Vooruit: socialistisch dagblad

549974 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 10 Novembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ht2g73890j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1e.$®ïa©m s ftatâaeiia 24'îïtâfiisipatît Prijs oer nianmflr : ïooï België S centiemen, voor dsn Vreemds*5 contioraes «MNe?? ÏÔ ftovercataar» 8ÖIÖ ^sasgqstt^^jyg'j^ \mmw^i&mwmam ABONNEMENTSPRIJS BELGIË tkie maanden* , ... ff. XXÊ Zes maandsa i .... ff. 0-50 Een jaar....... fr. 1X50 Mca abonneert rid» ep alle pasture reriw DEN VREEMDE Drie maande» téageH^k» verzonden). . . . . - fr. 4.TÜ Drukstcr-UHgecfster Pass: Maatschappij HET UCH' bestuurde]' » P. J?£ VJ5CH'. Ledsiberg-Oent . . REDACTIE . . ADM1N3STRATÏE ÜOOGPOORT. 2« 3GENT Id Wasf-VIURdersD in ir» Frankrijk Uit Duïtsclie broii Westelijk gevecbisterrein : BERLIJN, 8 November. — Officieel : Le-' gergroep gen. veldm. kroonprins Rupp. van Beieren: Ten noorden van'de Somme ging de strijd niet boven matige grenzen den geheelen dag door. Nachtelijke Engeische aanvallen tusschen Le Sara en Gueudecourt mislukten in ons vuur. Ten zuiden van de Somme vielen de Franseben langs beide zijde van Ablainoourb aan. Onze in het zuidelijk deel ' van Ablaincourt vooruitgeschoven afdeelingen werden teruggedrongen. Het dorp Pressoir ging verloren. Aan dan noordervleugel van den aanval werd de vijand teruggeslagen. Legergroep van den, Duitschen kroonprins : Levendige geschittstrijd in het Mamgebied. Russisch gevcclitsterrrin : Legergroep gen. veldm. Prins Leopold ivan Beieren : Niets nieuws.* Roeraeensch gevechtsterrehi r Legergroep generaal der ruiterij Aartshertog Karel : De Tölgyes-sektor was ook gisteren het tooneel van levendigen strijd. De tegenstander behaald* verdere kleine yoordeelen. Vóór den Badzapas wierden den Roemee■nen■ de in de laatste dagen gewonnen deepen onzer hoogtestellingen ontnomen. In d«n Tartorhavaspas zijn vijandelijk© aanvallen afgeslagen. Het snkses in de omgeving van Spini kon .verder uitgebreid worden. Het aantel gevangenen groeide aan. Legergroep gen. veldm. von Mackensea': Geene bijzondere gebeurtenissen. Balkanfrout: Vijandelijke aanvallen in de Cernabocat bleven zonder gevolg. Geschutbedrijvigheid aan het Beiatitza- en Stroemafron*. Bammansskaders aasi da Soshmê BERLIJN , 7 Novemver : In den nacht van 6 op 7 November heeft een Duitscb. vlkgtuigeskader Franscho treeperikampen, dicht Westelijk het bosch Cressaïre en in het bose'h Cëlestins (Noordelijk Cerisy, aan de Somme) met bommen aangevallen. Goede werking in de tenten ea Wrakken, waar branden uitbraken, werden erkend. Eon ander Buitsch bommeneskader wierp len&elfden nacht', bommen op de groote irauitiestatie van Cerisy, waar lange goederentreinen waren. Door talrijke treffers, '' e rd deze statie, die het middenpunt vormt voor den munitieaanvoer der Franschen ; .an de Somme en der omliggende munitiekampvelden, in brand gestoken, waaruit onmiddellijk laaiende vlammen kwamen. De brand sloeg over op gansch het groot munitiekamp, dat in ononderbroken ontploffingen in de lucht vloog. De brandplaatsen en schijnwerperstellingen werden door on#e dappere vliegers met machiengeweren beschoten. Eene reusachtige rookwolk vormde zich over de brandplaats en was op 2800 meter no£ zichtbaar. De ontploffingen der springtuigen waren in St-Quentin, door het i hevig gedommel, nog merkbaar. De gewel'dige' immer opnieuw oplaaiende vuurgjoed kon tot bij hst dagaanbreken nog onverminderd waargenomen worden. Door andere Duitsehe vïicgtuigeskaders werden denzelfden nacht op 2D plaatsen met troepen bezet en kampen achter het vijandelijk front met bommen aangevallen. Hier ook werd goede werking, door talrijke branden vastgesteld. Evenzoo zijn de wegenwerken bij Proyart, Amiens en Longean, door bommentreffers beschadigd. Op de streek Amiens-Mont de Metz vernietigde een voltreffer ran een 60 kilo-bom een rijdenden trein. Uit Fransche bron PARIJS, 7 November (Officieel): Niets te vermelden in den loop van den nacht, behoudens tusschenpoozende beschieting op verschillende punten van het front san de Somme en op den rechteroever vaa de Maas. PARIJS, 7 November. — Officieel: Ten Noorden van de Somme zijn wij tusschen Les Bcsufs en Sailly-Saillisel voornitgekomen. Ten Zuiden van de Somme heeft een onstuimige aanval ten spijt ven den hevigen regen tot belangrijke voordeelen geleid. "Wij hebben stellingen vermeesterd over een frent van 4 km. van Chanlnes-bosch tot ten Zuidoosten van de raffinaderij van Ablaincourt.De infanterie heeft de dorpen Ablaincourt en Pressoir in hun geheel genomen, zoomede het kerkhof ten Oosten van Ablainccurt. Zij heeft onze stellingen voor"itgebracht" tot aan de buitenwijken van Gemiécourt. Totdusver werden 500 gevangenen geteld. Tusschenpoozend geschutvaur bij "i erdun. Tïït Engeische bron LONDEN, 7 November. — Officieel : Van lachj-, hebben wij onze stelling ton oosten van r1^ hoogte van WarJencourt verbeterd'. Wij hebben «net goed gevolg invallen ge.. öaaa in vüandali** Ux«>sr»van tussoaen Gominecourt en Serre, waarbij wij eenige gevangenen maakten en den vijand' aanmerkel'jkee verliezen toebrachten. Een vijandelijke patroelje ten Zuiden van Monchy ia deor ons vuur verstreoid. De slagregens en de Zuidwesters houden aan. 3$: 2J£ & Bi ourisf tusschen itti en ürjsttiri-fepfja Uit Oostenrijk&che bron WEENEN 8 Nov. — De kalmte duurt voort in het gebied van Görz. Langs het front van het Fleirusdal, in het gebied der stellingen van Colbricon en Bocché, werden aanvallen van afzonderlijke italiaansche bataillons afgeslagen. Daarbij warden 3 officieren en 60 mannen aangehouden, terwijl 2 machiengeweren in onze handen bleven. Uit Itaiiaansche bron ROME, 7 November. — Officieel : In het Etschdal hebben vijandelijke groepen van nacht bij verrassing onze stellingen tein zuiden van het Loppio Moriravijn aangevallen. Wij hebben hen door tegenaanvallen teruggedreven. In het Travignolodal blijft de vijand d* « Observatoriumstelling » (op d» hellingen van den Cima di Bocche) hevig beschieten en berennen. Telkenmale breken zijn stormloopein tegen den stevigem tegenstand onzer dappere verdedigers. Op het front in het Kustland zijn gisteren, ondanks het slechte weer, levendige vuurgevechten geleverd. Onze artillerie heeft vijandelijke troepenkolonnes en konvooien achter de vijandelijke linies verstrooid. Wij zijn naarstig voortgegaan met hert aanleggen van versterkingen ea het opruimen van het slagveld. sfc J$c ^c Rossisck-PcitsetiB-SiiïctscS» iris Uit Russische bron PETROGRAD, 7 November. — Officieel : In het vak van Gaïoskowitse, tan zuid-westen van Brody, zijn vijandelijke afdeelingen van 50 tot 200 man sterk 's nachts ijverig aan het verkennen. Wij hebben door ons vuur een poging van den vijand om in de streek van Swistelniki sappen aan te leggen, verijdeld. Ten oosten van Kirli Baba heeft een Russisch bataljon dien vijand, die zich voor onze stellingen handhaafde, aangevallen. De vijand, die ons offensief wilde stuiten, bracht 2 kanonnen vooruit naar een open stelling, waar zij dra doox ons vuur zijn vernield. Onze dappere troepen, die den vijand overhoop liepen, vervolgden hem in zijn loopgraven, waar zij meer dan 100 gevangenen maakten (1 officier), S -machiengeweren en een bommenwerper vennee»terden. Ten zuiden van Dorna Watra zetten wij met succes onze krijgsverrichtingea, in de dalen denrivieren Dorsek en Poetna voort. De laatste twee dagen hebben wij bier 7 machiengeweren genomen en 15 officieren, alsmede meer dan 800 soldaten gevangen genomen. $ $ £ Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 8 Nov. — Geene bijzondere gebeurtenissen. Uit, Bulgaarsche bron SOFIA, _ 7 November. — Officieel: De toestand is onveranderd. In de Tsernabocht fel geschutvuur. Aan het overige front zwak wederzijdsch geschutvuur en schermutselingen. De vijandelijke vliegtuigen hebben een levendige, doch vruchtelooae bedrijvigheid achter ons front aan den dagi gelegd. SOFIA, 7 November. — Officieel : Langa den Don&u hier en daar geschut- en geweervuur. Wij hebben met ©na vuur verscheidteQe lichters achter het eiland Gelera Kalafat vernietigd. In de Dcbroedzja. onbeduidende gevechten tuschen verkennings- en bewalringsafdeelingen. Aan da Zwarte Ze e-kust rust. Te Constantza is bij de twee iaa*ste beschietingen door de Russische vloot op 2 en 4 November; groote scha

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection