Vooruit: socialistisch dagblad

643696 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Octobre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 01 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2j6833pd2s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

M iaan H. 278 Prijs per oummor : voor BekriS S csntiemen, voor don ?r#emd* 5 crmtiemen Telefoon ? $6»dksc4ie 247 - AMnisipalie 2845 asnsïSaji 8 "©cfoiîeB» 1914 Drokster-U Saœi MBfltschappij H ET LICHT , bestuurdcr » p, DE V1SCH, Lcdeberg-Qcnt . . REDACTIE .. ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Or gaan der Belgisehe Wepkh'edenpang* — Vemehgrseride aie dagen ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Drie masnsSen, » . , , fr. 3.2f Zca maandcs « , . , . fr. (.il Een jaarfr. 12.5( M«o ab»niu u t zicti op aile postbarccltt DEN VREEMDE Drie maandcn IdagelijHa vtnondvc). » .... fa §,& Europeesche Oorlog w 1© strijd rond! Âotwer p@n UE ^lEK VAN DXJFFEL IS BEAND. —, — - —• &Lna._--~~ ' _ / — HIT VOETVOLK AA1T BEST SLA G- TE ST-KATHE L YNE-WA VE E. — HIT FQET VAN KOHIHGSHOYOT TOT ZWIJGEH GEBEAOHT ? — DE DTJÎTSOHEES ZÏEN HUÏJNE POGI1TGEN LAI? G-8 DE H KAlfT DIE NETHE VEE-ÏJBSLB. De reporter un «Volksgazet» heeft voort het bombarde ment gevolgd ea zegt er het volgende over: Op den Vosberg weergekeerd, waar de k&-aonneu in de omgeving nog steeds hun ge-sclrat voortzetten, \ ernemen we van een officier dat de kerk van Duffel van kort na 'den middag erg beschoten wordt en van rond 3 lire in brand staat. De artillerie aan val van den vijand op Dui'fel is verwoed. De afsfcand oie hij aan het doel van rija vuur geeft is nog dezelfde als giateren en langs den weg waar j/# gisteren voorbijtrokken terwijl de pro-jcetielen voor en achfcer ons met tientallen ilogen. moeten we nu terug onder eene \laag schroot onzen weg naar Duffel banen ?oœ het bombardement van dichtbij te zien. Wat orkaan van ka-nongebulder wanneer [we er aan komen ! De kerktoren staat in licht laaie vlam. Men zegt ons dat de genie de kerk af-brandt om ta-ktische redenen. We geiooven er niet-s van. Zouden ze de kerk den vijand als lichtto-Jren a an bieden ora dezen nacht. de directio ïsuzijagsschutte rep&reerea îKoraaan; het Vmbardesrcn der kerk door den vijand laat fe niet den minSten twijfel over. Weldra fcjgt ook uit de smeuleade kerkbeuk een tec glocd en in eukele uiinuten iijkt heei île kerk een vuurpoel. ïerwijl het vuur woedt wordt ook het lorp beschoten ; vele huizen zijn erg toegétabli Maar dit oorlogsgeweld is niets in ver-îgelijking van het gedonder, het geraas, het igebulder dat nu als door een «tir à volonté:» *an ouzen kant op den vijand losstormt. Tussehen de geweldige ontplolfingen door betteren reeds langs Kathelijne-Waver en fflde richting van den Duffelschen stsen-weg jop ïeehelen de mitrailleuzen en de g^we-ten. Gewonden komen uit de loopgraven en Eelden den staf dat onze linetroepen aan tien slag komen met de Duitsehers, maar on-jïe jongens houden zich dapper en worden ferm gesteund door het vuur onzer artillerie aie er veel toe bijdraagt om in de vijande-ïijke rangen verwoesting te stichten. Langs al de verkeerwegen rukt nn voet .Tolk, artillerie en ruiterij op om den vijand te toonen hoe de Belgen degenen ontvaxtgeu ^8 iiunue haarden verwoestea en de voiko-'tenwillen aan banden leggen. Het brandpunt van den strijd is voor het "ogenblik achter Duffel. Voor den Vosberg, we ons bevinden, hoort oien âuidelifk «eo àeyig trefien tussehen infanterie. De mi-jtrailleuzen en geweren knettereu bij laag« poozen ; vau tijd tôt tijd ondersteunen onze veldkanonuen de actie van ons voetvolk. Het verstrekkend zieht dat men van op den Vosberg heeft, laat oas toe te bestadi-gen dat de vijand nog steeds zijn vuur richt, rechts van den steeuweg op Ilumpst en Boom, voor ons op Waelhem en links op Duffel en Kathelijne Waver. Het fort van Waelhem, alhoewel onophou-dend beschoten, is dezen nacht voortgegaan met den vijand te beschieten. Heden voor-middag spuwt het fort nog zijn avare hou-witsers.Onze vestingartilleurs staan daar aoderfc vier dagen en vier naehten in een hel, maar weerstaan met stalen moed de bestorming van dea vijand. De verliezea der bezetting zijn niet groot. Een Belgisehe vlieger is boven de stellin-gen der Duitsehers gevlogen en kon be3ta-tigea dat zij twee zware stukken van de Duitsehers tôt zwijgen hebbea gebracht. Voor Meehelen, zegt hi], liggen duwenden soklaten van het Duitsche leger gesneuveld. Oaze veidartillerie die op heel de vuurlijn hare stukken doet dreunen, zal niet weinig aaa dien uitslag- hebb»û medege«.'«rkt. Commandant xsazy, van het 4e lirde, die we den tweede dag van het bombardement te Waelhem gesneuveld tussehen de puinen vonden, is voorloopig op het kerkhof van Contich begraven. Duffel, Yïijdag namiddag. Heden namiddag hebben de vijandelijke veldstukkea zich langs den kant van Duffel en Waerloos minder laten hooren, maar langs den kant vaa Boom is hun vuur nog hevig. Voorzeker is dat eene taktiek van dea vijand om het Belgisch leger te doen geiooven, dat ze weinig of geen weerstand meer bieden. Onze staf laat zich daaraan niet vangen en laat het Duitsche leger niet los : even onverzwakt als de vorige dagen pak-kea onze kanonnen den vijand aan. Onze batterijen, opgesteld in de omgeving van den Vosberg, sturen hunne houwitsers en schrapnels het meest v66r Meehelen. Wan-neer men in de verte de zware kogels hoort neerbeukea is het moeilijk te weten waar zij vallen. Daarentegen wanne«er met achrapnels wordt geschoten ontploft het projectiel in de lucht geeft een kîeine blik-Bem en terwijl de stukken en de lading van d« bom uiteenspatten blijft een wattig wolfc-je in de luoht drijven. Op de forten van Konings-Hoyckt en ! Waelhem werkt de vijand nog steeds met zijn monsterachtige beiegeringsstukken. De weerstand van het fort Waelhem gaat de verwachting der deskundigen te boven. Na den val der fortan van Luik, Namen en Maubeuge wist onze staf wel dat de tijd der forten, als onaantastbaar verdedigingsmid-del, onder oogpunt van militaire strategie uit is. Uit dien hoofde hebben zij ook niet gere-kend op de blijvende vernielingskrachten onzer forten. Maar gedenkt : JMamea viei in twee dagen. Reeds vier dagen en vier nu/chsen vallen de Duitsehers Antwerpen aan en hun resultaat is : l „ ^ t _. en Waelhem heden middag nog in staat is met beperkte middelen van dichtbij in de Duitsche stellingea de dood te zaaien. Vragen wij du3 niet het onmogelijke ea zien wij koelbloedig de diegea zooals ze nu eenmaal niet anders kunnea. Men hoede zich vooral vôor diegenen die van het ver-nielen van een fort de hoofdzaak makea in een strijd waar de générale staf eene tak-tiek-ea verdedigingsiniddelen heeft aange-wend door de toestaaden vereischt. Met slechts twee onzer forten hebben wij den vijand vier dagen en vier nachtea tijd doen verliezen, hem ontzaglijke verliezen fcooge-bracht, hem ongelooflijk veel munitie dosn verspilleij. En wanaeer men nagaat dat de vestingkanoaniers post innemea en er van de bezetting van Kathelijne-Waver op 350 man bijna 300 ongedeerd waren, terwijl er van de 600 te Waelhem 450 zonder letsel af-gelost werden, alhoewel de po'edermaga-zijnea sprongen, zeggen wij dan gerust dat het resultaat van dea vijand niet in verhott-ding is met de tonnan g^uds die hij aan de bclegering van twee forten heeft v®rloren en de ontzaglijke verliezsn aan mamien aie on?:e forten hen hebben toegebracht. Dat wet^n zij die met de wapons omgaan en daarom gaan onze soldaten met voile vertrouwen ia het verloop vaa den strijd te velde. Evenmin is de positie onzer infanterie in de loopgraven kinderspel en toch ver-zamelen onze carabiniers, linie-soldaten en jagors al hunnen moed om in de loopgravea do vijandelijke houwitsers en schrapnels t© weerstaan. De Kathelijne-Waver, waar sedert gîster arond e"-n treffen te'-'-hen bei Duitsche ea het Lelgisch» voet-voik, gèsUund door zwaar gesehut plaats had, lagen linietroe-pea ea carabiniers sedert drie dagen in de ioujL>feiaveii. De verduivelde ballon-captif der Duitsehers gaf dea vijand hunne stel-lingen aan. Dag en nacht werden zij beschoten door het zwaar gesehut, zonder een schot te kunnen lossen. Onze lezera zullen begrijpen dat in die omstandigheden ook ons leger geledea heeft en het ons in-nig leed doet dat er zooveel edelmoedig bloed vergoten wordt, terwijl de dood ver-driet ea ellende brengt aan al degenea die de g«troffenen dierbaar waren. A Ah, wat moed is er noodig om al die rampen met vastberadenheid te door-staan ! En toch moet men zijn hart tôt zwijgen breagea en alleen met koelen bloeda al ggven wat we aaa dapperheid hebbea om oaze onafhankelijkheid te verdedigen. Duffel, Vrijdag, 6 unr, Na het verwoed nachtelijk gevecht te Kathelijne-Waver zijn de Duitsehers er niet in geslaagd de Belgen te doen wijkea. Onze dapperen bleven ia hunne loopgraven hunae mitraille en kogels in den vijand zaaien : slechts heden avond keerden ze naar Duffel terug en deden er met oorver-doovend giedruisch achter hunnen rug de Nethebrug springen. De Duitsehers zijn te Kathelijne-Waver. Hun doed wa3 het fort in te nemen : f L_ • - Wat het lot vaa het fort van Waelher op dit oogenblik is wetea we aog niet. Wi kennea den commandant: hij heeft gene raal Scheers in oas bijzijn gezegd, dat h: zou stand houden tôt dea laatsten man e: tôt den laatsten voetv Ook dit kunnen d Belgen in de lucht doen springen, maa de Duitsehers het innomen — zooals vol gons zekere alarmisten reeds van den eer sten dag gedane zaak was — dàt- nooit. Een naehtelijke aanval der Duitscher tegen Duffel i3 mogelijk. Onze soldaten die Duffel verdedigen, hebben bevel gekre gen stand te houden tôt het uiterste. Waerloos, Zaterdag voormiddag Onze bedoeling was vandaag na te gaai of de verdediging van oas leger langs Du£ fel de Duitsehers ia bedwang houdt. Moei lijkheden met de schildwachten hebben on dit belet. Daarom besloten we terug langs Waer loos te rijden om een kijkje te nemen Jang den rechterkant van het operatie-veld. Onze artillerie richt een geweldig vuu: op Kathelijne Waver waar de Duitscher het warm moeten hebben. D« Duitechi artillerie beantwoordt slechts heel zeldei ons geschut nu en dan ploffen nog eenig< houwitsers in de laagten, waar ze niets an ders meer kunnen doen dan groote puttei makea en èenige huizea beschadigen. Gisterea avoad was do positie in het fori van Waelhem onhoudbaar geworden. 'i Namiddags heeft het grootste gedeelte dei bezetting het gebombardeerd fort verlaten het overige hield stand met den commandant tôt het ïaatste oogenblik en liet a wat van de versterkte plaats overbleef ir de lucht springen. Reeds vier dagen beschoten de Duitscher) de brug van Waelhem over de Nethe. Zi, hebben de eer niet gehad deze te kunner vermetigen. Heden morgend heeft eer froep mannen van de genie de zending vol-racht de brug te doeq springen. Op den rechtervleugel knetteren nn er dan de mitrailleuzen ; grooter treffen heefi plaats langs den kant van Ste Kathelijne-Waver.Van op den Vosberg kon men bij heldei weder beinerken dat de Duitsehers niel alleen de kerk van Duffel hobbsn in brand geschoten, maar nog drie andere kerkto-rens hebben afgeschoten, waarbij die van Waver Ste Marie. Op het oogenblik dat we onze briefwisse-ling op sturen wordt gemeld dat de Duitsehers in de richting van Waelhem vooruit-komen. Versche troepen trekken hen te ge-moet.Hopen wij dat er genoeg troepen- zullen samengetrokken worden op de punten waar de kleine legermachten komen afge-zakt om te doen geiooven dat ze talrijk zija. _ Wanneer onze jongens de Duitsche taktiek doorzien moeten zij den vijand kunnen zeggen : « Tôt daar en niet verder. » * * HETFOETYAN # KOHINGSHOYCKT In den nacht van donderdag op vrijdag, gebruik makende van de duisternis, waag-den de Duitsehers zich tôt op 100 meters vaa de moaden onzer kanonaen. Op dit oogenblik gaven deze allea te gelijk vuur. Onze ballen maaiden letterlijk al deze stoutmoedigen weg, waarvan niet één naar zijn kantonnement kon terugkeeren. Er waren honderden dooden. „ . i Het is maar vrijdag nami&Mtg, omtrent 1 uur, dat het fort van Koniagshoyckt het' ) vuur moest staken, daar de groote duitschs mortieren den koepel vernield hadden.Van; a het fort blijft niets meer over dan de pui«j j nen, die door den vijand niet kunaen her^ steld worden. j De troepen hebben zich gelukkiglijk al-1 i vecht-ende kunnen achteruit trekken, om s op een ander punt den vijand het hoofd tç r kunnen bieden, Het vuur onzer artillerie, zegt de « Presse », waaraan wij dit bericht ontieeaen, richtte eene verschrikkelijke verwoesting e aan onder het duitsche voetvolk, dat een > weinig zijnen gang scheen te vertragen. Onze troepen hebben de bru-ggen over de Kleine Nethe ea het kanaal doen springen, van waar de vijand Brockhem bombardeerfc.. i Ziehier een artikel van de « Matin » orer s het fort van Koningshoycht : t Vrijdag, te 4/are, zweeg het fort al meS i eens. i » Was het het eindeî Had een obus de . machienea vernietigd 1 } » De Duitsehers meeaden het en zondenj ) drie bataljons der infaaterie op verkenning s tôt op 400 meters van het fort. Daar once t soldaten hen lieten naderen zonder vuur te geven, keerden de Duitsehers terug om t hunne mannen te verwittigen. Weldra kwam de vijand talrijk terug : er waren i ten rainste twee volledige regimenten ; lij i waren met moeite op afstand gekomen ol al de vuurmonden, die onaangeroerd waren ; gebleven, vuurden terzelfdertijd. Het waï in de vijandelijke legers eene war© slachv" ting. De Duitsehers lieten honderden doo*> i den en gekwetsten op het veld., j i Men ziet dat het bericht van den « Matin k; i in tegenstrijd is met dat van de «Presse», i Wellicht hebben de rédacteurs van dit blacf het bombardement bijgewooad... in hun bureel. £ * « EOND LIEE ; Panlek te Antwerpen.— Betere berichten Het «Handelsblad» vaa zoadag schrijftl Ten gevolge van verscheidene omstandig, heden, en namelijk door hunne zware artillerie, gelukte de vijand erin zekere forten te beschadigen, niet zonder duizenden mannen verloren te hebben ; hij had alzo« een geweldigen vooruitgang genomen, bij-zoaderlijk laags den kant vaa Lier. Bange geruchten liepen te Antwerpen rond, en die, in het eerste moeilijk warea om kontroleeren. Men vertelde dat d« vijand de Nethe had overschreden en hi| Lier en Waerloos zou bereikt hebben. Er was eene poos van paniek die tôt in den middag duurde. Dan, in den nanoen, keer-de het vertrouwen terug. De stad was als bezaaid met karren bêla* dea met reiskoffers ea valiezen. De baaken werden stormenderhand genomea en ieder< een wilde zijn spaargeld terugnemen. Bijzondere huizen en magazijnen ware* seffens gesloten; duizenden Antwerœnaarl richtten zich naar Holland. Men zegde dat het gouvernement Antwer< pen zou verlaten voor Oostende. Ailes veranderde bij den middag. Me^ vernam dat het miaisterie te Aatwerpeu bleef, alsook de vreemde gezanten. In dea Ile wreeMen der Duitschs sols.en en officient! in Isigii I(Vijfdo ¥®i«sSagfj) Antwerpen, 25 Sept. 1814. Aan M. Poullet, minister van wetea schappen en kunsten, minister rai juctice ad intérim. Mxjnheer de Minister, Het Belgisehe leger, het verschanct kamj ■ aa Antwerpen verlatende, heeft gedurea 5e .os dagen van 10 tôt 14 September, d< jJ:-ntsche troepen die het roor cich yondt "jug gedreven. Meehelen, Aarsohot en Diest beiettead s ûet vooruit gerukt tôt aan de poorter !aû Thienen en Leuvea, terwijl het teveni '-en vijand achter uit dreef tôt Werehte] «o VUvoordo. pa krijgsoperatiën hebben talrijk# ge Ulgen van de overweldigde streken toege zich naar Antwerpen te begerea. V au den anderen kant heeft een der se 'ttanssen. M. Orts, van zoodra de Duit troepen uitgedrevea waren, de ver L °estingen kunnen bestatigen, aangerich B.e s'ad Aarsohot. Het verslag daaroverii t ïe8©zonden den 17 September. iLj 2a' o gowezen hebben M. de minla iL'0? buitensporigheden, bedreve# doo! j D^twhe Pm® den zijn gebeurd tijdens heel dea duur van de bezetting. Zij werden gepleegd, zoo wel door de reguliere troepen als door den Landsturm, die rond het einde van Augus-tus het actieve leger kwam vervangen. De moorden, plunderingen, verkrachtin-gen, aaaslagen tegen personen en eigen-domxnen hielden slechts op, toen de Belgen t Aarschot binnen kwamen. Er ia nog meer : de Landsturm eerbie-i digde selfs in de kerkea en godsdieastigo gestichten de Tabernakelen niet, welke.tot dan too ongeschonden waren gebleven aïs bij voorbeeld in het Sint-Jozefs-collegie ea in de kapel van het gesticht der Piepussen. i Een Belgisehe soldaat, beroepsvrijwilli-• ger van het 0e linie, heeft ons de ergerlijke behandeling aaagetoond. welke talrijke Belgisehe krijgsgevangenen en (?ekwetsten te Aarschot werd aangedaan. Aan den linkerarm gekwetst, wai hij op 18 Augustus gevangen genomen door de Duitsehers. Hij werd met 27 andere gevan-gene geleid naar den steenweg, die langs » den Demer loopt. i Daar warea twee compagaies Duitsehers. Aile gevaagenea werdea voor hen uitgejaagd en doodgeschoten. Degenen, die, om aan de •choteo te ontenappen, in den Demer spron-■ v*t»r d oodawohotett. De getuige Het zich, bij de eerste losbran ding op den grond vallen en hield zich dood Een Duitsche soldaat naderde hem en, zien de dat hij nog leefde, wilde hij hem met ee: schot afmaken. Een officier kwam bij, zeg gende dat hij geen ko gel waard was, ei wierp hem in de rivier. De getuige kon zich aan eenen strui vasthouden, met de voeten rustead o eenen steen van den bodem. Hij bracht de: nacht in het water door alleen met he hoofd boven. Daags nadien kwam hij uit d rivier, ging door de hoven in een verlate: huis, deed er burgerskleederen aan en, zic! voegende bij vluchtende inwoaers, gelukt hij er in, zich te redden. Van de 28 krijgsgevangenen kon slecht hij en nog een andere ontsnappen. Hij i thans in behandeling in eene ambulans va; Antwerpea. Gij kent, M. de minister, het voorwend sel, door de Duitsehers aangehaald, or hunne aanslagen te vefrechtvaardigen. Zi willen er weerwraak in zien, om dea moori te wreken, die op een hunner generaal zou gepleegd zijn, door den zoon van de; burgemeester. Ons verslag van 28 Augustus heeft de on waarschijnlijkheid van dit verhaal aange toood. De overeenïomends verhalen van d door ons ondervraagde inwoners van Aer schot bewijzen dat het schot, welke cTezei opperofficier trof, gelost werd door d Duitsche troepen, die de stad doorkruis ten. k Wij denken, over dit ;)Uat eenen Èrief t' moeten meedeelen, i^'èlke wij juist hedei ontvangen, en in t^elken Mev. Tielemans weduwe van den ongelukkigen burgemeea-ter, thans buiten 't land in veiligheid, de zaken voorstelt zooals zij gebeurd zijn : î « De zakea zijn voorgevallen als volgt i * Rond vier ure namiddag deelde mijn maa cigaren uit aan de schildwachten, die x op post stonden aan de poort. Ik vergezel-p de hem. Ziende dat de generaal en zijn i aide-de-camp ons van af het balkon gade-t sloegen, raadde ik hem aan, binnen te 9 gaan. i » Op dien stond een blik werpende naar i de Groote Markt, waar meer dan twee dui-3 zend Duitsehers gekampeerd waren, ont-waarde ik duidelijk twee rookkolommen, s gevolgd van eene reeks geweerschoten. De s Duitsehers schoten naar de huizen, vielen i de huizen binnen. » Mijn man, mijne kinder.e^i en de dieast-boden, hadden nauwelijks den tijd om den i trap af te snellen, die naar den kelder j leidt. De Duitsehers schoten zelfs in de ï voorportalen der huizen. 9 » Na eenige oogenblikken naamloozen i angst kwam een der aide-de-camp naar be-neden, zeggende : > De generaal is dood; waar is de burgemeester?» Mijn man zegd6 dat zal erg voor mij i xijn » Toen de aide-de-camp vooruit kwam, i zegde ik hem : gij kunt bestatigen, mijn-5 heer, dat mijn man niet geschoten heeft. — Dat is 't zelfde, antwoordde hijj hij is ver antw oo rdelijk. 3 » Mijn man werd weggeleid. Mijn zoon, t die bij mij was, leidde ons ia een anderen , kelder. J «=■ II. » Dezelfde aide-de-camp is mij hem toei< komen ontrukken, hem met stampen voort% drijvende. Het arme kind kon nauwelijkl gaan. ». Des morgens de stad binnen komende, hadden de Duitsehers in de vensters dei huizen geschoten ; een Logel was in de ka-mer gedrongen waar mijn zoon zich bevond en had hem zelf, terug botsend, aan de braai gekwetst. » Na het vertrek van mijnen man en mij-nen zoon werd ik heel het huis rond geleid door de Duitsehers, die aanhoudend den revolver naar mijn hoofd gericht hielden, Ik moest hunnen dooden generaal zien. » Toen heeft men mij en mijne dochtei het huis uit geworpen, zonder paletot, zonder iets aan. Men rangschikt-e ons op de Groote Markt; omringd van een cordon soldaten moesten wij het afbranden vanî onze dierbare stad zien. ( » Het was daar, bij den glocd van den' brand, dat ik voor de Ïaatste maal, rond 1 ure des nachts, den vader en den zoon, j aan elkaar gebonden, mocht aanschouwen„, Gevolgd van mijnen schoonbroeder, gingen zij ter strafplaats. » Die slechterikken hebben mij ailes ont-nomen wat ik liefhad ; en nu wilden zij nog de eer van eenen naam ontrukken, dien ik fier ben te draeren. j > Neen, mijnheer de minister, Se kan die leugen niet laten doorgaan. Op mijne eer verzeker ik u dat wij geen wapen bezaten. » Mijn hoofd is op prijs gesteld ; ik heb van dorp tôt dorp moeten vluchten. » Was het niet om een getuige te doaK verdwijnen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection