Vooruit: socialistisch dagblad

299 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 02 Juin. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 28 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/b853f4ms9c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dr gaan der Bei^ische Werkliedenpctrtij. — Verschjjnende aile dagen. Drukster-U itgeefstet nm: Maatschappij H ET LICHT bestuorder; P. De VISCH. Ledeberg.Qcnt . . REDACTIE . . ADM1N1STRATÎE HQOGPOQRT. 29. GENT ÂBGNNEMENTSPRfJS DELGIE Drie maanden. . » , . fr. 3.25 2es niaanden » .... fr. 650 Een jaar ....... fr. 12.50 Ken abofîceert zieh op aile postbnrecle» DEN VRECMDS Drie maanden tdagciijk» vcrzonden). . . . » . fr. Bekendmaking Gent, 30-5-15. De hier reeds bestaande paspoortbureaux zijn vereenigd tôt: Paspoort-centrale, Gent Afdeeling I (Kouter n. 2). Paspoorten in 't Buitenland. in het Gouvernements-gebied en in dat van het Marinekorps (Brugge). Afdeeling lia (Kouter u. 8) Paspoorten in het Etappengebied Letters A-K). Afdeeling IIS (Kouter n. 5) Paspoorten in het Etappengebied (Letters L-Z en aile namen met van. Diensturen, 's weekdags : !s voormiddags 9 1/2 tôt 12 1/2; 's >amiddags : 4 tôt 7 vre. 's Zondags : 9 1/2 tôt 12 ure. Aile schriftelijke verzoeken in paspocrt-aangflegenheden iijn te adresseeren .an Pass-Zcntrale-Gent btlg 1 Kouter n. 2 (Inzending per post of benuttiging dcr brievenbus aan 't huis Kouter n. 2.) Afvaardiging in paspoortaangelegenheden heeft in het Justicie paîeis ook bij persoon-lijke voorstelling niet meer plaats. Een ontwikkelde antl Socialistische woordankramer Onze zeer ontwikkelde tegenstrever verweet ons dat wij de volledige gelijkheid voorstaan. Dat is onjuist! Al de ongelijkheden die tusschen de menschen bestaan, er-kennen wij ten voile met den paus en met Henry George. Maar wettigen die natuurlijke ongelijkheden ook de maatschappelijke ongelijkheden ; wettigen zij het bestaan van milliardairs en millioenairs naast in el-lende voortwroetende werkers? Neen, en wij stellen daartegenover de gelijkheid van het erkend en gewaar-borgd recht op leven en op welstand. En wij stellen u drie vragen : Is die gelijkheid ongewettigd ? Is die gelijkheid onmogelijk? Is die gelijkheid in strijd met uwe godsdienstige beginselen? Wij laten aan u het antwoord op deze drie vragen. V/ij willen de volledige gelijkheid!! Maar dat ook is valsch, want wij zijn collectivisten, een stelsel dat den geza-menlijken eigendom wil onder het toe-zicht. der openbare besturen en dat voor-schrijft : vergoeding naar verdienste. Is dat de volledige gelijkheid? Neen, niet waar? en door ons daarvan te be-schuldigen, hebt gij eene dwaling be-gaan die onverklaarbaar is voor een zeer ontwikkelden werkiran. Wat wij willen is de volledige gelijkheid in rechten en in plichten. Zijn er nu alreeds geene talrijke in-stellingen waarin dit erkend wordt? Kebben al de ijzerenwegbedienden van denzelfden rang geen gelijk loon, vol-gens hun aantal jaren dienst? Gij moet nochtans erkennen dat niet aile stokers, machinisten, treinwachters, baanwerkers enz. dezelfde hoedanighe-den bezitten. Maar er is een middengehalte, de eenen blijven er onder, de anderen gaan er boven en 't een repareert het ander. Zoo gaat het in 't algemeen bij de stads- en staatsdiensten. En men komt hierbij tôt de overtui-ginr? dat, trots 3e overwegende gelijkheid van rechten en plichten, toch de uit-stekende ma.nnen als bestuurders, ingénieurs, bouwmeesters enz., verre van tniskend te worden, vergoed worden aaar verdienste. En trompeer u niet, ontwikkelde bab-oelaar, naarmate de werkman stoffelijk verbetert, zal hij geestelijk en zedelijk klimmen, en zal eene grootere gelijkheid mogelijk worden. Het kollektivisme is de vogel die het communistisch ei zal uitbroeien. Leer en tracht dat te begrijpen. # * * Wij hebben naar het anti-socialistisch programma gevraagd. Ket Volk, na lang overwègen, geeft ons iets te slikken dat een programma moet verbeelden, maar dat in den grond bitter weinig aan het lijf heeft. Wij laten het hier volgen : Wij willen dat de werkman, voorbe-reid door een degelijk lager onderwijs, door eene ernstige christene opvoeding en later door een goed vakonderwijs, de hoogst mogelijke loonen ontvange gedurende zijne loopbaan, zonder overdrevene werkuren te moeten wer-ken en zonder den zondag, de feestda-gen en den nacht te moeten offeren. De loonen door hem ontvangen moeten zoo hoog mogelijk worden, zeggen . wij. Ziï moeten minstens hoog c_enoea , zijn om al de kosten die hij het na-tuurlijk recht en den natuurlijken plicht heeft te doen, te helpen dek-ken. De werkman moet, met -nin loon, in ~ijne levensbehoeften en in deze van zijn gezm op voldoende wijze Kunnen oorzien, alsook de kosten van het onderwijs zijner kinderen, de kosten van ziekte, van werkloosheid, van pensioen voor hem en zijne echtge-noote kunnen dragen. Wel te verstaan zullen zijne jongens, wanneer zij er toe in staat zullen zijn, door hunnen arbeid tôt het dekken dezer kosten tijdelijk moeten bijdragen, alsook zijne vrouw en zijne dochters, — de ■ vrouw door in haar huis, voor zooveel haar plicht van huisvrouw het haar toelaat, wat werk te verrichten ; — 's dochter door zooveel mogelijk onder het waakzaam oog van moeder mede te werken. In 't algemeen moet ons streven zijn de vrouw uit de fa-briek te houden. Deze eischen zijn praktisch en geven aan den werkman die overweegt, het vooruitzicht van een dragelijk, ja zelfs van çen gelukkig leven. Dat zou iets kunnen zeggen, indien het nader bepaald was ; nu is het eene opeenstapeling van woorden. Een degelijk lager onderwijs. Tôt wel-ken ouderdom, a. u. b. ? Wij zeggen tôt 14 jaar en dan het half dagstelsel tôt 18 jarigen ouderdom. Wij vragen naast het lager onderwijs ook een hooger onderwijs voor het volk onder den vorm van de Universitary extension, anders gezegd de Hoogeschool-uitbreiding.Sluit gij u daarbij aan? Gij wilt eene degelijke christelijke opvoeding. Dat zijn zaken die ods niet aan-gaan.Een goed vakonderwijs. Daaromtrent zijn wij t'akkoord. Gij wilt de hoogst mogelijke loonen, zonder overdreven werkuren. Wat is een hoogst mogelijk loon? Wie zal het vaststellen? Wanneer beginnen de werkuren met Dverdreven te zijn? Na 8 uren, na 9, na 10, na 11 of na 12, enz. ? Wij zijn duidelijk en vragen de gelei-ielijke vermindering der werkuren tôt op ïcht uren arbeid. Over de loonen eischt ons programma daaromtrent : Bepaling van een minimum van dag-loon en van een maximum van werkuren vooi aile nijverheids- of land-bouwwerklieden, in dienst bij den Staat, provinciën, gemeenten of on-dernemers van werken. Tusschenkomst der werklieden en bijzonderlijk der vakvereeniging in de opmaking der reglementen. — Af-Schaffing der bcten. — Afschaffing der spaarkassen en der kassen van onderlingen bijstand in de werkhuizen. In al wat Het Voik verder uiteenzet, aat hij eenvoudig de bepaling van de loogst mogelijke loonen varen, een be-jrip dat zoo verward en onduidelijk nogelijk is, om ook tôt een loon te ko-Tien, minstens hoog genoeg om er mede loor de wereld te geraken in eene kapi-:alistische wereld. Dat is eenvoudig het mininum loon ioor ons zoo duidelijk geëischt met tusschenkomst der vakbonden. Het Vo!k noemt zijne eischen prak-:isch, als hij eerlijk is zal hij erkennen lat de onzen het veel meer zijn. s. H* Eenenieuwe verbefering aan ons liai Wij hebben onzen lezers een goed meuws te melden : het bijvoegsel dat wij in deze periode bij uitzondering aan ons hoofdblad toevoegen, zal nu wôke;î%s den donderdag aan onze lezers worden besteld. Tezelfdertijd voldoen wij aan een ons uitgedrukten wensch om' een prachtig roman als feuilleton te geven : Aileen cp le Wereld J •• van den ongeëvenaarden schrijver HECTOR SflALQT. Onze lezers zullen ongetwijfeld deze nieuwe poging om hen de meest mogelijke voldoening te schenken naar waarde weten te schatten, en diensvol-gens hun best doen om ons' reeds zoo reusachtig geklommen lezerstal nog te doen toenemen. V0GRU3T w©or « VOORUIT » ! am x Ifaiieeoson-Oostenfiiksche greos De «JN. R. Crt.» meldt: Dat de Oosten-rijkers zich aanvankelijk tegenover Italie tôt een strategisch defensief zullen bepalen is, behalve om andere redenen, waarschijn-lijk door de gesteldheid van het terrein. Beschouwen we daartoe het nieuwe Zuid-westelijke operatieterrein. Het naar het zuiden in het Italiaansche gebied vooruitspringende Trentino is door Zijne ligging weiiswaar aan drie zijden be-dreigd, doch de toegangswegen zijn niet ge-makkeiijk en duurzame versterkingen ver-meerderen nog de moeilijkheden. Bij mogelijke ondernemingen om het be-geerde gebied te bezetten zal het Etsch-dal, reeds van oudsher een heirbaan van groot3 beteekenis, naar aile waarschijnlijkheid het uitgangspunt voor de operatiën vormen. De Italianen kunnen daarbij steunen op hunne versterkte legerplaats Verona, doch de drie uit Italië naar het beneden Etsch-dal leidende wegen komen bij de Oosten-rijkschs vesting Trente ait, die van aile zij-den door moderne versterkingen is omge-ven. Mochten ook uit de dalen van Piave en Brenta troepenafdeelingen Trentino binn^n-rukken, dan vinden zij bij Tresassi, Pieve, Moena, Paneveggio en ^evico eveneens moderne versterkingen op hun weg. De van de beide oevers van het Garda-meer naar het dal van de Sarca leidçnue wegen worden evenals Val di Ledro n al Loppio door de versterkingen van Eiva ai-gesloten.Aan de westgrens van Tirol zijn slechts drie goede, voor voertuigen begaanbare wegen. Deze grena wordt door de versterkingen van Ladoro, Strino, Gomagoi ra JNauders afgesloten, terwijl voor de verde-diging van de voor infanterie begaanbare bergpaden nog unkele batterijen zijn aange-legd.Het Oostenrijksche bericht van 27 x,iei meldt, dat in Tirol de vijand op enkele ; n-ten ten zuidoosten van Trente begonnen is de grensversterkingen met zware artillerie te beschieten. Of zulks eene inleiding is voor werkelijk ernstige operatiën is thans nog niet na te gaan. De Italiaansche oostgrens met de naar het andere begeerd gebied voerende wegen, is niet zoo sterk afgesloten. De evenwijdig met de grens loopende rivier Isonzo, me een spoorweg op den oostelijken oever. be-gunstig hier echter de verdediging. Meer naar het noorden sluiten de veraterking n in de streek van Tarvis de voornaamste toe-gangswegen af Het Felladal, waardoor de spoorweg en de kunstweg, van UdiDe en uit het Taglia-mentodal komende en naar het dal van de Drau en Villach 'eidende, loopen, wordt door het pantserfort Hensel afgesloten. De weg, die over den Predilpa-s naar het Isonzodal en over Wiinen door het dal ^. de Sau naar Gôrz en Laibach leidt, wordt door de moderne versterkingen van Flitsch-Raibl versperd. Reeds vroeger gaven wij als onze mee-ning, dat de staatkunde bij Italië's ingrij-pen wel zulk een invloed op de strategie zal oefenen, dat de talianen er in de eer-ste plaats naar zullen streven, de begeerde landstreken ook werkelijk te bezetten.Eene verzameling van de hoofdmac-ht van het Italiaansche leger in het cebied tusschen Etsch en Tagliamento is dt,n waarschijn-lijk. Uit deze landstreek toch kunnen zoo-wel tegen Trentino, als tegen het gebiid aan de Isonzo de operatiën word?n begon-nen, terwijl bovendien de Italiaansche duurzame versterkingen eene verzameling van het léser aldaar Jbeyeiliaea. Het geheele stelsel van versterking van de Italiaansch Oostenrijksche grens duidt op het streven om zoowel flank en rug van een in de laagviakte van Venr'-ië opruk kend leger te dekken, als om het verzamel gebied van een leger dat Tirol moet bin-nenvallen te beveiligen. Aile grootere wegen, die tusschen de Isonzo en het Stilfser Joch over Oosten rijksch Italiaansche jrens leiden, zijn door versterkingen afgesloten en slechts enkele bergpaden, die bij hooge uitzonderi- voor veldartillerie bruikbaar zijn, liggen open Verder zijn de versterkte legerplaatsen van Venetië en Verona belangrijke steunpun-ten voor de operatiën. De beschieting van de Oostenrijksche versterkingen aan de ^reng van Tirol wijst op een begin van de operatiën tegen Tren tino. Het bezetten van de hoogten tusschen Judrio en Isonzo op eene gelijktijdige ope-ratie in de richting van Triest; de Italiaansche strijdkraehten zijn hier de Isonzo genaderd.Aan deze rivier is dan e"ne groote Italiaansch-Oostenrijksche worsteling te wachten. De SierbevoSking m F ankrijk Men schijnt dus meer en meer aan te nemen dat de armoede, of de vrees voor | de armoede, de bijzonderste oorzaak is van het afnemen van het getal der geboorten. De «Revue des deux Inondes» is weer verschenen met een ernstig artikel over het voorstel van Charles Richet, dat den lande door druk besproken wordt onder den naam van «premiën aan nieuwgebore-nen.»Charles Richet zelf, die in de toenemen-de ontvolking van Erankrijk een groot ge-vaar ziet, heeft heele reeksen artikels geschreven om de aandacht van allen te 1 vestigen op het dreigend gevaar. Ten slotte is hij met .ijn premiënstelsel voor den dag gekomen en nog steeds houdt hij vol dat daarin het ; llereenigste middel bestaat om de ontvolking van Erankrijk te voorkomen. Bij elke geboorte, ^egt de groote schrijver, zal de regeering, " ten voordeele van den nieuwgeborene, het is te zeggen, ten voordeele der ouders, eene zekere som geld schenken, groot genoeg om te belet-ten dat de vermenigvuldiging van het gezin een ondragelijke last worde. Maar c.eze premie, ,^aat hij voort, mag niet eene kleine sorn ?ijn, want eene ge-ringe som zou geen den minsten invloed uitoefenen op de fransche gezinnen, onder dewelke de geest van spaarzaamheid aile* overheerscht, met het oog op den ouden dag. De ingewortelde gewoonte van beperking van het kindergetal, die onder de fransche gezinnen algemeen verspreid is, dank aan oorzaken die wij niet "erder moeten onder-zoeken in een dagblad, gaat hij voort, kan niet hoegenaamd bestreden worden door het toekennen van een fcO, 100 of zelfs 500 frank. Men moet eene som ^ an minstens dui-zend frank per kind schenken, zegt hij, als men de kwaal ernstig wil te keer gaan, eu dan mag men deze som nog niet in eens schenken, als men praktisch wil te werk gaan. Men schenke 250 frank bij de geboorte, 250 frank als het kind een jaar oud is, 250 frank als het vier jaar oud is, om nog 250 frank te geven als het kind den ouderdom van 10 jaren bereikt heeft. Willen parlement en regeering tôt dezen maatregel overgaan, zoo besluit de goede man, dan zal het land zich weldra mogen verheugen in eene aanzieniijke toename van het geboortecijfer en dan is het zeker dat Erankrijk binnen dertig jaren eene bevolking zal tellen van meer dan tachtig1 millioen inwoners. Wij willen niet opzettelijk twijfelen aan de eerlijke inzichten van den heer Richet en zijne volgelingen, maar daarom moeten wij niet nalaten van hen te zeggen dat zij eene plaaster willen leggen op een houten been. Als men niet alleen in Frankrijk niet overgaat tôt het nemen van onze doortas-tende socialistische maatregels, als men geen wettelijk maximum van werkuren met minimum van dagloon invoert, met wettelijk recht op arbeid, wettelijk recht op ziekenonderstand, wettelijk recht op ouderdomspensioen, waardoor het recht op leven wettelijk gewaarborgd wordt voor allen, zal men niets gedaan hebben tegen de kwaal waarover men klaagt en welke reeds in aile landen min of meer verontrusting baart. Europeesche Oorlog Ir Wesï-Ylaanderen ; 'I Noorden van FranKijk Officielle teiegramman : Uit iitsiisœlse lir©re Groot Hoofdkwartier, 31 Mci 1915. Westclijk olorogsterrein : Gister poogden de Franschen zoowel noordelijk van Arras als in t Priesterwoud met sterke krachten ons front door te bre-ken. Bij Arras had de vijand op het front Neuville-Hochincourt in de laatste dagon door mijnen gewerkt. Een aanval op deze linie werd dan ook, nadat aile pogingen om ons verder noordelijk vit onze stellin gen te dringen, mislukt waren, verwacht. Hij vervolgde gisteren ïamiddag, na uren lange artillerievoorbereidingen, en voerde door de dapperheid van lijnsche en Beier-sche regimenten tôt eene volledige neder-laag van den vijand. Zijne verliezen zijn buitengewoon groot. In 't Priesterwoud gelukte het den Fran-schen alleen in eenige vooruitgeschov-n, zwak bezette loopgraven binnen te dringen. Overigsns is ook iiier de vijandelijke aanval mislukt. Bij Oostende schoot eene kustbatterij een vijandelijken vlieger neer. De ijzerwegviaduct van ^ ammerleirch 1 > gisteren door onze artillerie met weinige schoten weer vemield geworden, nadat het den Franschen na maandenlangen arbeid voor eenige dagen gelukt was, ze gebruiks-vaardig te makeB. Oostclijk oorlogstcrrehî » Geene wezenîijke gebeurtenissen. Zuidoostelîjk oorîogsïerreta s In de gevechten bij Przemysl sc^oven d? Duitsche troepen zich gisteren nader aan het noord- en noordoostiront. Opperste Lcgerbestuur. B!H Fras?©csliQ iiron W. T.. B. — PARUS, 1-6-16: Bij Arras zeer levendige artilleriestrijd. i Z. - 0. van NeuviUe-St-Vaast vielen wii de • Labyrinth !> veklschans aan. Aan het Priesterwoud zoom namen wij nieuwe loopgraven In Elzas bij Schnepfenriethkopf sloegen wij een aanval af en veroverden een vijandelijke loopgraaf. Ain é Rsssiseh Peolscbi-Galicisctis grts* Oit OostenH|ksche iBron Russisch oorlogsterrein: W T B. WEENEN, 1-6-15 : Aan den San en ten O. van den >troom kleine gevechten. Aan het N en Z. W. front van Przemysl zoowel als aan den Dniester wordt gestre-den. In 't gebied van Stryi bestormden îe verbonden troepen meerdere plaatsen tn veroverden eene russische batterij. Anders is de toestand in 't noordoosten onveran-derd. E@œ gro@t@ sSag 'op liesss!©Bî ? Twee berichten een uit Londen en -Q uit Kopenhagen (Denemarken) wijzen erop dat de strijd in de Russische oostîee-provin-ciën, ten zuiden van Libau oogenschijnl.jk een ernstiger karakter zal gaan krijgen. wa Duitschers voeren onophoudend groote versterkingen van het westelijk front hier aan en concentreeren hunne troepenmassos noordwestelijk van Kowno. Langs den anderen kant schijnt het vast-gesteld dat ook de Russen in de oost.7 e (Baltische zee) provinciën groote troepen-eonoentraties regelen. USt Bgsssïs©li@ isi*oiis PETROGRADE, 1-6-15. (Ambtelijk) : )n 't gebied van Schaulen gingen on*e troepen voort de Duitschers te beschieten. Bij Dubissa rernieuwe vijandelijke «an-val welke verijdeld werd. De strijd in Galicië duurt voort. Bij Dolina gingen wij tôt een aanval over en verdreven den vijand van den redite* Swica-oever. -i * * iaar ■■ N« 152 Prijs per nammor : voor België 3 csatiemen, voor den reernde 5 coatisasen 'falstootï 1 ïlodac^iS i47 • Adtninistratie Z34â Wo©nstïa«» 2 «5USSI 1 1»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes