Vooruit: socialistisch dagblad

681 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 23 Septembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 21 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r785h7dm0n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3© çsaa" —« 2S5 Prrjs par nommer : voor Belgis 3 eeaîiemen, voor den îrsemde 5 ceatiomen \aataems^tm!imiamiia^immtsamimmwiassgmexjHmaa^x!aseamm>MiKKxm>v<miraKmiamBa lîstefoon s Kedneti® 24? >■ Adïsiïnistratie 2S45 ÈiaamumaiiBSimaMÊMËBœaBmmwMmmiismBBgossm&mteBiœwzigi&œaBaiSlltBEl Wc.esîsia®» 23 September 1914 Dnjkstcr-Uiîgecîster jatn: Masîschappij H ET LÎCHT , bestuanSer s p. DE VISCH, Ledeberg-Oeirt . . REDACTIE .. ADMSNÏSTRATIE HOOOPOORT, 29, GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIjS BELGIE Oric rr.aanden. . ... tr. 3.2S Zea rnaanden . , , . . fr. 6 53 Ecnjaar. ...... fr. 12.50 Men abenneert zicft op alie poîtbarede» DEN VREEMDE Drie maandcn UJageîijks j verscriden). ..... fr.'§.7S'j 1 Orgaan der Belgische Werkliedenparti/. — Versehijiiende afle dacjen. HET OORDEEL I ©user MoiSasids©!!© Parti j|6nooten Uit een artikel van het socialistisch ■ hoofdorgaan H et Volk van Holland, on-I der titel : Niei Meedoen! knippen wij de I yolgende belangrijke passages : Dat vele Belgische en Fransche socialis- ■ ten evenals veïb in Frankrijk levende I Hoîlanders, met leedwezen zien, hoe wij I oas zorgvuldig buiten den strijd houden, I is ons bekend. Dit is menschelijk verklaar- ■ baar, maar daarorn nog niet juist. Vooral waar men van die ziide. volko-I men teu onreolite, zoo vaak klaagde, dat ■ Holland tegenover Duitsehland niet volko- ■ mea neutraal (1) zou zijn, doet die zuchtom ■ onze ncutraliteit op te oi'reren ter wille I van de geàllieerden, vreemd aan. Er blijkt uit, dat men ons als bondgenoot ■ in den oorlog wenscht, aoodat de eigenlijke I grief is, dat wij te neutraal zijn, in plaats I van niet neutraal genoeg". Wij nu hebben herhaaldelijk de reden ■jgenoenid, waarom wij ons internationaal I en ,socialistisch standpunt alleen kunnen II handhaven, door neutraal te blijven. 1 En juist, omdat wij dat alleen kunnen ■ tijn, door ter voldoening aan de verplich- ■ tmgeu, ons bij do Haagsche Oonventie van ■ 1907 opgelegd, onze beschikbare krachten ■ voor de verdediging der grenz-aa te mobili- ■ seereu, heeft onze Kamert'raktie met een ■ eerlijk socialistisch geweten h&ar stem ■ kunnen geven aan de gevraagdo mobilisa-I tiekredieten. [ hr wordt veel gevraagd, wie het winnea ■ moetin dezen oorlog. Duitsehland wijst op ■ Rusland en zegt : vriiheid en bes'chaving ■ eischen, dat het Gzarendom vernietigd ■ wordt; en daar dit alleen geschiedt als I Duitsehland het wint, eischt de vooruit- ■ gang onzen zege. Frankrijk en Engeland I echtre wijzen op het Duitsche militarisme, ■ dat in het absolute keizer3cliap is verper-Hioonlijkt en zeggen : de overwinnirig van ■ Duitsehland is die van het militarisme dat ■ icacht steit in plaats van réélit en de vrii-Kbeid rermoordt — slechts onze zege, die B«r demokratie.kan de werelcï yooruitbre»- ■ la. Intussehen wordt daarbij het _ Oza- ■ /suie weggedacht, al moge dit, mits in ■ kêians gehouden door eene groeiende ■ revolutionaire beweging in .Eusland,^ ook I *rij w?.t minder beteekenen voor de Euro- ■ peesche ontwikkeling, dan de Duitschers ■ peweren. | Dat een overwinning van Duitsehland er ■ eene zou zijn van het militarisme ea van ■ het absolute keizerschap is, onze3 inziens, ■ moeilijk te ontkennen. I îs echter, aïs Rusîand m de overwînning ■ '(1er Verbondeijen de leidende roi speelt, ■ ^ie overwinning er eene van de demokra^ ■ Itie? En kan men zeggen, dat een overwin-H'ping van Engeland de nederlaag van het ■ impérialisme, die drijvende krcht van de- ■ teii oorlog, zou zijn 1 I Ea ten ':~tte : zou-niet juist een neder-I laag van Duitsehland in ait Rijk de revan- ■ the-idee planten, die tôt nog hooger opvoe- | (1) Neutraal, beteekeod : onzijdig. ring der bewapemng, tôt versterking van 't Duitsche nationalisme ieiden zou, hetgeen ook de verdere opvoering van het milita-risme der andere groote mogendheden zou medebx-engen ? Acht men misschien een dergelijke posi-tie, met de stemming die zij ten gevolge heeft in de bevolking, geschikt voor de ontwikkeling der Duitsche sociaal-demo-kratie tôt grooter revolutionaire en anti-militaristische kracht dan zij ondanks haar groei, tôt heden i3 geblekenî Ons komt het voor, dat voor een oplos-sing van deze Europeesche krisis in den zin der versterking van d» demokratische tegen impérialisme en militarisme gerichte krachten,nôch de overwinning van Duitsehland, nôch die van de uondgenooten, ge-wenscht is. En do loop van den oorlog maakt het niet onwaarschijnlijk, dat werkelijk geen der strijdende partijen van een overwinning zal kunnen spreken. Eusland's succès tegenover Oostenrijk, naast zijn terugtrekken uit Pruisen, zoo-dat in het noordoosten de strijd reeds op Russisch gebied is overgebracht — het machtig voortrukken der Duitsche légers in Frankrijk, omgezet in een voorloopigen terugtocht, die, echter, na versterking met nieuwe troepen, weer voor een voorwaart-sche beweging en voor nieuwe Duitsche overwinningen kan plaats malcen — de mo-gelijkheid, dat zelfs een beslissende overwinning der Duitschers in Frankrijic to land, later door een even beslissende ne-derlaag ter zee kan worden ongedaan g©-maakt — dat ailes wijst op zooveel wisse-lende kansen en tegengestelde militaire sucœssen,dat het meest v/aarschijnlijke ge-volg van dezen oorlog de onsekerheid zij-ner beslissing zal zijn. Nu de oorlog om ons woedt, baat het weinig over zijne verschrifckingen te kla<-gen. Sog minder zijn uitbreken en zijne ge-voigen te wijten aan partijen van bepaalde lande a. die, na, ta vergeefs le hobbën ge-tracht heni tes TOtfrkoxne&,'iàîfûs zijne nae-king mede ondergaan en door hein worden medegesleept. Yan meer belang is het, te denken aan de komende tijden en aan onzen plicht-, de ellende die hij brengt en den afkeer dien hij kweekt, dienstbaar te maken aan den hernicuwden, sterkeren strijd tegen zijne oorzaken, tegen het stelsel dat hem kweek-te, tegen de machten, die na zijn einde de grondslagen voor een nieuwen oorlog zou-den willen leggen. Heeft het thans levend gesîacht deze schande gezien en gedragen, het kan zich daarvan alleen bevrijden door haar aan het geslacht der toekomst te besparen. Hieraan te denken, in dien geest te wer-ken, zich voor di-en reuzenarbeid voor te bereiden, is nu allereerst het werk der na-tiën, die het geluk hebben gehad, buiten den oorlog te blijven, de geestelijke ver-wildering ervan niet te hebben ondergaan, te midden van de ruine van het heden op~ bouwende geslachten to kunnen vormen voor de toekomst li roi van Belgio Een Engelsch blad schrijft : Men steit zich in sommige kringen voor dat België, onzi-jdige âtaat véôr de uit-tersting van den oorlog, het recht niet teeft buiten zijn grenzen te gaan, eens dat de vijand over de Belgische grenzen teruggedreven is. ûelgië is een souvereine Staat, aan wel-sen Duitsehland den oorlog verkla-ard u6eft. Van dan af kan niemand hem, om ^elkcîauige redenen, het recht ontzeggen vrijelijk van zijne souvereine rechten ge-bruik te makea en tegenover Duitsehland »o te handelen als het goed zoh oordee>-len voor zijne eigene belangen. .Wij hebben het Belgische veldleger noo-a!g voor onze toekomende krijgsverrich- ™ Duitsehland. 'Vij hebben de Belgische ofîicieren en «igisehe getuigen noodig voor de krijgs-faden, die waarschijnlijk zullen gelast Worden de proeessen te behandelen van (|(i misdadigers, die men aan de Ilunnen Vergeleken heeft. Vroeg 0f laat zullen de Duitsche gene-;.'aals en de Duitsche officieren, die te Leu-,en' Aarschôot, Denderinonde en elders m Belgié en Frankrijk het bevel voerden, »aar gruwelén werden gc-pleegd, ter ver-kntwoording opgeroepen worden. Duitsche dfficiereu oefenen een strenge tueht uit als hun dat belieft; zij ®oeten dus verantwoordelijk gesteld wor-"'.t> voor de misdaden van dezen, welke f J aanvoerden. r is van het grootste belang dat ons "Ornement — het Kngelschs goaver-— ailes in het werk stelle om | r ' •' S?Re\ep& in te wiunen over al de I ' 3pei) die begaan werden en om de ; ^ te onîdekken van de plichtigen van tu'a.n c^e ^ez® misdaden betrokken Het procès en de voorbeeldige kastijding van al de kwaaddoeners, zonder machtne-ming van titel of rang, zal het beste en eenig middel zijn om voortaan zulke gru-welijke wandaden te voorkomen en de krijgsraden kunnen zeer wel reeds begin-nen zetelen binst de toekomende krijga-verrichtingen.[on nieuwe 1res vas ém Kaiser? Hoe bij «er vredes- vcorsfeiiaa fienkt Het New-Yorks blad <; Evening World » pubiieeert volgende mededeeling uit Washington : « Wij zijn ingelicht door de hoogste diplo-matieke antoriteit dat de duitsche keizer do volgende houding denkt aan te nemen tegenover vredes-onderhandehngen : 1. Duitsehland zou wel luisteren naar be-micldelingsvoorstellen, maar is daaraan absoluut verhinderd door de houding van Engeland. 2. Duitsehland zal niet ophouden te vech-ten zoo lang als Engeland verklaart dat deze oorlog tôt een bepaald einde moet ge-bracht worden. 3. Duitsehland kan dan slechts ingaan op de kwestie van vredes-vermiddeling, als de Verbondene krachten verklaren dat zij ge-lijke houding tôt verzoening zullen aanne-men.4. Indien cîeze oorlog eene zal zijn tôt het. uiterste, zooals Engeland dagelijksch verklaart, clan zal Duitsehland het uitvechten ; indien de geàllieerden rijn besîoten hetzel- ve te verpletteren en uit elkaar te rukken, dan zal Duitsehland vechten tôt de laatste man. 5. Indien de heele wereld hoopt op eene ontwapening, dan is de verplettering van Duitsehland daartoe de slechtste weg : een verpletterd Duitsehland zal de tijden her-halen na de Napoléon'sche oorlogen (be-doeld is Napoléon I, Eed.) en zal wapenen ieder man en vrouw, kind, kat en hond in het Duitsche rijk voor do dag van revanche. 6. Duitsehland is gewilJ dezen oorlog eene «oubesliste» te laten. liulk eene oplossing, meent het bepaald, zou het best tôt eene toekomstige vrede in Europa leiden en tôt ontwapening. Volstandigo overninning op den een of andere kant zou niet tôt rustige toestanden leiden. Het schijnt, zegt de «.Times», dat die ideeën wel overeensten>men met datgene wat Graaf Bernstorfî, de duitsche gezant in Amerika, vroeger _beeît uitgelaten. Do opinies verscKillen natuurlijk zeer in Amerika over die cKaiser^-idee. Sommigen meenen dat het eene bekentô-nis is dat de oorlog verlorea is; anderen verdenken Duitsehland zoer sterk van eene sluwe poging om de algemeene opninie te inMeiden en aan Engeland de schuld op te schuiven van de voortzetting des oorlogs. (Wij van onzen kant denken er ook zoo over. Bed.) m»»—__ tels oiitlreni i benoSilin over tien Oorlog Beuter- en het Duitsche Wolfl-bureel Herbert de Reuter, bestuurder van dit wereldberoemd nieuwsagentschap heeft aan al de Engelscho bladen laten weten dat hij sedert het begin van den oorlog geen uit-staans meer heeft met het Wolff Bureei (officieel Dnit-sch inlichtingsbnreel). Zooals men weet is het Wolff Bureei «m meest«r in het- fâbriV-areti vsn Leugon-hienws ! Nog over de ieefiert m Reims HET GEOOTSTE VANDALEH-WEEK DEE XX' EEUW Heel Amerika gaat protesteeren Het nieuws der vernieling yan de kathe-' draal van Reims heeft heel Amerika in op-schudding gebracht. De Duitschers mogen zeker zijn dat, indien er nog sympathie voor hen bestond in Amerika, deze, na de verwoesting der kathedraal van Reims, totaal verdwenen is. Do kathedraal vau Reims, begonnen in 1212 onder Alberich Humbert, naar het ontwerp van Robert cle Coucy, werd in de 14e eeuw voltooid, Zij heeft, of beter zij had van binnen eene lengte van 139 meters, bij eene breedte van 30 ineters en in het kruis 49 metérs, terwijl haar gewelf eene hoogte bereikte van 33 meters. Ds weste-lijke gevel met 3 portalen, een roset, arcades en talrijke fraaie stancfbeelden, was een prachtig voorbeeld van den vroeg-Gotischen stijl. De beide torens, die eena hoogte van 81.5 meters bereikten, hadden door den brand van 1481 hun spitsen ver-loren. Yan binnen uestond deze kerk overlajigs en ook overdwars uit 3 beuken mot een indrukwekkenden koepel en met een door het hoogaltaar in 2 deelen ga-scheiden koor met 5 kapellen. Men zag er besebilderde ramen, voie standbeelden, schilderijen van Titiaan, Tintoretto, Poussin, enz., kostbare Gobelius, een Bj'zan-tijnschen k'eîk, praalgraven, enz. Sedert 1Ï79 werden er aile Fransche koningen ge-kroond (uîîi^ezonderd Hendrik IY eu Lo-dewijk XYIII). ^ ^ K& HOE HET VANDALSN- WERII C4EBEUEBE EEH TEAGISOH V00EVA1 Londen, 22 September . De « Daily Mail » doelt volgend beîangrijk telegram mede uit Reims, in dato van 21 September : i Ik kom hier to Reims het al'schuwelijk-ste vandalenwerk zien dat de Duitschers tôt nu pleegden. Door het artillerievuur, zonder eenige mogelijke twijfel met dit doel op do prachtige boofdkerk gericht, hebben zij deze in brand gestoken. Deze kerk was niet alleen het glorierijkste van Reims, maar werel d beroerud. » Het is nu slechts een geraainte meer met retSae verkoplde murep- » Het vreeselijke aandenken van deze af-schuwelijke misdaad zal steeds in mijn geest blijven. Het zicht der vernielende vlammen van dezen prachtigen tempel uit de Xlïle eeuw, waarvan het opbouwen 150 jaar vroeg en die in de ontelbare oorlogen welke in Frankrijk plaats hadden. geëerbiedigd werd, wàs vreeselijk. j Straten in brand Het vuur ontstond tussehen 4 en 5 uro zaterdag namiddag. Gedurende gansch den dag had het obussen op de stad geregend. Minstens 500 waren er neergevallen ! Eene gansche wijk was verbrand gewor-den en de eene woning en het eene magazijn na het andere werden de prooi der vlam-men.Met bombardement der lioofdkerk De hoofdkerk was donderdag in een gast-huis voor de Duitsche gekwetsten veran-derd geworden. Men dacht haar op die wijze en door de vlag van het Roode Kruis voor aile bombardement te behoeden. Reeds donderdag namiddag, terwijl ik mij op het hoogste van den toren bevond, viel een obus op het dak, maar ik dacht dat het een verloren gevlogen schot was. Maar zaterdag morgend werd eene Duitsche batterij op den heuvel van Nogent-l'Abbesse geplaatst, op ongeveer zeven kilo-meters in het oosten van Reims. De gothische torens, die de stad over-heerschten, werden het doel van het bombardement.De eene na de andere vielen de obussen op het oude metselwerk neer. Het vuur ! Om 4 1/2 ure nam de stelling die iangi den kant van het Oosten was geplaatst^ vuur. In korten tijd stond weldra ailes iu. brand en was ailes één vuuroven. !i Fransclie militaire geneeshee-j ren redden de Duitsche ge-j kwetsten. Do Duitsche gekwetsten, ruim twintig getal, die donderdag in de kathedraal waren overgebracht met het doel het gebruik der vlag van het Roode Kruis te verrecht-vaardigen, zouden zeker levend verbrand zijn, indien verscheidene fransche militaire geneesheeren, door eenigo ziekendiener# ge* holpen, hen niet een voor een tôt buiten een zijdeur, op gevaar af zelf verbrand te worden, hadden gedragen, zoodat ze gered waren. De woede der menigte In do straten was de menigte zoo grooty dat weldra een ware volksoploop ontstond,} die de Duitsche gekwetsten aan het lijf wilde. Men riep : « Ter dood ! » Soldaten die tussehen de massa stonden,/ schouderden reeds hun geweer. De abt An-drieux wierp zich tussehen de menigte om de geweld-daden te beletten. Met den nacht werc! ailes kaïm. Maar van af 2 ure !s morgends openden de Duitschers opnieuw hunne batterijen. En met het opstaan der zon zag men niet-if meer dan een rookende puinhoop, waar-,1 van de dikke rook de omliggende straten vulde. Met het verdwijnen der hoofdkerk' van Reims is een der prachtigste werkeu? van de wereld verdwenen. » Europeesche Oorlog Ce lsiwe|ii!| Ér Duitschers il ittl ons land Te Brussel Een telegram, afkomstig van Oostende, meldt dat waarschijnlijk het aantal der Duitsche troepen in en rond Brussel op dit oogenblik 70.000 bedraagt. Naar men ge-looft- is een groot aantal mansehappen uit het Zuiden teruggekeerd. Een ander telegram steit een steeds too-némend aantal gevallen van dienstweige-ring en ongehoorzaamheid vast onder de Beiersche troepen te Brussel. Een eigenaardig blijk van den onwil der Beiersche troepen om de Pruisische militai-ro overmacht te dienen, is wel dit, DAT ZIJ G TREINEN VOL FRANSCHE KI1IJGSGEVANGENEN, K O M F, N D E VAN MAUBEUGE, IN DE GELEGEN-HEID STELDEN TE ONTSNAPPEN. D« Franschen verlieten do treinen en, ver-borgen zich in do naburige huizen, waar zij giften en kleederen ontvingen. Het aantal dezer ontsnapten bedraagt 8000. (Merken wij op dat men gister sprak van 12.000 soldaten, nu van 70.000. Op het einde der verleden week sprak men van 300 ont-vluchte krijgsgevangenen, nu van 8000. Wij, geven beide berichten, ten titel van iulich-ting. Red. ) & * * EEN BEL'G-ISOHE OYEB-WIMMIEG TE LANAEKEH Do Nieuwe Eolterdamsche Courant heeft het volgend telegram: Maastricht, 20 september. — Hedenmor-gen werd het Roode Kruis opgebeld met de mededeeling, dat er in Lanaeken, ten Noord Westen van Maastricht, op Belgisch gebied, (niet ver van de Nederlandsche grens) ge-vcchten werd, dat er gewonden waren, en of de auto er heen kon gaan. Dr Brockx ging er met een auto dadelijk op uit, maar kwam onverrichterzako terug. Wel was er gevoehten, docht de Duitschers hadden hunne gewonden medegenomen en aan Belgiiche kant v/as n-iemçéhd gevallen. Dit komt overeen met wat Vrijdag werd ge-meld: dat ongeveer 200 Duitschers in Canne waren en den weg naar Reckheim vroe-gen. Z© waren op zoek naar Belgische pa-tioeîjes. Reckheim ligt in de buurt van Lanaeken.De Belaen hebben in Lanaeken de Duitsche vla'j neergehaald en de Belgische ge-heschen. De Duitschers werden totaal uit het dorp verdwenen. # * * Uit de îorten Het fort van Waelhem heeft eenige obhs-sen in de richting van Hofstado moeten werpen. Duitschei officieren wandelden er rond. Hunne promenade was van korten duur. Een 15tal kilometers van Broechem (nabij Lier) had de vijand verschansingen ge-. maakt. Het fort van Broechem heeft de boeï weggeschoten. % * * ïn de Vïaanderen Eergisteren morgend trokken een 75-tail duitsche soldaten, allen wielrljders door dej gemeenten Zwevegem, Deerlijk en Yiehte. De Duitschers kwamen uit do richting van/ Avelgem en reden in de richting van Korv rijk. . _ Al do brigaden der gendarmerie van den ; omtrek van Kortrijk, rukten dadelijk op naar Kortrijk toe, om de bende Duitscherai te omsingelen. Dinsdag morgend signaleerde mon eene' patrouille iiuzaren te Erembodegem. Zijj werden op gev/eervuur onthiald, hadden 9; dooden en 3 erg gekwetsten. De vrijwilligers van Gent zijn weer naar | Melle en het omliggende getrokken daar ! men veronderstelt dat de duitsche brand- ï stichters weer zouden durven afrukken. 1 # In het Walenland 1500 Duitsche soldaten, uit Frankrijk^ gevlucht, zijn dinsdag morgand te Ath aaa-i gekomen ; zij blijven daar in kantonnement. \ Men heeft zich dikwijls afgevraagd hoe ! de overweldiger zich gedragen heeft in da/ provincie Luxcmburg. Ziehier wat wij uit vertrouwde bron; vernamen, hetgeen van de schoone streekl van Virton geworden is : Men vocht den zaterdag 22 oogst gedurende. den ganschen dag in de omstreken: van Virton. Er waren vele gekwetsten dia-naar Montmédy overgebracht werden. 's -Zondags 23 had een echt duel der ar-j tillerie plaats. De Franschen bevonden zieh! op de hoogte van Montquintin. Do Pruisen] stonden op den rand van het woud van,' Ethe. Het gevecht was zeer hevig en duur-1 de den ganschen dag. Niettegenstaande den moedigen weer* stand der Franschen, gelukten de Pruisen er in vooruit te komen langs Saint-Mard, f Ilarnoncourt. 's Anderdaags had er een gevecht plaats op da hoogten vau Morville. Het was van"! dezen slag dat men melding gaî wanneer-men sprak van den slag van Othain. j Intusschentijd had de bevolking den tijdî gehad naar Frankrijk en naar het zuidesj te vluchten, om zich te vrijwaren tegen de, vijandeîijke kolones. i In het voorbijtrekken staken de Duit" schers het dorg Gomay (bij Virton) in brand. « * % In de Maasvallei De eerste belgische legers ziju aangektx' men te Reckheim, Stockheim, Maeseyck,. Asch, Bree en Leopoldsburg. Zondag morgend, rond 7,30 ure, kwameai er een 37tal Duitschers aan per tram, ko-j mende van Tongeren. Zij beletten do statie en de kerk ; zi) hadden Let inzicht M. d« ï Caritot, den ^urgemeester, in hechtenis tel

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes