Vooruit: socialistisch dagblad

638423 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 07 Octobre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 08 decembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/np1wd3r64m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Brgaan de?* Befgische ¥/erkliedenparfij\ —» Verschmiende aie dagen. Ds-akater-llltgeeïoH* Sasc Maaîschappij MET UCHÏ bestuurder s P. DE VîSCH. Ledeberg-G«n! . . REDACT3E . . ADM3N5SÏRATIE HGOGPOORT, 29, GENT . ABONNEMENTSPRI^J BELQIE DHe meandco. . . , . fr. 3.23 Zes roasnden • . * , . fr. 6.50 Ëcnjaar. ...... fr. 12.50 Men sbonneert zich op aile pestbureele» DEN VREEMDE, Orte inaanden tdsgeli.'k» ' verzonden). ..... fr. 1.73 Voor de Duitsche Kuktuur lk ben een krijgsttîans stoer en stesk, ik houd van 'i hativetheffend werk. Heera, wat mati is, tvordt gesSaoht, Hoera, wat vrouw is, wordt verkracht En ai wat huis io, vjûvé': val ant! Voor da kultuur van 't Disitsche Iand, Stuurt ai wat jong is naar z'n gï-af, Bi'eekt ai wat oud en rnooi b af« Ontziet geen kerk, geen fceiiig huis, giaat a! waî staat, tôt puin en gruls ; En doet uw wcrk met vaste hand Voor de kuituur van 't Duitsche Iand. Da weezen gaan met badeinap En sohcoien om een hongerhap. Ceen hand, die drank of spiize deelt, Geen hasîd, d:3 weeke wangen straeits Ceen vaderhand, geen moederhand... Voor de kuituur van st Duitsche iand. De grijsaard zlet vcrauft in 't rond, Wi?i hii geen ondsydak mser vend. Het oude hoofd hangt wiiloos neer, Nu heeft hii ook gssn dootlsfesd miser. Kreveeretl kunt ge éok in hat zsnd... tVoor da kuituus* van !t Duitsoha iand. Met meiske hooft geen bruldsgowaad, Ceen witto sSsMsr voor 't gelaat, Ceen bioesems orn het blonde hoofd; De vrijsr is haar weggeroofd... Hun huîsje dat is waggebrand... Voor de kuituur van *t Duftssîio iand. De oude priestsr zit op straat, Ds hamîsn voor ®t verstard gelaat. Hij heeft gesn kerk, gsen aitaar mee Maria Hgt In asoh temeer. De heïlige hostîe is verbrand... Voor de kuituur van 't Duitsche Iand. De boskenschat der oude stad, Dis al den trots van Vîaandren had, Die bren van 't heilig weten was, Ecn hooa van domme, zivarie asoh. De wei".eiîscî%ap moest 66k verbrand Voor de kuiluur van 't Duitsche Iand. De doodan, d;8 man 's avonds vindt, Bcgraaft mon : man naast grijs en kin< Zsj sJuitsn, in den stilisn stend Voor d'souwighcid sen laat verbond... De docacn hcSîbe' ook geen verétand Van da kuituur van st Ouitscha Iand. • Dat is van over lang gekend. Het so-tialisme was eene leermg van geweld. VVilt gij dat nader verklaard ?! Ehwel een socialist was een moorde-«aar, 'n dief, 'n brandstichter, 'n vernie-•ler, en al het schoone dat er daarbij nog behoort S Zoo werd het verteld overal, in ge-iruu^tu, uï Icofliehakeci ep de -markt en cp de foore, Ket werd geîeerd op lagere en hoogere scholen, in katholieke ker-ken, in protestantsche tempels en in joodi-che synagogen. Een socialist was een geweldenaar, en men had wel te praten, goed te rede-ineeren en vol vuur om zulks te weerleg-feen, 't was al boter aan de galg gestre-!ken, al wat men kon bekomen was het nntwoord : a De advokaat is de plichti-gen waard, gij moogt medegaan met ge-iieel de bende. » Zekerlijk. partijgenooten waren die zinnelooze, kwaadaardige verwijten gc-(pleten en verminderd met den tijd. | 't Was omdat een halve etuw socialis-tisclie historié, de getuigenis aflegde |van rustelooze en reusachtige pogingen bm den menschenstrijd tù »'erzachten, jja, uit te roeien, door de belangen oyer-ieen te brengen, in plaats van ze strijdig te laten. j Welnu dat ailes had tôt hiertoe de bc-^grippen over het socialisme geheel zeker 'gewijzigd en verbeterd. Maar wij waren er nog een geheel eind van verwijderd dat kwaad overwonnen en uitgeroeid te hebben. Er was een groot, overhecrschend, ialiesomvatténd feit. noodig, om aan die valsche beschuldiging den genadeslag |toe te brengen. Dit feit is er, 't is de Europeesche , i'oorlog die in gang is. 't \Varen de socialisten nict die Hein stookten, 't waren zij niet die hem wil-cen of wenschten, noch openlijk, noch oiiderdaimsch. Déen zij er aan mede, 't is gedwon-gen, zij nemen eene verdedigçnde hou-ding en geene aanvallende. Welnu tôt op heden is de daad van lich te verdedigen tegen een brutalen, ongewettigden aanval nooit aanzien ge-Worden als eene daad van geweld, maar aïs een gewettigden tegenweer. En hebben onze duitsche partijgenooten eene fout van taktiek begaan, het verleugende Duitschland zal, — wij zijn er zeker van — er de grootste schuld aan hebben. Wij zullen hen hooren, vooraleer |wij hen den steen zullen werpen, $ , Een feit staat vast. De légers die nu tegenover elkander staan, zijn legers ioor de burgergoevernementen ge->ormd, gewild, gewapend, gedrild en in t harnas gejaagd. De jaarlijksche klimmende begrootin-gen, die voortdurend met millioenen en Killiarden klommen, werden gestemd door burgers, op aanvraag der vorsten tn der regeeringen die zij in de parle-înenten steunden en dienden. i socialisme in blok, mag dus in f aU$ verantwoordelijk^ : heid in deze vfirschrikkelijke botsing van zich werpen. Het kapitalisme met al zijne bijhoo-righeden : keizers, koningen en staats-hoofden, zijne parlementen en zijne di-plomaten, zijne kerken en _zijne_ hooge-scholen, zijne banken en zijne justicie, enz., die — en zij geheel alleen — dra-gen de schuld van aîJes, Ehwel is er nu geen geweld gepleegd? Wij vragen het aan u Belgen, van IJeuven, Mechelen, Antwcrpen, Dender-monde, Àalst, Luik, Aerschoot^ enz., en nog enzoovoorts. Wij vragen het u aan y, moeders, taders, broeders, zusters en familieleden die seaert weken een brief, cen gerust-stellende tijding verwacht van uw kind, of broeder en die, gelijk zuster Anna, niets ziet komen? Is er geweld gepleegd ? Wij vragen het ook aan U, geestelijke en wereldlijke zusters en broeders van de hospitalen, sanatoriums, hçelkundigç instituten en ambulanciën ? Wij roepeïî U tôt getuigen, heeren doktoors van aile natiën, die uwe kennis en uwe kunst ten dieaste hebt gesteld van de gekwetsten? Antwoordt gij, die nooit meendet graf-malcer te moeten spelen en nu voor dit treurig werk werdt opgeroepen? Antwoordt gij ook, verkrachte vrou-wen, moeders die uwe kinders ondei uwe oogen, tôt in uwe armgn zaagt dooden? Zegt, is er geweld gepleegd, gij die het verslag hebt gelezen der wreedheden in België gepleegd, verslag opgemaakt niet door de socialisten, maar door offi-cieele personen die geen het minste be-lang hadden om te overdrijven? Wij bedriegen ons niet als wij bewe-ren dat het antwoord op bovenstaande reeks van vragen, eenparig, fconder on-derscheid zal luiden : Ja, daar is gev/eld, wreed, ongewettigd geweld gepleegd, zonder een schijn van reden, 't geweld om 't geweld. 't Geweld onder aile vor-men : naast mannenmoord, kinder- en vrouwenmoord, naast simpelen diefstal, brutale plundering, om te eindigen met brandstichting, gepaard met vrouwen-verkrachtingen en bekroond met zuip-partijen.Oh, de kapitalistische wereld is tôt het hoogste punt geklommen. Deze barbaarsche oorlog toont hem in al zijne schoonheid, in al zijne glorie. Zijne verschillende godsdiensten, het wijdvermaard klodderspaan zijner vader-landsliefde, zijrie kunst en zijne weten-schappen, — hebben die allen zoo juist niet getoond wat zij kunnen, zij hebben wonderwel getoond wat zij niet kimnan beletîen. Het is, Mijnheeren, uwe veroordeeling, zonder beroep, voor het tribunaal der beschaving. En, als 't u blieft, verslecht uwe zaak niet, door de socialisten nog het woord «geweldenaars» naar het hoofd te slingeren. Gij zoudt u bespot-telijk maken en uwe verantwoordelijk-heid weegt alreeds zwaar genoeg, om ze niet te ver_ergeren door ongepaste dwaas-hedqnH. J i Verkteriisg Europeesche Oorlog De strijd rond Antwerpen ! M alffimifliii fsestasd (Oflicieela inecledeeling), Àntwerpen, 5 october, 11 1/2 are. — Eer zeer geweldig gevecht heel't plaats geha«l op heel de fortlijît. De toestaM blijft oareraederd. lr is dinsdag namiddag geene officieele mededeeliag aan de pers gedaan. GEOOTE KA2T0HF1H YEEL0E1H Men telegraleeri uit Oostend» naar d« < ïiiaes » : Eene batterij groote belegeringska.nonnen der Duitschers, is, ten gevolge van het doen overstroomen van het Iand, in de nabijheid yan Waelhem, versswolgen. ONZE SOLBÂTEH YEOHTEH ALS LEEUWEN Antwerpen, 5 october : De < Métropole » deelt het ycplgen.de ciedej Wij zijn nog altijd onder den indruk van den heldhaftigen weerstand van het bel-gische leger, dat heden een ononderbroken stormloop der bandieten van Attila U heeft onderstaan. Met groote moeite kwanien wij langs Bors-beek, iianst, Emblehem, op vijf honderd meters van het fort van Broechem. Wij zijn op de baan van 't fort en bijgevolg onder het vijandelijk vuur. Het is voorwaar daar de plaats niet om reportage te doen. Gaan wij een weinig achteruit. De ballen der artillerie vallen in over-vloed, maar allen v66r het fort, in de gracht, waarvan het water in spiralen om-hoog spat. Gedurende twee uren woonden wij een tweegevecht der artillerie bij ; het was iets indrukwekkends, iets groots. Het fort van Broechem kan men met pioeite onderscheiden, ter oorzake van den mist en den regenachtigen morgend, op eenige honderde meters van ons observatie-punt. Men zou denken dat het verlaten is, indien de machtige stem zijner koepeis niet bevestigde dat het waakt. Bij tusschenpoo-zen spuwen de kanonnen Uunne obussen in de vijandelijke lijn. Het fort houdt goed stand. Te een uur onderzoeken wij het bij middel onzer verre-kijKers. Geen letsel, niets! Wij gaan vervolgens naar Contieh, dat wij zonder ongevallen doortrekken en trek-ken over Waerloos, waar wij hait houden. Hier ook is het gevecht hevig. De ver-sterking door frissche troex en, heeft er bij-gedragen een meer aanvullend uitzicht te geven aan het offensief onzer troepen. Het is 3 ure namiddag. Onze stellingen werden met de grootste hevigheid voet voor voet verdedigd. Niet-tegenstaande een wel gevoed en rap vuur, wijken onze soldaten gsen druim breedj het zyn als rotsen. „ Men gevoelt dat de ^anseeane a^iid hevig is, dat ons leger het gev.oelt en dat het vecht met den wil om te overwinnen, dat duitsch enijn te verpletteren hetwelk de vernietiging en den rouw in ons Iand heeft, gezaaid. Vertrekken wij naar Daf&I : wslfde Ter-woede strijd. Op gansch onze lij»en vinden wij onz8 troepen balm, maar beslist, de ontploffende schrapnels begroetende en lachende met het slecht gericht kanonnvuur der Duitschers.. Een eprmp ¥|n liiifiai Bsfoisi Beroep op de jonge lieden ver-toevende ia de versfcerkte stelling Antwerpen. '« In het belang der nationale Terdedlglng is het volstrekt npodzakelijk dat ons leger yersterkt worde. » In deze omstandigheden doe ik eenen dringenden oproep op de vaderlandsliofde van aile weerbare mannen, van 18 tôt SO ja-ren oud op 31 december 1314, om dienst te nemen in het leger als jçrijwilligeis tôt het einde van den oorlog. » Jongelieden, het Vaderland heeft u noodig!» Beantwoordt dezen oproep. Stelt u niet bloot aan het gevaar dat de overweldiger u dwinge, ter miskenning van Recht en Wet, om dienst te nemen tegen uw Yaderland. » Blijft niet onwerkzaam gedurende lange maanden. » De belanghebbenden, voorzien van een getuigschrift van zedelijkheid en goed ge-drag, mogen zich aangeven in de lueronder vermelde inricht-ingen, waar zij aan een ge-neeskundig on"3erzoek zullen worden on-derworpen.» De mannen dié voor den dienst worden goedgekeurd, zullen zonder uitstel en zonder gevaar gezonden worden naar het niet bezette deel van het Iand om er geoefend te worden. » De jongelieden aan wien het stoffelijk onmogeîijk is voornoemde getuigschriften voor te ïeggen, kunnen aanvaard worden bij mondelingsche verklarîng, die zal worden nagegaan zoodra de gçlegenheid het tpelaat. '» De Hevelhebber der 'ver-sterking van Antwerpen : Déguisé. » DE KOELBEOEDÏGHEID DER AHTWEEPEHAARS Wij lezen in onz§n socialistische konfra-ter «Volksgazet» : De beste stemming heerschte gisteren in onze stad. De hoop te overwinnen is niet alleen weergekeerd, maar velen beginnen reeds als zekerheid aan te geven, dat de Duitschers nooit in Antwerpen zullen komen. Alhoewel er veel reden zijn die ons kunnen geruststellen en die jroede voortee-kens kunnen zijn van een overwinning, kan er van den huidigen toestand alleen gezegd worden dat hij voor ons leger heel goed is. We deden gisteren een toeht door de stad en het is waarlijk hartversterkend met wat koelbloedigheid dg ko.raend.a_ «ebsurtenigsen,^ t afgewacht worden. En toch wordt het ga-! vaar niet ondersohat. De bevolking weet, heel goed, dat, indien de Duitschers er; mochten in gelukken door te breken, hier in Antwerpen wel eenige granaten zouden kun-i nen terecbt komen ; maar zij rekenen op j ons leger en de gordels forten die nog on-.' aangeroerd zijn. Vooral de langzame aanvallende beweging der Duitschers, betee-kent voor onze Sinjoren dat d« vijand het niet goed aandurft en overtuigd moet zijn' dat zijne wandeling naar Antwerpen een onaangenamc verrassing kan worden. Daar-' bij komt nog de st«llige zskerhoid, dat sinda gisteren elken dag nieuwe versterkingen' voor onze troepen aankomen. Daarom stelt: de bevolking het volste vertrouwen in de. verdedigers onzer vesting. Maar als het nu toch moest gebeuren dat de vijand doorbrak, als onze hoop teleurge-1 steld werd en enz# dappere soldaten mœsten wijken voor een overmachtigan vijand, wat dan gedaan, vragen we in vsle volkswijken.,1 En overal is het antwoord. Dan wachten, we nog heel kalra de komeniîe gebeurtenia-sen af. De Luiksnaars h«bb»a dagoa lang in hunne keldsrs g«w>ond; dat kunnen wij' ook Onze onderaardecha vefblijfplaatsen zijn al in orde gobraeht en daar hopea wij te ontsnappen aan de vijandelijke kogels der indringers. Nu wordt een heele lijst voorzorgmaatregelen opgosomd, die reeds genoroen zijn om naar de k&lcfors te rerhui-zen. Beddegoed, eetwaren, lieht, kleedere^ tôt zelfs hamer en breekijzers zijn aaar be-neden gebraoht. om in «.ilerkaast de veilig-ste schuilplaats te kunnen «pzoeken. Een roearendo galidariteit wordt nu toege-i past door de geburen. « Oeda veeten zijn' ■vergeten » en inwonars van bovenverdiepin-; gen hebben gemra.onlijk inferichte kelders» voor de uren de? gevaars- Op versehillendel plaateen vorklarcui ons metissfeea dat zij Antwerpen nooit willen rwlaten, maar...'; dat zij geen seldfl®s k&e'oben. M«n vroeg ons) of wij geon baro»® kood^o doen op het stadsbestuur of go©awillig« teansehen, die! kelders ter nui),;uor besehikkisg zouden etôl-( lej) bij e»n mogci'j^ bc*Hbar<4>!»»ent. Wij vol doen gwurçp aan h»t verzoek dazer, koelbîoechge liaden," trots ailes in da stad zullen blijven en ho5»en wel dat er vele hulpbiedenden Uubd-0 failéars ter beschik-king zullen stell«o. Ak er ooifc hnlp moet, verleend worden, dan is n»t wel in d«ze kritieke dagen; nu moet aile varsohil vanj standen en klassen wijken ©a dopr onder-linge hulpvaardigheil alle#n, is men in staat aile paniaken t® vertaiiden. Dat de rijken, die groote nieuwo huizen bewcnen en sterk gemetselde kelde-rs hebben, da kel-derlooze gezinoan vsrwittt®®» om in geval f .^an nood bij bna- ^ «1%« ^ehtiilplaat3 te konven zo^ken, } < ' Het etaâsbwèa^,^^'fei« huljx zame hand biedeitojÉfo Zija do meast© i6(î"Wteirs: kalm en beraden, dan toch vindt men hier en daar lieden di<* bevangen zijn mai "«S* ^ijalijke onrust, dia in niets gowettigd is. " ; Zoo hoorden we van yrouwen die niet, pieer dy rven te bed gaan en aile nachfcen waken. Wordt er een deur wat hard toege-worpan, ïîan hooron zij een kanonschot; ia er wat gorammel op straat, dan zijn het de mitrailleuzen en als het ongeluk wil dat in den nacht een patrouille der burgerwacht' passeesft, dan ?ya wker de Duits-chara in de! stad. f Wat bekls.ge.Bswaardigie menschen ! Hoe lijden zij aan vervolginysTraanzia ! Zou heit hëlpen aie wij hen zeggrn dat de Duitschers nog vi&r uren van Antwerpen blijven; dat nog drie onzer vestinggerdels onaangetast zija; dat er bestandig v»ret®rking komt bij ons iegar en, ten stotta, wat wij nog niet veronderstellen, dat, moesten de Duitschers er in gelukken in Antwwp«a te komen, de bewoners wel zullen verwittigd worden î Zal, dit hun gernst stellen? Zullen zij opnieuw hunne nachtrust durven nemea? We hopen het en rekenen er zelf op dat overal in onza volksbuurten de kranigste mannen en vrou-wen deze ongelukkigan een riem onder het hart zullen steken. j Buiten deze eenige nitzonderingen blijft, de bevolking een waardige houding a«,nne.? ' men. Gerust kunnen wij zeggea : er komei wat wil, _ voor groote panieken is in Ant- J werpen niet te vïeeaen. in de streek tusschen Dendermonde en Aalst De Duitschers hebben getraoht de spoor-wegbi-ug op het grond^ebied Denderleeuw te doen springen ; zij zijn er niet in gelukt.; Te St-Maria-Lierde werd de overzetbrug gedynamiteerd ; de esentriek»n en spoor-wcgkruisingen «1er statiën Idegem en Ninov# zijn vernield, alsook de tel»^raaf- en tele-foontoestellen in laatstgeooemde plaats. De hall der koopwaren van Ninove i3 totaal geplunderd ; al de balen werden opeage-sneden, de kassen en koffers opengekapt «nj de inhoud medegenomen. De bsandkast d«r statie heeft weerstaan. Bijna aile nachten brengt de buurttrain Brussel-Ninove eenige honderden Duitschers van de hoofdstad ï.an ; dezen trek-ken op nair Aalst ca verder. om hulp t« brengen aan de kolom van ket Duitsche leger, .welke J_e_£erste StMaas* «- . 279 Prils per nummer ; voor België 3 centiemen, vooi den freemde 5 Mntiomca Telsfoon i Sledasti© 247 ■ Adraslsiîstî'afie 284-5 7 Gclobor 1 14

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection