Vooruit: socialistisch dagblad

325 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 27 Juin. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 09 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c53dz04r81/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

tuai—»» ' 32a faaa» ■■ a. 177 Prijs pei aatmuar ; vooï JBelgie & eeniiem8Q, roor dsn v t esmde j> contiemen I eletMA ■ tftadaciie 2&'t » •' ùmiuisipiti.e : '-&4& vrr*fj-nrnxvjaaf^iaç^wmBrKtËSPf^^^tnnimf-KtL'yVi'iSI'JM»i.sxBiir<Mw;wuki»Jtgj'J«?j.ac«.^eKr.n^x»».<teT-rgitc-^i«4^.vt tr< fiinsrffw; 2? JïiWa ltti6 CT"~ '" 1 ' Orakater-Uitgecfsiet jamî Msatscbsppij H ET LICHT bestunrder > P. DE V3SCM. Ledeberg-Oent . . REDACTÎC . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. CENT ■■■■i i imi—«BiïTB ini«-fir»nTfirTiinTwrnnw—iiwi VOORUIT Orgaan der Betyisoke Wefkliedeftpariij. — Versabîjneiîda a/k dîme/7. —mu m ii mu i i i i i in- mi 'ii i ii i uni1 i mu m—t-'ttt— —i— m 1 i i i mm i i — i uni m i i n mn—i— A&ONNEMEMTSPRiJS. BELGSE \ t>rîe tnaanden. . « , , t*. 3.2S Zea cnaandeo fr. 6 50 Een jaar ....... fr. 12.50 Mea sbosneert lîcfe op aile portfrsrseiw DEN VREEMDE Drie raaanden tdagelijka vcrzondsti). ..... st. 6.79 TERTCtSKSTELLHS VAN NIJVERHEIO EN KIINST In btnctftn- en bsvenzslen van k»t FEESTLOKAAL, * VOORUIT » St-PlotersnÎEuv.simai, Gant Wmdsilnpn dotr eitze Teiiiossistelling HOFBOUWNIJVERREID De clou ran dez© wekelijksoh© expositi© j»n bloemen en plantea is de inzending van den Heer Maur. Vcrdonck, burgemeester yta Gendbrugge : eene groote collectie Orohidcën waaronder waanijk zeldzame en iostbare exemplairen van do volgende soor-tan: Dendrobium thyrciflorum, Cypripe-iium lawrentianum, Odontoglossum pesca-toreï.In de soort Oat»lo» d« volgenden : Oypre-pedium grande, Odo Harrvanum crispum, Odo orispum. Yan Hibriden de volgende: Hebr. Cata-fet, Hebr. Ondontoglossum crispum, Hebr. çpripediuxn en Maudiae. In normalen tijd zouden belangstellsnden na andera landen zich. groote moeite en opofîeringen getroosten om hein te komen JMO. Nogmaals, eene waarlijk voor liefhebbers Mer betienswaardiga prachtoollectie. A an nieuwe inzendmgen zag ik van de firma Gaston de Lorge, Loochristv, eene nooie gro-ep Araucaria' s. Door Dr. Vandenberghe, burgemeester ne L&ethem, Musschia aurea, een in 1810 oit Madera hier ingevoerd© plant in nieuwe kweekerjj. Da evorigen beb ik rceds vorige week be-whreven, maar loch steeds een heniieuwd Moek overwaard. Mz. (Rectiîicatie Bouwnijverlieid. De heer B. Van den Sompel schrijft mij krtreffends het modal « W&tertoren in be-ton-armé », daî hij vrel is waar het ontwerp i toekende en de weerstandsberekening 1 maakta, maar dat de vervaardiger van het hnstige ijzeren geraiwarto te: d« heer G. Tan de Velden. Ewe dus Triea eere toekomt. Ma. # * %■ 9e Groota Tombola dsr TentooRstsNing lesi* dais 10U© f r. pp8|zesi SGJPT LdTEK Europeesche Oorlog te W-ïiassÉrsi! su iit Fraakrlik '"Dît Duitsche bron GEOOT HOOFDKWARTIEIl, 25 jnnl, Westelijï oorlogsterrehi : Ite vijand ontwikkelde langs de frontaf-teeling ten zuiden va-n het kanaal van La Basséo tôt boven de Somme, cok den nacht ttoor, aanhoudende en toenemende werk townheid, legde zeer zvraar vuur over Lens ta voorgeborchten en joeg zonder eenigen tatslag gasvlagen over onze lijnen in den «mtrek van Beaumont-Harael, ten noorden y»c Albert. l^ug? dsn linker Maa«oer»r, mot den Moûti, irard het vijandelijk g«echutsvuur bmtengewoon sterk doorgevoerd, voor&l in aen omtrek van Mort Homme. In den loop Vau den nacht hadden hier ook infanterie-oadornemingen plaats die vcor ons met 6o«3a uitelagen bekroond werden. , Om onze in het oosten der Maas geîegen mmiwe steIMngen grepen herhaaldelijk zeer nerage mfaaterieg»vecbten plaats, die «ng® weerskanten voorbereid en onder-fin we^den ®oor ï**ar artillerievuur. Aile pogingen der fransche troc pou, om nch weer m ©ester te maken van het ver-|oren terrein, misliilkten en kostten hua hlc«dige verliftsen. Bovocdien moN-ten ni weer nos: 900 geranjren«n fn tmm aandon lateti. I Ten oosten van Saint Dié werden 'door *cne oprukkende patro&lje 16 franeche #ol-■"wen gerangen genomon. Oost«lijfe oorloggterrofn t Langs de noorderRjke frontafdefeling twam liet cp veracheidene plaat»en tôt ge-yeohten tnssohen rorfe^oningeaîdeelingen, Meven sevanR8tteo *n ™ onz* handeô Leger van generaal von Linsingcu Ieg©nover onze voorwaarts schrijdende In steeds aanvallende bewegingen bleven .s gister nog aile ru«sische weerstandspo-P gen teenemaal vruchteloos, bijzonderlijk 8i .lT®6Tska-I¥t€u van Zaturce. Langs d'e mdelijke frontafdeeling van Pla«cewka, ^;„ z!11,(!"osteri van Beresteczko, werden Ko ki aanvaHen, die met aanzienlijko «Si? touw ^zet waren'tôn -v°iie Leger van generaal graaf von Bothmcr Geene bijzondere gebeurtenissen. Ualkanoorlog3terroin j De toestand is onveranderd. Opporste Legerbestuur («Soin. Voîkszeitung».) TJit Fransche bron PAB.IJS, 25 Juni 1916. (Offieieel berich van Zaterdag namiddag) : Langs den liri keroever der Maas hieid de zeer levendig werkzaamheid der wederzijdscho artilleri godurende den heelsa nacht aan in he bosch van Avooourt, langs de hoogte 30 en rond Mort Homme, Een Duitsche aan vial met handgranaten op de hoogte 30' werd afgeslagen. Lang3 den rechteroever der Maas duundt het verbitterd gevecht den gansehen nach door, vooral langs de westelijke afklee-lingen van het aanvalsfront. Fransche tegenaanvallon heroverden he heele terrein waarvan de Duitsche troepei zich in den nacht op 21 Juni hadden mees ster gemaakt rond de loopgraven om en ii het bosch van Chenois. (Wat van deze be wering te be hou den is toont het Duitscl offieieel verslag). Het beachieten door de Duitsche batterij&n duurt met onvermin-derde kracht voort, van aan de boorden dei Maas tôt ten oosten vam Chenois, maar hei wordt even krachtig door de Fransche bat-tsrijen beantwoord. De laatste berichten zeggen dat de Duit schers, bij hun oifensief van gisteren oj den rechteroever, meer dan zes divisiën il den strijd wierpen. De Duitschers brachtei biij Les Epargss drie mijnen tôt ontploffinj Er werd geena schade aangericht. (Ambtelijk bericht van Zaterdag avond) Op den linkeroever der Maas waa de daf betrekkelijk rustig. Sleohts in de streeï dor hoogte 204 werdon onsa stellingen mol een langzaarn aanhoudend vuur bevrorpen, Op den rechteroever wa* de beschietinf onzer linie in den sector der hoogte 321 noordelijk en oostelijk van den heuvel Froide Terre, in 't Chapitrebosch en bij Che> nois heftig. 's Morgens werd de atrijd in d< toegangen tôt het derp Fleury voortgezet, waarvan de vyand eenige huizen bezetteï kon. Aan do andero gebisden op den rechter Maasoever geene vwandering. Ej wordt geenerlei bedrijvighei<! der infanterie gemeld. Aan het overige front was de dag rustig. (Kôlnieehe Volkszedtung.) tnt Engelsche bron LONDEN, 25 juni. — De bedrijvigheid der vijandelijke vliegers was gisteren levendig. Onze patroeljes vielen bij eene verken-ning zes vliegtuigen 8/&n, die poogden ovei onze linies te kruisen, en haalden ze neer. Onze artillerie was heden op het gansche front levendiger. (<Koln. Ztg.>) LONDEN, SS juni. — Haig bericht : Gisteren bij schoon weder betrekkelijk© bedrijvigheid in de lucht. Er hadden 22 luchtge-vechten plaats, waarvan de meesten onbe-slist bleven. Twee Britsohe machienen werden neergeschoten. De vijand maakte gisteren avond in een klein frontgebied zuidwestelijk va-n Messines van gaswolken gebruik. Er volgden echtor geene infanterieaanyallen. Heden niets biizorsclpr'!. («Koln. YolSszeitung»,) a|r Î|Î Dt ssrloi Itisschen fîalis su OBStnrijk-Hnitrlis "Dit Obstenrijksche bron WEENEN, 26 Juni : Langg het kusten-landfront lagen onze stellingen. die tua-schen de zee en den Monte Sabotino loopen, van tijd tôt tijd on der zwaar artillerievuur. Ten oosten van Polazpo kwam het tôt ge-veehten met handgranaten. In den loop van den nacht gingen drie torpedobooten met eene motorboot een verrassenden aanval op Pinano boproeveti, maar zoodra als onze straedbatterijen h en onder vuur namon sloegen de vijandelijke vaartuigon op de vludbt. Langs het front van Kârtn, waar onze tooepen den vijand tôt îwijgen hadden ge-braoht, beperkte ailes zich tôt artillerieg&-schut langs de afdeeling van Flôcken. In de Dolomiten liep een aanval de.r Italianen op onze steliingen van Kuffredda zich onder ons dwarsvuur teniet. Tussehen Bremta en Etseh werd er weinig gevochEen. Eenigc af-zonderlîjke vîjandîgo aanvallen werden door ons afgeslagen. In het gebied van den Ort-ler liep een vijandelijke aanval zich lam roor onre werkea «mu den kîeinen Eiskô. gele< Uit Italiaansche bron B^OME, 24 juni. — In 't gebied van Pa-subio hebben wij ons bezetféingsgebied tôt het Piazzadal in westelijke en tôt de dalein-den aan den Monte Pruch in noordelijke richting uit-gebreid. Op hefc front Posina-Astach artilleriestrijd. Vijandelijke infaute-riegroepen die poogden, onze linies te na-deren, werden door onze verkenningsafdee ligen aangevallen en verjaagd'. Op, dj tewrelAl» X»çi Sçhiçgen heftige bedrijvigheid onzer artillerie die bijzonderlijk tegen de vijandelijke stellingen op den Monte Cengio en in 't dai Canaglia werk-zaain was, weike op verschillende punten benchadigd of vernield werden. 'Van het overige front worden a-rtilierie-geveenten gemeld, evenals ondernemingen onzer afdeelingen tegen de stellingen van den vijand op den opper But met merkbare uitslagen. Vijandelijke vliegtuigen wierpen t bommen op de piaatsen aan den neder Isonzo, zonder sçhade ^a-n te richteiï. Een 3 viiegtuig werd door ons vuur getroffen ©n a stori/te brandend bij Merau zuidelijk van t Gôrz aft 1 («Koln. Voîkszeitung».) i & ^ * , Rissisci- Pacis'.Uc- BilisiscU frecs 1 Uit Oostenrijlfficîia brou WEENEN, 25 Juni: In de Bukowina be-fc zetten onze troepen gister nieuwe stellingen t tussehen Kimpoiizng en J aoobney. De hoogte ten zuiden van Behometh en Wifnitz i werd door ons ontruimd zonder dat er spraak was van vijandelijke inwerking. l Langs het galiciesch front hebben wij de > gewone werkdadigheid der artillerie vast, t-erwijl er ten zuidwesteo van Tarnopol nog-al met mijnwerpers en handgranaten ge-; voehten werd. Ten zuidoosten van Berestteczko sloegon wij verseheiden© vijandelijke aanvallen ai. In de nabijheid van Rolatyn-Crn werd de » hoogte ten noorden van de Lipa stormen-i derhand door ons ingenoïnen. De vijand i leed hier zware verliesren aan dooden. Ten ; westen van de stad Torczyn drongen onze troepen door tôt in de vijandelijke stellin-[ gen en sloegen de heftigste tegenaanvalien ■ af. Langs de Styr, 3troomafwaarts tôt So-• kol, is de toestand onveranderd gebleven. t (Koln. Voikszeifaing.) s|c ^ Es eerteg op den Mn Uit OostenrijkscliQ bron ' WEENEN, 23 juni. — Ailes is rustig. («Koln. Voîkszeitung».) ïï A à în Klein-Azi§ Uit Turkselie bron KONSTANTINOPEL, 25 juni. — Aan het IreJïfront geene gewohtig© gebeurtenia. la Zuid Perzië drongen onzovcoruitgeschoven , troepen d» Russ&n tôt op een afstand van eene uur oosrtelijk van de stad Sermiie ach-ternit.D© Eussen beproeven met aile middeleu zich ooetclijk van Sermilo te houden en ver-sterken zeer bedrijvig hunn® voorbereide versterkingslinies. Kankasusfront: Op den rechter vleugei rust. In 't Ocntrum slechts plaatselijke in-fanJberiegevechten. Op den linkor vleugei werd de tegen de vijandelijke stellingen ojp 't noordelijk gebied' van den Tschoroh be-gonnon effensiev© en de verovering der door ons ton doel genomen vijandelijke stellingen vervolstandigd. De door ons veroverde stellingen bevin-den zich 25 tôt 30 Ton. zuidelijk der aan ze© gelegen plaataen Ofi en Trebizonde evenals op d«n 2800 meters hooge bergketen, di© zich vau 't Oosten naar 't Westen in de streek uitstrekken, waar de stroomen die tussehen do beide piaatsen in zee uitmon-den, ontspringen. B.ij het offensief, dat met groote heftig-heid sinds twee dagen op eene front'breedte van 50 kilometors vooïtduurt, slaan de onzen zich mot groote dapperheid en hebben zich bijzonder in handgemeengevechten met de bajonet onderscheiden, waarbij zij in elk opzieht overmaoht bewezen. De vlucht van den vijand, die op zekere punten zijn kamp in den steek liet, liet ons aile verrnceienissen van den strijd verge-ten, zonder 't bevel der vervolging af te wachten &chikten zij zich Iustig ten strijde tegen de overschotten van den vijand en breidden hierdoor de door hen bezette ge-bieden uit. Bij deze gevechten namen wij rijken buit, beataande in verschillende soorten toerustingen, oorlogsmateriaal, 1 1/2 miljoen paitronen zeven machiengewe-ren, die wij tegen den vijand» gebruiken. Wij namen 052 man, daaronder 7 officieren, gevangen. Trots het mcoilijk terrein, dat don vijand gunstdg v/as, lead deze verlie-zen welker aantal wel 2000 dooden bedroeg. Onze verliezen zijn betrekkelijk uiterst ge-ring.Van de overige fronton geen gewichtig bericht. («Koln. Voîkszeitung».) ± & ïk OP ZEE Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 25 juni 1916. Offieieel wordt meegedeeld : In den voormiddag van 23 juni heeft een onzer U-booten in de zeestraat vàn Otranto een hulpki'uiser van de type-Principe Umberto in den grond geboord die vergezeld was van een torpedovernieler van de type-Fourche. De torpedovernieler vervolgde onzen onderzeeër onder het wer-pen van bpmmept keerde paar d$ pl,aati der ramp terug en werd daar op zijne beurt Ndoor onze duikboot in den grond gescho-ten.VlotenkoBimando («Koln. Voîkszeitung».) Aangesïagen AMSTERDAM, 25 Juni: De ITolîandsche stoomer « Boston », op 23 Juni ve n Amsterdam voor de Nederla dsche Indien vertrok-ken, heeft zijn koerier aan de Engelschen moeten overgeven. In het Buitenland lia ZwltserSaisd Zwîtssrlaiïd on ds ooriog BERNE, ; 5 Juni : De kosten uit het be-waken der Zwitsersche grens door het leger voortspruitende, hebben, sinds het be-gin van den oorlog, de som van 375 millioen bereikt. M Ier!and De Sersoho .:westSe ROTTERDAM, 25 Juni • Men meldt uit Londen aan de « Nieuwe Rotterdamsche Courant » : De aanneming, der nationalis-ten van den Ulster, met uitzondering van den Home-Rule van verscheidene graaf-schappen dezer provintie, is hier over het algemeen aanzien als eene gebeurtenis, ge-neigd' om een beslissenden invloed ta hebben op de regeling van de Iersche kwestie. OP OEm BALKAN S m ^plekonEanoS Sa Sntesîta en . .rie!.siiiai)d ATHENE, 2S Juni. (Havae) : M. Zaïmàs heeft bij geschrift in eene nota, aan de diplomatische vertegenwoordigers der be-schermende maohten gericht, dé voorloopig gegeven verzekeringen bevestigd, volgens dewelke het Grieksche koninkrijk nch ver-bindt algeheel de in do kollektieve nota van 21 Juni 1916 uitgedrukte vragen te vol-breogen.Itaîîë en Grîeksrsïanri BERNE, 25 Juni: Volgens een telegram van do< agence Ptefanie, uit Athene, heeft de Italiaansche gazant in Griekenland-eene nota ontvangen van den voorzitter van het Grieksche kabinet. M. Zaïmis, in dewelke deze bijzonderlijk mededeelt dat de demo-biliseering der Grieksche effektieven zich in den Noord-Epirus bevin'dend, insgelijks in de algemeene demobiliseering js begre-pen.De konftig on Grlskenland GENEVE. 24 Juni. (Havas. — Men meldt) Volgens de dagbladen. van Athene zou koning Konstantijn aan zijne omgeving verklaard hebben : « Daar een deel van mijn volk van oordeel is dat de door Grie-kenland gevolgde nolitiek deze niet is die het dient te zijn, heb ik mij niet tegen de ontbinding van het parlement kunnen ver-zatten, noch tegen de nieuwe benoemingen. Ife heb steeds de vrijheid toegedaan ge-weest ©n ik kan niet aan partijstrijden deelnemen. Dat de wil va-n mijn volk zich voltrekke. » Binnon de twee maanden zullen er in Griekenla-nd nieuwe verkiezingen plaats hebben. iss i® Siatesi Bo toestand tussaiîen de VeroenîgcS©-Staten en ^oxlko verergert. WASHINGTON, 25 Juni. (Reuter)1. —» Eene mededeeling va4i den Ameiifcaanschen generaal Pershing, in dewelke hij zegt dat in de gevechten te Carrisal twee. afdeelingen ruiterij verliezen leden, heeft de ver-zekering doen ontstaan dat de Vereenigde-Staten zeer dicht bij den oorlog zjjn. Toen de mededeeling te Washington toe-kwam, deed M. Lansing président Wilson wekken en had met dezen een lang onder-houd. Uit verschillende Staten iijn de tij-dingen toegekomen dat de bevelhebbers koox-tsachtig werken ten einde hunne troepen ton spoedigste aan de grenzen t© bren-gen.AMSTERDAM, 26 Juni: « Daily Mail » meldt uit Washington : Er is officieus gemeld geworden dat de Vereenigde-Staten £tan Engeland zullen vragen de belangen der Amerikanen in Mexico te vertegenwoor-digen. De vertegenwoordigers van San Salvador en San Salvador en Oostarica hebben uit d© stad van Mexioo per telegram het nieuws ontvangen, dat dezo twee staten aan den weerstand tegen de Vereenigda-Staten zullen deelnemen, in geval de Amerikanen de Mexikaansche grens zullen over-schrijden.« Daily Telegraph » meldt uit New-York dat men niet verontrust is omtr&nt de pe-troolbronnen in Mexico, — waarvan de uit-bating zich in de handen van Amerikaan-sche firmas bevindt, — bij geval van een gewapend geschil. Bijna al de inrichtingen bevinden zich buiten de streek die als onzij-dig gebied mag beschouwd worden. NEW-YORK, 25 Juni (Reuter): Een tele gram uit San Salvador meldt dat de minis-ter van buitenlandsche zaken te San Salvador een telegram van den Ecuador heeft ontvangen in denwelke hij met spoed is uit-genoodigd tôt eene kollektieve aktie van Amerika teneinde den oorlog tussehen de Vereenigde Staten en Mexico te beletten. WASHINGTON, 25 Juni: De miniteter van oorlog heeft aan al de oversten der legerkorpsen bevelen doen toekomen on-middellijk de gansche nationale militie, van zoodra zij gemobiliseerd zijn ?.al, naar de Mexicaansche grenzen te sturen. Gevecht ta C'Jhuahua GENEVE, 25 juni. — De Parijscha Wew-, York Herald meldt: Woensdag en don-derdag heeft in de Noord-Mexikaansch© stad Chihuahua eenen grooten slag tussehen Mexikanen en Amerikanen plaate gehad. De strijd was zeer verbitterd. Beide zijden ieden zware' verliezen. Garranza over het gevecht te Carrfeal. FRANKFURT A. M., 25 juni. — De «Frankfurter Zeitung» meldt uit New-York : Carranza heeft den aanval op de Noord-Amerikanen bij Carrisal afgekeurd; hij verklaa-rde dat hij ertegen opkomt dat nieuwe strijdkrachten naar Mexiko gezon-den worden, doch de vervolging der ban-dieten door de thans daar verzamelda strijdkrachten niet wil v&rhinderen. Bernîddeifng der Latîjnsoha Staten van Amerika? IN E W-YORK, 25 Juni : Eene depecheuit San Salvador meldt, dat het ministeri© van Buitenlandsche Zaken in San Salvador een telegram van Zenardor ontvangen heeft, waarin dringend tôt eene gemeenschappe-lijke actie van Laijnsch-Amerika (Zuid-Amerika. Rd.) opgeroepen wordt om deu oorlog tueschen Mexioo en de Vereenigda Staten te voorkomen. De inzishten van Wiféon. WASHINGTON, 25 Juni: Do «Time^»' verneenit : In het Witte Huis heeft men bat inzicht van den président laten kennen. Hij zal niets ondernemen vooraleer hij al de bijzonderheden kent aangaande de laatste aanvallen tegen d© Amerikaansch© troepen, en slechts aan het Kongre3 de oorlogsver-kla-ring voor te stellen na het bewiis ver- ■ overd t-e hebben dat de vrede door de ver-antwoordelijke bevelhebber der Carraotis-ten ^ou verbroken zijn gewoest. Men voorziet dat hierdoor een einde a-an het konflikt zou kunnen komen, daar Carranza van de gelegenheid gaat gebruik maken om te varklaren dat hij niet veract-woordelijk ia voor de gebeurtenissen te Car-rizal.M. Wilson heeft aan de gezantschappert der Latijnsch-Amerikaansch© Staten af-schriffcen gezonden der laatste nota van de Vereenigde-Staten aan Carranza, en heeft den wensch uitgedrukt een oorlog te vermij-den, met de hoop. dat in geval van Moxi-caanscha vijandelijkheden, deees Staten zullen te verantwoorden hebben. Hij heeft herhaald zich t© willen boper-ken bij het verdedigen van den Amerikaan-schen grond tegen allen aanval van ban-dieten.Zelfs de dagbladen die. bij het begin, de houding van M. Wilson afkeurden, rfjn nu eensgezind om ze goed te keuren. - Een vredes-manl Reuter meldt dat d© groote automobieJ-nijveraar Ford, reede als pacifist gekend, aan zijne werklieden zou verklaard hebben dat hij ge.ene loonen meer zal uitbetalen aan hen die van de militie deel maken door zich aan te geven, ©n dat hij wedgeren eal hen na hunnen diensttijd terug t© nemen. Isa OStSeia De toestand PEKIN, 24 juni. —- Men meldt dat de onderhandelingen begonnen zijn itusschen de vei-tegenwoordigers der previntiee van het Zuidelijke China. De lag,tsten vragen de bijeenroeping van het oude parlement en het vormen van een nieuw kabinet geko-z^n op bevel van de parlementaire meer-derheid. IN BELGIE DUITSCHE MEDEDECUNG BIJZONDERE TELEGRAMMES Naast gewone telegraijunen zijn thans in het Binnenlandsch Belgisch telegramver-keer ook toegelaten : 1. Dringende telcgrammcn waarvan de taks het driedubbele bedraagt der gewone telegrammen. 2. Tolegrammen met betaald antwoord. Onbestelbaarheidskennisgevingen zullen voortaan telegrafisch geschieden ; voor telegrammen die niet volgens de opgegeven aanduidingen overgeseind werden, kan de betaalde taks op aauvraag terugbetaald worden. Nadere inlichtingen hieromtrent worden door de telegraafbureelen ver-, stpekt._

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes