Vooruit: socialistisch dagblad

532 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 24 Novembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 26 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8s4jm24h8k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dmtater-Ultgerfstei BanuMaatschgppij H ET LICHT bestuurder* F. DE VISCH. Ledebcrg-Gent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPQQRT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS BELQIE ÛiSe saae.ncseo, , tr. 3.29 Zea sjaanieo ..... f?. 6 53 Ëan j«ar. ...... fr. > .50 Heo ûîjt-sfj&srî skis t? z?lt DEN VREEMDE Prie tnaandsn (dageî^àe vefïondec). fr. <àXi Orgaan der Belgisehe WeM'ederspartij. — Verschytiende a!k dagen. — Door de Perscansuur tosgelaten — De Blijde Intreds des konings te Brussel 't Is te midden eener enthousiastische inemchemer dat de koninMijke familie hare intrede te Brussel deed, luide hare diepge-voelde vreugde te kennen qevend over de heryoonnen vrijheid en onafha?ikelijkhcid. Nooit heeft m de straten der hoofdstad tulUe betooging plaats gehad. Bélangrijker echter dan het verslag der Blijde Intrede, dat wij, door plaatsgebrek, 'in ons nummer van morgen geven, is de {T ROON RE DE door den Konino voor de Vereenigde Kamers uitgesproken. 't Was 1 ure juist toen de koningin (met hare twee jongste kinderen: prins Karel en de primes Marie-Josée, en met den lSjari-gen prins Albert, tweeden zoon des honings van Engeland) onder bijn'a. algemeen hand. geklap en gejuich de vergaderzaal der Ramer werd binnengeleid en eenige oogenblik-Jeen later koning Albert met zijn zoon Leo-pold.Buiten bijna al de volksvertegenwoordi-mers en senators waren daar: de waardig. neidsbekleeders van het Hof, de gezanten en \fnilitaire vertegenwoordigers van de Ver bonden naties, een talrjke groep hooge of-ficiertn van het Belgisch leger, burgemees-ter Max, kardinaal Mercier, enz. enz. Aan de ministerbank de leden van het nieuwe ministerie, thans be/paald samenge-steld als volgt • Léon Delacroix (kath.), kabiaetsoverste, financiëa; Emila Vandervelde (aoc.), justi-cie; Paul Hymans (lib.), buitealandsche zaken ; de Broqueville (kath.), binnenland-seiie zaken ; J ules Renkin (kath.) ijzeren-wegea, postea, telegrafea en zeewezen; F. Masse a (lib.), nationale verdediging; Har-raigmies (kath.) wetenschappen en kunaten; Eduard Anseele (aoc.), openbare werkea ; baron Ruzette kath.), Iandbouw; Jozef Wauters (soc.), nijverhed, srbeid en ravitaillement; H. Jaspar (kath.), economi-sche aangelegenheden ; Louis Franck (lib.), koloniën. Te midden der grootsle aandacht, geeft de koning, nadat hij volksvertegenwoordigers en senators verzccht heeft neer te zitten, op de hoofdtribune lezing van DE TROONREDE Mijne Heeren, Ik breng U den groet van het leger ! Wij komen van den IJzer, mijne solda-ten en ik, door onze steden en velden, yan vijanden vrij. _ 1 En thans bsvind ik mij hier voor 's Laads 5rerfc3g6awoordigei s. Voor vier jaar, hebt gij mij het leger der natie toevertrouwd ter verdediging van het bedreigde Vaderland ; ik kom U reken-Bchap geven van mijne daden. Ik kom U melden wat de soldatca vaa Keîgië «eweost zijn, ■welk uithoudingsvermogen zij hebben doen tlîjken, welken moed en welke dapperheid ïij ten toon gespreid hebben, welke bui-tengewone uitslagen zij door hunn-e inspan-aingen verkregen hebben. Door welke regels heb ik mij laten leiden in den loop van dezen langdurigen oorlog 1 Eenerzijds, binnan het gebied van het mogelijke, onze internationale verplich-tingen in haren vollen omvang te vervul-len en me do den luister onzer Natie vrij-waren, plichten waaraan een volk, dat in de algemeene achting hoog wil staan, ge-trouw moet blijven ; anderzijds, mot het bloed onzer s-oldaten zuinig t-e zijn, hun •toffelijk en zedelijk weîzijn te verzeke- ; ren, hun lijdsn te verzachten. Tijdens den veldtocht van 1914 waren de ferijgsverriuhtingen van het Belgisehe legsr vfn zulk ingrijppnden a-ard, dat zij de groote verbonden légers in staat stellen het îEaohtig Diiitsoh offcnsicf te stuitea op de lijn, waar het gedurende vier jaar tôt staan werd gedwongen. (Storm van toejuichingen.) 't Is in dien veldtocht, dat de vrijheid der wereld zich werkelijk afspeelt ; de reu-«enstrijd, die in Brlgië en in Frankrijk ;wordt gevoerd, moet uitmaken oi het in-derdaad de Duitsche macht is die over het menschdom de heerschappij zal voe-ren.De verbonden natiën waren niefc in ge-lijke mato gsr&ed om, uit al hunne krach-ten den ontzettenden schok te weerstaan, die op handec was. IBlechts twee daarvan, Frankrijk en Rus-land, waren in ataat, zi-ch, zonder groot tijdverlies, te lande ta verzetten tegen de onderneming van de Centrale Rijken, welke door eene lange en nauwgezette voor-bereiding het toppunt hunner macht had-den bereikt. Aan het Belgisehe leg«r viel de verhe. ven, doch gevaatvolle taak ten deel, post t« vatten waar de Duitsche staf, zeker van den uitslag, zijne grootste en beste krach-ten zou doen optreden. Gedurende twee en een halve maand •treed het Belgisehe leger gansch alîeen op de gansche uitgestrektheid van het grondgebied, van Luik tôt Antwerpen, ver-yolgens van Antwerpen tôt den IJzer : het verijdelde vooreerst de ee>rste en stout-moedige pogingen van den invallenden vij-and ; daarna vertraagde en beperkte het de bewegingen van den machtigan aanval-ïer; eindelijk, door den lang>en en held-haftigen slag. welken het leverde op den IJzer, d'roeg het bij tôt het bepaald stuitea van de Duitsche troepen. De veldtocht van 1915 nam aanvang onder betere omstandigheden ; Groot-Britan-niS bracht machtise legers tôt sitand en Italie verleende zijne gewichtige medewer-king aan de Entente. Thans ginge-n vier groote militaire volkeren den strijd aan-gaan tegen de Centrale Staten. Na weldra heringoricht te zijn, dank zij de vaderlandsliefde van die vurige jonge-lingschap, welke trots aile gevaren de Krenzen overstiak om zich ten dienste van het Vaderland te stellen, nam het leger, in de modderige loopgraven van den IJzer, d» laatste vesting waar het onze driekleur had geplant, een aanvang met de trouwe *acht, die zij rusteloos, onvermoeibaar, gedarend» vier jaar sou pioeten I ' Het weorstond er talrijke harde gevech. ten om het bezit' daarvan ongeschonden te behouden : met geduld wachtte het den dag af, v/aarop het eindelijk mogelijk zpu zijn uit die stellingen te treden, den, vij -; and te verslaan en hem te verjagen. (Lang. duriof applaus.) Het jaar 1918 bracht dien zoo vurig ver-. langden dag mee. Amerika, nieuwe en machtige bondge-noot, had den druk van zijne grootache en geestdriftige poging gevoegd bij dien van de overige natiën : dat decd den ge-' duchten vijand wankelen. 1 Dit oogenblik verkoos het Belgisehe ! leger. Dan 2Sn September, bij het aanbreken van den Hst, spart het ai zijne kracht in en valt de vijandelijke linies aan : met een enkelen. doch onweerstaanbaren en groot-1 schen ruk, overwint het dien kam van ' Vlaanderen's grond, welke tôt dan toe aan de aanvallen van de moedigste troepen had weerstaan. Na die gedenkwaardige dagen viel het den vijand voortdurend aan en vervolgde hem aan de zijde van de verbonden légers tlot den dag vaarop de vijand gedwongen werd te verkla-ren, dat h" ovenvonnen waa. Ik besluit dit beknopt verhaal van onze 1 krijgsverrichtingen, en zeg tôt U allen : met tTots kan België terugzien op de taak, door zijn leger vervuld ; in den loop van dezen strijd zonder weergâ heeft het leger ten_ voile zijn plicht gedaan; het he«ft het nationale aanzien en den roem van onze wapenen hoog opgevoerd ; het heeft aan de gansche wereld e-en onschatbaren dienst bewezen. (Bravo's) Ik heb een anderen plioht ta vervullen, met name getuigenis af te leggen van de pracîUigo knjggaiansdeagdcn van de geailieerde legers, (Ovatie: aile parlementairen staan recht.) die op den vaderlandschen bodem h«bben gesfcreden, in broederlijke vereeniging met de onze, en allen beaield met een zelfde ideaal en een zelfde offervaardigheid. Eere den soldaten van Frankrijk, (Gejuich en langdurig geroep: >< Lsve Frankrijk 1 ») Engeland (Nieuwe toejuichingen) en Amerika, (Herhaald applaus) die ons ter hulp zijn gesneld ! Eerbiedig buig ik neâr voor ben die zijn gesneuveld en die in onzen, ten eeuwigsn dage heiligen bodem rusten: er-kentelijk zal België hun roemrijk aandenken be waren. Eere ook voor onze dooden, onze roem-rijke dooden; (Ontroering) voor hen die zijn gevallen in 't aangezicht des vijands, op de slagvelden en v66r 't executiepeloton ; voor hen die 't leven hebben verloren in den ijzerdraad langs de Hollandsche grens; voor hen die laffelijk vermoord zijn gewor-den; (Donder van toejuichingen en uit-roepen) voor hen die in de gevangenissen en in de gruwelijke concentratiekampen martelingen hebben gwleden; voor hen die van leed en ellende zijn omgekomen. (Elk-een stelt zich reoht.) Allen hebben den dank van het Vaderland verdiend. Hunne namen wezen toegevoegd aan die van de strijders van 1830, in ons Panthéon, gin-der, op het Martela.renplein ! Mijne Heeren, Ik hecht er prij3 aan h&t bezette land geluk te wensehen met zijn edele houding onder het Duitsche juk. Eerst denk ik aan de ouders der soldaten, weilke gedurende nagenoeg vier en een half jaar van de minste tijding bleven ver-stoken; terwijl de strijders der andere legers met hunne bloed- en aanverwanten in verbinding bleven, en de eenen zoowel als de anderen uit deze hartelijke briefwis-eeling en uit periodieke verloven, de noo-dige versterking hunner krachten putt'en, ' L bleven ds Belaen van 't buitenJand en yan 't binnenland gesc'ueiden door een muur, die met den dag moeilijker te overschrijden bleek. Ten spijte van de vernuftige en be-wonderenswaardige pogingen dergenen die, op gevaar hunner vrijheid af, zich hebben ingespannen om een zoo druk mogelijk ver-keer in stand te houden, (Bravo's) heeft de oorlog onzen kinderen aan het front en hunnen ouders bij den haard, de oneindige gerekte foltering doen ondervinden van te leven en te lijden zonder te weten welke toekomst hun te wachten stond. Met welke manhaftigheid werd door het gansche Belgisehe volk die zoo langdurige en zoo wreede proef doorstaan ! Dag aan dag moest zij iets nijpends toevoegen aan de stoffelijke ontberingen, aan de bezorgd-heid voor den dag van morgen, aan de stijgende ellende. Ds veelvuldigheid der wes*îïon van onderstand zoo prachtig ontloken naarmate de behoef-ten zich lieten gevoelen, heeft tempering in de scherpheid van zulk regiem gebracht. Men heeft aile maatschappelijke standen, met een zelfden geest van eensgezindheid en genegenheid bezield, in innig verband tôt elkaar zien treden om amarb en onheil te lenigen; eens te meer hebben de vrou-wen getoond wat men mag verwachten van hare goedheid en van dat helder doorzicht dat haar de te helen wonde en de te troos-ten smart do-st ontdekkeu. (Geroep : « Leve de koningin ! ») De edele gevoelena van bo-lidaritcit hielden in gansch het land de liechtste banden bijeen, en zij zijn het levend bewijs eener in de toekomst onverbrekelijke eendracht. De op edelo wijze gedeelde en met een hoog hart gedragen smart is een gemeenschappelijk erfdeel geworden; zij heeft door den tijd heen, onder gansch de bevolking, dat rein vertrouwen gehand-haafd, hetwelk de gebeurtenissen ten valle gerechtvaardigd hebben. Mijao Heeren, Men zou niet begrijpen dat do vruoht-bare eendracht, waar de Belgen tijdens den oorlog zulk een prachtig voorbeeld van hebben geg«ven, r&ed3 daags na de bevrijding van het groîidg«bied, plaats zou maken voor ijdeie twisten. Deze eendracht behoort in de huidige oœstandigheden te blijven bestaan. (âravo's). Dit is de bestaansreden voor da sameo-stelling van het mcii'.ve ministerie dat zich bereid heeft verklaard, waar zij was onderbroken, do moeilijke taak over te nemen, welke do twee vorigo cabiaetten in beangstigende omstandigheden hebben verricht met een vaderlandsliefde die nooit ■ heeft gefaald. Het Land zal er zich in verheug«n, dat de voiksvert-egenwoordigiaig weer met de E^geering in verbinding treedt, in afwach-ting dat spoedig de dag aanbreekt, waar-op het, door middel van verkiezingen ge-raadpleegd zal kunnen worden, nadat zij, die door den oorlog uit het land werdem verwijderd, teruggekeerd zullen zijn en na de noodige voorbersiding. Uit het leed. gelijdelijk in geduld gedragen, zijn gielijke rechten geboren (Warm handgeklap bij socialisten, liberalen en bij de overgroote meerderhead der katholie-ken) ter uitdrukking van 's Volks ver-zuchtingen. De Regeering zal bij de Kamers een voorstel indienen om, in vader-landslievende , verstandhouding, de oude hindernissen weg te ruimen en de nationale raadpleging plaats te doen hebben op den grondsîag vaa GELIJK STEMRECHT voor al de manacn die don leeftijd hebben bereikt, vereischt om de burgerlijke rechten te kunnen uit-oefenen. (Herhaald handgeklap.) Tôt dez« raadpleging plaats zal kunnen hebben, zal het Parlement zich uit te spre-ken hebben omtrent eene reeks dringende wetten, waarvan het doel zal zijn, de onmiddellijke gevolgen van den oorlog te keer te gaan, inzonderheid ter bewerking van den spoe-digen terugkeer van allen dis, om ver-schillende oorzaken, van den-vaderlandschen grond verwijderd zijn gehouden. 's Lands bestnur, gedurende de lange bszetting onderstboven gekeerd, moat worden hersteld met «en zelfde aandrift, ala waarvan onze soldaten in critische oogen-blikken getuigden. Dit groote werk vereischt de medewerking — benevens de mi-nisters en hunne departementen — van regceringscoînniissies van vakkundigen of specialîsten met name uit de leiders onzer bedrijven, de financiewereld en de volksklasse geko-zen. (Zeer wel, bij de socialisten.) Van deze nauwe samenwerking van al de levende krachten der Natie kan het Land de voile ontwikkeling van zijn vitaliteit en van zijne economische onplooiing naar buiten verwachten. (Bravos.) In samenwerking met dez-e Raden van State, zullen de bevoegde ministers de zoo beproefde arbeidersklasse begiftigen met wat noodig is voor hare licha.melijke, zedelijke en verstandelijke ontwikkeling, ter naleving van de grondbeginselen eener welbegrepon volkshygiëne en ter doelmatige bestrijding van de drankplaag. (Algemeen# toejuichingen.) De beoefening van den godsdienat, die m de dageo vaa smarteliike beproeving. voor de geloovigen een zoo troostende toevlucht was, is in het leger nooit eene belemme-j ring voor 't vriendelijk verkeer geweest; hoe zou dan uit een verschil van inzicht op dat gebied eene bron van verdeeldheid in het burgerlijk en politiek leven kunnen ontwellen? (Bravo's.) De wetten en dezer uitvoering behooren samen te werken om van deze beginselen ©ene werkelijkheid te maken. De zoo veel omvattende taak van 's Rijks voeding gedurende den oorlog, welke, te midden der bezwaren van de ure, dank zij den steun van de Vereenigde Staten, van Spanje en van Nsderland (Ovatie.), ten uitvoer kon worden gebracht, zal moeten aangehouden worden met de mede-hulp der inrichtingen, die tôt dusver den last op zich genomen hebben, en die niet zullen weigsren aan de Reg«ering hunne zoo toegewijde en zoo vernuftige diensten te verleenen met zich aan het Ministerie van Nijve>rheid en Arbeid te verbinden. Eveneens bshoort het Aankoopkaatoor, hetwelk onder Staatstoezicht fungeert, en aan het Ministerie van Economische Zaken is verbonden, zijne bedrijvigheid op peil te houden ter horiarichtiiig der nîjverhcéd en ter nieuwe voorziening van grondstof-fen.De weorgalooze schade en verwoeatingen door den oorlog aan ds partioulieren ver-oorzaakt, zullen, in een gemeenschappelijk belang, volledig en sn&l herstel vorderen. De uitwerking dier verdelgingen heeft uit-gewezen hoezeer ailes in hat economische leven in alkander grijpt : de fabriek staat tôt de arbeiders gelijk de arbeiders tôt de handelaars, en dezen tôt de vrije be-roepen staan. Vernieling van een osjderdeel volataat om gansch het radnrwerk stop te zetten. Deze solidariteit gebiadt het sluiten van een ecriqk verbond tnssehen Kapitaal ea A.rfceid, verbond van ouderliage medoliulp ©n van streyen, moi billijke en stelselmatigs ver-detiing der vruchten van dat gemeensehap-pelijk streven (Zeer wel, bij de socialisten.) ten einde paal en perk te stell&n aan twisten, welke, door hunne scherphoid lelve, de beîangcn van beido pai'tijsn benadee-Jkffi. (Teekens van instemming.) Als do v/etgevar zal worden aanzooht zulka bel an g©n vor een i ginge n te bekrachtigen, na-melijk ter vergemakke'ijking der mededin-ging op de vreemde markten, zal de Regee-ring er voor zorgen, oia terzelfdertijd en door dezelfde bekra-ehtâ^ngen, inzonderheid door de syndicale vrijheid, het evenwicht te vezekeren tusaehen da be-langen van werkgevers &a werknemers, wanneer zulke belangea met eîkander in Strijd mochten zijn. De noodzakelijkheid van een vruchtbare eendracht vereischt de oprechte samenwerking van al de kinderen van een zelfde vaderland zonder ondersciieid van ooraprong of taal; op dit gebied der talon Zal de strengste gelijkheid en de volstrekste gereohtigheidszin vocrïibten bij het uitwer-kea der ontwerpen, die de Rcgeering aan de nationale vertegenwoordiging onderwerpen zal. Op dio wijze zal een verstandhouding ontetaan die de eenheid en onvercîeelbaar heid van het Land bestendigsn zullen, zoo. als zij 2âch gedurende den oorlog geopen-baard hebben door zoovele bloedoflcrs, Een wederke&rigo eerbied der belangen van Vlamingen en Waîen moet het Bestuur doordringen, elkeen de zekepheid geven, in zijn taal verstaan te worden an hem zijn voile verstandelijke ontwikkeling te verze-keren, namelijk in het hooger onderwijs. (Bravo's.) _ Dat de ambtenaar, de magistraat, de officier de taal moeten kennen van hen die zij besturen, is een grondregel der billijkheid. Het belang zelf van het Land brengt mee dat elke van onze twee bevolkinçen in hare taal ten voile hare persoonlijkheid, hare verstandelijke gaven en haren aanleg voor kunst ontwikkelen kunne. De Regsering zal het Parlement voorstellen van nu af aan de grondyesten te leggi-n van eene Vlaamseha Hoogescïool te Ueat, beEoudens het rscht van de Kamers die uifc de verkiezingen zullen ontstaan, de be-paalde vormen en wijzen te regelen. Voor de drijverijen van lien, die op het pijnlijk uur dat de toekomst van het Land in gevaar was, tôt deel hadden het heele-maal ten val te bren^en: geene amnestie. (Handgeklap.) Denkelijk zullen de Vlaain-sche bevolkingen zelf die drijverijen reeds geschandvlekt, maar des schuldigen mooten de strengheid van een rechlvaardige straf ondergaan. (Storm van toejuichingen). De opschorsing van de vverking van het Gerecht. aan de rechterlijke Macht, gedurende den harden bijd van de bezetting op-gelegd, was steliiy oorzaak dat vele zaken achterstallig zijn en de algeheele ontred-dering van het handelsleven s"hijnt den toestand nog te zullen verergeren. Deze gebeùrteaissen do&n het uur slaan van diepgaaade hervormingea in de rechterlijke inrichting, hervorming&ti, die sedert lang gcwenscht wsrden door rechtsgeleerd#n en rechtsbo-deelden.Mijne Heeren, Door de volharding, het stoïcisme, dea hoideamôcd m ïiia kae* «s sm, zm Jfâlk..., | heeft België da Bcmpatfeie oa de bewonde* riug vas de wersld vereverd. la hare oogea werd het, sedert da e&rsta dagen van ds tragische crisis v> aarin het gealingerd werd,' de geheiligde uitdrukking van de zaak yaa h&t Eetht. (Bravo's.) Steeds getrouw aa„ zijne plichtea en ten onrechte aangevallen, heeft het de wapenea opgenonien om zijne car en zijae onafhan-kelijkheid ta verdedigen: Het treedt ui(j den etrijd, gekneu'jd. doch trotach ea met glorie omgeven. (Ovatie.) Het zegevierende België, sict oie&r ora-kneld door de onzijdigheid opgeiegd door de, verdragen waarvan de oorlog de grondsla--gen heeft geschokt, zal volkom-on onafhanke-lijk zijn. (Nieuwe ovatie). Die verdragen, welke zijn en toestand in Europa bepaalden, hebben het niet be-sehermd tegen den afschuvrolijk«a aanslag. Zij mogen de crisis, waarvan het land het slachtoffer was, niet overleven. België, hersteld in al zijne rechten, zal zijne zaken vol-gens zijne behoeftoa en zijn strevingen op-, permachtig regelen. In zijn nisuw Btatuut zal het de waarborgea moeten viadea, dia het moeten bevrijdea vaa het gevaar vaa voigende aanvallen. Het zal de plaats ia-aemen, di3 met zijne waardigheid en zijaen rang overeenstemt, ia d© aanstaande internationale regeling, gegrond op de reohb-vaardigheid.De vreemde inval en bezetting hebben aan het land, aan zijne invvonars ea aan huana goederen, aan zijne aijverheid, »aa zijaea Iandbouw oatzagelijke schade teegebracht, welke de vijaad volkomea herstcjl«a inoet. (Algeaieane însix-mmiEg). Vaa ket begin der vij andelijkheden af! trachtte België, «m te voldœn aan zijaea! plicht op iateraatioaaal gebied, te ver mij. I dan dat de oorl«g ziek eok tôt ket cenven- ' tieneel Congegebied zou uitstrekkea. .Ver-"' geefsche moeite ! Ook hier verplichtte de aan val van Duitsehland ons tôt d&a strijd. Ons kolo-aiaal leger deed zijn plicht ten voile onde» ooms zeer moeilifke omatandigheden. De gebeùrteaissen van d»n oorlog ia Afrika de gehechtlieid vaa de inîaadscke bovolkin^, gen aan de Regeering, de gedase vooruifc-; gang hebben onverbreekbare banden tus-schen België en Congo gesaneed. België heoft* het bij hst overaemen vaa Congoland plech-tig en uit eigen beweging verklaard : da, beseherming en het welzijn vaa de inboor-liagen zullen wij in de eerste plaats ter} harto nemen; dit is ovsrigsas eea vereisch-l te in - 't belang vaa de ontwikkefeig der. kolpnie; en wij zijn vast besletea ons ails' aoodige offera op te laggen en» onze ba-, schavenda zending in Afrika voort te zeb-: ten ea te voltrekkea. (Eenige teejttichia-' gen.) _ ; De Natie sal er naar streven in de Koloyj nie de vervoorwegen ta vermeerderen, eea1 hoofdvoorwaards om zijne groote natuurly-: ke rijkdommei! te waarde te maken. Zij be-; scîjouwt haar koloaiaal gebied als een on-, afscheidbaar deel van het land en aïs een!i eerste vereisohte van zijn opbeuriag ea van j zija grootheid in da toekoEûst. (Toejuichingen bij de katholieken en eenige liberalen). ! De openbare meeaing, vreeger al te on.-, verschillig voor wat daarbuitea leefde, ver- j diopte zich in fcesprekingea over bianen-laadsche vraagstukken. Thans, door de er-' varing geleerd en bewust van de plaats welke België in de wereld heeft vertvorven, zal! zij, met vaderlandslievende zorg, hare aan-' dacht wij den aan de buitenlandsche kwesties en zal zij aldus een krachtige steun zijn voor i den arbeid der Regeering. De sterke bandea van vriendschap, ; die België om zich heen heeft gevoeld, zul-'> len, ik weet het, in den vrede even hecht ; blijven als Z':j onder da beproevingen vaa den oorlog hecht zijn gebleken. Die vrieod-! schap zal 't Lavid helpen bij 't vernieuwea. van zijn ecoaomisch levea. Langs den weg handelsovsreenkomsten met de groote ver-zal het Land helpen bij 't vernieuwea vaa bouder:© Rijken, zal België van dezen moeten verkrijgen, dat nieuwe afzetgebieden vrij ea ruim zullen opeagezet worden ea dat de toekoœst van de Antv/erpsohe haven j worde varzekerd. (Bravo's). v De Natie brengt een laide en eensgezlnd® huldg aaa aJ dai gealîiëerde en geassoeicerde ESjken die, met haar.,dezen heroïschen oorlog vooij de verdediging van fiecht en Vrijhsid hebben uitgevochtea tôt den zege: aan Frank-' rijk (Toej.) en aaa het Britsche R'ijk (Uit>-roôpen), aan hunne soldaten ea hun rte zee-lieden, wier heldendaden de wereld hebben doen trillen van bewondermg; aan het, Amerikaansche volk. dat België heeft gered vain den hongersnood (Ovatia.) en v/elks zo-nen over den Oceaaa zijn getrokkea om de Kracht ton dienste vaa het Hecht stellen ; aaa Italië, waar onze zaak zulka vu-sige sympathie heeft v»rwekt; aan Japaa, aan Servie (Bravo's), dat zooveel heeft go-ledea en gestreden. De gemeenschappelijkheid vaa de offers,. vaa het lijdea sa vaa de hoop heeft tasscîien hen en ons een vrieiiilsclinp en eene zedelijke solidaritei# gesmeed, die door den tijd niet zuilea vgp* awakt wordea. (Aanhoudend gojaieh)t Mijae Heeren, U OadaU* teJSdiv -- — - ZT'W ïftmÊÊÊÈÊÊÊÊÊaËÊÊiÊÊmÊmtÊÊmrtiÊi&mimiWÉnmtJliMMJfuMiilMaMemMiimmjMLimjmittHMiimËmaulSMimm mim,r ~- r.^r 34e ija&S* PS» Prijs por nasirasp : 5 eentieme» tâîS MU—■— —I■■111 \U Mllllil I lilllll i iM "Ifl «Wbi Hil 'i mil iwm» iT

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes