Vooruit: socialistisch dagblad

543 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 25 Fevrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t43hx1718s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

31e laar »» KL 55 Prijs par nummor : voor Belgiè 3 centiomen, roor don * reomde g contismen Telafoan s Ksdactîe 24? - Adsssinistratiis 2S45 tionderdaq 2& Februari 1H15 ■■ ■»■!<urirnir n<-rnrnvTafr riTi'im -iurnTTWgnni nnnii■ i mu iwu>« iimhi i h i i ir-TfHTnii i nr-r~r --r imm-i-Ti— aarancnam'a gs»98TCffHW!iaaMUKKaN(*H <jr>p,'nir'rr?tt?j-,'v<• -r^- vb" »^ryWm..mrm-v vn*jw> • -r'zwr»» • "rny.-nr.iiw^MKrfi mir'T" "-r?r5^r^':/ vx&ssaasso&s^amtKmÊÊammmrnmMmt^mmmm^m »*w 1 J"' 9 J'»*" DrB&«ter-lîit£e«fsief garn: Maatschappsj HET LICHT , fcestunrdsr > P< PC VIS CH. Ledeberg-Ocnt . . REDACTtE . . ADMÎNISTRATÎE HOGOPOORT, 29, GENÏ 1 ■" "- '" "'■ 1 ABQNNEMENTSPRtJJ BELGIE Dfte «naandea. » . , , fr. 3.25 Zes tnaandcn fr. 6.59 y& n jaar, ...... fr. 12.5® M an abonneert uci. op aile p0stb«res!îs* DEN VREEMDE Drie maendca («Sagelijka verzonden). • . . • . Is, AJ® Orgaan der Beigische Werkliedenpartij *** Verschijnende alle dagen. Bekendmakingen 1). Uiterst tôt 1 Maart moeten al do motocycletten die in het g,ebied der gemeente voorhanden zijn op de Kommandantunr, Kouter, 27, tegea ontvangstbewijs afgegeven worden. De motocycletten, dio naar dezen tijdpunt nog in bezit van privaatpersonen zouden gevonden worden, zullen verbeurd verklaard en a-ls krijgsbuit aanzien wordon. De eigenaars zullen streng gestraft worden.Van soms voorkomendo voorraden van venvisselstukken en motocycletten die niet mcer absoluut te gebruiken zijn hebben de Burgemeesters de Kommandantuur uiterst tôt 1 Maart aanstaande te verwittigen. 2) Thans zullen, aile weken eenmaal, graanmarkten gehouden worden. De eerste markt zal plaats hebben den 1 Maart 1915, om 10 uren, (Belforttijd), in Gent Oost-Sta^ tie. De aankcop van het graan zal geschieden door een ambtenaar van het Etappenmaga-tijn Gent. — De voorraden, die reeds gewo-gen moeten zijn, zullen van den ambtenaar gexamineerd, gekocht, en op de plaats zelf comptant betaald worden. De zakken zijn mede te leveren. In vraag komen eender welke hooveelhe-den van mais, tarwe, rogge, haver en gerst. Als hoogste prijzen gelden de bekend ge-gevene maxima prijzen. Gent, 15 Februari 1915. De Kommandant. UITVOER Het is verboden uit het gebied der Etappe de volgende voorwerpen uit te voeren : Spaden, schoppen, aksen, bijlen, pikken, kruispikken, breekijzers, handzagen, boom-zagen, beitels, handhamers, smidshamers, mijnwerkershamers, schaven, stallantaarns, kazernenlampen, fakkels, pompen met dar-men en zuigpijpen, buizen met toebekoorteu, teerpapier, nagels van allen aard, voorhang-sloten, ijzeren kachels, pikkeldraad en gewo-ne ijzerdraad, bandijzers en Carbid. Ieder poging orn dit verbod van uitvoer te ontduiken, heeft het in beslag nemen der waren zonder vergoeding, alsook straifen voor de schuldigcn, voor gevolg. Gent, 16 Februari 1915. De Kommandant. In een vorig artikeî, van 11" dezer, be-toogden wij dat de arbeiders, die zoo-zeer gebukt gaan onder het juk van het kapitalisme en thans bijzonder over-stelpt worden door aile weeen en onhei-jen, ten gevolge der kapitalistische anar-'■chie welke hoe langer hoe erger wordt, •— hunne ontvoogding en reddmg te dan-ken zullen hebben aan hunne verrijking van a kennis ». Wij hebben goed geoordeeld in dees tweede artikel nader uit te drukken wat wij door die kennis verstaan. Gaan we thans eens na welke de nood-cakelijk-onmisbare kennis is, die het proletariaat moet verkrijgen om bij machte te zijn de reusachtigste internationale en maatschappelijke macht, het over aile landen heerschende kapitalisme, met cenig effekt en op vruchtdragende wijze te bekampen en het eindelijk te vernie-len ; en gaan we ook na hoe die kennis door de arbeiders moet verkregen worden.^ Het moet, niet zonder leed, gezegd «•orden, dat de arbeiders nog voor een groot deel zeer arm zijn aan geestelijke kracht, dat ze nog voor een groot deel onkundig zijn, en aan tfilrijke vooroor-deelen gehecht. En zoolang dat bestaat, zal het zeer moeilijk vallen het machtvolle kapitalisme ten onder te brengen en het socia-litisch beginsel te doen zegevieren, want Kecr gemakkelijk is het te begrijpen, dat alleen een hoegst rrtogeîljka ces-ihcld onder c& pfcleiaren, eon uitsîokends orga-r.iiatie en zeît'-opsalegeSe teoSit het hoofd kan bieden aan een zoo machtigen vij-and. En die eenheid kan alleen verkregen worden door kSRnâti. Daarom is het ons aller plicht te ijve-ren de kennis der arbeiders uit te brei-den. Iioe dat? Door wat men thans ver-Etaat ender school-onderwijs ? Wat leert het werkmanskind op school ? . Lezen, schrijven, een weinig rekenen, aardrijkskunde, en van dat ailes juist het noodige om weinig te weten. Het leert ook nog de geschiedenis van het land waar zijn vaderen hebben gestre-den en het onderwijs is er op gesteld om op wonderbare wijze het gevoel van va-derlandsliefde bij de jonge leerlingen te doen ontvlamr ^n, door eene te opper-vlakkige en meestendeels zelfs onnauw-keurige geschiedenis. En het kind kent de vaderlandsche geschiedenis!... Ket onderwijs doet aldus omdat de regeerende klasse het aldus oplegt. Elk vooruitziend, onbevoordeeld en denkend mensch weet dat aile kapitali-tische regeeringen gewerkt hebben en nog werken om de massa betrekkelijk dom te houden ; en het is steeds haar doel geweest de organisaties tôt ver-standelijke en stoffelijke ontwikkeling en ontvoogding der arbeiders tegen te werken. Zulks zelfs dikwijîs op de onge-hoordste wijzen. Door de kennis, noodig tôt de ontvoogding en machtwording der arbei-dersklasse, bedoelen wij ook niet zoozeer de zoogenoemde « hoogere studies », welke dan ook voor de arbeiderskinderen afgesloten zijn, en enkel voor allen zul-jen opengesteîd worden onder socia-ustisch regiem. We bedoelen in de eerste pîaats de «nuis «fer maatsoÇiajjjjli, fe>t mrmm van klassebewustzijn. Die kennis, die geeft de burgerlijke maatschappij niet. Op de arbeidersscho-len wordt niet geleerd hoe de grcndslag is van onze samenleving. Er wordt niet geleerd dat de grondslag is privaat bezit en loonarbeid, en dat daaruit het ka-pitaal en de macht van het kapitaal ont-staat. Er wordt niet geleerd dat aile rijk-dom en macht der bezittende klasse voortkomt uit en afhangt van de arbei-dersklasse. Er wordt niet geleerd dat het kapitalisme een geschiedkundig ver-schijnsel is, dat eenmaal is ontstaan en zal vergaân. Er wordt niet geleerd : de ontwikke-Jing -der huidige nijverheid en van het huidige proletariaat. Dat is verboden vrucht. De heerschende klasse is zooda-nig bewust van het sociaal onheilzame van het kapitalisme, dat zij vreest dat aldus onvermijdelijke vijanden van het kapitalistisch stelsel zouden gekweekt worden. En dat kan en wil de bezittende klasse natuurlijk niet. En toch is deze kennis noodig voor de proletariërs. Zij rnoeten zichzelve worden, de geheele arbeidende klasse moet zichzelve worden. Maar om zichzelve te zijn is het in de eerste plaats noodig dat men zich zelve kenî, en het midden waar-in men leeft. De arbeiders moeten dus weten wat loonarbeid en wat kapitalisme is, en zij moeten de ontwikkeling kennen der burgerlijke en proletarische klassen, Zij moeten de samenstelling en de ontwikkeling der verschillende burgerlijke groe-peeringen en van hunne eigene groepee-ring verstaan. (H. Gorter) Dat is de taak der socialistische eco-nomische en politieke organisaties, coô-peraties, vakbonden en politieke groe-pen, en der socialistische pers. De kapitalistische klasse, of liever hare groepeeringen werken deze organisaties uit al hun macht tegen want zij ock weten dat organisatie en tucht de zoo geduchte maatschappelijke kennis of het inzicht, of nog het bewustzijn me-debrengen zal, wat onvermijdelijk voor gevolg zou hebben hun verzwakking, de val van 't kapitalisme. & jfc & Daarom kunnen wij niet genoeg de reeds bewuste en georganiseerde arbeiders aanraden onverpoosd te werken voor de versterking hunner organisaties en hunner pers en dus ook voor de ver-breiding van de maatschappelijke kennis, van het klassebewustzijn onder de arbeiders. Zij zullen alzoo de bevrijding van het proletariaat van het kapitalistisch kwel-lend juk, en van de onheilen en sociale rampen welke ermee gepaard gaan, be-spoedigen.G. Werkers. wi miiiranM——w ÏBWWWI» a—■—■ îstoêss virdisni pis egrblad Onze vriend F. Bl... schrijft ons daarovei een artikeltje waarin hij aautoont dat ver-scheidôfle kategoriën van personm onzee eerbied niet verdieneu, maar veeleer onze veracbting waard sriju. ledereen zal het daaromtrent met herc t'akkoord zijn en het is nutteloos aj die kategoriën aan te duiden. Zij ziju ^ekeud even-als deze, die wel onzen eerbied en onze -i. s-iiî». - v F. H Oe oiidersiei soor leîgil Op halfeinde Januari hadden dertig noord-amerikaansche Staten zich aangeslo-ten bjj het werk van Heliel in Bclgium. Californië heeft ons den steamer Camino gezonden met eene lading levensmiddelen die eene waarde van meer dan anderhalf millioen had. Kansas zond ons den steamer Haunah, die vergezeld was \au den steamer Hardie uit den Maine, beide vol met allcrhande levensmiddelen. Virginie zond ons den grooten steamer Lyuorta, vol geladen met kleedingstukken en andere benoodigheden. Carolina zond ons twee schepen, een uit het Noorden en een uit. het Zuiden, met vol(g ladingen allerliande levensmiddels voor eene groote waarde. In Ohio is de gewezen ambassadeur Myron Herrick aan het werk om eene heele scheepslading met kleedercn en levensmiddels voor de arme Belgen te verzamelen, die weldra zal verzonden worden. Nebraska en Kentucky hebben gemeld dat zij weldra eene voile scheepslading met allerhande gesehenken zullen afzenden die eene waarde van versebeidene millioenen heeft. New-York, Iowa, Visconsin en Mirinesota bebben ook reeds elk hnn schip naar Bel-giô gezonden met allerhande waren die eene groote waarde uadden. Men noemt nog de namen van verschei-dene andere staten die comiteiten gesticht hebben en die t.anzienlijke zendingen zullen doen van gesehenken, kleederen en levensmiddelen. Dit grootseh onderstandswerk wordt in al zijne afdeelingen en vertakkingen be-stuurd door de zoogenaamde Commission for relief in iJelgfiuRî, die haar koofdkwar-tier opgeslagen heeft in New-York zelf. In Rotterdam werkt een afzonderlijk co-miteit-, dat gelast is met de ontvangst en de verdeeling der zendingen. Aan het hoofd van dit verdeelingscomi-teit staat do belgische vertegenwoordiger van Amerika, de heer Brand Whitlock, op wiens persoonlijken naam ailes verzonden wordt. Brand Whitlock heeft herhaaldelijk ver- i klaard, dat de meeste amerikaansche Staten ailes op zijn « amerikaansch » zullen doen en dat er een overvloed van aller-bande benoodigheden zal komen om den in 1 Belgié geleden nood te verzachten. En het spreekt van zelf dat de arme Belgen nooit de echt amerikaansche edel-, mredigheid zullea vergeten. Ii l'isî-ïlaaiîlere! ©o is 1 Neorden m FraÉrijl Oisiêêis tBipiiira : L nm Sllt p£8ïts«îls© e Groot Hoofuiv.articr, 22 Februari. Weste- t lijk oorlogstetrein : Oostenlijk van Yperen werd gisteren weer ;t cen vijandelijke loopgraaf genomen. Vijan-e delijke tegenaanvallen op de gewonnen stel- lingen bleven zonder gevolg. e In Champagne heerschte ook gisteren betrekkelijk rust. > Het getal der door ons in de laatste daar _ gelev-erde geveehten gevaagen gernaakte ^ Franschen, is tôt 15 officieren en meer dan L 1000 man verhoegd. De bloedige verliezen van den vijand waren buitengewoon hoog. Tegen onze stelling noordelijk van Verdun t heeft de vijand gisteren en heden naeht zxin-j der eenig gevolg aangevallen. In de Vogezen werden de plaatsen Hoh-j rod en Stoszweier na strijd genomen. ■_ Anders niets werkelijks. Oostelijk oorlogstooneeî : Do vervolging naar den winterslag in de Masuren is geëindigd. Bij de zuivering der wouden noordwestelijk van Grodno en bij > do in do laatste dagen gemelde geveehten in het Bobr- en Narewgebied werden tôt r hiertoe 1 kommandeerende peneraal, 2 di* visie-koinmandanten, 4 andere generaals en j omirent 40,000 man gevangen, 75 kanennen, p een nog niet vastgesteld aantal machien-" geweren benevens vcel ander krijgstuig s buitgemaakt. " De totale buit uit den slag der Masuren r stijgt daarmee tôt heden op 7 generaals, S meer dan 100,000 man, meer dan kanon-nen en nog niet bepaalbaar materiaal van aile soort, inbegrepen machiengeweren. Zware kanonnen en ruunitie werden door e den vijand meermaalb begrav&n oi in de i- rneren verdronken. Zoo zijn gisteren bij n Lôtzen en in het Widminnen-meer 8 zware s kanonnen door ons uitgegraven of uit het water gehaald. Het 10e Russieche leger van ( den generaal Baron Suvers kan hiermee als volledig vernietigd aanzien worden. Nieuwe geveehten b_ginnon bij Grodno en zijn noordelijk van Suchawola in ontwikko-t ling. 1- De gemelde geveehten noordwestelijk van e Ossowiez on Lomza, evenals bij Prasznysz, i_ nemen hun verloop. In Polen zuidelijk van de Weichsel, niets nieuws. Cpperste Legerbostuur. ^ Oit Frassseiî© PARUS, 20 februari. (Reuter). Officieele r mededeeling van heden avond elf uur : « In België en langs het gelieele front tôt i en met Reims is artillerie- en geweervuur 3 geweest. » In Champagne hebben wij verscheideno J tegenaanvallen afgeslagen en nieuwe vorde-ringen ten noordfen van Perthes goaiaakt door een bosch te bezetten, waa-r de vijand 3 zich sterk genesteld had. • L » In Les lîçarges ten zuiden van Verdun hebben wij, nadat wij een zesden tegenaau-va.l afgeslagen hadden, een nieuwen aanvai gedaan, die ons in staat stelde de re«ds be-reikte vorderiugen uit te breiden. PARUS, 21 februari. (Reuter.) Officieele mededeeling van heden niiddag drie uur : « In België zijn in de streek van Yperen eenige inianteriegeveehten geleverd. Wij hebben hei stuk loopgraai; heroverd, dat do vijand tijdcljjk bezet had. « In Champagne hebben wij al onze win»t behouden. » In de Vogezen hebben wij drie aanvallen op Fecht afgeslagen en vervolgens een tegenaanval ondernomen. Het gevecht ' duurt voort. > PARUS, 21 februari. (Reuter). Officieele mededeeling van heden avond elf uur : « Van de zee tôt aan do Aisne afwisselend kanonvuur. » In Champagne is een tegen-aanvai van den vijand afgesiagen: » Eiders aan het front zijn twee Dintsche tegenaanvallen afgeslagen en hebben wij nieuwe vorderingen gemaakt, in het bijzonder ten Noorden van Mesnil. » Bij Les Eparges ondernam de vijand een zevenden tegenaanval. Deze misiukte voikomea. PARUS, 21 februari. (Reuter). Officieel: De vijand sckijnt gisteren bij den aanvai, die tegen onze loopgraven ten oosten van Yperen werd ondernomen, aanzienlijke strijd-krachten te hebben samengietrokken. l\ra een hevig geschutvuur tegen onze stellingen vie! hij met de bajonnet aan, maar werd teruggeslagen. In de streek van Souain, Perthes en Be&uséjour heeft de vijand in den nacht van 18 op 19 dezer vijf tegenaanvallen ondernomen. Zij werden aile afgeslagen. De strijd werd voortgexet en wij zijn in deze streek : verder vooruitgekomen. Op de Maashoogten, bij Les Eparges, zijn vier tegenaavallen der Duitschers door het vuur onzer artillerie tôt staan gebracht. In de Vogezen, tusschen Lusse en Wisem-bach, in de streek van Bonhomme, is de vijand, na er in geslaagd te zijn vasten voet te krijgen op een ileuvel, dien hij met een 1 regiment had bestormd, er uit geworpen door een tegenaanval, die van onze zijde door anderhalve compagnie werd uitge-voerd.Bij Sa.ttel, ten Noorden van de Sudelhoe-ve, is de vijand er in geslaacd vasten voet te krijgen op den oostelijken heuvelkam (Reiehsackeikopf). De strijd duurt voort cp dit punt, waar wij een voornif"îschoven post hadden. » ags # ! â3S É îlySÉÉ PflDÎSDlii- Oieiseiis grene Uit Oosfenrijkschs bron . Oostenrijksche arabtcïïjîic riieîding: WEENEN, 22 Februari. — Aan het front in Russisch Polen en West-Galicië artille-riegevechten en schermutseling. Eenige aanvallen van den vijand werden îx>!ider moeite a^ewezeu. In de Karpathen talrijke Russische aanvallen, die in het westelijk gebie'd ook ge-durende de nacht voortduren. Aile deze çogin^en^ om tôt aan onze hinderpaallijnen door to dringen, mislukten onder groote verliezen voor den vijand. Zuidelijk van Dnjester ontwikkelen zich geveehten van grooteren omvang. Een sterke groep van den vijand werd gisteren na lang stvijden achteruitgeworpen en 2000 gevangenen gemaakt, evenals 4 kanonnea en veel krijgsmateriaal buit gemaakt. Het in het officieel Russisch communiqué, als valsch beweerd aantal van 29000 krijgs-gevangenen, die onze troepen tôt voor, eenige dagen in de Karpathenge^echten sedert einde Januari in brachten, vergroot-te middelerwijl en steeg op 64 officieren en, 40.806 maa, daarbij komen Si ma-chiengç-weren en 9 kanonnen. von Hoefer, Veldmaarsohalk. Oit isipcsa PETROGRAD, 21 Februari. (P. T. AJ Officieele mededeehug van den staf yau, den opperbevelhebber : Den 19den dezer zijn geveehten geleverd, op de rechteroevers van Bobr en Narew in; de buurt van Ossowiec en op de wegen na-an Lomza, Ostrolenka, Pfzasnysz en Plonsk, die het karakter van tegenaanvallen hadden.Op den Jinkeroever van den Weichsel! hebben wij Kwakke aanvallen van den; \ ijand afgeslagen, evenals aan den bene-] denloop van de Bzura bij Witkowice, tens Zuiden van Rawa bij Mroczkowice en aanj den bovenloop van den Weichsel en aan da Nida bij Bochinec. i| In de Karpathen hebben wij hardnekkigç aanvallen bij Jasionki, Stopko en Mezo! liaborcz afgeslagen. Tusschen Tricha enf Wyzkow (ten Z. van Stry) kenmorkteo da aanvallen van de Duitschers rich in het bijzonder door hardnekkigheid. Wij hebben de hoogte ten N. W. van'' Senecmw, die do vijand genomen had, op-j nieuw bezet tengçvolge van een geslaagdeii bajonetaanval. In de buurt van Klaoesse zijn wij al vech-j tende vooruitgekomen. Voor Przemysl hebben wij twee nitvalîei^ van het garnizoen van de vesting afgeslagen. & * !is BorlÉg tussolien Husiaid es Torils PETROGRAD, 21 Februari. (P. T. A.} De staf van het leger in den Kaukasus deelt mede, dat in den loop van den dag botsingen tusschen Russen en Turken in da streek van Transtekowsk zijn voorgevallen,'1 # & &P ZEE W@ru«san ? LONDEN, 22 Februari. (Wolff.) Naai^ do « Daily Mail » is gisteren bij « Goodwinï Gands » eene reddingsboot aangetroffen be-j hoorend tôt den Spaanschen stoomei: «Horacio» uit Bilbao. Er wordt gevreescÇ dat dit met ijzererts naar Westhartlepoolj best-emd behip een ongeval opliep.. 5si iSesi AeE®gafSs©5g®ss @©©aras«J LONDEN, 21 Februari. (Reuter.) Vol-gens een bericht van Lloyds, zijn de stoom-schepen «Hemisphere», «Highland Brae» en «Potaro». het Noorsche zeilschip «Se-mantha» en het Engelsche zeilschip «Wil-frid» vermoedelijk door de «Karlsruhe» in den grond geboord. ; De geheele bemanuing en 51 passagier» van de «Highland Brae» zijn gisteren te' Buenos-Aires aan wal gezet. Reeds vroeger was van de «Hemisphere», de «Highland Brae> en de «Potaro» in de Engelsche bladen vermeld, dat zij ver over> tijd en van de hervenekeringsmarkt afge-| voerd waren. De «Hemisphere» was een! stalen stoomschip van S'486 ton bruto eu,' 22G0 ton netto, in 1897 gebouwd en behoor-1 do aan de «Hemisphere» SS. Cy. Ld. te Liverpool. De «Highland Brae» was een stalea' stoomschip van 7634 ton bruto en 4824 ton netto, gebouwd in 1910 en behoorde aan de» Nelson Steam Navigation Cy. te Londen. ; De «l'otaro» mat 4419 ton bruto en 281QI ton netto, was in 1904 gebouwd en hetf eigendom van de Royal Mail Steam PackeV Cy. te Belfast. De «Semantha» was een stalen viermastt bark van 2280 ton bruto, behooiende aai de Akties. Semantha te Lynguôr, de «Wil frid» een houten driemaster van 251 tôt van de Wilfrid M. Cy. Ld. te Bridgetowj (Barbados). BUENOS AIRES, 21 Februari. (Reuter.) Het Duit-sche sto«msohip «Holger» is Lier aaagekomen met de passagiers en beman-' : nrngen van de Engelsche ïte»Biaatua.Q*-;.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes