Vooruit: socialistisch dagblad

781 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 15 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 24 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1z41r6pn6g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Bg^jcss* *■ W» 134 Priis per minime? : voor België S ceiitiemon, vooï den v reernde 5 Gentlemen ■.'-i'-.di sa £J>£Lmï — /A .fi. • aastdaci Ï& k^Eâ f &?1Ê Dr::kster-Uttî«e»8te» 3 KjMactscHappij H ET L1CHT '* beatuitrder» ,f| p, DE VISCH. L«deberg-0«i»l .. REDACTIC . . ADM1NISTRAT1E jjOOGPOORT. 29. CENT Hp VOORUIT ABCNNEMENTSPRljS BELGÏE Drie mecnden. . . , , H. 3.2S les matndea • , , , . fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12.50 Meo abonneert zick ep &ite pns&imrtcic* DEN VREEMD* Drie maanden «tugetijUs venenden). . . . . . fr. 6.7V Drgaan der Belgkohe Werkliedmpariij*— Verschs/nende aile dagen. Europeesche Oorlog p West-yiaandersn m in Frankrijk ftt Duitscbe bron Groot Hoofdkwartiei, 18 Mei. I Veitelijk oorlogsterrem: Ht, <j6 Btreek tusschen de Argonnen en de ■tas begrepen, hadden hevige granaten-Becbten plaats. De vijandelijke pogingen K terrain te winnen in de bosschen van ■dcourt en van Malancourt, werden afge- WL nachtelijke aanTal door den vijand ■proefd ten zuid-westen van den Mort-■omme is uitgegaan onder het vuur van ■, infanterie. ■Cp den oostelijken oever van de Maas, Siben de Franschen ontsaglijke verliezen S(den ten gevolge van een aanval bij de ■oep ten westen van het Albainwoud aan- Bovsn het bosch van Bourguignon (ten ■d-westen van Laon) heeft een Duitsohe '■tgonier een vijandelîjk vliegtuig neerge- 'Bei luid-oosten van Armentières, is den "Bj[ei een Engelsch vliegenier neergehaald .Hdoor het vuur onier bijzondere verdedi-H; rernield. j^ËOoftclijk oorlogsterrein: '■en Noorden der statie van Selbourg ia » sauvai door de Russen tegen de grach- ■ ^ie wij hen den vorigen dag ontnomen jHden, beproefd, ia vanaf het begin, door Xtmur on ter artillerie vernietigd. Meer Kg 100 Russen werden gevangen genomen. ■ hilan-oorlogsterrein : Hliets bijzondere. Opperste LcgerbesUtur. Hit Fransche bron BaEIJS, 13 Mei. Eerste bericht: Op de® Hier oever der Maas ononderbroken ar-^Jriegevecht in de gebieden van het bosch Hivocourt en der hoogte 304. Hn het verloop van den nacht hadden wij omgeving der hoogte 284 eenigen ^■niitgang gemaakt. ■Op den rechter oever haddea de Duit-Hk' tegen het einde van den dag hunnes ■rd op de grachten ten zuiden van hel Ht Douaumont hernieuwd. Htedanks de hevigheid van het vnur, dai H lanval voorafging, was oni» linie op Sn punt geweken. ■ndere aanvalspogingen die zieh in den gH> van den nacht plaats hadden tegen on-^■stellingen noordelijk de hoeve var "jMiumont, werden eveneens door ons s per Hr en ons machiengeweervuur afgesla Bij ks Eparges (Maashoogten) kon eem< Hce Duitsohe verkenningsafdeeling, di< Hnne beschieting op ouïe linie deie poog- Hte naderen, ni et vooruitkomen. iw> het Bosch van Parron en in Ban d< ■pt levendig artillerievuur. ■p de rest van het front levendig® nacht V Engelsche bron ■ONDEN, 13 Mei. — Na heftige beschie i M gelukte het den vijand gisteren avonc ■yards onzer voorste loopgraven noorde Vermelles te nemen. Wij verover Hin den nacht door tegenaanval een dee K Heden kwam het in deia streek to •n verdere infanteriegevechten, tocl ■«çhte betrekkelijke bedrijvigheid der ar B"e. Wij beschoten de vijandelijke stel ■el tegenover Cxxinchy. Anders sleoht Bnge bedrijvigheid van beide artillerien * 5^ * j| oorioi tusscfien itaiis J en 6ostsnriJk-HmE<rl|i v Oostenri|ksche bron ffl|W®ÏNEN, 13 Mei: Ten Noorden vai Berg San Michele wezen 0112» trœpei aanvallen af; de Italian«n lôdei ^ ^orc^er S6611 bijzondere g€ V Italiaansche bron HOME, 13 Mei. — Aan de grene in Trwi ■ ^aren de artilleriegevechten in de rc »^den Col di Lana heftig. In 't Flil V: bekken poogde de vijand gisteren twe ■'wlen tegen onze nieuwe stellingen o S Onkla. Hij werd iedermaal direkt te 3 Mjpn gebracht en door ons afweer- e , ^**lerl«vuur teruggeslagen. Op den Kors .■^Bstrijd. De vijand gebruikt weer brai « ^Tjloeistoffen zonder one aohade te b( ★ ♦ ★ plstli-Pone-Gaiicfsciit pu: , V Oostenrijksche bron ^■EENEN, 13 Mei (Officieel) : Onverar 1 HRussis^e bron „ *jER8BUaG, 13 Mei: Op 10 Mei ' . Vlelen dè Duitschers na heftig a' JW jtvuur in een ondersector der stree 'Hqbstedt noordalak van ta* «tatio van Selburg aan ; sij hadden geene uit-slag. Zij narnen in den nacht op 11 Mei na heftige beschieting der genaamde streek hunne aanvalsbedrijvigheid weer op. Bij den uitgang van het door de vijandelijke artillerie vernielde dorp Epuken (drie kilo-meters zuidoostelijk van Augustinhof) duurt de strijd voort. Zuid-westelijk van het Meddunmeer vie-len de Duitschers eveneens aan, maar sonder elk govolg. In meerdere andere gebieden der streek van Jakobstadt en Dunaburg levendige bedrijvigheid der vijandelijke artillerie.Noordelijk van Zirin,(noordoostelijk van het station van Baranowitschi 32 kilometers), be-schoot de Duiteche artillerie de streek van de Meierij Ostaschinadorp-Bojary, noordelijk van Zirin (vijf en drie kilometers). Onze artillerie verBtrooide op meerdere plaat^en vijandelijke arbeiders, welke met de versterking van stellingen bezig waren. In de streek oostelijk van Kolki, bij Nowo-Alkesniniec, we^en wij vijandelijke nade- ringspogingen tôt onze loopgraven af, ^ ^ ^ Bt eorlog sp ta Balkn XTit Oostenrijksche bron WEENEN, 13 Mei: Onveranderd. 4c jjc 4c In Klein-Azië Uit Turksche bron KONSTANTINOPEL, 13 Mei. (Officieel) : Geene verandering aan het Irak-front. Aan het Kaukasusfront heeft de vijand, die in den Noordersektor van Tschorok kon teruggeworpen worden, zijnen terugtocht kunnen tegenhouden op omtrent 8 à 8 kilometers ten oosten zijner oude positifs. Een vijandelijke tegenaanval, gisfter aan den rechtervleugel uitg-evoerd, met effiektie-ven van bataljons, ten einde de oude posi-ties te horoveren, is algeslagen met voor hem bloedige verlioaen. Geene belangrijke beweging op de andere sektors van het front. Een vijandelijke tegen-torpilleur, die den 11 Mei voor de kust van het eiland Kensten ■kruiste heeft. zich moeten verwijderen ten-gevolge van ons artillerievuur. Geene wezenlijke gebeurtenissen op fie andere deelien van het front. J0S ^ m ZEE De « Borkelstroom » Het Beheer van de Hollandscbe Stoom-boot-Maatschappij heeft, zoo meldt « de Telegraaf », te bevoegder plaafcse verzocht, stappen te doen bij de Duitsohe regeering betreffende een eventueeie vergoeding van het stoomschip « Berkelstroom ». !n te! BoitanW mmmtmmmmmimiimmmmmnammtimmÊmmmmmmmnmwmM nr imi iiiuiiii i— Sara llisifs^lelastd Uit (fô partij De strijd tusschen de meerderheid en de minderheid onder de sociaal-democratische | partij in Duitschland ie opnieuw verscherpt. j De « Vorwarts » maakt twee verklaringen L van de Berlijnscha pers- en cemtrale-com-miasies tegen het partijbestuur openbaar, aan hetweik zrij verdraaiing van feiten ver-wijten. Het betreft gebeurtenissen die voor-af waren gegaan aan het besluit van het partijbestuur om dr. Meyer, redacteur von de « Vorwarts », ontslag te g«ven. Deze redacteur was beschuldigd, meegewerkt te hebben tôt verspreiding van het strooibiljet c Die Lehre vom 24. Marz », waarin do par- Îtijgenooten vermaand wearden, hun bijdra-seu ni et meer aan het partijbestuur, het noofd van de meerderheid, af te dragen. De pere-conimissie hcoit tegelijkertijd bet 1 volgemde besluit genomen : « E>e pjersoom-î missie verzoekt den redacteur parajgenoot i Meyer, ondanks de openbare verklaring van het partijbestuur, op zijn post t» blij-ven. Het aan den partijgenoot Meyer door den directeur Fisoner gezonden ontslag is volgens de statuten van de partij in reohte niet geldig. » Intusschen heeft de minderheid nieuwe versterking gekregen. Naar de «Vorwarts» "" meldt, is de Saksische Rijksdag-afgevaar-6 ctigde Byssel uit de partij gegaan en tôt die P sociaal-demoeratische arbeidsgemeenschap * toegetreden. Ryseel had rich op 24 Maart ° van stemming over de nood-begrooting ont-houden, door voor diem tijd die zaal te ver-l" laten en verkla-ard dat hij het ringelooren van de minderheid door de meerderheid niet goed kon feeuren. * * * In het ieger r DEN HAAG, 13 Mei: Het département van oorlog deelt mede dat m en eene nieuwe regeling over de verlofkwestie voor de militiens gedurende de maand Juni bestu-deert.e Men zou opnieuw tijdelijke verloven toe-laten. De «Landweer» der klas 1915 zou k ver lof hebben van 1 Juni tôt ten langste a dee 10 JuoL in De Aigamaene DifôistpSfoht AMSTERDAM, 13 Mei. — De bespreking van het ontwerp van algemeenen dienst-plicht is geëindigd zonder voorvallen. De toekomende week zal het ontwerp de in voege stelling bekomen. isî lepParagS James Cono!îy De « Times » geeft eene levensbeschrijving van James Oonolly, de leider der opstande-lingen te Dublin, die bij de inneming van de Liberty Hall gedood werd. Hij was te Glasgow geboren van ïersche ouders. Met Keir Hardie in verbinding, zond deze laatste hem naar Dublin om so-cialistischo propaganda te maken. Hij stichtte in deze stad de ïersche demokra-tische partij. Kort daarna vertrok hij naar de Vereenigde Staten, waar hij eenige jaren veTbleef. Te Dublin teruggekeerd, liet hij in 1910 een studiewerk verschijnen over de werkerskwestie in lerland. Hij hield erin de bewering vol dat de ïersche arbeiders moesten opstaan om hunne vrijheid te her-overen.Eensgezind met James Larkin, stichtten zij de groote nationaal-socialistische partij die voor kenspreuk nam : « Sinn Fein » (Ons zelf). Bij den aanvang van den oorlog, tenge-volge van moeilijkheden in de aanwerving der ïersche vrijwilligers overgekomen, vluchtte Larkin naar Amerika en Conolly bleef te Dublin, pogemde' er eenen haard van werking te stichten. Maar de uitslag hiervan heeft zich nu laten voelen. Do aîgemesrso toosiESîd De « Westminster Gazette » schrijft : De kerken zijn heropend. De poorten van Dublin worden streng bewaakt en het is niet mogelijk aan een s Sinn-Freiner t de waakzaamheid der politie en troepen te verschalken. De « Royal Hiberni&n Academy » te Dublin is vernield. Een groot aan ta! kunst-werken zijn verwoest; alloen de schilderijen werden gered. Groote hoeveelheden verborgen munitie werden gevonden, even&is 98 dan ne staken, wa^rvan de opstandelingen zich als bajon-netten bedienden. De kalmte keerde spoedig terug. M, Asquitti te DisbHn LONDEN, 13 Mei : M. Asquith is zaterdag morgen te Dublin aangekomen, waar hij een lang gesprek had met generaal Maxwell. Men wacht met ongeduld over den uitslag zijner zenditig. M. Asquith zal waar-schijnlijk in het begin der toekomende week te Londen terug zijn. Strenge maatregeion LONDEN, 13 Mei : Een ministerraad, onder voorzitterschap van den koning ge-houden, heeft zich m-et don tœstand in lerland onledig gehouden. Er is besloten geweest voor gansch den duur van den oorlog den algem eenen st-aat van beleg te behouden, die heden van toepassing is. Overal zulleai de krijgsgerechten zich over de straffen uit te spreken hebben. De hui-dige garnizoeuen zullen aanzienlijk vex-sterkt worden; de distrikten die tôt heden niet van troepen voorzion waren, zullen er bekomen. $S. # ^ Bn Iwitssrisnd AansEaan van inetaal BERNE. 13 Mei : Men verneemt dat de Federale Raad al de metaalhandelaars ver-wittigd heeft dat er geen gebruik meer mag worden gemaakt van de stoks rœtaal die zdch nog ter hunner beschikking bevinden, daar het m étalai gerekwisitioneerd wordt. Jjî Ttf. !» Redevosrtng van den koning MADRID, 13 Moi. — Bij de heropening der K amer las de koning volgende rede af: « Spanje houdt met aile oorlogvoerende landen dezelfde vriondschappelijke betrek-kingon en zal voortgaan met zijne onzijdig-heid op de strikt mogelijke wijze to houden. Al de oorlogvoerenden kcuren de eer-lijkheid van zijn gedrag goed en nemen de redenen aaoi die zijne houding rechtvaardi-gen. Door hare onaijdigheidspolitiek te versterken, stelt Spanje zich t'akJioovd met het verlangen der natie. De diplomatie deelt talrijke vraagstukken mede die na het sluiten van den vrede zullen opgeworpen worden. Voojr wat Spanje aangaat, de uitwijking der kapitalen en der arbeiders naar den vreemde moeten worden belet, waar men ze voor da reuBachtige herop-bouwing zal opzoeken. De regeering zal, otn deze moeilijkheden te voorkomen, een plan van ekonomische en finantieele maat-regelen nemen, ten einde, met de mede-werking van établissement® van krediet, den uitvoerhandel a.an te moedigen. De noodzakelijkheden van het oogenblik leiden ook de regeering om eene verhooging der middels van nationale verdediging voor te atellen. » Eene verklsring van Eîomancnes MADRID, 13 Mei. —■ Tijdens eene ver-gaderina: der parlomentaire meerderheid heeft graai Romanones, minister-voorzit-ter, verkiaard: De werkon van de Portés zullen zich vooral moeten bezighouden om de bepaalde houding vast te stellon van Spanje tegenover andere Europeesche nar ties. De toekomst van Spanje zal van den uitslag dezer werken plaats hebben. % t- & op asEn bailk&m ëii SrsckeKlanîS Crleken?and en de VerbcntJenen Een telegram uit Saloniki meldt dat eene afdeeling Fransche troepen de ontruiming van Dowa Tepe (in het N.-O. van Doirau) heeft geëischt, hetwelk door ean Grieksch garnizoen bezet wordt. De bevelhebber van het Griekscne loger heeft zich teruggetrok-ken.Ten gevolge van zijne krijgskundige be-langrijkheid, daar Dowa Tepe eene oude vesting is, was het onlangs volgens de moderne methode door de Grieken versterkt geworden. Crieksch-ltaliaansch® gi'ensovereenkomst De « Matin » verzekert, volgens ee<n bericht uit Rome, dat Griekenland hare goed-keuring heeft verleend afin eene Grieksch-Italiaansche grensregeling. Het betreft niet de aanneming door Italie der Grieksche eischen in Noord-Epirus, maar alleenlijk eene beperking van voorloopige grens om nieuwe konflikten tusschen Grieksche en Italiaansohe soldaten te vermijden. Gansch de kwestie van Epirus zal na don oorlog in de Europeesche konferentie geregeld worden. De openSng der Grieksche Kamsr BERLIJN, 13 Mei: De heropening der Grieksche E.amer zal den 15 Mei plaats hebben. De regeering zal alsdan het budget van binnenlandsche zaken voor 1916 neer-leggen.Jjc $ ^c la De werkersbewegFng Omtront drie maanden geleden, hadden 4000 mijnwerkers den arbeid gestaakt. Zij eischten eene loonsverhooging, evenredig aan de duurte van het huidige Ieven. Tijdens het jaar 1915, hebben 300 geschil-len tusschen pakroons en werklieden plaats gehad en weinig onder hen hebben zich op vredelievende wijze opgelost. Een nieuw geschil komt uit te breken : de mijnwerkiers en de metaalbewerkers komen in staking te gaan ; sinds 25 april, hebben 20.000 werklieden den arbeid verlaten. Op 1 mei, hebben de schoenmakers, ten getale van 300, zich bij hunne makkers gevoegd. Op 15 mei zullen ook de havenarbeiders hun arbeid stop zetten, alzoo hun getal stalere cp 3600 brengend. De minister van rechtswezen, Abraham-sen, is tusschengekomen, pogende aan de arbeiders te bewijzen dat de tijden te hard zijn om te staken. Eon zeker aantal vortegenwoordigers der mijnwerkersdistrikten zijn te Kristiania aangekomen om zich met den minister van rechtswezen over den toestand te onder-houden. Indien het mijnwerkersgeschil zich kon oplossen, is het te voorzien ûat eene algemeene staking zou voorkomen zijn, daar de andere stakers de heslissing der mijners zullen aanvaarden. * # Jjc ht Qensmsrkesi De iuchtverdedigi^g Met het doel de lucht-verdediging van Denemarkan te verhoogen, komt men, ender voorzitterschap van prins Axil, eene kom-missie saam te stellen, gelast in het land de noodzakelijke fondsen te innen. De minister der nationale verdediging heeft het ontwerp goedgekeurd en heeft verkiaard dat men de toestellen van Deensch fabri-kaat zou bonuttigen. De bevoSking De stand der bevolking van Denemarker op 1 Februari, komt aan het Deensche sta tistiekenbureel gezonden te worden. Het aantal inwoners is van 2.921.362 waarvan 606.000 in hoofdplaatsen der pro vincieg en 1 millioen 711.000 in de andert deelen van het land. Ira 1911 was de bevolking 2.767.076 inwoners, wat dus, in vijf jaar, eene vermeer dering van 6 t. h. daarstelt. In het huidige oijfer zijn 1.416.000 manner en 1.506.000 vrouwen, of, op 1000 inwonerf 4S5 mannen em 515 vrouwen. Te Kopenhagen is de gedeeltelijke ver deeling tusschen mannen en vrouwen hoo ger ; er zijn 451 mannen voor 649 vrouwen im de hoofdplaatsen der provinoies 470 man nen voor 530 vrcuwen en op de buitens 501 mannen voor 499 vrouwen, & * % En Per>zSa Geveshten tusschsn Engeisc'hen en Perzfsohe opstandelînget De « Novoje Wremija » uit Petrograd ver neemt langs Londen, dat nieuwe geweldig botsingen hebben piaats gehad tusschei Engelsche troecen en Perwach* oxotsuid» lingen diehtbij Bourchir, op de Pereische golf. De Engelschen hadden zich in Bouchir verstarkt. Perziërs violen hen aan. Eene af-deeliug Engelschen, bestaande uit een bataljon voetvolk en een regiment Hindoe-sohe troepen, rukten verleden week uit en viel de Perziërs aan. Tôt nu is geen be-paalden uitslag gekend. Jfc $ $ ^ In de Wereenigd® Stnien Het versiag van Kolonoi Howse cver zijne rsis naar Europa BERLIJN, 12 Mei. — Men herinnert zich de spanning die in Europa heerschte over drie maanden, ten opzichte van de reis in Europa van kolonel House, intieme vriend van présidant Wilson. De « Continental Times», te Berlijn verschijnend, drukt over uit « International News Service » het ver-slag welke kolonel House aan président Wilson, bij zijn terugkeer uit Europa ge-geven heeft. Volgens dit bericht omvatte de missie van kolonel House dit dubbel programma : 1. to bestatigen of «on voorstel met inzicht op eene tu&sch&nkonist van den voorzitter der Vereenigde Staten ten gunste van d»n vrede kans van lukken had en 2. iu aile opzichte® de gevoelens der oorlogvoerenden omtrent de houding van Noord-Amerika iu den huidigen oorlog te bestatigen. Wat het eerste punt betreft, geeft kolonel House op dat Engeland elk vooi'genomen vredesvoovstel verwerpen zal en dat Frank-rijk elk dergelijke poging als voorbarig zal moeten beschouwen, aangezien Frankrijk eerst den uitslag der zomercampagne wil afwachten, in den loop van welke het hoopt den vijand uit zijn gror.dgebied te kunnen werpen. Wat het tweede punt betreft, rapporteert kolonel House dat de middenmachtein van oordeel zijn dat het amerikaansch gouvernement van den beginnen af niet lova-ai tegenover lien is geweest. Indien de gan-sche waarheid over de zaak der middem-machten in Amerika was gekend geweest van het begin van den oorlog, de sym-pathieën zou hun gunstig zijn geweest, ver-klaren ze. De vernietiging van den Doit-schein kabol en die censuur der radiografi-sche telègramïnsn van Duitschland hebbec zulks belet. Voor wait de verbondenen aangaat, heerscht er in Frankrijk en in Engeland eene besliste bitterheid tegenover Amerika, dat den wereldoorlog betgunstigt om rich te verrijben. Rusland en Italie zouden dit beamen. 1 Kolonel House beweert dat fransche fone-i tionnairs hem verklaarden dat, zoo Amerika Frankrijk gesteund had, gelijk Frankrijk Amerika steunde in !t verledefo voor de zaak van Noord-Amerika, de oorlog zou reeds geëindigd zijn. Engelands zienswijzt zou nog scherper zijn. i De « Chicago Amerika », dat het verslag van kolonel Hcuse resumeerde, besluit dat aile oorlogvoerende van Europa op denzelf i den graad tegen de Vereenigde Staten ver-l bitterd zijn. & ^ * hi De toestand NEW-YORK, 13 mei : Er in begrepen de militie, bevinden zich op het oogenblik 700C ' man aan de Mexikaausche grens. Men hoopl ; dat dit voldoende is om den inval der Mexi kanen op Amerikaansch grondgebied te be j letten. Men zal geene andere afdeelingen naai de grens zenden, en zelfs de Amerikaansch? troepen die zich in Mexico bevinden, zuller binnen kort teruggeroepen worden. Mer asnziet nochtans dat dien maatregel niel 1 vclksgezind zijn zal. Intusschentijd heerscht de indruk, da : M. Wilson met Carranza is overeeugeko ' men. Het is daarom dat de werkzaamhoid var generaal Obregon en andere overston var wien nlen aan de eerlijkheid tegenover Car ranza twijfelt, niet zeer aanganaam voo: M. Wilson is. Deze vreest dat de maclit ùi d^ handen van Carranza zal ontsnappen wat eene nieuwe Amerikaansche tusschen î komst zou kunnen noodzakelijk maken. WASHINGTON, 13 Mei. — Generaa , Scott meldt dat de voetstapp&n die zij) aangewend om tôt eene overeenkomst me e generaal Obregon te komen, afgesprongei zijn. Er zullen waarschijnlijk rechtstreek sche onderhandelingen plaats hebben tua schein de Vereenigde Staten en de regeerini van Carranza, om de Mexikaansche grena i kwestie te ragelen. S 7^, 5{C ïf. fin Mtderlam^soh-liidië - Nog de desertla op de oorlogsvaartuigei > De> «Nieuwe Courant» uit Den Eaa^ deelt mele dat muiterijon zoudeu uitgebro ' ken zijn op de drie Hollandsche oorlog schepcn «Zeven Provincién», «Koningii Regentes» en «Tromp». 300 man zouden ge deserteerd zijn. De « Telegraaf » van zij! kant verneemt uit Weltevreden, dat de be manningen de drie vaartuigen gedeser teerd zijn oindat ze beweren verschillig grieven te hebben, Op de «Zeven Provin ciën s heeft de eerste officier e ' r. e rede ge e houden voor de leden der bemanning di n niet gedesarteerd waren, en zette hoji aai ►, om kalm te bliiven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes