Vooruit: socialistisch dagblad

1347 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 23 Decembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 03 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bz6154fv3p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

— Dru teste r-U itgeeïster |gmj Maatschappij H ET LÏCHÎ bestuurders P. DE VISCH. Ledeberg-Genl . . REDACTÏE . . ADMINÏSTRATÎE 5SOOGPOORT, 29, GENT VOORUIT Orgaan de? Belgische Werkliedennapilj. — Verschi/nende aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Ofie maanden. . . , , fr. S.2 Zcs maanden ..... fr. 6,5 Een jaar ....«jv.fr, t2.5 M en abonneerf zich op aile pastbureeli DEN VREEMDE Drie maanden tâ&gelijka verzonden). ..... fr. tf.ï ZWAAR OP DE MAAG IOns artikel Het Socialisme gewroken igt op de maag van «Le Bien Public» lij kan het niet verteren. Wij hebben in bedoeld artikel de ro ;eschetst der openbare besturen en z< ils noodig en goed bestempeld. Onder zekere oogpunten, zegt «L< Bien Public», is men geneigd te zeggei dat «Vooruit» gehjk heeft, maar hij ver volgt : Men moet met een sterk optimis âe (ailes in 't goed ziende) begaafe iijn, om te gelooven, dat het begm ,el der openbare regeling de huidige - juitengewone omstandigheden za overleven. De toepassing die men ervan ge-laan heeft, zal integendeel voldoen-le zijn, om er, zelfs diegenen di« de regeling door de openbare besturen, als een faktor van vooruitgang beschcuwden, te doen van walgen Pardon, «Bien Public», wij hebben niel ^ezegd dat de regeling van ons tegen-woordig maatschappelijk leven door de jpenbare besturen de huidige omstandigheden zou overleefd hebben, wij geloover Jat ook met. Wij hebben aangetoond dat in deze moeiiijke tijden het persoonlijk initiatiei fcotaal machteloos was en dat zelfs de gedurige aanbidders van dat begmse gelukkig geweest zijn de openbare besturen op hunnen weg aan te treffen. Dat is onlooehenbaar. De tusschenkomst der openbare besturen gebeurde op eene wijze die «Le Bier Public» met bevalt en hij meent dat ledereen * an zijn gevoelen is. Dat is wat al te veel pretentie, volgens OI.1 s. Al- de roi der openbare besturen zoe jnnui i zelfs slecht is, als «Le Bien Put > dan moest hij ten min ste tv - i. t zijn een beter redmiddel aan ie uu 'K-n., Dat doet onze confrater niet, om de je ieel eenvuudige reden, dat hij het niet kan. Ehwel, «Bien Public», als gij niets bel ers in de plaats te stellen hebt, dan ioet gij verstandiger van te zwijgen. Zekerlijk hebben de openbare besturen Gent en geheel België in dezen oogenblik in geen aardsch paradijs herschapen. Maar zij hebben in deze droeve tijden den hongersnood en den opstand ge-weerd, die anders onvermijdeliik waren. Acht gij zulks voor zoo weinig of zelfs voor memendalle? Wij met, en het is onlooehenbaar dat de opvatting over de roi der openbare besturen in het maatschappelijk leven, eene groote, weldoende wijziging heeft ondergaan. En met uw verlof «Bien Public», de nieuwe opvatting bij velen, is de onze sedert lang. Socialistische doktors hebben u ge-lcerd dat ons , begmsel voor doel niet heeft de roi der openbare besturen ui te/breiden, maar veeleer van ze in t< krimpen en aan den georganiseerdei arbeid de zorg over te laten van de voort brengst en 't \erbruik te regelen. Zekerlijk is de georganiseerde arbeic tet eene groote, breede roi geroepen. De vereenigde werklieden van aile vak ken zullen hun woord te zeggen hebbei en de onmondige slaveji niet meer zijn waaitoe zij hedendaagsch vernederd zijn Zij zullen geraadpleegd, gehoord ei aanhoord woiden, in ailes wat hun arbe» en geheel hun maatschappelijk bestaai betreft. Maar dat een syndikaat van het eei of ander vak de wet zal stellen, «Bier Public», steekt dat uit uw kostelijl hoofd. Dat ware den triomf van het groepen stelsel of de anarchie, waarvoor wij nie-te vinden zijn. Ailes wat wet of règlement wordt, za het met zijn zentler de gaeclkeunng des openbare machten, Staat, provincie o; stad, Dat is, dunkt ons, ailes wat klaar er duidelijk is en dat is socialisme. Mnest de Staat nu de werkuren betei regelen of andere sociale wetten invoe ren of wijzigen, zou hij niet verstandig handelen eerst de syndikaten te raadple gen, hun advies te vragen vooraleer hi handelt ? Maar Gent geeft alreeds het voorbeelc met zijne Werkbeurs en zijn Werkloozen fonds, en het blijkt dat de syndikater daarin eene geheel goede roi vervullen. Zonderling! <'Le Bien Public» zou lievei de roi der openbare besturen zien in krimpen en hij is 't akkoord om hel leger, de verdediging van het vaclerlanc en de kerk, die voor de zielezaligheid dei inwoners moet zorgen, dus in feite hel tegenwoordige en het toekomende aai: de zorgen der Staatsregie toe te ver-trouwen.Hoe kan hij dus tegen de tusschenkomst zijn der openbare machten, ir zaken die niet van minder beteekenis zijn, als de voeding en de kleeding, der arbeid, de nijverheid en den handel, maai die integendeel van het eerste en nood-zakelijkste belang zijn ?Dat heeft geener: zin. En als de openbare besturen nu als eene regelende, weldoende , «nacht zijn opgetreden, ehwel dan zullen zij het dub-bel zijn en gemakkelijker, in normale ge-wone toestanden. Zij zuHen het des te meer zijn naar-mate de socialistische opvatting verhel-dert in aile geesten en het gevoel van solidariteit toeneemt. En 't is daarom dat wij hetgeen nu voorvalt als eene wraak, aïs eene beves-tiging van het socialisme aanzien. Als zulks onze confrater op de maag ligt, spijt het ons, maar hij moet eene purgatie nemen want hij is overlast. F. H. v Bekeîîdmakios' Bij beschiklcing va.11 het opperkommando is aan de stad Kortrijk, wegens heimelijke achterhouding van groote voorraden van vapens, eene oorlogscontributie van 1 millioen mark opgelegd. De chef van het civiele beheer, regeeringsraad van Keudcll. iie Mie ?y lie! brood te Sent Aan den Heer Hoofd-Opsteller van het Dagblad « Vooruit », Gent In uw geëerd bîad van zondag 20n de-ernber, lezen wij in uw a.rtikel « Valsche wntijgingen der Gentsche Bakkers », dat ermufte bloem aan het Amerikaansch co-uiteit, door « een der Molena van Deynze fin omstreken » geleverd is geweest. Daar deze zin voor onze firma. zeer scha-delijk is, verzoeken wij UE, Mijnheer de Hoofdopsteller, aan nwe lezers te doen ken-nen, dat de Naamlooze Maatschappij « Les Moulins de Deynze », van Deynze, tôt hier-loe aan het Amerikaansch comiteit geen en« teleii zak bloem geleverd heeft, en dat onze arma aldus in dit voorval niet de minste l'erantwoordelijkheid te dragen heeft. Daarenboven ligt onze fabriek, door ge-*>rek aan graan, sinds half-oktober stil, en onze voorraad was re«ds laag uitgeput toen de bloem aan Gtent is gelavard. De bloem va.n onze Maatschajipij vscrUro-mende wordt daarenboven uitsluitelijk in {akken geleverd dragende den naam onzer rirma, alsook ons merk, den dubbelen ^'-entL_5va^êiifi_ . __ ¥an ons recht van antwoord gebruik ma kende, verzoeken wij, Heer Hoofdopsteller dezen brief in uw eerst verschijnend blad ei op de zelfde plaats a.ls het besproken artike in te la-sschen en onze beleefde groeten t( te willen aanvaarden. Iîoogachtend, La Soc. An. Les Moulins de Deynze l'adm. Directeur-Gérant, A. Van Kan. De « Moulins de Deynze » was niet be doeld. Reilactie. "Se Gentenaar,,& Sis en île Staalspensioenen Het blad der heilige drievuldigheid « Gentenaar-Landwacht-Kleine Patriot » is gestoord. De reden 2 We permitteerden ons te antwoorden op een artikel betref-fende de staatspensioenen. Ons antwoord moet raak geweest zijn, want de « Gentenaar » zit op zijn paard. Ziehier de voornaamste punten die we in zijne wederlegging — een hoofdartikel nog, a. u. b. — «Vooruit, moeial ? » aahtreffen. Hadden wij de gedragslijn van «Voor uit» gevolgd, dan zouden wij gedon-dsrd en gabliksemd hebben op hst Mid-i) deubomitait dat niet vlug genoeg te w«rk gaat, en op het gomeentebestuur dat zich zal bekommeren met de stede-lijke gepensioneerden, maar wanneer ?... ,!A wAaau Jfii, hebbsn, aiaaxoti; dio du sehulf] zijn dat arir.e liedén in den steek blijven zonder pensloen of loon. Dat schijnt de klerikale gazet te mishagen. Nu, dat is het minste. Wij veten dat de meer-derheid der staatsagenten ons goedkeurt en dat is ons genoeg. Het M. K. en het staciabestuur lieten wj met rust om de goede reden dat wij hen geen verwijt te maken hebben. Integendeel, beiden verdienen enkej lof. Waarom? Zij dedea hunnen plicht ; /,ij gaven eene kostbare les aan de mac-htige klerikale regeering en hkre kliek — de oe-heerders dér openbare besturen; zij redden wat deze laatsten verw;?arloosd hebben. Wij herhalen het : Do Investie der staais-pensioenen is opgelost. De rustgelden kon-den terzelfdertijd met de betaling der hulp geklen aan het staatspersoneel uitgekeerd worden, maar dan was het zeker dat de be-langhebbenden ze maar gedeeltelijk zou-dfen ontvangen. De ontvangevs en het M. K. — t'akkoord met de hulpbank — waohtten naar de eerste uitbetaling der hulpgelden en ziehier waarom: Is het verschil tusschen het over-schot en bet be'drag der pensioenen niet te hoog, de hulpbank zal er de ontbreke V som bijvoegen, derwijze dat — om de « maanden — de rustgelden geheel uitue-taald worden. De eerste betaling zal in den loop dezer week geschieden. Wat de stedelijke pensioenen betreft, die vallen buiten de wevking van het M.K. ; de stad Gent zal binnen kort daar eene oplossing aan geven. Maar — zegt de « Gentenaar & C'°» — daar onze briefschrijister zegde dat de gepensioeneerden in twee maanden nog geenen cent getrokken hebben en daar niemand twee maanden kan leven zonder eten, hebben wij haar aangeraden zich met andere gepensioeneerden te vereenigen om dan gezamenlijk aan te (iringen ! Hctzelfde valt te zeggen voor het staatspersoneel in 't algemeen. Aan wie de schuld dat de agenten van den Staat sinds twee maanden — en nog langer — niet betaald zijn '! Aan de (klerikale, B-ed.) regeering en niemand anders. Zij .wèst de noodigo fondseri — die voorzic^ ziju in ge-.voué r^j den — iu eene private bank nedergelegd hebben. Dat is het antwoord van M. De Baets, d. d. burgerlijke gouverneur van Oost-Vlaanderen, gegeven aan het M. K. En nij heeft vervloed van gelijk. ^ De « Gentenaar & Ci0 » zegt v.erder : Wat de kwestie betreft, dat ons voor-stel in strijd is met de handelwijze van M. Verhaegen, die, volgens «Vooruit», zou gezegd hebben tôt de hcofdtrein-wachters : Liever laat ik u in den steek dan met de heeren Anseele en Meche-lynck voor u te werken, daarop antwoorden wij kortaf : Wij kennen M. Verhaegen en aanzien hem als een verstandig en voorzichtig man, dio niet in staat is zulke woorden uit te spreken ; maar wilde hij zulks doen, dat zou hem vrij staan en hij zou er niemands gedacht noch toelating moeten voor inwinnea. Voilà, 't is niet eenvoudiger dan dat. Evenals dô vrouw van César mag Verhaegen niet verdacht worden. Hij is niet in staat zulks te zeggen, hoort ge, hoofdtrein-wachters.Bijgevolg zijt gij het die het antwoord uit den vinger gezogen hebt. Neen, « Gentenaar k C'* », wij hebben meer vertrouwen in de verklaring van het treinpersoneel, — en die vermeld wordt in 't proces-verbaal van 't Midden-Komiteit — dan in die van den gevluchten_ militairen ingenieur van Antwerpen, die zich Arthur Verhaegen noemt en de medewerking van gezel Anseele en den heer Mechelynck wei-gerde om de staatsbedienden des te beter te kunnen overleveren aan wien HIJ wilde. Gansch zijne handelwijze pleit tegen hem ; het personeel van den Staat weet genoeg hoe zwaar hij weegt. Wat uw schelden aangaat, welke de in-leiding en het slot van uw artikel uitma-ken, « Gentenaar k Cie», ge kunt met uwen confrater, :t « Volltske » om prijs schelden. Gij zijt daaraan gewoon. t Is de fort der klerikale bladen. Moesten uwe penvoerders aan die vuilo gewoonte verzaken, zij zouden voorzeker ziek worden en dat willen wij niet. Scheldt dus maar volop ! In aile geval is het geeu bewijs van sterkte, veel eer van zwakte, want zulks remplaceert gewoonlijk de mankeerende areumenten. :udex. Batoum Batoum, Bata of vroeger Bathys, dat volgens de laatste berichten geweldig ge-bombardeerd wordt door de Turken, is een© zser belangrijke j'usssisch» havenstad, eene geduohte fortere-.,, die reeds tan tijde ran aadriew eene vo#rname r«l gespeeld he>eft. Batoum werd eeue tu l'ksche stad op het einde van de 17e eeuw, maar in 187S werd «.u «jui Rus la ci, a£Kaata#ua door ' het verdrag van Berlijn en Constantinopel De vermaarde handelsstad bleef ondank ailes zeer lang haar tzia'tisch aanzien b'j houden en het is slechts i-edert een twintig tal jaren dat men ernslige pogingen ge daan heeft om door een nieuwen aanlej ailes te veranderen eu te ver'oeteren, voor al met het 00g op den gezondheidstoestanc en liet gemak van verkeer. Is Batoum gekend als eene geduchte for teres, zij is het nog meer als handels- er - havenstad die in betrekking : Laat met d< heele wèreld. De haven is zeer diep er veilig, al is zij niet zeer gemakkebjk tt bereiken tusschen de hoôge zandbatikei die gedurig opgehoopt worden in de baai Batoum is haren bloei en vermaardlieic in de eerste plaats verschuldigd aan der steeds toenemenden uitvoer van petroleum die er langs de spoorwegen uit den heelei Kaukasis heen gevoerd wordt. Langs de kaaien van de petroleumstac staan meer dan reusaclitige l'etels of tanks die gedurig meer dan 200.000.0CX) hectoliters van dit kostbaar brandwater bevatten Duizenden en duizenden mannen, vrouwei en kinders, die hongerloonen verdiener worden er gebruil:t aan het laden var petroleumschepen, die naar aile wereld-streken verzonden worden. Op de waterf der haven drijft onafgebroken eene olielaaç die al de kleuren van den regenboog ver-toont en tôt in de woningen van de arme zwoegers stinkt ailes als de pest naai pertoleum. Verder wordt er van uit Batoum ook veel hout, cernent, salpeter, zout enz. ver-voerd langs regelmatige stoombootlijner naar Odessa, Trebizonde en Constantinope] en zoo naar de wijde wereld. Achter de stad ligt de gekende hoogte van rotsachtige bergen, waarop de russi-sche forten gebouwd zijn, omringd van uit-gestrekte arsenalen en allerhande dépôts, waarin Rusland ailes opgestapeld heeft wat het kon noodig hebben voor een oorlog tegen Turkije. Het spreekt van zelf dat sedert het bombardement aile verkeer in de haven opge-houden heeft, dat de armoede der bevol-king onbeschvijflijk is en dat er daar heel wat poer zal versciïoten worden door de Turken die de russische vesting zoeken te vernielen eer zij voet aan wal zullen zet-ten. Het spreekt ook van zelf dat de; Russen zich van hunne gunstige stelling zullen be-dienen om zoo mogelijk de heele turksche vloot te veruietigen en aile landing te be-letten.Op naohîpcsi m le! User-kanggl Aan een soldaten-brief, in het «Berliner Tageblatt» opgenomen, ontleenen wij het volgende : ...Te voet gaat het verder, twëe aan twee tp den donkeren, moderigen landweg in de richting van N. Spoedig slaan wij links af, de weilanden in, in het overstroomde ge-bied g-elegen, nu eens tôt aan de knieën in de modder, dan weer door helder wate Allen hijgen, velen vallen er in, ik tôt di1 maal toe. Eens had ik eert stuk brood i de hand en tôt aan den pois viel ik daar. mee in het slijk. Eindelijk komen wij aan de tamelijk bieede Ijser. De. brug bestaat uit vaten met planken er over. Slechts vijf mail, mogen er op groot-en afstand van elkaar tegelijk op en het wrakke bruggetje wan-l kelt hoogst bedenkelijk. «In het Lunapark kost zoo'n grapje vijftig pfennig!» z«gt ' een onzer Berlijuers. Hij denkt zeker aan: het Lachhuis. Bij iedere sehommeling glin-' stert het water met duizend vonken, een prachtig schouwspel, maar de reden isl droevig. Het lcomt door de vele, vele lijket» die in het water ligg^rt te verrotten. Ee» groote sterfte onder de visc-h is er even eens een gevolg van. Eindelijk zijn we allen reilig »»n den overkant gekomen. En nu gaat het ove; een eindeloozen smallen dijk. Aan weers-kanten onafzienbare watervlakten, die heel ver weg nog lauw glimmen door het donkei en de sterren weerspiegelen. Het geglij en gestruikel begint aîweer. «Oppassen, dalj niemand van de sokken gaat». Eindelijk gaat de weg door een grooten mooien poort-ingang naar «De Groote Hen», «en prach--tige hoeve, die als een trotsch kasteel iQ-het water ligt, rondom door grachten om-geven.De gebouwen zijn geheel in elkaar ge^ schoten en we glijden naar beneden in deii kelder. Daar liggen we 's nachts op strooij en wisselen elkaar af op wacht. Dit is de meest vooruitgeschoven stelling en een paar honderd meter van ons af staat de vijand. De dubbele i»st, dieu wij aflossen, heefi een rookende Belgische patrouille gezien, die tôt aan de gracht gekomen is, welkf, voor de boerderij ligt. Daar konden zij niet overkomen, en zij zijn weer weg ge-gaan zonder iets gemerkt te hebben van den Duitschen schildwacht. Met den rug staan wij tegen een hooischelf ©n luisteren, i spieden, tasten in de schaduwwereld voor! ons. Ds nacht is vrij helder. Tôt op vijftig meter afstand kan men duidelijk boom en bosch onderscheiden.Overal ruischt, kraakt en knalct het in de natuur. Gras en wilgen bewégen zieh ir den wind. Vijanden overal, als men niet zijn ganschen wil inepant, om rustig waar te nemen en de dingen nuch-ter te beoordeelen. Ik wil mij wat vertre-den. Ik leg mijn geweer over den schou-der, kom uit de schaduw van de schelf en ; ga twintig pas in de richting van het water. De uitwerking is vérbluffend. Een geplas en gekletter in het water, beweging in de biezen en een eend vliegt op. Mijn liart begint weer te'kloppen en uit de schelf hoor ik op zijn Saksisch : «Zeg, wat was dat?» «Ach, een watervogel >, klinkt het in denzelfden tongval terug. Juist ben ik weer bij de schelf en zijn mijn gedachten weer bij vreedzame dingen, als de hoofdzaak komt. Plotseling staat aan den anderen j kant van de gracht een man op en rent zoo hard als hij kan den nacht in. Het volgende' oogenblik is de man eer schaduw en da.n j heeft de ailes gelijkmakende duisternis hem opgezogen...» Europeesche Oorlog Door het feit dat gcer.c vreemde bladen te Gent toegeiaten zijn iloor de Diiitsche kommandantur, is het ons oninogelljk voor heden meer oorlogsberiohten te geven. !i West-Vlaandereo ©sï m 't looriliii van Frankrijk OtficissEa tslsgrammen : SJit PïJEifsG^© ferom Berlijn, 20 December voormiddag (Wolff) officieel : In het West<~n hield dé tegenstau-der op met de yruchtelooze aanvallen bij Nieuwpoort en Bixschote. De aanvallen tegen la. Bassée, die zooiwel door de Fran-sclien als de Engelschen gevoerd werden, werden met groote verliezen vcor den vijand afgeslagen. Bij îvotre-Dame de Lurette, Zuid-oostelyk van Bethune werd een duitsche loopgraaf van 60 meter lengte aan den tegenstander varloren. In het Argonnebasch maakten wij klei-nere winst. Van de Oost- en \\ est-pruisi-sche grens "niefcs nieuw;s. l.n Polen noeen, de Ru&sisri» lanrAi-s. zûîh in de nieuw voorlîereîde etelling aan de î Rawkâ en Nida te houden. Zij worden overal aangevaJlen. 3jC * âin de- Russisch-Poolsclie-Gaiiciscbe grens Uit Oostenrijksch-Hongaai*-scheWeenen, 21 December (Wolff) officieel [n de Karpathen werd gisteren de vijanda-iîjke voorhoede in bet Latorrzaig-ebied terug-! geworpen. Noord<>ostolijk van de Lufkower-pas ontwikkelen zich grootere gevechten. 1 In het Bialadal «Jrongen onze troepen tot! Ischuow voor. De gevechten aan de beneden Dunajec duren voort. Pr Russen stelden, zich nieuwelings in Gaîic-ië met versterkta kracliten. In Zuid-Polen bereikteu wij dei Nida, », & £ & De Skandinavische konferentie' Malmô, 20 December (Wolff): Na de af-reize van den Deenschen #n Noorweegscheii koning werd het volgende communiqué gisteren avond openbaar gemaakt : « De te3aamkomlng werd vrii-da^ desU 18 December met eene rode va# Scffina Gustaaf geopend. De komng vermelddo daarin de eendrachtige wil er Skandiuavi-w:he om u entra al te blijven en be-' 31» 'aar — M. 334 Prijs per nommer: vcor België S eentiemen, voor don /reemdo5 centiemen Tcïaîëôn s Btedkctie £41 - ymlnistraiie Woe«as'?a« 23 SSeoenibep 1914 M.T'rrru-r*sr.^:-"r:xi ■ .r.'r-,Tw„ -nrf ir rm ». _ .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes