Vooruit: socialistisch dagblad

387 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 10 Septembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 20 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p843r0r36v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

In WMHiânÉrin en in FraÉîljk Uit Duitsche bron. Wesîclijk gevcehtstcrrein. BERLiJN, 8 September (Off.). — Front ge veldm. krounprins Rupp. van Beieren. — Sterke aovci aeperkte de gevechtswerk-zaainheid in het Noordelijk deel van het 'front in Vlaanderen. Van het Houthulster-Ibosch tôt aan het kanaal Komen-Ieperen steeg het vuur tusschenbeide tôt groote hevigheid. Meermaal vieien de Engelschen in verkenningen aan; zij zijn overal afge-weerd geworden. Front van den Duitschen Kroonprins. _ De geschutslag véôr Verdun duurde , giste-rcn voort. Op den Oosteroever van d© JMaas groeide ds geschutwerking vaak tôt trommelvuur aan. Kort' voor het invallen der duisternis kwam een Fransche aanval tusschen Samogneux en den weg Reau-moi:t-Vacherauville (3 1/2 km.) los. Da-nk zij net taaie uithouden en de aan vais-kraoht van ons voetvoik en het afweervuur va<n het geschut bleef den vijand succès ontzegd. Ziin stormgolven, die door dicbte j sterke reservén werden gevolgd, werden aîgeweerd. Waar zij binnendrongen, wierpen onze vechttro^pen zich h un tegemoet en drongan ze achteruit. Eenige Fransche i:ompagnieën zijn uiteengerukt geworden. jôok voor t overige zijn de vijandelijke j¥orliezen zwaar. Tijdens den naeht bleef i'let vuur ongewijzigd krachfvg en zwol jhedenochtend van Beaumont tôt Bezon-vaux opnieuw tct bet hevigste trommelvuur aan. Sedert 6 uur voormiddags zijn daar nieuwe voetvolkgevechten aan gang. Rassisch en Ilocrneonscli gevcchtstcrrein. Front gen. veldm. prins Leopold van lieieren. — Tusschen de Baltische Zee en de Duna is onze ruiterij bewesten Wenden, bij Bending, Nitau en Neu-Heidenhof in gevechtskontakt met den vijand, die in deze linie ijverig verschansingen op-werpt. Vooruitgeschoven Russische afdeelingen werden op mserdere punten in gtrijd terug-gedrongen. Aan de Duna heeft de vijand jzijn stellingen bewesten Kokenhusen ont-' ruimd. Het aantal van de op het slagveld van Riga buitgemaakte kanonnen is op 316 ge-stegen.Front gen. overste aartshertog Jozef. — Tusschen Proeth en Moldawa, evenals aan de baan Gyimes-Oitoz, levendige gevechts-werkzaacîheid.Halkanfront. Ten Vv'esten van het Prespa-meer weer-den Osmaansche troepen in kortgeleden gewonnen stellingen Russische aa-nvallen1 |af. J GROOT HOOFDKWARTIER. — Avond-i .\se?ielU van 8 September. O(ffcieel) : In . iaanderen afwisselond sterk vuur. Aan f îhet Noord-Oostfront van Verdun is de .Fransche aanval aan het Fooseswoud eu jten Noord-Westen van Bezonvaux mislukt. IAdji het Chaumawoud, waar de vijand ter-rein gewonnen heeft, wordt nog gestreden. In het Oosten niets wezenlijks. lUit Franscise bron. . PARIJ8, 7 Sept. Officieel: Aan het fro«nt ran de Aisne hebben de Franschen een jbverval der Duitschers op Aillés terug-geslagen.De geschutslag was 's nachts nog al hef-tig in de streek van Souain en op beide oevers van de M'aas. Drie vij&pdiolijke vliegtuigen zijn 5 en 6 September bverdag in luchtgeveohten ge-frcld. Twaalf moesten ontredderd landen. in den nacht, die aan den 6 voorajfging, hebben Fransche-luchtsmaldeelen 1100 kg. projektielen op .net station Diedenhofen en 1400 kgr. op dat van Woippy geworpen. Avondbericht. — Geene in fauter i eg e vec'n -'ton in den dag. De wederzijdsche artillerieën toondon zich op verscheidene punten van het iront werkzaam ; bijzonderlijk bij Vauxail-lon, in Champagne, in de streek va-n 't berg-land en op beide Maasoevers, Fit Engeîsche bron. LONDEN, 7 September (Officieel) : Van-nacht heeft eene afdeeling onzer troepen een vijandelijken post bewesten Quéant stor-menderhand vermeesterd en een maehinege-'weer genomen. Bij Lens en ten Noordoosten ^an Armentières werden vijandelijke over-vallen voorspoedig afgeslagen. Benoorden I ■Freezenberg deed de vijand 'a avonds kra^se ] tegenaanvalien tegen de stsllingen, door ois in de gisteren gemelcle plaatselijke aany.i' î len genomen. Ze dwongen onze afdeeling naar hun eigen linie terug te gaan. Het vijandelijk geschut was 's nachts in de buurt van den weg Ieperen-Meenen en van Lens krachtig. LONDEîT, 7 Sept. — Op 5 September was de'bedrijvigheid in de lucht weer sterk. De vijand ond-erbrak de bedrijvigheid .'onzer artillerie vliegers herhaaldelijk en viel onze vliegtuigen aan die verre bom-menvluchten ondernamen. Eenig bommen v/erden 's nachts door vijandelijke vlieg-tuigen aclïter onze linies geworpen ; geringe schade is aangericht. 's Daags wierpen onze vliegtuigen bommen op een groot aantal doelen. 's Nachts werden "door vliegtuigen bommen op vliegplaa.tisen bij Kortrijk, op eene vliegplaats oostelijk van 'Sijssel en op andere doelen geworpen. Bij jde gevechten van gisteren werden vijf 'vijandeijke vliegers neergehaald, vijf andere beschadigd en gedwongen te landen, drie der onzen worden vermist. Hef-tig© regen viel tijdens den nacht en nog ;neden namiddag. Als uitslag eener guns-tige kleine onderneming werd _ heden m aile vroegte onze postenlinie zuidwestelijk van Lens vooruitgeschoven. In den laten voormiddag ondernam de vijand eenen tegenaanval op onze nieuwe . ^ Orga-an der Bel^lsche W&rkltsdeHpat-rtj. — Verschij®6iicÎ6 a i© dagen. -■ l .-l i .-i.i ri-i i-.ni n , ■ _ . . -, .... . . - i - - - r |. ■ 1- ■ H. -i- ■ Drukster THtgeefster Sam Maatsch H El LiCHT Best P Ds Visch, Ledeberg- Gent — Red. A dm li^gpoort '29, Gent vsurmbmmmbqbs&amiuwxkaw3nêamsamam*êbakmks>^m:rj&a;--mksiœz%xi bbssxssbk. mrjaaxmmiabtaf) rsrsr.r* jwwEaK.«r». ctoe3k m ' Q verliezen zijn betrekkelijk en wij namen eenige gevangenen. De vijand poogde tweemaal eenen over-val te doen op onze loopgraven, doch werd e direkt met de bajonet teruggeworpen. Een © onzer mannen wordt vermist. Heden voor-it middag ondernamen wij plaatselijke aanval-n len tegen sterke punten der vijandelijke il linie noordelijk van 'Frezenberg. Eenige vooruitgang werd na een scherp gevecht k bereikt, in weikor verloop een vijandelijke tegenaanval 's middags met erge verliezen r voor den vijand verstrooid werd. Wij na 3 men 28 gevangenen. Armentières wordt e door den vijand dagelijks heftig beschoten. î " LOKDEN, 8 September. — Duitsche aan-vallen bij Lens en Armentières -erden afge-e wezen. Duitsche tegenaanvalien tegen ons gisteren noordelijk va-n Frezenberg gewon-I nen stellingen dwongen onze afdeelingen onze linie achterwaarts te verleggen. $ # ^ 9 Os wrtti i!issc!ief) iîalis îb Siisf^rimeapriii a Uit Oostsmljksche bron. ^ V^EENEN, 8 September (Officieel) : De j -^« vg San Gabriele lag onder zwaar ge-sehutvuur. Een westelijke aanval der Ita^ L" lianegi werd afgeslagen. Bij Bezzecca in Zuid-Tirol bemachtigden onze troepen een j vijandelijk steunpunt door verrasing. Er _ werden gevangenn ingebraoht en machien-geweren buit gemaakt. Aan het oostfront 1 geene bijzondere gebeurtenissen. - Uit Italiaansche bron. . 1 ROME, 7 September. — Officieel : Ten noordoosten van Gôrz lijdt de vijand sind3 eenige dagen ontzettende verliezen. Hij verzet zich wanhopig tegen den door ons uitgeoefenden druk, dite geen kamp geeft. Gisteren namen wij dnie officieren en 201 , minderen gevangenen. Op den Karst zijn op de grimmige gevechten der afgeloopen dagen gedeeltelijke verrichtingen gevolgd ter afronding van d© stellingen alsmede vinnige bombardemesn-( ten. 5 Onder vijandelijke batterijen in d® bos-j schen van Panovizza en Ternova en in het gebied achter de linies op den Karst heb-ben vliegers va.n ons herhaaldelijk veruifi-ling en ontreddering teweeg gebracht. ! !» if as lu Klein-Ame j Uit Turksche bron. ÉONSTANTÏNOPEL, 6 September (Officieel) : Aan het Kaukasische fTont is een aanval van verschillende Russische verken-ningselementen door ons vuur afgeslagen. In den nacht van 3 op 4 September hebben onze watervliegtuigen bommen geworpen op het vliegkamp van den vijand op Imbros. Qndanks het hevige artiilerievuur, dat er op hen gericht werd, zijn al onze vliegtuigen onbeschadigd teruggekeerd. Aan het front in Palestina heeft de vijandelijke artillerie in den avond van 4 dezer den rechtervleugel en het centrum van ons front beschoten. In den nacht van 5 dezer hebben onze verkenningspatroeljes het ver-schansingswerk van den vijand belemmerd. De omstreken van Bir-es-Saba zijn tôt op grooten afstand van vijandelijke kavalerie bevrijd. KONSTANTINOPEL, 8 September. — Aan het Sinaïfront mislukten vijandelijke patroeljebotsingen tegen onze stelling oostelijk van de Gazagroep. Bij den vijand leven-dige schs nsarbeid. El d ers'niets .wezenlijks. ^ >îs Sf. OP ZEE De vêrschsrpîe duikbooîeoHoo Uît Duitsche bron» BERLIJN, 8 September. (Officieel) : Een onzer U-booten, komma<ndant kapitein-lui-ton an t Meuse, heeft 19 schepen met 53.500 br. r. t., waaronder zes bewapende zeil-schepen getorpedeerd. Onder de getorpe-deerde lading bevouden zich 18.650 ton ko-len, 15.000 ton levensmiddelen. 11.890 ton ijzererts, 2500 ton hout, 208 ton uittreksel uit gekleurd hout, 1400 ton zwavel, 3000 ton prikkeldraad, 13 lokomotieven en de paketpost voor het kanadeesche hoofd-kwartier in Frankrijk. Zes kanonnen werden buit gemaakt. Chef van (Jeu AdmiraaJstaf der Marine. BERLIJN, 8 September. — In 't sperge-bied om En gel and werden door onze U-booten opnieuw 23.000 brutoton getorpe-teerd. Onder de getorpedeerde schepen berner «Rosario» met 3500 ton erts naar Glas-vonden zich de Engeîsche gewjjpende^ stoo-gow, evenals drie grootere stoomers die ko-len sjeladen hadden. â De chef van den admiraalstaf . J- "w "* é# wm ° la te Coitso&en Bsfeg d De Rijksdag komt, gelijk bekend is op 26e:l n September weer bijeen. In parlementaire ». kringen rekent men ermee dat de zittijd lot 1- ongeveer midden Oktober zal duren. D& :e hooîdkoin.missie van den. Rijksdag neemt ;e haar werk op 27 September weer op. it —- e De centrale kommissie der progressisti- n sche volkspartij houdt in de eerste helft van t. Oktober eene zitting. Het centraal bestuur [t der nationaallibevale partij komt op 19ou L September te Berlijh bijeen. Sa Riikskanse^ier te Stuttgart STUTTGART, 8 Sept. — Na 't ontbijt in [g 't residentieslot volgde do Rijkskansélier h eene uitnoodiging van den Pruisischen go-n zant baron v. Seckendorf op thee, waarbij hij verschillende veréegenwoordigqrs t'er pers op hun wensch ontving. Bovendien sprak hij langen tijd met den Stutfcgarter opperburgemeester Lootenschlàger en nam 's avonds de ûitnoodiging van den minis-ter-president baron v. Weizsacker aan op j zijn slot Solitude. Later reisde hij af naar ' Berlijn. ® is JfreÉ-iiola m M Pays Hst Duïtsch antwoofd ^ BERLIJN, 8 September. — VoIgv_.s aan r de «B. Z. am Mittag» gemeld werd is tegen de oorspronkelijke inzichten in de bijzondere £ kommissie bij den Rijkskanselier voor heden maandag om 4 ure bijeengeroepen geworden. Het is aan te nemen, dat in deze zit- -ting het ontwerp voor het antwoord op de vredenotâ van den paus gereed zal worden gemaakt en het antwoord dus in korten tijd a zal meegedeeld worden. 3 1 » "IHII II -us, a -,n, ' li 49° Jnr-Kisps der 1 Britsci'is ïéêoséb De Engeiscfes asteiders tegen den e « économe ;bén » oo?log ® ROTTERDAM, 7 Sept. — Het Vakbon-denkongres te Blackpooi heêït na een uiterst levendig débat over de handelspoiitiek na den oorlog eene resolutie ten gunste van ^ den vrijhandel aangenomen met de enorme meerderheid van 2.339.000 tegen 278 duizend ' stemmen. Eesîa R&îIq vasi Hes-îders-o-n De tDaiîy News» schrijft : Henderson -heeft op het kongres van Blackpooi eene rede gehouden, die hem beslist als leider der «nilitanten-arbeiders» in dit land in den zadel zet en die een weergalm in gansoh r Europa en Amerika zal vinderj. Henderson f verzekerde dat het plan van de konferentie , 1 van Stockholm wel voor 't oogenblik kon < dood zijn, maar dat het echter grootseher zal e herboren worden. r i De tDaily Telegraph» zegt : De hartelijke j ) begroeting welke Henderson bij de pacifis- t ten-groep genoot op het kongres bewijst, dat ) men hem daar als partijgenoot aanziet en t zijne rede heeft getoond dat hij inderdaad deze richting opgaat. §e Wernîtie vas Stwsktolai VeHegd naar Zv»its«rland? LUGANO, 7 Sept. De aPopolo d'Italia» schrijft dat in socialistisch® kringen de opinie heerscht de mislukt© konferentie van Stockholm in eene Zwitsersche stad te houden. Men denkt eerst persoonlijke ver-trouwelijke uitnoodigingen te bezorgen en de konferentie eerst aan te kondigen als de uitslag verzekerd is ; onder de zwitsersche socialistische leiders heerscht eene levendige , bedrijvigheid. AMSTERDAM, 8 Sept. Volgens het «Al-gemeen Handelsblad'» uit Londen bericht, zegde Henderson op het vakbondenkon-gres, dat diegenen die goloov&n dat de konferentie van Stockholm dood is, wellicht b'innen kort zouden vernemen, dat de parlementaire kommissie en de leiding der arbeiderspartij een ernstigen stap getdaan hebben, om ze weer te doen herleven. Deze verklaring van Henderson bevestigt de op-vatting, dat nieuwe ontwikkelingen te ver-wachten zijn. Er wordt wellicht eene ver-gadering der leiders vajj het algemeen ver-bond der vakvereenigingen bijeengeroepen. In de bladen vindt men een verklaring van Henderson, dat 't plan der konferentie van Stockholm thans dood moge schijnen, doch dat het zich met vernieuwde kracht zal verheffen. Huysmans, de sekretaiis der Internationale, heeft zich in denzelfden zin uitgelaten. De konferentie gaat uit van de internationaal geo-rganiseerde arbejders, die aile hun in den weg gelegde bezwaren te boven zullen weten te komen, omdat de regeeringen hen meer noodig hebben dan zij de regeeringen. Men tracht de konferentie tevergeefs voor te stellen als een gele-genheidsonderneming. Dat is zij geens-zins, want de gevolmachtigden der regeeringen naar het vredescongres zullen in de stad waar het congres gehouden wordt ook de afgevaardigden van de internationale bijeen zien. _ .gr ziin reeds tesfeeaen dat. somiaige re- t geeringskringen ' beginnen in te zien, hoe onverstandig de weigering van passen naar Stockholm is. Huysmans hoopt dat die weigering alsnog zal worden ingetrokken. : Ibi jjiet-BiiitgpteÉ# fclsa Fs'asîlîrjlk Grstslcg yen 't kabinet Hiâot PARUS, 7 Sept. — Ribot heeft r.an Poin-caré het ontslag van ;t ministerie aange-boden.BERLIJN, 8 Sept. (Officieel) : Aansprtak van den keizer aan de troepen in Riga op 6 September : Riga is vrij ! Als deze konde aile gouweu van het Duitsche vaderland doordrong verhiex zich in 't vaderland en tôt in de uiterse loopgraven in 't vijandelijk land, in aile plaatsen een storin vaix gejubei en geestdrift. Een door oude Hanseaten geest gevestigde stad met Durtschof geschi&donis, die er steeds naar streefde haar cud Duitschdom te be-houden, heeft erge -tijden doorstaan. Daar het Duitsche leger is deze stad weer bevrijd geworden van allen druk. De op bevel der opperste legerleiding door veldmaar-schalk prins Leopold v. Beieren aangelegde. operatie die onclernomen werd met het oud vertrouwen op de vaardigheid der troepen, die zich door drie oorlogsjaren zoo glanzend beproefde, is door aile wapens nog sneller en energieker doorgevoerd daa verwacht werd. Zij kwam den vijand gansch verras-send.Een verpletterende slag troî hem, zoodat hij zijn bruggenuoofd verloor, dat Riga vrij werd. De daad van het 8e leger en zijn koe-ne leiders heeft opnieuw onzen staalharden zegewil bewezen. Wij zullen onze huid ver-weren, hoe lang het ook nog dure. Zullce slagen als de slag bij Riga verhoogen echter 't uitzicht dat het spoedig eiridige. "Wij vergrooten onzen wapenroem en hechten onze lauweren aan de vaandels aller be-trokken troependeeleu. Daarom spreek ik u raijnen dank uit voor dit glanzende wapenîeit, den dank van het Duitsche vaderland, den geestdriftigen dank van de uwen, die biddend achter in daden volgen, en die in 't land echter ook schepp-en en arbsiden, met hunne handen en hunne vlijt de velden bewerken, waa,r-op ons dagelijksch brood gewonnn wordis. De oogst is goed ingebracht en zal ons voe-den. Ook hier heeft .de heer der heerscha-ren onze gebeden verhoord en door het dagelijksch brood het leger en 't volk voor nood bewaard. Daarom wat ook nog komen moge met vreugdig hart in ijzeren wil' tôt den zege over aile vijanden van Duitsch-land ! BAiSEL, 8 Sept. Do «Morning Post» meldt uit Petersburg, dat ook het Russisch front bij Dunaburg in beweging komt. Onder den efruk der Duitschers zijn de Russen gedwongen hunne stellingen bij Jacobstadt en Kreuzburg tôt tegen Dunaburg te rui-raen. De Russische troepen beginnen zich in noordelijko richting naar Rossitten terug te trekken. !ïss P©l©sa ' Vrou'i,ven!>ewegîng Heden en morgen heeft in Warschau gelijk ons uit Konigsberg wordt gemeld, eene vergadering der Poolsche vrouwen plaats, om maatregelejî te verzekering der vrou-wenrechten in Polen te bespreken. » Rond des OoHsg e &] u Xè' ié sarv.£a ai ca w ^ k. Oa Itaiiaaïssaslie artiliori® iss iôiB sîaa aaïî ffS© Ss©isaE«> H&t « Ag. Siefani » zend eenige bijzon-derheden over de sterkte der artillerie in den slag aan de Isons;o. Een gevangen de; «Wat gegeurd is, had niet gebeurd kunnen zijn als do Italiann niet! zoovôel artillerie hadden gehad. » In werkelijkheid overtreft de sterkte der artillerie, die thans aan op het Julische front is opge-steld, aile voorgaaaide artillerieniassa's aanzienijk. , , Het Hongaarsche blad « Pesti Na-plo > schreef dat de Itaiianen 5000 stukken geschut in stelling hadden gebracht; de Oostenrijksche draadlooze telegrammen-dienst sprak van 1000 batterijen. Om begrijpelijke redenen kunnen wij niet met juistheid het aantal stukken geschut aangeven dat de Itaiianen tegenover de 2500 Qostenrijksche kanonnen en mortie-ren van allerlei kaliber in het veld hebben gebracht. Maar men kan een denk-beeld krijgen van de sterkte der Italiaan-sche artillerie uit de volgende gedeelteijke opgaven. , Op het 6 km. breede front van een der Italiaansche légers waren op 18 Augustus in werking 599 stukken geschut, welke in 14 uren op den Oostenrijkschen sect-or daar tegenover 91.500 projectielen van allerlei kaliber wierpen. Daar en elders waren de juistheid en de uitwerking van het vuur bewonderenswaardig. Dat was aan verschillende faktoren te danken, in de eerste plaats aan het feit, dat de manschappen liet Italiaansche geschut nauwkeurig ken-nen. Personeel en materieel staan op de zelfde hoogte en voldosn aa-n de hoogst'e [ eischea. Maar de juistheid. ^ &n dieaten- 5 gevolga ook de uitwerking — van het vuur hangt af van de geoeiendheid der manschappen en die is bij de itaiianen opge-voerd tôt een graad van bijna volmaakt-' heid ; aile moeilijiheden heeît men weten te voorkomen, en bovendien wa3 men door inlichtingen op allerlei wijze verkregen, precies op de hoogte van aile bijzonder-heden van de inrichting der Oostenrijksche verdedigingswerkeu en de gewoonten der bezetting, -alsmede van het door andere batterijen voorbereide werk. .V.AxiJL A â2© Tasrks^îSî® Peps 3 Aan do «Islamischen Welt» ontleent dei r «Frankfurter Zeitung» stof yoor een, artikcl over de ontwikkelin^ van de Turksche pers, waaruit wij het volgende mede-, deelen ; . | De eigenlijke vrij ontwikkeling van het i ! Turksche dHgbiadwezem begon ïerst ten voile in 1009. Reeds de omstandigheid, dat in Turkije de boekdrukkunst veel later dan in het Vv'esten van Europa bekend werd, droeg hiercoe bij. Eerst gedurende d© regeering van Sultan Ahmed III, in 1703 op den Ohalifentroon gekomen, ,werd de boekdrukkunst in Stamboel ingevoerd, d© eerste drukwerken verschenen aldaar in • 1730. Maar nog bijr.a honderd jaren ver-1 liepon voor het eerste Turksche blad werd 3 opgericht. Grondvester van het Turksche, ? dag&ladwezen is Sultan Mahmoed II, die zich naar Fransche voorbeelden richtte, 1 terwijl reeds in 1795 Selim III den Fran-sahen gezant eeri soort Fransch dagblad J liet uitgeven. Sultan Moerad droeg aan ^ den. 'Fran&chman Alexandre Blacque, die van 1825-1828 de « Courier de Smurne » ; uitgaf, de leiding op van de in 1831 voor het eerst verschenen «Moniteur Ottoman», i " die het volgend jaar werd vervangen door, T eene urksehe uitgave onder den titel j « Toekoerim-i-wekei : d. i. « lei der gebeurtenissen ». Dit blad is tôt op heden het ! i urksehe staatsblatf gebleven. ia 1851 was het aantal bladen te Kons-î tantmipei tôt dertien gestegen; zij ver-l Uchenen an het Turksch, Fransch, Italie f aansch, Grieksch, Armenisch en Bul-" gaarsch In 1868 was het getal der bladea rot 3S geklommen. Het volgende tiental jaren was vopr de ontwikkeling van daj Turksche pers belangrijk. De troonopvol-J ger, Moerad, trachtte door de pers d© ^ jonge geesten tt verheffen en, terwijl d© gebeurtenissen van den dag meer op den achtergrond traden, begon de pers zich _ voor het eerst ijverig met ds politiok en • de toekomst des lands te. beruoeien. Maar ^ Moerad regeerde na de afzetting van Abdoei Asis slechts drie maanden, en Abdul Hamid II onderdrukte de pers zoo-p veel hij kon. Toen hij de regeering aan-u vaardde, waren in Konstantinogel niet 1 minder dan 47 bladen, waarvan 13 Turk-[ sche, 9 Grieksch s, 9 Armenische, 3 Bul-gaarsche., 2 Hebreeuwsehe en 7 Fransch© J bladen, alsmede een Duitsçh, een Perzisch en een Arabisiïh blad. Hnel daa-lde onder Abdoél Hamid hun getal. Wel erkende de ' Sultan in artikel 76 der grondwet het beginsel der persvrijheid, maar in de prak-; tijk bleef daar niet veel van over. Zelfs de Staatscourant werd tijdelijk verboden, on-^ omkoopbare journalisten werden verban-nen. In negen artikelen wérd de taak der pors omschreiven. « Berichten over de kostbare ge<zondheid des sultans, de stand van den oogst, vooruitgang van handei en nijverheid hebben de voorkeur; feuilletons, die niet door Z. Exc. den minister van onderwijs zijn geeensureerd, zijn ver-l boden; publicatie van lange artikelen in | vervolgstukken blijven achterwege.»Voortsf waren aile beden om hulp, historischej namen en geografische aanduidingen tel vermijden. N» deze onderdrukking werd ( eerst in 1909 de Turksche pers werkelijk vrij. $ $ 3^ Da Oucîsê© îîcr ^?c:*sîd De Mexicanen beweren, den oudsteû boom ter wereld te bezitten. Dit is een cyprès, die den trots uitmaakt van het d'orp Santa Marta de Tula, tusschen de steden Mexico en Queretaro. De boom moet door Alexander von Humboldt .voor het eeTst algemeen bekend zijn gemaakt; deze zag hem in het jaar 1803 en achtte zijn leeftijdj niet vast te stellen. In 1S40 verklaarde eeni ander natuurvorscher, dat de boom waar-schijnlijk de oudste nog levende boom was. Zijn ouderdom is moeilijk nauwkeurig vast te stellen. In het algemeen varieeren de schattingeii tusschen 4000 en 6000 jaar..: , Desondanks krijgt deze Methusalem-boontJ nog geregeld nieuwe blaren. IN BELGIE Door Engeîsche artilleriebeschieting van) het terrein westelijk Oostende, op 4-9-1917,•' werden onderstaande Belgische inwoners j а) gcdood ■: 1) Désiré De Plancke, 53 jaar oud, woon-:| achtig te Ooolkerke; 2) Edmond Vermeulen, 16 jaar oud, ta Assebr'ouck; 3) Frederik Van Soo, te Assebrouck; 4) Hendrik Decraemer, Oostende, Thou- j routschen steenweg, 422. h) gehwetst : 1) Gamiel Deschacht, 30 jaar oud, Ler.-j chenstraat, 50 (twee zwager3 dienen in het' Belgisch leger) ; 2) Clémentine Vanthuyne, 42 jaar oud, Mullerstraat, 22 (een broeder is in het Bel-, j gisch leger); _ ■ 3) Bertha Marest, 9 jaar oud, Schafstr.,-* . | 3 (een oom bevindt zich in het Belgisch la-" se?); . , ^ '|i 4) Louis Tratsaert, 49 jaar oud, Peter-, Benoitstraat) 27 (twee neven zijn in 'fc Bel- [jîH gisch leger) ; . • 5) Romanie JoneJcheere, 51 jaar oud,' Stuewerstraat, 243 (een neef is in bet Belgisch leger); nj б) Georges Leemans, 9 jaar oud, Yserweg-; straat, 51. S"'" 33e laar — M. 252 3 centiemen per nummer ESasrrlaîj i t Ssptaïa&ss» 1911

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes