Vooruit: socialistisch dagblad

1203 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 13 Avril. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 11 decembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/348gf0nw1f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Orahlcr-DitgeditM j&œiîMaatschappij H ET LICHT , bcstuurder s pt t)Z V1SCH. Ladebçrg-Qeni . . REDÂCTJE . . ADMINISTRATIF HOÛQPOORT, 29, GENT Orgaan des* Belff/séhe WeMedenpadij* « Versphijnencie aie dagen. ABONNEMENTSFRIJS BELGEE Drie maanden. » ... , fr. 3.25 Zes maanden » , , , . fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12.50 Men abonneert zich op aile pottbnrceics DEN VREEMDE Drie maanden (dagcls'jka vcreondei»), . . • . . fr. Den lezcrs van « Vooruit » bieden wij het prachtlge werk 66 53 van tîe gekende en befaamde vlaamsehe schrijfster P^ejuffer VIRGINIE LOVE-LSMO aî3 feuilleton aan. Maandag aanstaande, 19 Apriî, zuilsn wij in vervangîng van « Margsretha Gautier » et* mede aanvang netnen. Wij zijn esn buâtengewonen bijval verzekerd, en hopen dat onze Iezers en partijgenoten van de enkele dagen die hen resten, zullen gebruik maken om prcpaganda te maken voor « Vooruit » en het boeïende werk II Le Bien Public twijfelt eraan of de on-dernemingen, zelfs deze die nu geheel winstgevend zijn, voort zullen gaan met profijt op te leveren, dan wanneer zij door de gemeenschap zullen beheerd worden, en hij vraagt : laat de bilan der regiën veel begoochelingen toe op dat gebied ? Vooreerst is er geene vergelijking mo-gelijk tusschen de tegenwoordige regiën .en het kollektivisme of uitbating der nij-verheids- en handelsondernemingen door Il de openbare besturen. De région toonen eenvoudig dat de mode van uitbating die wij willen, door de gemeenschap namelijk, mogelijk is ; zij bewijzen weinig of niets voor wat de uitslagen betreft. Het is inderdaad geheel verstaanbaar dit de tegenwoordige regiën lijden aan al de kwalen die de kapitalistische we-rcld besmetten. Lenç maximum vergoeding voor de grooten, het minimum voor de kleinen. Likwijls maximum arbeid voor de kleinen en minimum arbeid voor de grooten. En daar'oij geheel dikwijls bestuur-lijke 'craagheid en niet zelden bestuur-lijke onbekwaarnheid of nalatigheid. Al die gebreken komen ons dunkens voor een groot deel voort uit het lieve-kinderenstelsel, dat onvermijdelijk in fcwang is onder een klassenbestuur. Zullen die onvolmaaktheden verdwij-nen wanneer de gansche natie haar woord te zeggen heeft en de direkte be-langhebbenden, zij die werkzaam zijn in gelijk welken dienst, recht van controol bezitten en zelfs bij middel van afge-vaardigden voorstellen tôt wijziging en verbetering hebben te doen? Wij zijn er grondig van overtuigd. IZekerlijk geven wij toe, dat ailes in geen aardsch paradijs zou herschapen zijn, indien de kollelctivistische staat morgen werd ingericht. Ççn hoogere vorm van voortbrengst en verbruik vereischt om al zijne uitslagen te geven, ook eene hooger begrip, eene hoogere verstandelijke en zede-lijke ontwikkeling bij de massa, die zij tôt hiertoe nog niet bezit. Maar moeten wij daarom ons streven, ons ideaal opgeven? Juist het verkeerde is waar, en ailes wat wij doen heeft juist voor strekking onze klasse rijp te maken voor de roi die zij geroepen is te vervullen. Waren onze tegenstrevers ter goeder trouw, zij zouden erkennen dat het socialisme daar altijd naar gestreefd heeft Ien aanzienlijke uitslagen heeft berçikt op dat gebied. Buiten enkele apostels had- niemand 'Over 50 jaren durven droomen, veel min-der beweren en verdedigen, hetgeen de werkende klasse op heden tôt stand heeft gebracht, zoowel op cooperatief, op syndikaal, op politiek als op kunst-gebied.En dat laat ons toe van met zekerheid en niet zonder trots te voorspellen, dat de werkende stand zijnen marsch op-waarts voortzet en dat hij bekwaam zal zijn om zijne historische roi in de wereld >te vervullen. & ï* W Le Bien Public poogt nog de kapitalistische inrichting te verdedigen, waar-ran wij de vernieling willen. - altijd dat woord'^«-.destruc-^ tion » of vernieling? Dat doet aan vele menschen gelooven dat wij stoffelijke vernielers zijn, die de steden en dorpen in puin willen zien en de landen in dorre woestijnen willen herscheppen. Niets is valscher en Le Bien Public weet dat wel. Als de Staat over eenige jaren vele ijzerenwegen, die aan compagnies be-hoorden, afgekocht en tôt staatseigen-dom heeft gemaakt, dan heeft hij niets vernietigd, niets verbrijzeld, maar veel verbeterd door die eigendommen onder een ander regiem te brengen. Zoo ook het socialisme, die door eene verandering van regiem, van den vorm der uitbating, volstrekt geen vernielers-werk beoogt. Dit om klaarheid te brçngen in de discussie. Le Bien Public schrijft : Men kan zonder tôt die vernieling over te gaan, tôt een regiem komen, waarin de werklieden, dank aan hunne vakvereenigingen, vrijelijk met de patroons de voorwaarden van het ge-zamenlijk werkkontrakt bespreken ; een regiem waarin de werklieden, dank aan hunne verzekeringsbonden, bevrijd zijn van aile risicos. Wat wil men meer? Wij gaan het u zeggen, Bien Public. Wij zijn geenszins tegen de voorstellen die gij doet en zij zijn verbeteringen. En wij doen u opmerken, dat als die vrije discussie der vakvereenigingen met de patroons en al die organismen van verzekering er nog niet zijn, zulks de schuld niet is van ons, die er altijd' voor ijverden, maar wel de schuld der bourgeoisie die ons afwees, hetgeen Le Bien Public goedkeurde of stilzwijgend liet begaan. Maar zijn wij niet tegen de verbeteringen die Le Bien Public nu voorstaat, wij aanvaarden ze niet als eene eindop-lossing en zij zijn het niet. In veel gevallen zal de vakvereeniging in discussie met de patroons het onder-spit moeten delven, als deze met argu-menten en feiten voor de pinne komen, die eigen zijn aan het kapitalistisch regiem, als duurte der grondstof, internationale concurrentie, enz. Men zal ons tegenwerpen, dat het col-lektivistisch regiem voor dezelfde feiten kan staan. Inderdaad, dat regiem zal de mislukte oogsten van vlas of katoen niet doen ophouden en het is niet te ver-onderstellen dat de internationale concurrentie in vier en twintig uren zal af-geschaft zijn. Maar het blijft aîtijci zeker dat de winsten die nu aan den ka-pitalist gaan, aan de werkers zullen ten goede komen en er nog reservefondsen zullen bestaan tegen aile mogelijke ge-beurtenissen.Overigens hebben wij de overtuiging dat de nijverheden die op kollektivisti-schen leest geschoeid zijn, triomfante-ïijk de internationale concurrentie het hoofd zullen bieden, gelijk nu de coope-ratieven het alreeds doen. Ziedaar waarom wij de inzichten en voorstellen van Le Bien Public niet on-voorwaardelijk verwerpen, maar ze slechts als een tijdelijk overgangsmiddel kunnen aanvaarden en goedkeuren. Ons ideaal en ons streven blijven ge-Jeel^werjri.OTaa.qgeta^.t ^ ^ «4 Hoo è Stai Ont baron pliclit deeii 11 HET WERK DER VOEDING Dit werk began half Augusti 1914. Ziehier het ration dat uitgereikt wordt aan de on" dersteunden. De volwassene heeft dagelijks recht op een halven liter soep en een halven kilo brood ; het kind op een vierde liter soep en een kwaart kilo brood. Sedert het rationnement wordt die hoeveelheid brood maar aile twee dagen meer uitgereikt. Dit was in het Begin van December. Maar deze vermindering van brood ging gepaard met eene wekelijksche uitdeeling van a&rdappelen. De soep wordt aile dagen afgewisseld. Wil men een overzicht der uitgereikte eetmalen sedert half Augustus, de cijfers zijn geheel welsprekend : 15 Augustus 4.000 rations 22 » ; 12.100 » 29 » 17.250 » 5 September 20.000 » 12 » 21.300 » 19 » 22.400 > 20 » 22.500 » 3 October ... 22.900 » 10 » ... 23.100 » 17 1 » 24.500 » 24 » 27.000 » 31 » 27.700 > 7 November £8.000 > 14 » 28.900 » 21 » 23.200 » 28 » 29.000 » 5 December 28.000 » 12 » 27.200 » 19 » 25.500 » 2G » 25.400 » 2 Januari 24.700 s 9 » 24.300 » 16 » 23.600 » 23 » 22.900 » 30 » 22.200 » Zooals men zal zien, werd den 21 November het maximum-getal der uitdeelingen bereikt. In den beginne waren het de gewone ba-hoeftigen die zich lieten inschrijven ; naar-mate de werkloosheid vermeerderde, na-men de ambachtslieden ook hunnen toe-vlucht tôt het Werk der Voeding. Men zal opmerken dat het aantaî eetmalen nog al aanzienlijk vermindert na den 21 November. Dit komt omdat allen die het werk hernamen of arbeid kregen aan de darsen, ofwel hunnen onderstand hebben zien verminderen ofwel opschorsen, al naar gelang der samenstelling van de familie. Wat kostte een dagelijksch ration? In den beginne met wit brood fr. 0,1F5 Einde November met grijs brood 0,147 Einde Januari met grijs brood ge-rationneerd en met uitdeeling van aardappelen 0,175 Het Voedingswerk der stad is gansch kosteloos. Het Groen Kruis heeft een goedkoopen restaurant gt< jend waar men 's middags een volledig maal bestelt, bestaande uit soep, vleesch, aardappelen en groenten, aan den prijs van 35 centiemen. Een liberale groep heeft een soortgelijke restaurant ingericht, en ook is sedert dien het Geel Kruis tôt stand gekomen. Nu kunnen wij de ùotale cijfers geven tôt einde Februari, voor wat het Voedings" werk betreft : Uitgavea sedert 13 Oogst 1914 Aankoop van allerlei waren en bestuurskosten fr. 640.816.68 Vleesch 162.213.56 fr. 803.030.22 Ontvangsten Groen Kruis fr. 13.367.36 Geel Kruis 173.00 Inschrijvingslijsten • 173.000.00 186.590.36 Er is dus meer idtgegeven dan er ontvangen werd fr. 803.030.22 186.590.36 fr. 616.489.86 Dezo aanzienlijke som blijft uitsluitelijk ten Iaste der stad Gent. Het getal eetmalen gegeven gedurende de laatste week van Februari bedroeg 22.250 hetzij 11.125 liters soep. Dit getal is nagenoeg hetzelfde aïs dat van einde Januari. & & & Dit werk, lioe schoon 1 et ook is, ontsnapt niet aan kritiek en namelijk over de hoeda-nigheid der soep. Indien deze klachten somtijds gewettigd rijn, kan dit komen eenerzijds door de vermindering van de hoeveelheid groenten. Deza.-worden. inderdaad lapgzj^gt, zeldza-^ mer en kleiner, trots dat zij in prijs zijn ge-stegen.Wat meer is, zekere giften die aan de eene of andere keuken gedaan werden, hebben thans opgehouden. Eenê derde reden moet gezocht worden in het feit dat het personeel der keukens, trots zijnen goeden wil, niet altijd is opge-wassen voor de bereiding der soep. Het is moeilijk en het ware onrechtvaardig zich al te streng te toonen tegenover een personeel dat kosteloos, sedert z^ven maanden zooveel diensten heeft bowezen. Mad. Braun zelve stelt belang in de Volksvoeding en is de personen die de lei-ding in handen hebben, komen verzoeken, of ze geen middel zagen om de soep wat meer gebonden te maken. Dat is zeker mogelijk, maar het bestUur bevindt zich voor den volgenden toestand. In het begin der organisatie van de Volksvoeding werd het ration van een volwassene bepaald op 15 centiemen soep en brood. Einde Januari, ten gevolge van de verdu-ring van het brood en de uitdeeling van aardappelen, klom dit cijfer van 15 centiemen op 17 1/2 centiemen, 't zij 2 1/2 centiemen meer per ration. De inkoopprijs van het vleesch komt nu te stijgen tôt 1.52 fr. per kilo tegen 1.15 fr. zooals in de eerste drie maanden. De groenten klimmen ook in prijs, voor zooveel men ze kan krijgen, en de prijs van het brood gaat wederom verhoogen. De gemiddelde prijs der verschillende soepen bedraagt tegenwoordig 10 centiemen per liter tegen 7 1/2 centiemen in October. Zoodat het dagelijksch ration dus komt te staan op : 1/2 liter soep 5 centiemen 1/4 kilo brood 10 > aardappelen 3 1/2 » Totaal 181/2 centiemen of wederom 1 centiem meer per maaltijd dan einde Januari. Dit maakt eene dagelijksche meer-uitgave van omtrent 220 fr., of 1150 fr. per week. De stad zal te beslissen hebben of het mogelijk is, van den prijs vastgesteld voor ëeù ration, nog te vermeerderen. Voornit B© E*i|kdoniim©sB wan ©hina Is het om de Chineezen te beschaven dat de kapitalisten van andere landen en nu vooral van Japan zoo op China liggen te loeren 1 Komaan ! Het is hen alleen te doen om de onschatbare rijkdommen die er te kapen liggen ! Over die fabelachtige rijkdommen heeft de engelsche vorscher dr. Mackay nu weer een boek geschreven waarvan wij eene bladzijde gaan vertalen De in Chiûa opgestapelde rijkdommen zijn zoo fabelachtig groot dat zij weldra' eene voorname roi zullen gaan spelen in de wederlandsche nijverheden. De kolenlagen in de provinciën van Jun-nan Kweitcou en Kwangi kunnen gerust geschat worden op dertig milliard tonnen. Een japaneesch gezelschap van geleerden dat gedurende een jaar op zoek was en zich de bestaande documenten had aange-schaft, heeft de in den cliineeschen bodera bedolven kolenmassa geschat op zes tôt zeven milliard tonnen. Tusschen de chineesche kolenlagen in lig» gen er overal dikke lagen van allerhand* kostbare ertsen van allerbest iizer, dat on-der elk oogpunt aile andere ijzers over-treft.Voegt daarbij de onschatbare Ii""ingen van koper- tin- zinc- en andere ertsen, van diamantlagen en andere, waarvan het on-mogelijk is de fabelachtige waarde nabij-komend te schatten. Reeds. sedert eenigen tijd is men aan het ' uitbaten van eenige kolen- en ijzerertsmij-nen te Tajek, in de provincie van Hupch, en men staat verwonderd over de voortbrengst als men die vergelijkt met deze van1 onze mijnen, die op elk gebied veel beter materiaal, veel beter werkvolk en een veel beter bestuur hebben. De kolen- en ijzerertsmijnen van Ping-» chiang, in de provincie van Kiangsi, zijn op moderne wijze ingericht en de voort^ brengst kan op het driedubbele van onze mijnen geschat worden. Hier en daar is men ook aan het uitbaten van bijzondere ijzerertsmijnen waarvan de voortbrengst op moderne wijze bewerkt wordt in de smelterijen van Hanpang, die eene bessemerstaal leveren van allereerste, hoedanigheid, een zuiver staal waarvan men onovertrefbare spoorwegriggels, ... ka-nonnen en — kogels maakt. Het is vooral onder de leiding van duit-sclie ingénieurs dat al deze ondernemingen op touw gezet zijn, zoo wetenschappelijk, dat de « afval » van aile ijzer nog geschikt gemaakt wordt voor gebouwen als bruggen, hallen en fabrieken. De chineesche rijkdom aan katoen, wolle en zijde is even groot en hier en daar is er een begin gemaakt met de inrichting van moderne spinnerijen en weverijen die weldra eene oegehoorde uitbreiding zullen ne-men.Tôt hiertoe voerde China, met zijne 500,000,000 inwoners, voor niet meer dan ïtwee milliard waarde uit —■ terwijl Duitsch-land met zijne 65.000.000 inwoners voor vijftien milliard in- en uitvoerde, en men .voorziet den tijd waarin het door zijn uit-voer aile andere landen der nijverheidswe-reld zal overtreffen ! Op den huidigen oogenblik bezit China, voor eene oppervlakte van 200,000 vierkan-temijlen, niet meer dan 10.000 kilometers spoorwegen — terwijl Duitschland, met eene oppervlakte van 9,810 vierkantemij-len, er 56,000 bezit, en men heeft berekend dat China voor den vervoer van zijne na-tuurlijke rijkdommen veel meer spoorwegen zal noodig-hebben dan gelijk welk an-• der, land ! Is Wisî-ïlaaniSeren ©sa Sss Offlciesls tsSegrassaisa : Uit SBiïitsciiî© IsrcsBS WTB. Berlijn, 10-4=15. Ambtelijli : Westelijk oorlogsterrcin. De buit van Drie Grachten vermeerderde zich tôt vijf machiengeweren, vijf belgische "officieren en 122 mannen. In Champagne ten N. van Beau-Séjour ruimden onze troepen de on 8 April geno-men loopgraven, die gisteren door zwaar fransch geschut in puin geschoten werden. Wij sloegen den franschen aanval in dit gebied terug. De strijd tusschen Maas en Moesel houdt ■ met dezelfde hevigheid aan. Aan Fro-mezey en Guszainville is tôt hiertoe niet gevochten, daar deze plaatsen ver van onze stellingen liggen. Tusschen Orne en de Maashoogten had-den de Franschen gisteren eene zware ne-derlaag. Al de aanvallen werden door ons vuur verijdeld. Aan de Combes hoogten namen de Franschen aan eenige stellingen van onze voorste lijn voet, maar werden door nachtelijke tegenaanvallen weder te-ruggeworpen. De strijd dumt voort. Ook de aanval tegen onze stelling ten N. van St-Mihiel was zonder gevolg. Kleine voor-uitgang aan 't front Ailly-Apremont werd afgeewzen. Bij Flirey waren de gevechten j tsagevolge der zware verlio^en der den op 7 en 8 April weinig levendig. Hier vielen twee machiengeweren in onze handen.Aan 't front Demenauville-Priesterwoud werden gezamentlijke fransche aanvallen teruggeslagen. Aan den Westzoom van 't Priesterwoud verloor de vijand ook het deel onzer stelling waarin hij einde Maart ingedrongen was. Eene vernieuwde poging om ons Bezange la Grande, ten Z.-W. van Chateau-Salins, te ontnemen, werd door de Franschen met verlies eener kompagnis betaald, die volledig uitgeroeid werd ; twe© officieren en 101 mannen werden ala gevangen genomen. In de Vogezen is de toestand niet ver-anderd." - «rf— Oostcîijk o»rl(fgsterx"cin. Ten O. en Z. van Kalwâria hëbben de Russen met hunne aanvallen geen gelukj zij werden overal met- zware verliezen teruggeslagen.Overal elders is de toestand onveran-derd.illt Fpaiïsefôô isrora PARIJS, 10 April. (Havas). De Engelsche troepen hebben in den na<cht van 7 tôt 8 dezer een aanval der Duitschers tusschen Kommel en Wulverghem (ongeveer halver-wege tusschen Yperen en Armentières) af-geslagen. Bij Eparges, waar de Franschen een nieuwen sprong vooruit hebben gedaan, zijn hun troepen met het gezicht naar den vijand van de Duitsche loopgraven terug-gekeerd en hebben tegen den avond van den 8sten twee tegenaanvallen afgeslagen. In het bosch van Ailly hebben de Franschen een loopgraaf genomen en twee tegenaanvallen afgeslagen. Sedert middernacht van den 8sten ondernemen de Duitschers hier ^gieen tegenaanvallen meer. i bosdi.x?â. MonMaçOc lj.ebben da • 1 r•1 ■_ .... . 31" çaar « Prijs per nuînmor : voor Bolgia S oentiemen, voor don . reomde 5 centiemen Teiefoon s Resiacti® 247 - Adwisnastrati® 2845 0?5îseSaîj 13 ÂPKÏL 1R15

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes