Vooruit: socialistisch dagblad

172 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 05 Fevrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 07 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z892806d3s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

(£___——— j.n«vrA>w«^"i3^^^...wyCTffr^inra^rrfly^.-.«.» 3 centiemen nsr- num ï&paarï it : Wt EtfoLM SB Orgaan der Beïgflsefee Werkiiedesparüj. — Yerscklj&aade aile dagen. Bt^ôksiGr-UUaeefsier Ssm. Maatsch. HEI LIGHT, Best r P. Ds Vimh, Ltdebfrg-G&nê — 'Red.-Adni floagpöcn'é, 29, Gent v; ia wist-lflauHtoru m é Fraskrijk Dit Suitsche br«», GROOT HOOFDKWARTIER. - iferftj«, 2 Februari (Off.). ~ Avondbericiit: Van de oorlogsterreinen niets nieuws. GROOT HOOFDKWARTIER. — lierlijn, 3 Februari (Off.). — Legergroep van den kroonprins Eupprechi: Op het front iu Vlaanderen kwam 't tot. in den namiddag tusEchen het Houthulster-woud en de Leic tot levendigen artillericstrijd. Ook in de omgeving van Lens weerskanten van do Searpe en ten westen van Osjmbrai flakkerde de vuurbedrijvighcid tussehenpoozend op. Bij Monchy werd een sterke verkennersaanval van de Engelsehen afgewezen. Legergroep van den Duitschen kroonprins «» hertog Albrecht: Aan het GiseAisneka-caal lieten de Franschen bij een mislukt ondernemen gevangenen in onze hand. Langs de Ailette in den sektor van Reims, op de Maashoogte en aan den Hartmanns«nèiierkopf« meermaals artilleriebedrijvigbeid. Onze infanterie bracht van verkenningen op den oostoever der Maas en ten noorden van Badonvülers eenige Franschen terug. Itaïiaansch front Levendige artilleriestrijd op de hoogvlakte van Asiago. Van de andere oorlogsterreiinsn niets nieuws. De eerste generaalJcwcurtiermecstw, LUDENDORFF. Uit Franseba öroa. PARIJS, 1 Februari. — Officieel: Niets te melden behalve het gewone kanonvuur op het grootste deel van het front. PARIJS, 2 Februari. — Officieel: Kalme nacht, enkel gekenmerkt door een weinig artilleriebedrijvigheid in do streek van B urnhoutle-Haut. Een Fransche overval ten Noorden van het Mortierbosch heeft d3 Franschen toegelaten gevangenen te maken. PARIJS, 2 Febr. (Off.): Avondbericht: Kiets te melden, buiten het gewoonlijke artillerievuur op verscheidene punten van het front. Gedurende den voorlaatsten nacht wierpen bombardeeringseskaders bommen en schoten van zwaar kaliber op de vliegplaats neer, van waar de vliegtuigen weg waren, die eenen aanval tegen Parijs ondernomen hadden ; e* werden goede uitslagen bereikt.. Al onze vliegtuigen keerden welbehouden terug. Uit Sngelsche bron. LONDEN, 1 Februari. — Officieel: Een overrompeling, die de vijand in den afgeloopen nacht ten westen van Arieuxen-Gahelle beproefde, is met goed gevolg door ar er door niemand voorgesteld werd om tear te beschouwen ais een deel van de Russisdse detectie, komt bet ons voor dat déze kwestie zich van zelf - opgelost heeft. In den zin dezer woorden is dan gedurende het verder verloop d'esr onderhandelingen, tot op den oogenblik der laatste onderbreking, de Ukramsehe delegatie bij alles aanwezig geweest als eene deputatie van een onafbankeüjken staat. Na de hêrncToing echter beeft de beer Trotzki bet herhaaldelijk beproefd om de stelling en de rechten der Ukraanscbe deputatie te ontkennen, iets waarbij hij zich later is komen beroepen op een besluit dat genomen v/as door het Uitvoerend comiteit van Charkow. Daarom houdt de Ukraanscbe delegatie het thans voor noodzakelijk te doen vaststellen dat de rodevoering van den heer Troski in deze- zitting vol is van tegenstrijdigheden tegenover zijne verklaringen van vroeger, iets waardoor hij zich g-sdwongen gevoelt tot afleggen der hier volgende verklaring: Wij zijn het met den heer Trotzki eens daarover, dat er in het staatsieven der Ukraine veranderingen voorgekomen zijn, die echter van heel anderen aard zijn rian deze waarop hij gewezen heeft. Het wezen dezer veranderingen staat volop in samenhang met het Universal IV van de Ukraaasche Centraalrada van 24 Januari, waarin het heet : Van dezen oogeiiblik af maakt de Ukraanscbe volksrepubliek een zelfstandigen, van ïsiemand aihangenden., vrijen en soevereinen staat van het Ukra-ansche volfe vób. Hierbij moest spreker doen opmerksn dat as regeering van de Ufcraanscfee volksrepubliek er steeds nasr gestreefd beeSfc om een vejboKS? te vormen tusschen ai de republieken süe oct«taaa rijn op hst grondgebied vaa het vroegwr Russisch® keizerrijk, nset esse federal» regeerie® fe Beters- burg, daar echter tot 't bereiken het IV se.io reggemeenzaam federatief orgaan nie.: ten stand gekomen is, en dt.a.r uit det. oogenblikkelijken toestand blijkt, dat een z.ulke ook niet tot stand gekosien*kon zijn, heeft de Oekraansche centrale Rada de vorming eener federatieve regeering inoeten laten vallen en heeft daar een van niemand afha-nkalijken staat geproklaraeecd. De Oekraansche Rada heeft in 't zelfde Universal verklaard, dat zij met aile aangrenzende staten in vrede en vriendschap wil leven, dat echter' geen enkele van hen zich in 't leven der zelfstandige Oekraansche republiek Nmag inmengen, diensvolgens heeft het IV Universal op -klare wijze zoowel de internationale gerechtelijke stelling der Oekraan- ' sche volksrepubliek alsook bare politiek 'tegenover hare naburen bepaald. . Wat de door Trotzki aangevoeras a.rgumenten aanbelangt, ontbeerden deze iedere beteekenis. liet beroep daarop dat in de Oekraansclte volksrepu bliek het Uit-' voerend oomiteit in Charkow de belangen ' der aibeieiersklasse beter vertegenwoordigt, is gemakkelijk te weerleggen. Zij be-' treft echter het gebied der binnenlandsohe be teekkingen, welke niet onder- de nationale korîtrool stonden. Neg minder overtuigend is het beroep van Trotzki j daarop dat de Oekraansche delegatie geen recht heeft, wijl zij niet door het Uitvoerend Romiteit te. Charkow erkend is. Volgens deze argumenten moet in eerste lijn de Russische delegatie bare volmacht neerleggen, daar in haar noch vertegen- : woordigers van Moldavie, noch van de K.rim-Tartarcn, noch van de Donkozakken, noch van de- Kaukasischo volksstammen, noch van Siberië vertegenwoordigd zijn, ! welke eveneens niet de regeering der volks- ' kommissarissen erkennen. In eene zoo hooge vergadering als de Vredeskonferentie-' schijnt het door Trotzki aangewende mid- , del om de staatsrechten der Oekraansche ■ eantrale Rada' op grond van een telegram uit Petersburg te bestrijden, openlijk on- ' geldig. Met doorgaans gelijk recht doen rich' de Oekraansche delegatie op het zelfde telegram beroepen dat in de tweede helft van Januari meldde dat zich eenige regimenten te Petersburg ter verdediging der Konstituante tegen de regeering der Volkskommissarissen oprichtten en dat daar op de, straten gevechten plaats hadden rost ongunstig verloop voor de bestaande regeering. Het voorbeeld van Trotzki volgend, kan de Oekraan seh delegatie op grond van dit telegram verlangen, dat de delegatie van den Raad der Volkskommissarissen niet meer erkend worde, wat zij nochtans niet doet,daar zij dat als eene Russische kwestie aanziet. Om nu opnieuw valscho uitleggingen van gelijk welke rijde te voorkomen, en voor de toekomst verklaringen der Russische delegatie te vermijden, die in tegenspraak met elkaar stonden, stelt, de Oekraansche delegatie voor, de Oekraansche republiek als een doorgaans zelfstandige en van niemand afhankebjken staat te erkennen en daarmee beslist hare internationale stelling alsook de berechtiging der delegatie vast te stellen. Hierop gaf op den eisch van Trotzki de bij de Russische delegatie behoorende ver-' tegenwoerdigers van het Oekraansche uit- ' voerend komiteit Mjedjedjew eene verklaring waarin hij zegde, dat het. Oekraansche uitvoerend Komiteit van bij 't begin de Kiew- ■ sche Rada niet voor berechtigd gehouden heeft in naam van het Oekraansche volk te , spreken. Wat de huidige vredesonderhan- ■ delingen betreft, staat het uitvoerend komiteit der Oekraansche republiek gansch op die princiepen van dan demokratisehen vrede, die door de Russische revolutie gepropageerd en door de Sowjets bevestigd: zijn: «Vrede zonder annexaties en kontributies, die den volken het recht der zelfbestemming verzekert.» Wat de bezette gebieden betreft deelt het uitvoerend komiteit gansch het standpunt ' dien de Russische delegatie hier vertegenwoordigd heeft en verklaart, dat het Oekraansche volk gelijk welke overeenkomst -en verdrag met de Kiewsche Rada niet zal erkennen, en dat dezelfde niet in 't leven zouden kunnen komen, als zij niet door de ■ delegatie der federatieve Russische republiek erkend en goedgekeurd zijn gewo?. den. Aansluitend hierop zegde Trotshi dat het op geene wijze te betwisten is, dat hij hier zijnerzijds verklaard heeft, dat de tusschen de Kiewsche Rada en de Petersburgsche regeering bestaande konflikten geenen invloed konden uitoefenen erop dat Oekranie als onafhankelijke staat erkend worde. De erkenning der zelfstandigheid of onafhanklijkheidvan een staat kan echter niet met de erkenning van deze of gene . regeering vermengd worden. In welke mate de internationale gerechterlijke stelling van Oekranie nog in w7ording is, blijkt daaruit dat men heden uit den mond van' den voorzitter der Oekraansche delegatie eene buitengewoon gewichtige priccipieele verandering tan het standpunt der kiewsche Rada in de kwestie der internaiiïonale gerechtelijke stelling van Oekranie vernomen heeft. De kiewsche Rada weigert iedere deelneming aan do federatieve Russische Republiek en rij komt thans nadat op het derde kongres van de Sowjets met deelname van vertegenwoordigers van het Oekraansche volk de Russische -staat als fe ratieve republiek erkend werd. Onder de citaten uit zijne, Trotzki's uitingen, waarop zich de voorzitter der kiewsche Rada beroept, ontbreekt een citaat, welke va-n be-, slissende beteekenis is voor de oplossing dezer kwestie. Hij, Trotzki, heeft toenmaals zonder protest vanwege de delegatie der Kiewsche B.ada te verwekken, ér op gewezen dat voor de Rada, tengevolge der voorloopigo nog onopgeklaarde situatie in Oekranie, bijaoaderiijk ten opzichte barer grenzen, een voorafgaand akkoord der beide hier vertegenwoordigde delegaties noodig is. Deze. verklaring heeft ook eene negatieve rijde, w»st 't akkoord tusschen de Kiewsche Rada ®sa do middenmachten, welke wegens de nog niet gedane afgrenzing tusschen deze bside Bteiten een protest vanwege de Russische delegatie teweegbrengt, verliest daavdoer fi@a

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes