Vooruit: socialistisch dagblad

414 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 03 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 30 mars 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2f7jq0tt2j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

MJI—I I' I MMamJBtasSgBMWrMIIIIM» inimmMMMum» +* Vrlfdap 3 Moi 1918 34egaar -- ft. 119 S centiemen -oer nummer Orgaan der Belgische Werkïiedenpartif* — Verschijnende aï!e dagen. DrvMter-üitgeefster Sant. Maatsch. HET LICHT, Best. : P. Be Visoh, Ledeberg-Gent. — Red.-Adm., Hoogpoort œsmmm JSJLJEIX 19 3 8 tSoo. Eerate V/erelddemonstratie van den Arbeid. 1519. Dood van Leonardo da Vinci. — 1909. Dood van Louis Bar. 1791. Revolutie in Polen. !53t. Luther naar den Warthburg. 1818. Kàrel Marx geboren. — 18=1. Napoleon I gestorven. 1859. Dood vaa Alexander von Humboldt. 1849. Dood van dichter Th. Van Ryswyck. 1873. John Stuart Mill overleden. «877. Congres der Internationale te Geneve, 1003. Dood van Stanley. — 1913. Dood van Hektor Oenii. 1800. Dood van Jan Volders. Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondaa Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Atbanaas Kruisaanroep. Monica Augustus G. lat. poort Stanislaas Desiderus tHatltawl Gordiaan Mamertus Achiiles Servaas Aglaïa Isidoor Honorius Montaan Erik PiakstsrsQ Bcruardus Valens Emilius Didierus Donat örbanis Drievuldigheid Hildeben Germanus Maximyn H. Sacrament Perronella 1904. Dood van Gustave Defhet. 1535. Einde duitsche Boerenkrijg, Th. Münjer ten 1899. Opening der Vredesconferencie in Den H«ag. 1825. Dood van Saint-Simon, fransch utopistiseh socialist. 1800. Stuart Mill, engelsen staathuishoudkundige, geboren. 1639.Campanella, utopistiseh socialist, gestorven. 1813. Rich. Waguer geboren. 1498. Savonarola, italiaansch revolutionnair verbrand. — J912. Dood vaa [Ibsen. 1871. Delescluse sterft op de barricade. 1848. Revolutie te Weenen. — 1912. Dood van Jan Bloekx. 1504. Calvyn gestorven. — 1797. Babeuf gestorven. 1871. Parij zer-Commune vernietigd. 1843. Dichter Emmanuel Hiel £eboren. 1640.Dood van P. P. Rubens, — 1917. Dood van staatsminister SchoMaert 1902. De Zuid-Afrikaantche Republieken bij Engeland ingelijfd Nietttoe Maan 10. — Eerste kwartier 17. — Volle Staan SS. De dagen lengen 1 uur 44 minuten. I I lit let! I I let Lumtnereij l, geboren Verl Alfred VetcoulAdam en Me»'. | peorges Vaccou- ; Mej. Yvotes I Ij williger in het I I; Mej. Georgette I (MM. Theophitaj lerzheim ; Mei. j IVercoutere; M,, lercoutere; Me;.] len De Clercq, I Irlijden van nu» j jtgenoot, vadet, [er, oom en vet- ITERE en overied«n | Be teraardbesteltmeentekerkhof) |g. , I yorden Tnenu»" I rig ts aansebott*! lorstraat. 466. (3J Bekaert «°i lerliideh hunntf J \, schoon****! :rt IELINCK, .■ overleden ໫\ (tenten der Stef I LdbesteUing ""j liAmandsber?'! Hei, om 9 **»| Is, Bijlokeka»1'] Uzocht d»H OS?»!! ■iDKl'llllll'Hli ^ii'iis*!gLiimi BEKENDMAKING j af 1 Mei 191S mogen in den omtrek, voor wel' de Etappen-inspektion bevoegd is, hi beslagnejoen ea «* ^5en«'"de noodige huiszoekingen alleen hrznlke personen gedaan worden, die in bezit eener L;js!iaart na het volgende voorbeeld ïijn, welke op 'wam van dta bezitter uitgevaardigd, van den jtttstempel, bet handteeken van eenen officier en Eeaanmerking betreffende den geldigheidsduur voorin is. Elan de inwoners k het verboden in beslaggenomen lieren aan personen af te leveren die niet van dit i wijs voorzien zijn. |Elk misbruiken dezer kaarten «al streng gestraft •orden. IE. H. O-i den t 1 April 1918. Der Etappeninspekteur, -von SCHICKFUS. General der Infanterie. Voorzijde. [bewuskaart Nr ; -tot . Geldig van, I Bezitter oezes, ; militaire graad of beroep, voor- en bijnaam) I Bestuur« is tot HUISZOEKINGEN en IN BESLAGNEMINGEN gemachtigd. IBijvoegels. . ...■. Plaats en dagtee kening der uit vaardiging Handteeken v, bezitter H Bij burgerlijke ! personen j Stempel portret Handteeken v. een officier (leider of overste v. h. bestuur) K. o. a. ö b. Keerzijde.. 1). De bezitter is VERPLICHT voor elke huiszoeking of in beslagneming dit bewijs ONGEVRA \GD te vertoonen. 2.) Het eventueel verliezen dezer kaart moet aanstonds aan liet bestuur dat ze uitgevaardigd hseir, gemeld worden ; dit zendt de melding door aan de Etappen-Inspektioii. 3,) Na verloop van den geldigheidsduur moet de kaart aan het bestuur dat ze uitgevaardigd heeft, teruggegeven v/orden. De geldigheid van dit bewijs wordt verlengd (Handteeken van eenen officierj ïtot- (Handteeken van eenen officier) Itot- (Handteeken van eeneu officier) ,»Mi"V.lPö8r«i sn fn Frankrijk XJït Bmlsche brcji. Westelijk oorlogsrierreiii : BERLIJN, 30 ApriL — Op bet slagveld I in Vlaanderen ontwikkelden zich op enkele sektoren hevige infanteriegevechten. Ten boorden van Voormezele en Groote Vier! straat namen wij talrijke Engelsche loopI pachten. Bij Loker in de vijandelijke linies binnendringende stormafdeelingen stieten [ op sterke Fransche tegenaanvallen. Gedul rende deze gevechten kon ds vijand zich |in Loker vastzetten. Zijne pogingen om van aaruit op te rukken mislukten. De sterke [artilleriebedrijvigheid van in den dag breM' de zich uit op het gansche gebied van de I Karamel ein hield aan tot de duisternis. Aan de overige fronten bleef de gevechtsbed rijvigheid beperkt op verkenningen en tusschenpoozend oplevend artiileri'eivuur. Macedoniseh front: Tusschen Wardar en Doiranmeer viel na eene arfcillerievoorbereiding van velschillende dagen een vijandelijke opmarsch vóór [onze linies ineen. BERLIJN, 30 April. — Avondberichit : I Fan de ooriogstarreinen niets nieuws,. Westelijk oorlogsterrein : GROOT HOOFDKWARTIER, 1 Mei. — Irt Vlaanderen flakkerde de artilleriekamp )a de frontafdeeiiiigen van Locker en DraI noutear tot groote heftigheid op. Yersch I aangevoerde Fransche strijdkrachten poogIden te vergeefech aanvallend op te rukken I tegen Dranouter. Hare meermaals berI haalde stormloopen vielen lam onder ons puur. Op do slagvelden der Somme, langs de beide oevers van den stroom, doden wij I verscheidene verkenningstochten met goed [gevolg. Aanvallen in de vijandelijke ver'fedigirigalijnen' ten zuidwesten van Noyon lea Oise-Aisne-kanaaJ, in dien omtrek van I Varasnes, brachten ons moer dan 500 gehangaaen in de handen. Elders geen bijzonder nieuws. In het Oosten: Finland: In vertwijfeleöidte gevechten beIproefde de vijand he* herhaaldelijk om onze llijntm ten noordwesten van d© stad TavesI tellus en ia den omtrek van Lathi tie doorpreken. Onder de zwaarste verliezen werd jlti! telkens teruggeslagen. Finlanidsehe troeI Pen hefcben heden d* vestingen Tan de s**d «iborg ingenomen : Oekranië: Ib dea Krim hebben wij zönl^r te moeten vechten Feodosla bezet. De Eerste Generaaüwartienneester, LÜDErTDORFF. GROOT HOOFDEWABTIEB, ï Mei. — pan da oorlogsterreinea tóetg nfeiyw». I^it Fransche bron PARIJS, 29 April (Off.): Tijdens den W* poogd« de vijand aanhoadend onze P*lïmg«n in het bossen raa Hangard aan te pallen. Ona vuur bracht al sijne pogingen l^rtaan. .Groote b9d*rj\dghei$|>Yo©r de beide artille|ï|le6n m sum ViJÏew-pretonneua: tot op de 1^08 en in de streek tusschen Lassigny en ■flocon, i»s ? v^*adelijke handgreep ten noorden I »? Grivesaea behaalde gaen ui*»iag. Onze 9 10 It '3 '4 Î0 \l '9 20 21 22 23 24 25 ao i7 28 29 30 3' Laatste kwartier 3. — afdeelingen drongen in de vijandelijke linies in de streek van Corbeny, tegen Courcy, op den rechter oever van de Maas en in den Opper-Elzas en namen gevangenen. Op het front van het Fosses-bosch tot het Caurieres. bosch 'zeer levendige artilleriebedrijvigheid. Op het overige front rustige nacht. Avondbericht: Wederzijdsche artilleriebedrijvigheid ten Noorden en ten Zuiden van de Avre en in de streek van Piémon*. Een vijandelijke afdeeling welke poogde de Oise ten Oosten van Veresnes over te steken, werd onder ons vuur genomen en verstrooid. In de Vogezïen hebben wij ean handgreep afgeslagen op een onzer kleine posten in den sektor van Linge. Van het overige front niets te melden. Luchtvaart: Twee vijandelijke vliegtoestellen werden door onze vliegers op 27 April neergeschoten. Denzelfden dag heeft ons bommeneskader 6000 kilos bommen geworpen op inrichtingen in de vijandelijke zone. PARIJS, 30 April. — 's Namiddags : Tamelijk levendige aïtilleriestryd noordelijk en zuidelijk van de Avce in den ^csktor van Noyon en op den zuidelijken oever der Oiss. Onze patroeljes waren op dit gansche front zeer werkzaam en hebben ongeveer 15 gevangenen ingebracht. Op den rechter Maasoever en in d'en Opper-Elzas warden vijandelijke afdeelingen door ons vuur verdreven; er bleven gevangenen in onze hand ; de vijand had geen uitslag. Niets te melden van de rest van het front. 's Avonds : In den loop van den dag heftige beschieting in de streek van Hangard. Ia dan sector van Noyon noopte een vijandelijke aanval tot een levendïgien kamp. Onze troepen hebben den vijand uit do voorste linies waarin hij bij den eersten stormloop votejb had gevat, geworpen en hunne linie hersteld. Patroeljebotsingien op den linker Oise-oever. Niets te melden van de reet van het front.. Uit Engelsche bron. LONDEN, 29 April. — (Off.): De vijandelijke aanval van gisteren namiddag in de richting van Loker werd door geweer- en machierigeweervuur afgeslagen. Eene zware beschieting met hevige onitploffingstuigen en gasgrana/ten werd heden vroeg door den vijand op gansch het front van Meteren tot Vormezeele geopend. Infanterie-aanvallen nemen ook deel. De vijandelijke artillerie toonde tijdens den nacht groote bedrijvigheid voor aan de Scarpe tot Lens en tusschen Givenchy en het bosch Dieppe. Door eene welgeslaagde onderneming in den laatsten nacht door ons uitgevoerd,werden de door den vijand in den nacht van 28 April veroverde posten in de nabijheid van Festubert weder door ons genomen en daarbij meer dan 50 gevangenen genomen en 3 machiengeweren buitgemaakt. Bij welgeslaagde aanvallen ten zuiden van Albert en in de nabijlieid van Neuville-Vitasse werden eveneens een aantal gevangenen genomen en vier machiengeweren veroverd, LONDEN, 29 AprH. — Officieel: Na beschieting van groote hevigheid werden de Fransche en Brifcscbe stellingen in hei gebied van Metepen tot aan het meer van Zillebeke heden vroeg door sterk© vijandelijke krachten heftig aangevallen. Verdere aanvallen richtten zich tegen de Belgische stellingen tea Noorden van Ieperen. Een slag van groote heftigheid ontwikkelde zich spoedig over het geheele geallieerde front. De 25°, 49een 21° Britsche divisies sloegen alle vijandelijke pogingen, om in hunne stellingen binnen te dringen, volledig af en hóeldeffl hunne linie ondanks de ononderbroken opelkaar volgjende beslissende aanvallen voor groote sterkte , zonder inboeting. De vijandelijke verliezen waren zeer zwaar. Evenzoo werden de FrauBche stellingen op de hoogte bij Schertenberg en Montrouge hevig aangevallen. De vijand werd afgeslagen. On eenige punten waar het de vijandelijke infanterie gelukte op korten afstand in de Fransche stellingen binnen te dringen, werd ze onmiddellijk door tegenaanvallen van een groot steunpiHW; verdreven, als deze van dewelke ze tijdelijk beaat genomen hadden. Ook aan het Belgische front werden alle aanvallen na harde gevechten, bij dewelke de vijand ernstige verliezen tes^eyöegd . wex

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes