Vooruit: socialistisch dagblad

637794 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 08 Octobre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 27 novembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t14th8d991/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3# îîaa i.-r.-'S-v N. 28® 3ri]s pet nurnmer : voor Belgie 3 centiemen, voor den rfreemdo g cectiernen T«5©foo0î s Redactie 5?47 - 4ffs3îÊnÊstratie 2845 ?anî?e dap © ÛCtokr 1814 f Jaia; Maatschappij HET LICHÎ bestuurdsr s P. DE VîSCH. î-s<JcbergOer?t , . REDACTJE . . adminîstratie HOOÛPOORT. 29, GENT VOORUIT urgaan des9 aesj/SGhe Wemmdenpanif, — versch^mende aie dagets. A80NNEMENTSPR5JS ; BELGSE Drie îi.aandea. . » , , fr. 3.2f Zcs tniandca • . . . . fr. 6.54 Eenjaar. ...... fr. 12.5C Meo abonneert zîcfi cp a!!e postbureelcn DEN VREEMDE Drie maandcn (tisgclijks verzonden). ..... fr. §.ÎS TE VROEGTIJDIGE POGINGEN VOuI UC uvctuc ma. en » V-.4. eenigde Statén gepolst te worden, over )t)8 &et: "emen van het iniatief om tot het ^ siuiten der vrede te komen. Het laatste voorstel gaat noch recht-m" streeksch, noch onrecht'streeksch juit S m Duitschland. . Het is de komng van Spanje, die, vol-> wj gens injiehtjngen uit. Washington aan ; h»( den président Wilson gevraagd heeft om w S zijne pogingen bij de zijne te voegen, ieni m zoo mogelijk den ooriog te doen ein-8,1 digen. Allons XIII zou zelfs Italie, Denemar-ken en Zwitserland gepolst hebben voor een gemeenschappelijke werking. Anderzijds houdt de paus zich ook hezig om eene beweging ten gunste van vrede uit te lokken. à:sH Men begrijpt geheel goed dien wensch steraB van de onzijdige staten, alsook van we-^astgH ge het Vatikàan, om een einde te stel-o°r« içn aan die afgrijselijke slachting. ■ Die wensch gaat uit van een alge->in|S meen gevoel en beantwoordt zeker en naa®'va5t aan de verzuchting der onzijdige ideâB rolkeren, die allen onrechtstreeksch on-; is >1 der dien wreeden ooriog lijden. lacdH Maar het schijnt ons, dat het oogen-klij^Bblik niet gekomen is, om die vredelie- vende verzuchtingen te zier. gelukken. ! i jl Deze ooriog is geheel zeker een ooriog r va;) Hkwideering. Hij mcet beslissen over den triomf of gjj^Hover de verplettering van het militaris-met al zijne nadeelige gevolgen. De ooriog doen ophouden alvorens er ■ »en kîare, onbetwistbare uitslag is, zou rsi«^B.?e!iik staan om een toestand van crisis, die ondragelijk geworden was voor aile volkèren tôt in het oneindige te laten voortduren. Het is overigens- wel aldus dat de voorzitter der Vereenigde Staten " van Amerika, M. Wilson, het verstaan heeft. De koning Alfons van Spanje bedan-kende, heeft hij zich voorbehouden eer-lang terug te komen op zijne vredelie-vende tusschenkomst. Wat het initiatief van den paus be-treft, het zou strekken om zijne werking uit te oefenen langs den kant van het hof van Oostenrijk. Het is zeker dat Oostenrijk onder den druk der ôpenbare denkwijze en zich rekening gevende van de ineenstorting zijner militaire macht, meer zou te vin-den zijn vcor vredesvoorstellen. Maar de oorlogspartij die nog altijd beslist over het lot van het vorstendom der Habsburgers en die gehoorzaamt aanfde inblazingen van Duitschland, zal 1 aile pogingen aanwenden, om aile po-gingen te gunste van den vrede te dwars-boomen.Anderzijds is Rusland formeel gebon-den door de overeenkomst van Londen, zoodanig dat de begoochelingen niet tœ-gelaten zijn. De ooriog zal nog lang duren en men moet zich de kategorieke verklaringen herinperen van de engelsche Staatslie-den van aile opiniën. Er kan geen kwestie van vrede zijn, alvorens het pruisisch militarisme ver-pletterd weze. « L'Indépendance belge » Europeesche Oorlog De sfrijd rend Antwerpen jlt baibsrâemsnt | van Antwerpen {Oîîicieele mededeeling) Antwerpen : dlnscîag avontl s 9e toestand van Ântwerpsn is ernsiig. i De bsselhebber der varstsrkte sfellittg teeft glsteren avond aan de burgemees» tsrs der gemeenten, begrepen in de vor-Nerkîe omheining van Antwerpen het légende schrijven gestuurd : Ik heb de ecr ter hennis te brengen van lie bevolking, dat de besckieting der om-mving van Aniwer-pen en omstreken elk j«ogenblîk kan beginneri. Het is wel verstaan dat de bédrciging p/ de uitvoering der beschieting geen in-V-loeâ tmllen hebben of den weerstand p' vesting, die toi het laatste oogenblik N volgehouden worden. Het Antwerpsch blad «La Métropole» doet f«ea kr&chtige, ernstige oproep aan de bur-Kerj om in geval van bombardement hun Ikalmte te bewaren en reeds nu verscheidene inuttige maatregelen te uemen. L Het blad soiirijft : «het voorbeeld va<n Nims, Pont-à-Mouton, Maubeuge, hebben U'ewezen dat zelf3 de modernste obussen Uiets tegen de zekerheid van de inwoners Funnen doen, ala dezen zich strikt aan de polgende maatregelen houden : j 1- Op het eerste vallen der bommen in de zich in de kelders begeven, welke men pu reeds in orde moet maken en zooveel P°gelijk nog met levensmiadelen voorzien. in ûieuwere huizen is de sterkste piaats van den kelder onder de corridor, welke [Eoed is met matrassen te beleggen. [ "■ De luchtroosters der kelders te verstop-pQ met matrassen of zakken met aarde. L®. Overal emmers water zetten om moge- een begin van brand te bîusschen. I Ç,e gaz-compteur afsluiten. |> ô- Een hamer en een sterke beitel ter I a|ia leggen om als er een muur instuikt [ mtgang te kunnen hakken. |ihd*i8imen ^eze. vo°rzorgen neemt kan men ?ue zekerheid de bommen afwacht.cn. . * * * .. _ gazets Boueliout, Dinsdag vooi'iniddag Waarschijnlijk ziende dat noch ons leger, noch onze bevolking zich door het lawaaie-rige vijandelijk geschufc laten demoralisee-ren, hebben de Duitschers afgezien van hun schiet-mar-raak-taktiek. Dien indruk kregen we toen we heden morgend een toertje ondernamen langs den sector waar beido legers het meest slag\'aardig tegen-over elkander staan. Op den rechtervleugel der gevechisposi-ties zwijgt de stem van het kanon. De vijand legt er zich nu meer op toe met zijn zwaar vestinggeschut slechts een of t'.vee forten te beschieten, en onze soldaten met shrapnells uit de loopgraven te drijven. Maandag was het fort van Broechem liet mikpunt van den vijand. Do zware bouwit" sers beukten er tegen aan. Wanneer die projektielen neerploffen zou men nooit zeg-gen dat ze meer treffen dan een aarde-hoop. Van de bezetting is geen enkel man te zien ; allen zijn in het fort op den post hen aangewezen en verdedigen er koelbloe-dig ons bolwerk zonder dat noeb toeschou-wer of vijand het ziet. Alleen tusschen de vlagen vijandelijke honwitsers heen, ri j d b nu en dan eene ambulancie naar het fort om er de gekwetsten af te halen. Het fort hield maandag namiddag nog goed stand. Boven Duffel was de strijd maandag1 warm. Onze jagers hebben er in de loopgraven de Duitschers erg bestookt. Op zeker oogenblik waren zij niet meer te houden; zij vielen den vijand met de bajonet aan en sloegen hem terug. Eenige vijandelijke sehutters, die de roekè'oosheid had-den begaan zich van hunne troepen te ver-wijderen en tot aan de Nethe te slnipen, waren op een ommezien door onze soldaten neergeveld. Dinsdag morgen werd Duffel opnieuw ge-bombardeerd. Op onzen rechtervleugel, voornamelijk ttsschen Duffel en Waelhem, namen onze manschappen aldaar kloekmoe-dig cleel aan den strijd. En op heel de ge-vechtslinie wacht ons wakker leger den vijand met voile vertrouwen af. Soldaten van het 3e linie die ons herken-nen, deelen ons terloops raede dat majoor Maheu, de kranige officier waarvan w'j over eenige dagen spraken, licht aan de bil gekwetst i«. Een stond dachten zijne soldaten die hem verafgodden, dat ze hun-nen dapperen aanvoerder zouden verliezen, maar glimlachend zegde hij hun : — Ziet dat ge goed werk verricht, binnen , apht dagen ben midden. Waar we ook g;aan, . 'en t?s on^e jongei opgewekï naar de loopgrachten gaaû. Hi nieuws der deelname van Lunne Engelscl broeders aan den strijd, 7,tû daar wel vo< iets bij zijn. Wij hebben betrekkevjk weinig verliezei gezien het uitgestrekt iront van hst g> vecht. Ook onze Engelsche vrienden hel ben reeds hun bloed v >or onzo zaak gro ferd ; tusschen de gekwetsten, die hfear r ambulancies worden •. v.k'.-J, bcvoncL zich eenige zonen van het ridderîijke A bien. Tusscbep iairlsos sa Lier De bladen melden: Het gevecht werd gicler se heel den dag hardnekkig voortgezet op de lijn der Nethe, vooral tusschen Waar! os en Lier. Het artilleriégevech: duurdo ouophoude-lijk en de belgische shrapnells vielen dik in de vijandelijke lijnen. Onze vastliggende ballon bestuurde het schieten met groote doeltreffendheid, dank aan het helder weder. Onze luchtvliogeri. ..&oten hun prachtigen dienst voort. Op zekere oogenblikken vlo-gen er vier te glijk boven de vijandelijke steîlingen. Onze houwitserkanon.T rieht-en scnrikke-lijke slachtingen aan in de vijandelijke loop-grachten.Onze dappere soldaten vochten met hel-denmoed. Hunne mitrailleuzea deden den Duitschers vreeseîijkè verliezen onder-gaan.Deze slaagden cr niet in do belgische nen te doorbreken De toestand blijft onbe-slist. Nochtans zijn wij op sommige plaatacn wat vooruitgegaan. De vijand wendt klaarbîijkelijk eene uiter-ste poging aan, maar ailes duidt aan dat wij er zullen in glukken hunne woedende aan-vallen af te slaan. Men is voortgegatin met ailes weg te breken wat het schietplein te Mortseî kon belemmeren. Vele huizen werden door de genie geslecht. Aan de Nethe ii/ene épisode, aan de boorden der Aethe voorgevallen ; In den loop van eenen stoutmoedigen tegenaanval, maakten onze mannen, na do Duitschiers te hebben teruggedreven, eene voorwaartsche beweging op den zuideroever der rivier. De vijandelijke sterkfce welke zij daar op dit punt ontmoetten, was zeer groot en dat verplichtte hun terug te trek-ken. Het is gedurende dit gevecht dat een gekwetste kaporaal door twee mannen, die overzwommen, aan den overkant der rivier werd gebra-cht. Een schoons trek van zalfopoffering en moed ! Van weerskanten in de schermutseling, die volgde, waren vele dooden en gekwetsten.Van den kant van Lier was ailes glsteren nanoen betrekkelijk kaîm. Wij houden weeral de Nethe. Te Contich is de toestand onveranderd. Het bombardement is dinsdag morgend niet hernomen. DE TOESTAND Het meerendeel der forten der eerste lijn, al de forten van de tweede lijn en al de grootsche tusschen-,ver kon, uitgevoerd van bij 't begin van den ooriog, blijven nog allen onaangetast. De groote moeilijklieden welke de vijand ontinoette vôôr Waelhem, en de verliezen die hij heeft ondergaan, laten toe te voorzeggen dat de versterking een langea weerstaud kan bieden. vfocbtelioaen van Astwerpea le QisfenÉ ONDER HEH SÏJK VERSCHEIDENE MINISTERE EN HET DIPLOMATIES! KORPS. Oostende, 7 october : Drie mailbooten, beladen met vluchtelingen uit Antwerpen, zijn hier aangekomen. Belgische ministers en het diglomatisch korps kvamen hier ook Ziedaar een nieuws dat heel wat in tegen-strijd is met de zege-bulletijns die steeds «SArrÎAn rnr»rî<T«.c:f,iïnrrî van Inlsernen Ii.il een oxncieuse, — iueô oincieeie — noua wordt. over de verdecligihg van Antwerpen, | het volgendâ gezegd : ï>e invioiicrs, aile srsroak he61)end oai I hunne woning te vcrlaten, aoo zij het bombardement vreezen, is do militaire overheid vast beslist. den tegenstand voort te zetten, ondanks het bombardement. !!o il streÉ tusschen ! Dsndarmonde en Aalst ] (Onderstaande briefwisseling, van onzen | correspondent, bereikte ons enkel gister, . toen ons blad reeds ter pers was). Z i Eene goed gerichte kanonnade. De Duic^çhe fabriek van > Scîieilsimdige voortbrengse-len te Schoonaerde in brand. Dinsdag 6 October zaj voor de bewoners van Wetteren, Schellebelîe, Wichelen, Uyt-bergen en Berlaere een greeselyks dag geweost zijn. Van 's morgens vroeg gromden de kanon-nen der Belgen welke or ~esteld waren te Uytbergen en Berlaere. Het bombardement had voor bijzonder doel: het in brand 1 schieten van het groot duitsch fabriek van scheikuudige vortbrengselen, aan de statie ; van Schoonaerde gelegen. I Do Duitschers welke te Schoonaerde hun geschut opgesteld hadden, antwoordden. Vier boomen vielen tegen de statie van 1 Schellebelîe, waarop het personeel ver-1 plicht was de vlucht te nemen. Het trein-1 verkeer tusschen Wetteren en Schellebelîe werd daarop onderbroken. Twee bonamen vielen tegen de hoeve van boi-l fvSS Ïffi or; dbù Sotfwi ce Wôir- teren, /.onder schade aan te richten. Om 10 1/2 ure steeg een reusachtige zwarte rookwolk op. Het was het fabriek ( van Schoonaerde die in brand stond. Volgens de verklaring van werklieden kan die brand tot vier weken duren ! Een over-groote voorraad teer was voorhanden. Om | 6 1/2 ure verinind&rde de rookkolom wat. | Soldaten verzekerden ons dat zdj zondag avond van uit het fabriek met mitrailleuzen beschoten waren. [ Er zouden hoopen Duitschers in het fabriek den na«ht tusschen maandag en dins-da.g doorgebracht hebben,. ] Onze lanciers hebben drie wielrijders der Duitschers verrast te Impe. Men schoot er naar zonder ze te treffen. 'Hierop vluchtten zij. Geheel den nacht van dinsdag op woens-dag heeft het kanonvuur voortgeduurd. V^oensdag morgend is het hernomen met voile hevigheid. Gelukkiglijk is er groote Engelsche versterking aangekomen. Onze jongens hebben moed en vertrouwen ; het geveeht zal hevig zijn. J. M, : De Duitscners schieten op kloosterzusters De inwoners van Wichelen werden door het bombardement verplicht de gemeento te verlaten. De zusters van St-Vincentius à Paulo hebben de zieken weggebracht uit het hos-pitaal. De moeder-overste werd, op het oogenblik dat zij het hospitaal met eene andere zuster verliet, door een stuk schrapnel aan het hoofd gekwetst en de andere zuster door een kogel in den arm. De twee slachtoffers werden naar het hospitaal van Gent overgebracht. Dinsdag morgend, is de gendarmerie van Herzele op eene patroelje van 5 uhlanen en een officier gebotst. Zij doodden den officier en kwetsten een soidaat, die met den andere uhlaan kriijgsgevangen genomen werd. De gekwetste werd in het bezit gevonden van een groot aantal koepons van actiën ! dp r maafrSf.lia.nnii «T ,n. l^pnrîr-p.'ç, ! t t Te Wetteren De Duitschers, in den omtrek van Wetteren, ontmoeten een hardnekkigen weerstand (Van twee onzer ter piaats gezonden opstellers) Door het kanongebulder aangezet dat zich gister van vroeg in den morgend hooren liet, trokken wij dan ook naar Wetteren. Daar naderden immers de Duitschers steeds, pogeude de Schelde te kunnen oversteken. Wij moeten zeggen dat het ciet gernak- Kehjk gmg om ter piaats onzer bestemming t» koiiij;^. Te Wetteren, waar het kanong^buityai de huizen deed daveren, stond de luttele bevolking die nog gebleven was en ver-trekkens gereed, in groepjes den toestand te bespreken. ^ Biina aîle v/oningen waren reeds geslo» ten. » Vluchtelingen van Schellebelîe, Chers-i camp, enz., kwamen voorbij, en verzeker-, den dat de Duitschers in aanzienlijk geta-1 te Lede waren, waar zij vele burgers dood-, schoten of met bajonnetsteken afmaakten,; Te Wanzelo gebeurde hetzelfde. Wij reden nu voort, den spoorweg over^ met het gedacht Cherscamp te naderen. i Terwijl het kanongebulder der Belgen-steeds volhield, zwegen de Duitschers, wat( het bewijs was dat zij zich tot eene uit-barsting gereed maakten. Aan den Boseh-kant hoorden wij geweervuur en mitrailleu-,' se gerattel. Veel belangrijks gebeurde er' voor het oogenblik niet. In den terugtocht hoorden wij een geweî-' digen slag. Men berichtte ons dat Mellebrug gesprongen was. Wij gingen zien en stelden vast dat er van de reeds half rotte bru# niets geheels meer was overgebleven. Het aantal ruiten der omliggende wonin^ gen dat uitgeslagen werd, kan tellen. ! Aan het Arsenaal van Gentbrugge hoor-ç den wij nogmaals een geweldigen knal. Het' was dan 12 1/2 ure. Do bewoners van den wijk kwamen verschrikt buiten geloopen om te zien wat er gebeurde. Vermoedelijk was dit eene andere brug die nu ook opgebla-zen werd door onze mannen der genie. Wetteren ïotaal ontruimd ; Gister avond is de besliste verwittiging; gekomen aan de personen die nog in de ge-! meente gebleven waren. j t Vlucht spoedig, zegden de soldaten, \ want Wetteren zal gebombardeerd worden.»' Hierop is de treurige stoet midden den siillen helderen avond en nacht begonnen.' Met pak en zak trokken de ongelukkigen op, verplicht have en erve te verlaten, om naar den vreemde te trekken. - s In den nacht hoorden de vluchtelingen; het kanongebulder achter zich : het was denkelijk het bombardement van Wetteren! dat begonnen was. ) _ Te Qv-atrcekt, terwijl somvngo vluchte^! lingen zich in eene herberg uitrustten,' kwam een Belgisch soidaat de menschen verwittigen dat zij moesten heengaa.n, daaï de vijand de steenweg van Audenaarde in de richting van Wetteren opkwam. Daardoor moesten de ongelukkige dak-loozen weer verder. Heden morgend kwamen zij dan ook ià] stoet te Gent. De Duitschers te Uytbergen i Men verzekerde ons gister avond dat een 150-tal Duitschers er te Uytbergen in gelukt zijn over de Schelde te zwemmen, Van Sent naar Zils Beriaira-Soiioonaerrle (Tan onzen bijzonderen medewerker) Vertrokken met de Engelsche ambulantia' die zich naar Zele begaf, onder de begelei-1 diag van een lid van het Belgisch llood Kruis kwamen wij er dinsdag morgend! rond 9 1/2 ure aan. De engelsche ambulantie, bestaat uit twe< ambulantie-auto-fourgons met vier berrie* elk; al het noodige om de gekwetsten te ver< plegen. Twee Engelsche dokters doen et dienst. De eene fourgon bevat Dr. Hec-< tor Monroe van Londen,Lady Dorothy Fril-, ding, van idem en the iteverend 0. Streat-^ field, van Oxford. De andere fourgon heeft Dr Wakefield, Mr Gurney, Madame Knar-, cher, Miss Chisholm. Die ambulancie is bekostigd! door Lady: Fulding welke zelf mederijdt en de gekwetsten verzorgt. ! Die engeischen zijn aardig aangest-ootenj do mannen met itnperméables en windget-' ten en do vrouwen met broeken en hooga getten. Zij bewijzen natuurlijk groote dien-sten en verdienen hùlde en dank. Wij brachten een kort bezoek in het Za~-lesche hospitaal, waar ongeveer 15 gekwetste Belgische soldaten lagen, waaronder commandant A. Cartuyvels de Collarjd van het lste lanciers 4e escadron, mot verbrij-zeld dijbeen en 4 kogel3 in het lichaam. j In het. klooster te Zele waren een twintigf-j tal mannen de soep aan 't bereiden. Men" deelt er dagelijksch 500 liters uit aan d«! vluchtelingen en de ZeeJscho arme bevol-'l king. Vier andere kloosters, zegt Dr Poofcj ons, doen evenveel en meer. De keukens; Wij trekken verder op naar Berlaere. On-I erweg komen wij een erg gewond soidaat igen (hij had een kogel door den rechter :houder gekregen). Op zijn linkerschou ier roeg hij zijn geweer; hij rookte nog zijn®, ijp ! Hij bloedde nochtans overvloedig. Wij \ amen zijn geweer aan en vergezelden hem j aar Zele, ter verpleging in het gasthunl. '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection