Vooruit: socialistisch dagblad

466823 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 07 Avril. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 19 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/154dn40t8n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DraksterUitgeefster Sara: Maatschappij H ET ÎJCHT bestuurder t I». D£ VISCH, Icdeberg-Ocnt . . REDACTIE . . ADMINISTRAT1E yOOGPOORT, 29. CENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Verschîfnende affe dagen. ABGNNEMENT$P&IJ$ BELGIC Drle cnaanden. . , , . fr. XTS i le* maanden • « . » . fr. 6.50! Een jaar. ...... fr. Mes a&sisneert glds ©j» cite posfôsî^ESê® ! OEN VREEMDg Prie msancSen Mtgtiyi» vergendes»), « . 0 0 « far» i Î-* ="-"■ • T. ..i, V, , i n il - 1 1 —7~ 8EKENDMAKING Op grond der artikelen 14, ai en 22 der Konmkîij Verordening van 6 Oktober 1885, betreftende het «11 tehjl^e onderzoek der matca en gewichten, wordt bestemd als volgt : Bij het ijken der in het dlenstjaar 1917 ma h«t w telijke onderzoek te onderwerpen gewichten, maten weegioestellen moeten de ijkbeainbten met toep«Mi der geldelijke bestemmingen. ' !. de in gebruik zijnde gedurige teekens, 2. De periodieke ttfekens van de letter X (cW) ro >'e maten en gewichten en de ci)fer 17 (zerentien) vo de weegtoeitellen gebruiken. E. H. O., den 34 -Maart 1917. Der Etapprahnpecteer, VON SCHICKKUS, General der lntanterie. BEKENDMAKINC y ketrafftndo hoogata prijun mw Mni-• ppelon 1. — De hoogste prijs voor eeuardappaiea bvdraa ran af heden 15 tr. voor 100 kilo». Voor den nieuwen oogst worden de volgende hoo s te prijzen bepaald voor 100 kilo* : In de maand Juni tôt s3 tr. > Juli » s o fr. y> Augusto* » 15 tr. Van if i September » 12 tr. Voor voeder- en fabriekaardappeisn vermindert > prijs om 2.50 tr. de 100 kilo*. 2. — Voor het vervoer tôt aan d* «tatie o» het aeb: en voor het inladen, mogen tôt 50 centiemen per i< lu os gerekend worden. 3. Voor aile andere kosten van vervoer en overgai aan den verbruiker, mogen de gemeenten eenen toesli tôt 2 Jr., in Gent tôt 4 tr., per 100 kilos in rckenii 1 hrengan, buiten de feitelijk ontslage kosten van w voer: É. H. O., den 28 Maart 1917. Der Etapperàntpektenr, von Schick(K*, General der lntanreria, Eioprat donog lii West-VIaandtrsn m In Ffukdjk Uit Duitsche bron. WesteJyk gevechtsterrei» BE11L1JN, 5 April. (Ofûcieei). — De h« vvige gescimtstrijd tusschen Lea»—Atrech tiiiurde 00k gisteren voort, Ten Noordei an de baan Péronne-Kamerijk, brachten d' ' Eagelschen, na meermalea mislukt© aaa vaiien, des avonds sterke krachten ten aan val ; onze troepem berokkenden ta ander maal aanzienlijk© verliezen ©a weken dan Ten Zuid-Weaten van St-Queatia had h© 'Fra-asche geschut het gedurende verschei dene urea gemunt op door ons 's nacbts ont rùimde s&ellingea, die daarna sonder g» vecht door het njandelijk voetvolk beztf r.'erdea. Bij Laifaux werd een aan val van de ;Ffahschen afgeslagen. Onze batterjjen »ta ken bij Vendresse (ten Noorden van de Aisne) een munitiebergplaate in brand. De ont ploffing verwekte eeo aardscbok w» eec knài die op 40 km. achter het front wa&r genomen werden. Een goed voorbereide et srachtig uitgevoérde onderneming ten Noorden ,jvan Reinis dlaagtie goed. Wi, i brachten den vijand eeo bloedige neerlaaf i ôe en namen meer dan 800 gevangenen. Iviissisch en Rocmeensch gevechtsterrelB Front generaal-veldmaarschalk prias Leo-tiold van Beierea : Bezuiden Eiga drongeo onze aanvalstroepen de Russische «telling binnen, vernielden eenige onderkomena en keerden met gevangenen en buit terug. Bij Czepiele ten Zuiden van Brody haalden onze aanvalstroepen tijdems eeo aanvai 41 gevangenen en 1 machiengeweer ait de vijande-lijke looi>gravea. Front çen.-overste aartsherbog Jostef : Geen eîgenlijke gebeurtenissen. Front generaai-veidmaar&chaik toc Mae-kensen ; Op den rcchtcroevw ru de Bereth bij Garlasca drongen verkenningsafdeelingen in een Russisch steunpunt en keerden met ÎéSO gevangenen en S machiengew«ren in de ùgen linie terug. Balkantront Op de Crvenastens ter Westen van Mo-nastir werden den Franschen eeuige tijdene de jongste gevechten in han handen gebl«-ven loopgraven opnieuw oatrukt. Groot Hoofdkwartier. — BERLIJN, 6 April (Avondbericht). — (Officdeel); Aan-iioudender »terker artillerieetrijd tusachen Ltas en Arraa. In bot Ooeten in meerdere gebieden ièvendig Rusmoch mv rbedrijvig-heid.Uit Fransche bron. PARUS, 4 April. — Officieel: Ten Oos-ten en ten Westen van de Somme gingen de I ransehen voort vorderingen te maken op het gansche front,- gisteren door hen aan-gsvallen. Voorbij DalloD zijn de Fransche verkenningen tôt het voorgeborchte ten ïuid-westen van Sint-Quentin gedrongen. Ten noord-oosten van Castres hebben de ï ransehen den zoom ten zuiden van Crug-1«8 bereikt. Ter rechter zijde van dp Franschen werd h^t dorp Inoy op de Oise geno-fflen. De Duitschers reageerden hevig met hun geschut, voornameliik in de streek van tssigny. Ten zuiden van de Ailette werd het gevecht voortgezet bij de zoomen van baffaux en 00k .in de 9orp«n zelf, waar de '-'ransehen binnendrengen, niettegenstaan-de ien verwoeden legenstand van de Duit-tiera, die alechta yon; mat wAkaa. Ten rai den van Vanxeny w«rd«n tege aanvallen vanwege de Duitschers door 0 l5. vuur gebroken hetwelk den vijand iwa tr verliezen berokkende. De Franschen sk gen gemakkelijk 2 Duitsche a&nvalspogi rt- gen op kleine F ransch« p<»ten van Prosi en ten Oosten an Auberive af. Van t °8 overige frontgedeelte ie niets te melden. PARUS, 4 April. — Offiafoel avondt or richt: In weerwil van de diehte sneeuwbi en ©n doorweekten bodem blijven de Fra sebe fcroepen den vijand op het heele fro van de Somme tôt de Oise terugdrijve Ze wierpen hem tôt voorbij de *eer beiaji rijke en beheerschende stelling, aangedu door de dorpen Grugiee, Urviller» eo Me die we schitterend namen. Benoorden de hoeve van la Folie 01 ruimden de Duitschers door een onwee staanbaren aanvaj van han stuk gebrael haastig drie schanslinies, die door draa g. versperringen waren afgeschut. Ze lieu gewondem en veol materiaal in den stee waaronder drie 16Q m.m. mortieren en ve acbeiden wagons, bij den vliegdienst m g bruik. Bezuiden d» Ailette geen irijzigmg vî la belang. | Uit Engelsche bron. LONDEN, 4 April. — Officieel : E< » krachtige tegeoaanval, vannacht door d< 'g vijand gedaan om de zes kanonnen te he '8 overen, die wij op S April bewesten Sin ^ Kwintijn hadden genomen, is na een han gemeero ten eemenmale mislukt. Aile kanoi nen zijn nu binnen. Vannacht veroverdeo wij Mets an Couti re ten Noordwesten van Eperay, en maal ■ ten gevangenen. Het staat nu vaet, dat w op 2 April in 't geheel ten Zuidoosten va Atrecht 8 officieren en 262 man der Dui schers hebbea gevangen genomen, benevei 17 machin egeweres en 4 sclfonsmortier* vermeesterd, * * * Di estlag ttsstiH itaili u Ouiwijk-Btqvll Uit Oostenriiksche bron , ; W EEN EN, 6 April (Offioieel). — Bij kla» weder in het algemeen levendiger artillerie i en viiegersbedrijvigheid in de iaatste dager Ons verdrageud gcschut beschoot met goed uitwerking vijandelijke troepenparaden te Oosten van Cordon. Italiaansche marin t vliegenien» wierpea op Latbaesina en Stiajj bommen. X>nze plaatsen in het Etschdai *ij; andermaal onder artillerieruur. In de laat ste gemeeate w«rd de kerk «waar bescha digd. Uit Italiaansche bron. ROME, 4 April. — Offici<sel : Op het fron in Trentino vuurwisseliag. In het Etechda hebben wij gis ter ea, ter vergelding van d voortdurend* beschieting van Ala, het bom bardement van militaire werkea in Aroo «a Rovereto herhaald. Op het front in het Kustland patroelje i ,*ktie en verkenningen. ! Op den Karat hebben wij gwterrm avon< ten Noorden van Bosoo Malo bij verrassini een vijandelijke voorpost vermeesterd en z< stevig bezet. De bezetting van meer dan 3i man is voor het meerdendee! gedood; wi hebben ses gevangenen gemaaktu * * * Uit Kussische bron. PETROGRAD, 4 April. — Officieel: Wi hebben den vijand, die tijdelijk onze schan sen ten Zuiden van Illoekst en ten Zuidei van Krewno had bezet, teruggedreven. De Duitschers hebben, na onze siellinge* aan de rivier-overgangen van de Stochod ii de streek van Tsjerwitsje en bij het statioi Gilmin met gasgranaten hevig te hebber beschoten en met 13 gaswolken bestookt. onze troepen teruggedrongen en zijn daar na ten Noordoosteo van Gilmin de Stochoc overgestoken. Op onzen terugtoeht hebbei wij zware verliezen geleden, Wij hebben drie Ooatenrijksche schansli-nies mijl tem We«rteo v«« Rafailofka («w» de Styr) bezet. 4e 4e ^ si ssrioi op m eslkn Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 6 April (Officieel). — Buiten eenige met uitslag uitgevoerde aanvalstroe-penonderbemingen ie niets te melden. Uii Bulgaarsche bron SOFIA, 6 April. (AmbteJijk). — Staoedo-nisch front ; Op het gansche front artiilerie-vuur. In het Wardar-daJ geweer- ©n ma-chiengeweervuur tusschen posten ten zuiden van Gewgheli. Vijandelijke patroeljen, die p'oogden onze posten te naderen, werden door ons vuur verdreven. Roemcenseh front. — Niete nieuws De Cariée tisstkn Oostenrijk en Reimuie Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 5 April (Officieel). — In het a-lgemeon geene bijzondere gebeuvlenissea. I ^ * * û; în Klein-Azië 2 0"it -Turksche bron n. KONSTANTINOPEL, 6 Apriî. (Ambte es lijk). — Aan het Dialafront setten de Engel et echen en de Russen den terugtoeht voor on ze liniën voort. Kaukasusfront: Op den linker vleuge] e- werden aan twee zijden sterke verkennings-d- afdeelingen van den vijand teruggeslagen. n- Aan de andere fronten geene bemerkens nt waardige gebeurtenissen. n- * # * I . OP JZEE De verscherpîe duîkbooîoorlog f KOPENHAGEN, 5 April. — < Berlingske Tidende » meldt uit Bergen ; De Bergschen->n sche handelsvloot heeft in Maart ©en veriiej ^ van 17 !#chepen met eene tonneœa&t van r! 20.000 ton ondergaan. ^ Een stoomer heeft m Bergen 4pn getorpe-deerden Eagelschen visscherstoomer < Pe-uj trelie » uit Grimsby -binnengebracht. De be-manning was uitgeput, toen zij door den No«jrweegschen stoomer opgenomen werd. GENEVE, 6 April —»Naar de « Temps » ^ meldt, werd v66r eenigen tijd de Fransche II onderzeeër « Mengo » in den Atlantischen Oceaan tôt zinken gebracht. t— ^ FRANKFURT a/M., 6 Apriî. — De «Frankfiirter Zeitung» wordt uit Den Haag gemeld : In het Rotterdamsch kanaal is in de week van 28 Maart slechta een stoom-^ schip, de « Herkules >, en van Baltimore ^ met eene lading fosfaat komend, bimtenge-° loopen. Geen enkel schip va&rde weg. M'ILAAN, 5 April. — Plaataelijke bîftdoii melden uit Salonika, dat vijf tr&n»port-sohepen van het leger van Sarrail in den grond geboord werdeo van gs Maart "tôt 1 April. | KOPENHAGEN, 6 April. — Het Deeaech gezantschap in Londen heeft aan het Er»-gelsch ministerie van buitenlacdflch® zttken medegedeald, dat de Deensch^ steamer * « Bergenhus », ïoebek^orend aan de Fore->* nede Selskab, en met stukgoefk bmi Dene-■ m&rken varènd, onder ^eg in d«n grond 0 geboord ia. n >- AMSTERDAM, 5 Apriî. — Het Haagsch a Corregpondenciebureel verneemt vaa goed n ingelichte zijde, dat de Engelsehe torpsdo-verstoorder « Lasorey », het vlaggeschip der Doversche verstoordersvloot, op 23 Mo-art, op vijf mijlen afstand van Cap-Gria-Nf«. getorpedeerd en gexonken i», De Engelsehe admiraliteit deelt voor de 1 afgeloopen woek het in den grond borna van j achttien schepen mede, metend meer dan e 600 ton, en van dertien schepen, naetend mser dan 600 ton. Er s.ijn 00k ses visschers-s sloepen ten onder gegaan. Verder deelt de admiraliteit mede, dat een mijnlegger der oude type op eene mijn geloopen en gezonken is. Van de heumru ] ning werden 24 koppen gemist. , Langs een anderen kant wordt' gemeld, l dat er een oorlogschip van de klasse Ulm-^ wich-Castle in den grond geboord is. Op 19 Maart werden 19 der opvarenden te New-York aan land gezet.In het geheel zott-den 115 mannen gered, 16 gedood, SS ver-dwenen of gemist zijn. Am&rîkatuisaJîs hartdelsschepen NEW-YORK, 5 April. — Zooais do j «Evening World» meldt, waren er op 1 April ailes te zarnen 13 bewapende Amerikaan-1 sche handelsschepen op weg na-a-r het afge-sk>ten Europeesch zeegebied. ' ëkinengoloopefi ' _ AMSTERDAM, 5 April. — De Neder-1 landsehe steamer « Leersum », geladen met graan voor de regeering, komend van Baltimore, is gister avond a! hier biarien ga. 1 lot» peu. Os iasilkiassciii vsrkiering SB ce silz cîitn ïasr fin Vrifii Eene H&îîanîJsoîîe op^attfng DEN HAAG, 4 April. — In Holland werd het bericht, dat Wilson beslist voor den oorlog is, kalm en rustig opgenomen. In het openbaar trok men er, voor wat den algemeenen hollandschen toestand aangaat, zoo goed als goene b»--3 lui ten uit dat 00k de grootste der tôt hiertoe neutraal gebleven mogondheid aan den oorlog zou gaan deel-nemen.Holland heeft het gedurende den wereîd-oorlog weten te vermijden innige voeling aan te knoopen met Amerika, wijl het eone veel juister, een veel praktischer opvatting van de eigenlijke onzijdigheid had dan Amerika, 00k voor wat aanging de breedste toe-passing ervan. t Langs een anderen kant worden thans duidelijker de redenen bekrachtigd, waarop Holland zich stsunde bij rijn antwoord op de duitsche verklaring aan de neutralen, voor wat aanging den verscherpten oorlog bij middel der duikbooten. Thans geeft Wilson zelf toe dat zijno opvatting omtrent de tegen Duitschiand aan te wendsa uxiddek sedari ont£taw der y —gai laiii m mw w.nlni—u ni» n a erisis andermaal veranderd is. In esn moment als dit moeten de algemeene ea tôt hiertoe gevolgde hoofdlijnen der Holland-sche politiek sinds t begin van den oorlog in t 00g gehouden worden, ont onafhanke-lijk van detailkwestiee sieh er over klaar t© worden, welk onderscheid tr tuaschen neu-tralitcit kan bestaan, en dat niets valscher ia aïs zich door schematische voorstellingen of leerstelsels over de betrekkingen tusschen Duitschiand en do versehillende neutralen t® Saten leiden. Men was tôt hieroe hier overwegend ge-neigd aan te nemen, dat Amerika boven eeae absolut© oorlsgsverklaring liever eenen voorwaardelijken oorlog mu verkiezen. Dit inzicht kon nu wel nofc enkel door den aard hce de oorlog in bijzondeibeden verloopt, blijven bestaan. De boodschap van het Congres laat in elk geval nog eene geringe»hoop over, dat geene uitwisselmg vau oorlogever-kla.ringen plaate hebbe 1 Trots de onverwacht scherpe wending in Amerika is men hier overwegend van mee-ning, dat Wilson aan de opvatting vast-houdt, da.t d© oorlog voor Amerika eene episode blijve. In alîfl geval heeft Wilson tijden» de twee maanden sinds de Duitsche Dboot-verklaring niet de geringste aandui-ding gegeven, welke algemeenere redenen hem ertoe brachten, naar aanleiding vaa den U-bootoorlog zonder voorbehoud den oorlog te verklaren. Of werkelijk de redenen, die hij voor de verandering zijner tak-tiek sinds 11 Februari 1917 aangeeft, alleen doorsla-and waren, is meer dai twijfelach-tig. lk hoor de meening dat Wilson onder aile omstandigheden Enge'and wilde dwin-gen, Amerika bij den vrede te laten mee-spreken, en wel onder de vormen, di® voor Amerika de besfce schijuen. Dat kan Amerika nd eerder doorzetten. De bekende ver-klaringen van Colcords hebben toch reeds bewezen, dat Wilson zich 00k in geval van oorlog tusschen Duitschiand en Amerika eene btjaondere. van de geallieerden prin-«pieeî verschillende roi bij de huniddeling van de vreda heeft toegedacht. De uitiatingen van graaf Czernin en de daaraan aais&luitende stappen vanwege de middenmschten zijn in de laatste dagen in Hoîîaad zeer opgemerkt, esa 00k ten opzich- 1t« d *>? Ai&orikaansche oorlogsverklaring wordeas de vreci^suitzichf-en hier weer zeor veel nieer d&n in de laatste dagea Oespro-kon. Men poogfc in Holland natuurlijk zich een be-'jJd ervan te vormen hoa de vre.desmo-gelijkheden in Europa, dio volgeas Hol-laudsche opvatting sinds de uitingen van Caerain in eene nieuwe phase getreden zijn, ©r door d« houding van Amerika uitzien. Men is Diet doorgaans «wartziende. Er verheffesi aich stemmen der hoop, dat do I)uitech-Àraerikaan8che oorlog niet meer tôt voile uitwerking zal kunnen komen. Een artikel van. het «Algemeen Handelsblad» is daarvoor karakteristiek. Na woorden van spijt voor de Duiteche demokratie verklaart hîefc blad. dat Duitschiand en Oostenrijk tôt een oprechten vrede geneigd zijn. De ver-etandige e« moedige woorden van den oosten rijkschen minister, graaf Czernin, bovestigden dien mdruk.'Eene andere kwes-tie is ecbfcer, of de in veîer richtiag onge-rochtvaardigde eischen der Entente eene wijziging zullen onderga&n. ijaarop anfcwoordfc het < Algemeen fîaa-delblad •» s&ei krachtig met ja. Ruslahd kan, zoo zegt bel « Algemeen Handelsbîad », iu 't oogenblik waarop het bianen zijue eigene grenzen overal vrijheid geeft, niet wenseken, vreemde landen te verovereà. Het kan alleen eischen dat Duitschiand zijne nieuwe vrijheid niet in gevaar brengt en d© vol ken van het oude Rusland vrij eai onafhankelijk laat leven. Wij wefeeij reeds, dat de Duitsche regeering zich niet tegen d-ergelijke eischen verset. Aan Fraukrijks beslistheid zal in aile geval de verwoesting, waarmede de oorlog yerder zijae gebieden door den Duitschen aftocht bedreigt, niets veranderen. Trotsdien is een vernuftige vrede mogelijk. Geen Franschen staatsmaa laat den oorlog 00k maar een dag langer dan noodig is duren. Briand is niet voor niets weggegaa-n. Engeland moet zich zeggen, dat eene herhaling van den oorlog in den langen tijd geene waarschijn-iijkheid heeft, en dat overigens zich in eene halve eeuw eene herhaling der huidige ge-beurte®is«ven sieh door geenerlei waarbor-gen zal îaten verhinderen. Do nieuwe orien-teering in Duitschiand is eene kwestie" van tijd, en wel eene kwestie van weinig tijd. en Engeland moet begrijpen, dat Duitsch-land zijne eigene binnenlandsche verhoudin-gen sneller in eeu nieuwen vorm zal gieten, als Engeland zich niet daarbij bemeeit In al deze omstandigheden ziet het « Handelsbîad » de oorzaak, dat juist de inmenging van Amerika voor den vrede nuttig kan zijn. « Want de republiek, zoo zegt het « Handelsbîad », aan welks hoofd Wilson staat, zal nooit aan eenen vrede meewer-ken, die eene partij vernedert en in 't etof werpt. Amerika zal nimmer toegeven, dat een vredesaanbod, dat vernuftig en eervol voor beid® partijen », weer afgeslagen woi'dt. Nooit scheen ons eene overeenkomst min-dor onmogelijk en gemakkeîijker derikbaar als thans Wij kunnen niet gelooven, dat Elzas-Lotharingen de gansche wereld in oorlog kan houden. Ook daar moet een uit-weg gevonden worden. » Het slot van het arlikeî luidt: A! onze hoop zetlen wij op de groote Amerikaan-sche republiek, opdat zij ons den vrede J brengo, door jjg,^ dei» oorlog deei te ne- j taen-. ^ In het Buitenland i» Pu^isclilagsJ Do besprekingen fn het Groot Hoofdk^mUgf WEENEN, & April. — Naar de « Neu* Freie Presse » verueemt, nemen de bespr»-' kingen tusschen den Duitschen Rijkakfcâs^. lier en den Otisteurijksch Hougaarschec mi-i aister van Buitenlandsch© zaken eea se®» bevredigend verloop en hebben ie immef tôt een volkomen overeenstemmige oprs,t-ting in aile loopende vragen gevoerd» Oeen nlouw Owltscte wre?f®§aa«îfe©(S De Berlyusche vertegenwooirdi^eîr û&ti < Kôin. Zeituug s verklaart onder opschri^f, ^Duitschiand en Ruslaud», aansluitend s&a de verkiarmgen van den Duitschen ryk#-kanselier en de aitiageu van deu Owetenri^k-schon anmatpr graax (Jaerain ; t Het is doorS den toestand zeif verstaanbaar, dat aan deae txkmgen als ook aan 't bericht vaa de rets van het verbondeu keizerspaar 9E d# leidende staaismannen in 't hodfdkw%rt£er talrijke kuminentaneu geknoopt gewerdea' zijn. Het is spytig, dat eesuge daarvan den rechten weg af gingen en ertoe bijdragea, den indruk te verwekken, als stonden wij in 't begrip met een meuw vredesaanbod1 aan de vijanden voor den dag te kome». Deze beteekenis geven aan was ia de la«t-ste dagen gebeurde, is onjuist. Dat «>ij priucipioel bereid zijn, m aadeir-handelingen te treden voor ©enen eervolle» vrede, werd door de Duitsche regeering Eer-haaldelyk ambtelijk verkiaard. Over d« voorcondities ertoe kan mesHs,nd iss twijffli zijn. Daaraan kan s>ck de oatwikkoliag éas dingen in Amerika niets veracd®rea. Des® kiare toestand mag niet door valsche «it-leggingen der betoogingen en g&beurteai®-sen van den laatsten tjjd verduisfeerd wsr-d&n. » lis Frankriik Frai^she feotoogJng wow drïf» «mie LYON, 6 ipril. — Zoad&g laatat &p te Lyon een ikasaaomgaiig Vaa sociaiistea' en radicalea tea guaste vm dea pwè plaat,s gehad, waaraaa 40.000 saeaache*,1 doelnamon ®n naafooder rich Levondea. De blnnentamlscho toestaisé , BERNE, 6 April. — Voigsos « Baslsr !%• geblatt » bevat he^ « Gioraaie d'Italia » ia zijn iaatstea hc<o£dartike! «ea bericht cûfc Loncien, waarin gezegd worà, door dea bteeds goed ingeiichten «orrespondeat B«--dolo, dat op den oogenblik het beslissend txur voor dea europeesohen kamp ^eslagea is. De libérale parlementaire part y wordt met dea dag zwakker. De parlemeataira toestand vaa het minieterie Lloyd George# is door het afwijken der lerache afgevas.r-digdea op de ergst© manier geschokt. Er he erse ht in Engeland door eene ongekeade onrust wegeas het lijdea dat de bevolkin£ te verduren heeft tengevolge vaa het afn«-meo van den iavoer van îevonsmiddeloa. Eei t3 sedert drie wekeo is de engelsehe ba-volking ae noodea van den oorlog aan sijn eigen iijf gaaa gevœles en de stemmins der massa aas weldra harea weerklank gaa» hebben in deB buiteiigewonen politiekea toestand dea Iands. Mon rebenA daa ook overal met eene aieuw® radikala politiske erisis, die wel de belangrijkste zal zijp di« men sedert vsjftig Jarea ia Eagolasd e&kmi heeft-- lis lerfond B® versieeht&sfde viestmtô BASEL, & April'. — Yolgeas berîefffiï* die &an Zwitserscbe bladea gezoadea wei'-den uit Den Haag, is de toestand in Ierla&d weer verslecht. De beweging der Sin-Fei-ners is zich oeder aile volkskla&aea erg het uitbreiden. Bijzonder ijverig toont zieii voora! de katholieke lagere geestelijkheid. De staet van beleg is hier en daar ver-scherpt uitgeroepea. Massas vaa troepem* dooftrekkea hier ©n daar ■ de «traita. .£>«• hoofdzetel dezer beweging 軩TOn«fe mM thans in de stad Limerkk. in De hamfetefiânfereniie «fer BEitiN t-, 5 April. — De « Corri«r« délia Sera » meldt uit Rome : De gesaeensehapj!©-lijke handeiskonfereatie der geailieerdea» die op 17 April te Rome nooeetea plaat® vsn-den, is tôt op den 17 mes verschovea. Er zullen op dezelfde vortegenwoordigers rats België, Fraakrijk, Engeland, Portagai,. Eusland, Servië en Italie deelaemea. D»; voorzitter van het Italiaansche m Tittoni. in BysSsRii PETERSBURG, 5 April : De reg«©ria| heeft een door aile -miaistera onder&eekea-; den oproep aan de werklieden der snetaaîv nijverheid in Zuid RusIand srericht, zij hen iritnoodigen het werk tegen d* oude voorwaardea te hornemea. Oe keizeriijke ifomelns^ LONDEN. 4 April: « Daily Teïegrapïs £ verneetnt uit Petrograd, dat de voorloopsga; regeering op Vrydag «e® dekreet heefll uitgevaardiKd, segg»»0'' é# i33' iaar — m.18 oei aatomer : voor Belgie 3 osntiemon. tooi des *re6œd#S e»n«#me» 1 olaloon g Radaotlg 247 » AdministratSe 2845 Zaierdaji 1 April 11^17

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection