebied van 't 4e lager ir, geen toelating noodig, indien de goederen op grond van eenen doorvoervrachtbrief verzonden worden : a) uit Duitschland; bjuit het gebied van 't General-Gouvernement of uit de Etappenpenen Operatiegebieden in het Westen naar andere gewesten dezer gebieden otnaar Duitschland. Alle andere doorvoer zal als in- en uitvoer worden behandeld. Artikel 4- — Waren, die men in strijd met dit verbod poogt uit te voeren, zullen aas de grens verbeurd verklaard worden. Artikel 5. — Met ten hoogste 3 jaar gevangenis en met ten hoogste 5o,ooo mark geldboete of met één dezer straffen wordt gestraft : aj Wie in de aanvraag tot verkrijging eener uitvoertoelating opzettelijk of uit grove nalatigheid valsche aangiften doet ; b) wie goederen zonder de vercischte toelating uitvoert. De poging is strafbaar. Bevoegd zijn de Duitsche militaire rechtbanken. Artikel 6. — De voorschriften dezer verordening slaan niet : a) Op het meenemen van reisgoed, voor het persoonlijk gebruik van den reiziger bestemd ; b) op monsters zonder waarde, die niet aangeteckend worden; c) op militair- en privaatgoed voor het militair beheer. Artikel 7. — ïïtzt verordening wordt met het anoopen van den dag harer afkondiging van kracht. •■» A. H. Qu„ den 5 Mei «916. Der Oberbefehlshaber, Smog Albreeto von WOrttmbtrg. In ééne uitvaardiging in te dienen. Aanhangsel. Aanvraag om UiTVOERtoelating (Verordening van g Mei 1916; Vercirdeningsblad, blz. 252) Naar: 1) Van den aanvrager, a) naam, b) woonplaats, c) straat. — *2) Aard der uit ie voeren goederen. — "3) Hoeveelheid (ton, kgr., ni., cbm., hl„ lit., stuks). — 4) Voor rekening van : a) naam, b) woonplaats en straat, c) staatsburgerschap. — 5. Bestemd voor : a) naam, b) woonplaats en straat, c) staatsburgerschap. — 6) Doel en gebruik. — 7) Wijze van verzending (spoor,' schip, wagen, post). — 8) Verkoopprijs, a) gezamenlijk bedrag in fr., b) voor de eenheid in fr. — 9) Wordt betaald, a) in welke munt, gezamenlijk bedrag, b) hoe, baar of door welke bank, c) wanneer. Ik bevestig de j uistheid der voorgaande verklaringen. .... den1916.Handteekening. Wie onjuiste verklaringen doet sal gestraft worden. *) Wordt eene uitvoertoelating voor verschillende waren tegelijk gevraagd, zoo moet er eene rekening worden bijgevoegd. IBi«!griHr»rMg^v;,aKacr-,'J3saFsgg«Bmiiii iiwiiiia'MiiBi ims» tentoonstelltof Nilnrütld en Kunst De tentoonstellers mogen van af 25 Mei, dagelijks van 9 tot 12 hunne voorwerpen komen inbrengen (Ie verdiep). Bij elke- zending zal een ontvangstbewijs worden afgeleverd, en moet het plaatsgeld worden voldaan. In Wist-ViaaüÉfie m in Fraéi Uit Duitsche bron Groot Hoofdkwartier, 22 Mei. Westelijk oorlogsterrein. Oostelijk van Nieuwpoort drong eene patroelje onzer marine-infanterie in de Fransche loopgraven, vernielde de verdedigingswerken van den vijand en bracht eenen officier en 32 man gevangen terug. Zuidwestelijk van Givenchy-en-Gohelle werden meerdere linies van de Engelsohe stelling in ongeveer twee kilometers breedte genomen en nachtelijke tegenaanvallen afgewezen, Aan gevangenen, zijn acht officieren, 220 man, aan buit viïr maehiengeweren en drie mijnwerpsrs ingebracht. De vijand leed gansch buitengewoon bloedige verliezen. In de streek van Berry-au-Bac bleef in de vroege morgenuren een Fransche gasaanvalspoging vruchteloos. Links dar Maas bestormden onze troepen de Franscho stellingen op den oosteiijkea uitlooper der hoogte 304 en hielden ze tegen herhaalde vijandelijke aanvallen. Nevens zijn groots bloedige verliepen boette de vijand aan gevangenen 9 officieren en 518 man in en liet 5 machiengeweren in onze handen. De buit uit onzen aanval op de de zuidelijke helling van. Mort Homme is op 13 kanonnen, 21 machiengeweren verhoogd, öók hier en uit de richting van Chattancourt hadden pogingen van den vijand, om het verloren terrein terug te winnen, geen uitslag. Hechts der Maas violen de Franachen meermaals vergeefs onze linies in de streek van den Steinbruch (zuidelijk der hoeve van Haudromont) en op de Vaux-kocp aan. Bij den derden stormloop gelukte het hem echter in den Steinbruch voet te vatten. De nacht door was de wederzijdsche artilleriebedrijvigheid in 't gaasche strijdgebied buitengewoon heftig. Onze vliegeskaders herhaalden gisteren namiddag met waargenomen grooten uitslag hunne aanvallen op de Etappenhaven Duinkerken. Een vijandelijke tweedekker stortte na strijd in zee. Verder vier vliegtuigen werden in luchtstrijd binnen onze linies buiten gevecht gesteld en wel in de streek van Wervic, bij Noyon. bij Haucourt (oostelijk der Maas) en noordoostelijk van ChateauSalins, het laatste door luitenant Wintjens als zijn vierde. Bovendien schoot oberluitenant Bölke zuidelijk van Avoeourt en s?uidelijk van Mort Homme den zeventienden en achttienden vijand neer. De zich onderscheidene vliegerofficier is in erkenning zijner verdienste door den keizer tot hoofdman bevorderd geworden. Oostelijk- en Balkanoorlogsterrein. De toestand is over 't algemeen onveranderd.Opperste Legerbestuur. Uit Fransche bron PABUS, 22 Mei. — Eerste bericht: Op den linker Maasoever zetten de Duitschers tijdens den nacht hunnen aanvallen tegen onze stellingen op dan Mort Homme voort. Oostelijk daarvan werden zij door spervnur, waaraan elke aanvalspoging brak, teruggeworpen. Op de westhellingen van Mort Homme bezette de Duitschers een onzer loopgraven der eerste linie. Oostelijk der Maas zeer levendige artilleriestrijd. In da streek van het fort Vaux, geene infanteriebedrijvigheid. In Lotharingen drongen de Duitschers na heftige beschieting, door eenen overval in een onzer loopgraven westelijk van Chaveilles. Ons artillerierieen maehiengeweervuur dwong den vijand in zijne linies terug te gaan. Hij liet dooden en gewonden op het terrein. Yliegdienst: Een raid van vijandelijke vliegers over de streek van Baccarat, Epinal en Vesoul veroorzaakte. -■fe *» «§$É.J0»8L *? flBjï ¥«Ü Jol*!*». In Klein-Azië Uit Turksche bron KONSTANTINOPEL, 22 Mei. — Officieel bericht van 20 Mei 1916: Langs het heele Irakfront bleef het voort stil. Hoofdman Schütz schoot een vijandelijken tweedekker naar omlaag, die op eene hoogte van vijf honderd meters over een onzer vliegkampen streek. Dit is het vierde vliegtuig dat door den hoofdman werd neergeveld. Langs het front van den Causassus deed rich niets meldenswaardig voor. Ds door ons na den grooten veldslag gemaakte en thans opgeteekende buit bevat ook 4000 geweren en 200.000 patronen, plus tenten en kampmateriaal voor een heel bataillon manschappen. Sil fêsSfsGitJaRd De RijkskanseSse? aan Grey en PoJsicaré BERLIJN, 22 Mei. — Da «Belgische Kurier» schrijft : Vplgens wij vernemen heeft de rijkskanseliar aan don heer Karl von Wiegand, den bekenden vertegenwoordiger van verscheidene Amerikaansche bladen (onder meer van de «JMew-York World» en van de «Washingtonsche Post») een onderhoud toegestaan, waarin hij uitvoerig op de laatste door £!ir Edward Grey aan eenen Amerikaanschen korrespondent gedane uitingen ingaat en ook op de rede van president Poincaré, te Nancy gehouden, aanraakt. Zoover wij over dit onderhoud onderricht zijn, heeft von Bethmann-Mollweg de herhaalde beweringen van Grey geloochend als zou Duitschland als de vredestoorder in Europa te aanzien zijn. De uitlatingen van den Rijkskanseller schijnen in eene opvordering aan de ministers der Ententemachtea, bijzonderlijk aan Sir Edward Grey, die den vredeswensch van Engelan ' zoo nadrukkelijk betoonde, te zeggen van toch liever eindelijk, wanneer werkelijk de vrede gewenacht wordt beschuldigingen ter zijde te laten en met gansch duidelijke verstaanbare vaststellingen vooruit te komen, wat rij van de vredesjsluiting verwachten, die aan dezen Moedigen oorlog op den grondslag van den huldigen oorlogstoestand een einde zon kunnen stellen. Slechts op dezen weg ware het ïnogelij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes