Vooruit: socialistisch dagblad

1289 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 30 Juillet. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 09 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w37kp7w23t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

wiiiiï ng lit wtsMflaanftrM sa hi FraÉriJk Dit Duitsciie broix. Westelijk geveehteterrcia : BLRL1JN, 28 Juli» — Officieel : Front ien. veldm. kroonprins Ruppr. van Beie-ren ; Op kortstondige onderbrekingen na, bleef de geveçhtswerkzaainheid van h et ge-v.hut aaa ket gevechtsfront in Vlaanderen jnverminderd krachtig. Heden morgen zet-te op breed front weer hevig trommelvuur in. Ook in Artois kwam het tijdelijk tôt levendige vuurgevechten. Front van den duitschen kroonprins : Be-zuiden Ailles mislukken met hooge verlie-zen. tw&e mouwe Fransche aanvallen tegen de aan den Chemin des Dames door ons veroverde stellingen. Voor 't overige bleef de gevechtswerkzaamheid — afgezien van voorbijgaande opdrijving van het vuur in Champagne en aan de Maas — gering. Front gen. veldm. h-ertog Albrerfot van Wurtemberg : Niets van beteekenis. ^ ^ In taJrijka iuchfcgevechtèn verloren de vijandoa 13 rliegfeujgea. Stations en nsili-i taire inriclmngen te Parijs werden hedeo [ nacht met bomrneo uestookt. Het doel tref-■ [endt bommen werden opgemerbt. Onze ■vliegers zijn, trots krachtige afweer, onge-■deerd ingerukt ' Russhch eu ïlac-.ueensch gevechtstorrien : Front gen veldm. prins Leopold van V Bsieren ; Legergr. gea.-overste von Boehm-I Ertnolli : Onze dirisies win-nen beoosten en ■ bezuidoosten Taraopol verder terrein. Aan weerzijden van den Dnjestr zefcten de ver-Elagiwi Russische légers onder talrijke ver-nielingen van wegen en spoorbanen, hun aftocht voort. In de achtervolging zijn onze legerkorpswn de linie Jagi&lnica-Horo-dsnka-Zablotow gepasseerd. Front gea -orerste aartshertog Jozef: De troepen van den Noordeiijken vleugel ua-deren het da>J van de Proeth, stroomai-waarts Kolomea. Tr.n westen van den weg Seletin-Fundul-Moldovin, in de Bosehkar-pa-then, ontrukten Duitscbe eu Oosten-njksch-H»ngâarseliè troepen den standhou-d and en vijand eeaige hoogte&tellingan. Aan de boven-Poetna gingen strijdkrach-ten van den Zuide'iijken vleugel onder over-machtigen vijaadelijken druk op de ooste- j fijke heiling van het Bereczkesgebergte | terug. Bij de legergroep van gen. veldm. v. Ma-ckeuien en op hat Kaikaiïîroat bieef de fcoestand ocveranderd. GROOT HOOFDKWAETIER. -- Av<yn.d-berioht van 23 Juli (Officieel) : In Vlaanderen voortdnrend® artillerieslag. In Oost-Galicië naderen. onze korpses den gre»ssiroom Zbrucz. j mi Fransc&e bron. PARIJS, 27 Juli. — Offiaeel: De artil- IkrioWrijvighaid heeft zich kevig geh.and-haafd in den loop van den naeht. op hoel het fronj. Cerny-Hurtebisehoevet monder in-fanterieafctie. &it aanviillende mlichtingen over do operatio door de duitschers uitge-voerd in d«n avond van 25 dezer, van de streek zuideîijk v»,a BoveUe,blijkt 'i dat da Etrek zuideîijk van Borelle, blijkt het dat de Duitsshers den aan val hadden geworpen met opvolgende golven, een divisis met tôt het maximum gebrachte effektieven en zij aelve van achîer aangavuld door een frissche dîrisie. De weinige belangrykheid â&r verkregen uitslagen, keiKiierk-t de mis-iukkinA van zulke poging. In Champagne, n de streek der bergen ten zuid.en en tsn oosten van Moronvillers hfbbon do Duitschers, na een intense be-6c|iieti'a;r, 5 aanvallen uitgevoerd die allen misluktveo onder het Fransche vuur. Ten oosten van Aa'œrive, na een hevige en kor-te artilleriavoorbereiding, hebben versehil-lende Duitsohe groepen, aangevoerd door een officier, een overval gedaan waarop een ver'oitterde aanval volgde, in den loop waarvan de tegeostrever op het terrein vele lijken achterliet, waarbij dat van den officier. Minder hovige artilleriestrijd op de twee 6evers der Maas. Kalme nacht op het overige van 't fi-ont. PARIJS, 27 Juli (Offioieel). — Gasehut-gevechten. Anders niets van belang. PARIJS, 27 Jnli (Avondbericht) : Artil-leTiegevechten aan het grootste deel van Lst front, levendiger in den sektor Ailles-Hur- Itebise, in Champagne, in het gebied van don Hoogberg en op de beide Maasoevers. In den laatstsn nacht mislukte een door de Duitachers op Hartmannsweilerkopf ge-poogde echermutseliug volledig in ons machiengeweervaiur. De vijand li«t talrijke lijken op het terrein. Uifc Engeïsche bron. LONDEN, 27 a uli (Off.). — Yannadht Pas er een plaatselijke strijd in de buurt van de benedenstad Zuidwestelijk van WarnetoQ, waarna onze troepen den vijand iiit het dorp dreven. Ze maakten verschei-den gevangenen. De vijand deed een tegen-aaaval met een sterke maeht, waarna onze afdetiingen op hun eigen linie terug-trokken.Wij maakten bovendien 20 gevangenen tengevolge van geslaagde overvallen in den afgeloopen nacht bij Monchy le Preux, ten Zuidwesten van la Bassée en ten Noord-oosten vau Iepereo.. In een Duitschen over-vaJ >.'-n Zuid-OoM«n van Gouzeauoourt I letu de vijand aaninerkelijk verliee. L0OT3EN, 27 Juli Avondbericht. — De ■ Tijandelijke artillerie waa bij Armentières ■ levendiger werkzaam als gewoonlijk. Gis>- I ter avond ond een lervendig 1 uchtgevecht I plaats, tweo Duitsche Tliegtuigen werden I tôt neerkomen ged^wng^n, twee der oni«n I *'ordea ^ermisît. 3®' « fi» 21© 3 cenéiemen per nummer ' 3S Jzzis '<817 VOORUIT Qrgam der Eel-gkoke WôFkâeém^m^. — aie mgm, "■r n - il i n i ■ i i .h.ik. n.ni.if ■ mw ' 'i ni i m .«.■■■m ■■■ i ■■ , » «nmm — ... i ■■ i ■■■ «.mim Drukster-rj&çeefstsr Sam Maatseh BÈ1 LlêHT, Best P De Visch, Ledeberg &ent. — Red.-Adm Êo&gpoort, 29, Gent Us mm, tw» pm Uit Oostenrijkfcciie bron. WEENEN, 28 Juli (Officieel). — Aan d< Izonzo i&vendiga geschutstrijd. Verder niet: nieuws. Uit Italiaansche bron. ROME, 27 Juli (Off.). — Bij M«lga Ztwej (beoo^ten Garda) in 't Cot'devoledal en ic de bovsa-Boite hefcb-cn Italiaaasche patroaljfîs sohermut-salingen met voor on! gunatigeo a-fî-oop uifcgelokt. Aanvalspogm-gen van vijaodelijke groepen aan den in-ging van het Val Dogna, op Rombon en bij de Dosso Faiti zijn door onze voor-posteo afgeslagen. De geœohutstrijd, op het Trentino-front zaer gemateigd, bl®ai" gistcren in eenige vakkon van het JuKsche front, voor al tus-scheD de Doaso Faiti en Kostanjsoica ver-woed.$ îjt ^ Mm- §m OestearSlESQ&e feroa . WEENEN, 27 Juli (Officieel). — Aarn de Putaa vermocht de vijand zija front wat vooruit to schuivei}. Bij Sovoja werden zijnc aanvallen afgewezen. Bij Kiriibaba wie-rpeu Oostennjksch-Hongaarsclie troepen de Rus-sen uit kunne hoogtestelliagen. De borç Tornnisiiti!i werd door Duitsche regimenten bestormd. De zuideîijk van den Dniestr vooruitdringende verbooden strijdkraehten naderen, den wijkenden vijand op den hie] volgend, de westgrens der Bukowina. Ten Noorden van den Dnjestr trekken de Rus-sen zicht tegen Zbrucz fcerug. De Jagielnich werd door de verboadeE troepen overschre-deo. Ook ten Oosten van Trembowla en Tar-nopoi is terreinwinst te melden. TJit Riissiseiie broc. PJSTERSBURG, 26 Juli. (Off.). — In ds richteng van Wilna een heviger vqandelijk artillerie-bombardement in de streek van van Smorgon en Krewo. Tea Oostfcx» van Tarnopol zijn onze troe-paa onder deri druk van den vijand terug-,^dï_rokksn op dô rivieren Gniezditsjna en Gniezna. Gdsteren (®5 Ju]i) zijn ûvermaohtige vijandelijke atrijecerachien tat dea aanval overgegsan op ome posities in het Gaie-ina-gei»ed en bij Losziuow (7 km. ten Noorden van TrembovlaJ werden die inge-drukt. Pogingen om dan vroegerea toe-stand te berstollen, hadden geen sucees. Terzeifdertijd drakte de vijand onze posities in aan de Sereth. Ten Zuiden van Trembovla-gebied bij Zalavié en Podhaisziki begon kij operaties in Noorderlijke richting uit te voeren, tengevolge waarvan onze troepen in de streek van irembovla zich in Oostelijke richting terug trokken. Onze tegenaanvalien hadden geen resultaat, 't weik eeo gevolg was van de zwakte van onze strijdkrachtea, maar ook van het (siecLite) moreel onzer troepen. Zijn aanval naar het Zuiden uitbreidend langs den westelljken oever van de Serech., beEatèe de vijand Janow, Bndzainof en Zwinittcz. De vijand bombardeert den Oostelijken Sorethckever met zwaar geschut ©venais de streek, waar het dorp Kabilovloki is gelegen. In dea avond van den 25 begonnen onze troepen zich in oostelijke riobting terug te trakken van de Sereth. Verscheiden troe-peudeelen bleven het gegeven voorbeeld vol g en en lietëen hun posities in den steek, zonder sien soldateaplicht te vervullen, die hun was toevertronwd» Van die troe-pendeel&n waren or echter andere, die met zelfopot'fering hun plicht jegena het vader-land bieven vervullen en die met een on-bet,e«kenend kleia effelctief den vijand hardnekkigen tegenstand bleven bieden. Deze laatate dag&n heeft zich vooral het 416e regiment onderscheiden, dat in den strijd vreeselijke verliszon leed. Het ver-loor bijna al zijn hoofdofficieren, o. w. ook de regimeatskommandant. Tusschen de Sereth en den Dnjestr zijn onze troepen onder den druk van den vijand in Ztxidoostelijke richting blijveu fcerugtrokken. Gisteren avond etredon zij op de linie KossowBarysz. Tusschen den Dnjestr en de Karpathen zijn onze troepen onder dekking van ach-terhoedegevechten naar het oosten blij-ven terugtrekken. Onze troepen hebbon Niszniow (aan den Dnjestr) en Tluma«ez prijsgegevon. ^ $ $ m mmi m m Mm Uit Bulgaarsc&e bron. SOFIA, 28 Juli. — Officieel: Macedonisch front : In het Moglenagebied ten zuiden van Doiran betamelijk levendig artillerievuur. Aan het overige front zwakke vuurbedrij-vighsid. In de Moglena-omgeving bij Mont© werd eene vijandelijke verkennersafdeeling door ons vuur verdreven. Aan de Neder-Stroema schermutseling tusschen patroeljen en posten. Roemeenseh front : Tusschen Mahmudia en Tuloea in de omgeving van het dorp Gaarvan levendig artillerievuur. M Klein-" Azii Uit Turksche bron. KO^STAXÏIKOPEi-, 28 Juli, — Offioieel : Kaakasiisf vont : Meermaals bofcsin-gen van vijandolîjks verkennersafdeelingen met onzï verzekeriosen verliopen ten on-zen gunst'e. Sia iilroai : la den n;veht van 2(3 Juli le-veodige wedcrzàjdsche artiEarie<b»drijvig-heid. &«ïte door ons vcoruitgezonden 30 maa siorlce paAro^jf1 sfeet op een over-œaciWâg sifcsrhc aaisvakisroep, da met awfcom»È*«eii« gevwre.j aangevoerd was. Onze pair<.ielj« riî-1 efen vijand met handgrana^ teti «=p. de aan en vrierp hem terug. 4 Engel&sfeea werden als gevangenen inge-l»ra<?!rt.S?ïl Os verseksrpte fJsiiàksôt5srlo§ Ois Builsckô bron, B5RLIJN, 28 Jali. — Officieel: Nieuwo U-bootaitsiagon in het Ertgelsch Kajia.il, 20.500 br. r. t. Onder de getorpedeerde schopem bevieders zrsb. 4 bswapende bedade-n« stoomers, waarvaa een door een Eagel-sche visâoh&i's»T«orner geleid was, verder dea Étigeischo» zeilsr « Dinorwie » ea «EbeMLegar», beid«n met kolen van Enge-land naar Frankrijk. De c&oî vsa dea wibai?aal3taf der marine. BEJÎXUN, 3S Jisli. (Officieel) : 1. In h*t spargçwied om gngeiaa^d werden door de werkzaamkeid onze-r U-b&oten wederoia 355.Co0 br. r. t. veraistîgd. Owdcr do gatorpedjsrcLe schepen bevaiv ziok «e stoomers «Riog Da vid» (SCS0 ton) a»®t v: iogtnicco. ea i»»»i±ie 1 van Brest aaar Arohsinç«Isk, «Mmrôeld (3063 ton) met 500© ion graan van Port-iaaîd naar Dublin. «ObuaSi» (44£>3 ton) met 1 I paknoîis en pa5ripeiï«E van Dokar naar Beg«land; de Eagcische stoomer «Diid-hope» (2086 to») met kolen; de bewapende, : vol geladejne Iteiî&ans«he stoomer «Lamia L. '» (2220 toa). Een stoome-r, die in een door twee detroyers on 5 visf=oherastoom-ir»ers verzifckerdarj «oivooi va.arde, werd door torpetkktrsi'fors zwaar beschacïigd, zooda-t kij ais seheepgrHim voor la^gen tîjd wegvalt. 9. Nisirwa U-bo©4ttîtslagen in de Mid-(Mlasdteh'â .ise ; Een aantal grocte stoo mei-s ea zeîiars m<>t 20.000 br. r. t., waar-«nder de Engelej^e hulpkruiser «Bed-breast» (1313 ton) en «Newmarket» (833 ton), evenaie een voor Salonibj bestemde diep geladen tranportstoomer, die door i torpedotreffers in vlammen opging- S. Een onzer Oostzeeluchtscnepea viel in ! den nacht op 27 Juli batterijen en vestings-plaatsen der Aalandeilanden met grooten ' uitelag aan e® bracht een'e batterij tôt 1 zwljgen. Ondanks hfeftige besohieting keer- ' de het luchtschip onbeschadigd terug. KR.ISTJANÏA, 28 Juli: Voîgerjs mede-dseliag der Russischs adrreiralrteit is de stoomer «Thorsdaî» op 24 Juli getorpe-deerd geworden. Twintig koppen der be- 1 manning werden pered. Het zeilschip v «Baarbud» werd op 25 Juli getorpedeerd. î De fteisâa îiriMt BERJf, 2S Juii. — Zwits®rsche bladea c bariahten volgea- dea P «tarai.'urgschen kor- ^ reepondônt der «Daily Mail» : îfiouwe troe- ® penformaties zijn naar het Zuideîijk front ^ gegaan. De onbeîrouwbare regimentea wor- " den door rageeringstrouwe troepen afgôlost. ^ De tsnigtockt in Galicië rooet voorloopig c voortgezet worden. De Ruseische legers trekken zich, daar zij meestal de verbinding met elkaar verloren hebben, in groote haast naar de Russisch-Bessarabisehe grens terng. De SeitsclM tefer mt ta : WEESTEN. 28 Juli. — De hladen mel- -r den : De Hongaarsdae ministerpresident graaf Esterhazy komt den 31 Juli te Weenen aan, om aan de ter eere van den Duitschen Rijkskanselier Dr. Michaëlis plaats heb- ^ bende ontvangst d«r-î te nemen en met den ? keizer te beraadslagen. f WBspBK-w- -M-aa . jyaswBai "!g»Bîa«BTOiiuni. .a e Di ?M&éi Rlpcséapfp^erigôô . \ E^zlîgrpr m éo VrtfCJa °Q ZURICH, 28 Juli. — De hoofdredak- d teur Baumborger van de «Neue Ziiricher g Nachriahtenï liad gisteren een onderhoud a met den hier aatig-ekomen Rijksdagsafge- r vaardigde Erzberger. Hij wees op de door den Rijksdag gestemde vredesresolutie en meende da.t de benoeming van Dr. Michaëlis tôt Ri kskanselier bij do neutralen als , voort&eken van eene nieuwe verscherping van den ooriog aanzien wordt. ?■ Erzberger antwoordde onder meer: «De beoordeeling van den meuwen Rijks- k> kanselier als « oorlogskanselier > is door- h gaans valsch. Hij lelf vat zijne missie als w vredeskanselier op en zoo ook de Rijksdag, vi die voor de berecMigàng van deze opvaV h ting goede waarborgen bezit. De benoe- vi min; van Dr. MichaeiiB beteekont gçeiie. y; verzwaklsMg '.Ter vredesresolntie va,n den Rijksdag maar zij is eene versterking van deze in aile deelen. Zeker. waie het eene misdaad, ging Erzberger op e<me aanmerking van Baumbe-r-ger voort, niaè ailes te doen om eenen vierden oorlogswinter te voorkomen. God zij dank is er thans nog steeds mog&lijk-h-eid ora he/n te vermijd-en. De groiwMagea voor eene verstandhou-«Smg »e4 B«gëla®d — daar ligt het punt veaarom h«t drasÉt voor de«i aigemeenen duHraame» vrede, waar het g'aat — zijn effeotief claar. Ik drak op «aigemeene ckitiTsanae vre<Je->, waannee een afzond-or-lijke vrede van zeM wegralt. V,'are mij in den naasten tijd gelcgenheid gvQeven, mij a-tét Lloyd George of Bai four of met esn hranmer sersî.e vertrouwens-mannan te onderhouden, dan zoiulen wij ons zeer waarscàfjnlîjk in weinig tq-ds over de bazis voor de verstandhoivding, dus voor den vrede in zooverre t'akkoord geste !d hebben, dat de offieieeJe vredesen-dorhandelingen daariia direkt zoaden kwn-nen beginnen. » Baumberger merkte op : « Deze laatste zin is zoo ongehoord ge-v/ichtig, dat ik uitdTukkeiijk vraag of ik dezen woordelijk œag publiceeren. » Erzberger antwoordde: « Do© dat gerust. Ik st-el er mij borg voor. h la hot Bi<is aland ■ l i-;i ■ j - - i .i i i la Fraisikr'ipk ïn ô* PARUS. 28 Juli. —- De Kamer vo r -dsagde het voorstel der socialisten aan-gaands de beeprefektg van ket wetsorttwerp van Reaa«del, betrreffsnds grondwetteliike veraaderïag ia dea zin der vereeniging vau bi-ede taewars, op verzet van den'irà-aïst'er-president IMfeot met 350 tegen 191 «temmen tôt later. Bo ' afesswa^îgîîen der &rfe£sd©83 AMSTERDAM, 23 Juii.— îtsuter meldt : Da itttssiaehê geaanten, _ dfe rn Londen ver-toefden, ora voo-ïbere«:®ngen voor eene tug-scheastaatîîjko konfereEtio van arbeiders en sosialieten te organiséeren, welko over de eisdien van ecnen vi-ede op den grondslag «geeao veroveringe« m geone schadeloosstel-lingen» handelon zaî, vrijdag naar Pa-njs afgereisd er> zsllen aich van daar naar Rome begeven. Zij verklaren zich over den uitslag hunnsr zending voîdas a en uit ten de hoop, dat de BngeJsolie arbeide :s beslist aaa de konferentie zullen deelitemen. Zij spra-ken zich tegen bat voorstel eener konferentie der socialisten d-er verbendene Staten uit, maar waron evmwel bereid, te versehijnen, om opklaringen te geven en h«n standpuat te vertegemvoordigen. Een Hollam'ssîîs wogsno ss^oneeHnc: ter^oîl vsrcord^i' Volgans eene melding vas de « Niewwea Rotterdamschen Courant», uit Parijs, werd de danseres, vrouw Gelle, eene gebo-rene Hollaadsehe, welke ondar de naarai Mate Hari gekand was, op 26 Ju# ean-stepmig wegens spioeaeerkjg door 't krijgsge»reohfc ter dood veroordoold. Edoissi'd d'UrssI gsvEfisn In d® aan Dikxmaide viel op 8e Juli graaf Edeward d'UrseJ, gea%ta-cheerda a.aa 't B&lgissh gezantechap te Londen. De gestorvene dis ia eea inge-iW°nrkorps stond, was de zoon van graaf Charles d'Ursel, vroegwe goevern&nr van de proviûtie Oost-Vlaanderen. In Engcfausd Da Eiigeîs-cha oorf^séos£iconferentJs> AMûTBJ^DAM. 28 JU'ii. —- De «Times» meldt, dat de Bîigejseite oorlogsdoel-kon-ferentie hare waïkfcgen ©p 4e Oogst, den verjaardag v&a het begin van den ooriog1, openen zal. Lloyd Georg©, Aequith, Bonnr Law en B&roes be-hooren tôt het Komiteît. Lloyd George sal de aanspî-stken openen. De ekonoirîiisohs ooriog BERLIJN, Si8 Juli. — Het « Berliner rageblafct » meldt uit Den Haag ; Na«r vermeld wordt, heeft de Bngelsehe regee-ring besloten, het voorbeeid van Érankrijk en Italie volgend, de Engelsche handels-rerdragen te saam af te kondigen. Zij merkt terzeifdertijd op, de werkzaamheden fan de Parijsche ekon&mische konferentie apnieuw op te nemen. Deze stap geldt als nood^akelijk, om den ekonornischeoa vrede, die men in de Engelsche industrieele krin-ïen ^ als nieuw Duitsch oorlogsdoeleind lanziet, ter rechter tijd door tegenmaat-regejôa tegen te werken. Da Viodeîdehatan in het Engelsch Lsgeihuis DLN HAAG, 28 Juli. — Over de verhan-ielingen in het Lagerhuis zijn er de vol-Sende mededeekngen ; De « Westminster gazette » schrijft ; « de rede van den rijks-canselier was ia een zulke vorm uitgespro-cea, dat de gematigden denken konden dat lun idee daarin besloten was en dat ook de Tenschen van de Alduitschen niet geheel rermaledijd zijn. Wij willen derhalve al îet mogoliike doeo om te bewijzen dat wij *an onzen kant onplichtig zijn aan de aan-ralsdoeieinden dig de duitsche gematigden I terugwijzen. Wij willen ons echter niet laten bedriegen door te geloovea dat wij au reecia deze onze, opvatting in de vredes resolutie dea Rijksdags vinden kunnen. In de toekonist kan dit wel geschieden, maar wq mogen ons nu niet met de gedachto troosten dat deze tijd reeds aargebroken is.» Volgona Reuter schrijft de «Westminster ; Gazette» nog: «Het resultaat is, dat die-g«nen van onze vijanden die oprecht de vrede door verzoening wenschen, erken-cen moeten, dat wij op hunnen kant staan. Overigens mogen wij zoo weinig tijd aïs mogelijk verliezen en moeten verlangen dut, de verbondsmachten eene algemeene .'erklariag geven vait linnne uiterste vre-O^svo»rv*aardcii en dan moeten wij tôt elken prijs en met aile -offers ons aan deze voorwaarden houden. Dat is de eenige weg om e«ne vrede te krijgen dien wij allen we«£chen. » «Pall Mail Gazette» schrijft: «Onzig zaak is goed en kan door openlijke behan-deling ni et s verliei'en. Het doet er niets toe, hoe dikwijls ook onze regeering door eene onbeduidende minderheid nitgedaagd wordt, zooiang het resultaat der beraad-slagingen eene zulke ,4s, eooals gisterein gebleken is ». « Sffiu' » schrijft in een hoofdartikel j Asquith verklaart, hij wil niet bewijzen dat do vrede onmogelijk is, wij daarentegen zeggen ; de vrede is mogelijk wanneer DuiKschiand opeu kaart speelt. Wanneer de kaart en vrijlieid en demobiliseering be-duiden kan de vrede morgen gesloten worden, wanneer der kaarten echter militaire tiuaiiie baduiden, dani is de vrede onmogelijk, zooiang deze tirannia niet opgegaven wordt. Ois Nkiuwa onfusten ta Peterekiirg KOPENHAGEN, 28 Juli. — «Nationaai Tidende » kreog heden nacht de melding dat te Petersburg een nieuwe opstand uit-brak, die sinds twe>e dagen in de straten ; woedt. De regeering is onverwijld met wapeogeweid opgetredea en het is tôt hef- i tige g'wechten tusschen de soldaten en de 1 oproerlingen gekomen, die met de volle-dig-e overwinning der regeeringstroepen eindigdwn. Bese! tôt mofîilis&Grïng De «Petit Parisien» verrteemt uit Peters-burg. daA Kerenski een bevel tôt mobili seiering uitgevaardigd heaft, volgens het-welke allé in de» ©uderdom van 16 tôt 46 jarcn zijnde matin en zor.fder onderscheid noch stand tôt den legerdien^t opgeroe-pen watten. Zeifs voor de leden der voor-maiig'e keàzerlijke familie zal geene uitzon dorii fr worden gemaakt. Het natiîmaa! kongres Er wordt gemeld, dat het groote Nationaai Kongres der vertegenwoordigers van verseboidene openbare en socialistische or-gaaiisaties en inrichtingen onder deelname aller Doema-afgevaardigden, wier bijeen-roeping te Moskau, naar ket gister gemeld werd, deor do regeering besloten geworden is en) op 31 Juli in den Grooten Schonwbnrg van de oude hoofdstad zal plaats hebben. Heden voormiddag stelde de minister-voorzitter in algemeene zitting der centrale-kommissie van den Arbeiders-en SoJdatocj-aad en der Boerenvêrtegen-wooidigers in en zegd» aan het Kongre^ deel te nemen. Kerenski hield bij deze ge-iegeoheid eene rede, waarin bij 0. ia. aegde : < De» siagen. die tegen ozt aan het front en achter net front gevoerd geworden zijn, zijn zoo geweldig, dat wij al onze kraehten aanwenden moeten, om ons te verdedigen, om de met zeoveel moeite verworverte vrij • h.eid te bewaren. Op het Kongres zal de reg&aring aan allen ket verzoefc richten, verder bij deze zware taak te help«n, on z-ai tôt dit doel met aile openhartigh-eid de aaa he* Kongres deelnemenden den waren toc-stand van de^ Staat blootleggen. De doorbrefcmg van het front heeft eenen1 YrncbtbaTejt^ bodem voor de tegen-revolu-1 tie geseliapen, maar de regeering is va-st beFiote-Ti, de anarchie met aile kra«hten' te befeaœpen en zal niet duîden, dat het! land in den ouden, regeç ringsvo rm terttg-geworpen wordt. » _ ji-ereaski sloot met het vezoek aan de Uitvoerernâs Kommissje, met die elemen^ ten te breken,welke bèdrijvig daartoe aan-gsspoord hebben do tegen revolutie aan te hi'tsen, en te beleven. De voorzitter van den Arbeiders- en Sol-datenraad Tscheidse antwoordde, dat de; regeering verzekerd zijn kan, in de Kom-missie. een steun en machtige hulp te vinv den, om de rvolutie ire Rusland te redcîen. Egsi scoicL'îc^sûte burgemeestsr te Meskay GENEVE, 28 Juli.: Een fransch tele-g-ram meldt uit Moskau, dat hier de socia-Mst Rutiaseff tôt burgemeester benoc-md geworden is. De honding der Russische socialisten BERNE, 28 Juli: Het «Journal» maakt eene nieuwe verklaring van den vertegen-woordiger van dn Arbeiders- en Soldaten- ' raad, Goldenberg-, openbaar,die zegt, Rusland wil wel déni strijd voortzetten, maar toch denkt een deel van de bevolking anders; als Fin la ad de onafhankelijkheid verklaarde, hebben de socialisten niets ge-zegd; zij zouden aangaands Kurland ook niots aanwenden, iafgeval het zelfstandig werd en met onder de hcerschappij vani Duitschland komt; de ^ebeurtenissen ver-anderen tegenwoordig met zulke verba-zingwekkende g>ezwindheid, dat aile din-gen mogelijk zijn ; de vooruitgaîT:g door regimentswisseling is echter voor Rusland monsterachtig en beslisser'.d' ; in dezen zin hoopt hij. dat het gelukken zal,'de Fransche en Engelsche socialisten rjaar Stockholm te brengen. ia é® Weroenifse!* Staten De jonge zoon van Theodoor Rooseveldt is bij het Amerikaanscn vliegerskorps, dat voor Europa bestemd js, gotreden. Do Anisdkaarîsohe uitrustingskosten ROTTERDAM, 28 Juli. — De fDaily Te-legraph» berieht uit New-York, dat de b&<

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes