Vooruit: socialistisch dagblad

208 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 19 Fevrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 24 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/513tt4gr2w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

32 laar I centiemen per nummer 434 2atezniag ID F£ttft. iflilti Orgaan dep Belgische Werkliedenpartij - Verschijnende alle dagen. ONS FORMAAT Er zijn nog lezers die verklaren n'Vt te begrijpen waarom wij ons formaat moeten verminderen. Wij herhalen de redenen : i* de duurte van het papier ; 2° de schaarschheid. He papiei da vóór den oorlog 23 centiemen per kilogram kostte, is geklommen tot 28, 42, 47, 50j 60 en 75 centiemen. Wij hebben O' zelfs verplicht gezien over 14 dagen wat papier te Iroopen aan 80 CEN TIEMEN, zooniet moesten wij enkele dagen stilleggen ! En .er zijn vrienden (!?) die vertellen dat wij een reusachtige stock papier in magazijn hadden! Ook de schaarschheid van het papier komt in rekening voor het bepalen van ons formaat. De fabriek die ons papier levert is eene volle maan stil gevallen en kon daardoor zelfs hare kontraktei. niet naleven. Verzekering kan . ien thans ook niet geven voor ver-dere- regelmatige leveringen. Met andere fabrieken is dat hetzelfde geval. Ten andere, onze lezers hebben de ondervinding opgedaan dat et Vooruit » het langst van alle bladen zijn formaat hield en wij nu zelfs, ten koste van groote stoffelijke opofferingen, zooveel tekst mogelijk geven, en zelfs de aankondigingen, — eene voorname bron van inkomen, — beperken. Dat wij d' *• doen, pn dat wij in den t goeden tijd », toen ons Kamerverslag verscheen, 6 tot 8 bladzüden gaven, komt dooi het feit dat het blad « Vooruit » niet is als andere bladen : het is niet-den eigendom van een persoon die er . sne exploitatie van maakt ; HET IS EENE PRGPAGANDA-UITCAVE VAN DE WSRKLIEDEN-PARTIJ, die niets anders betracht dan voor de ontwikkeling des volks 3I bij te dragen WAT HET KAN. « Het Licht. » In West-Vlaanderen en In Frankrijk Uit Duitsche bron Groot Hoofdkwartier, 17 Pebr. Westelijk oorlogsterren* : Geene gebeurtenissen van bijzonder beteekenis. Bij de opruimingswerken in de nieuwe stelling bij Obersept werden nog acht Fransche mijnenwerpers gevonden. Oostelijk ooriogsterrein : Op het noordelijk de«t Van het front levendige artilleriebed rij vigheid. Onze vliegers vielen Dunaburg en de baanwerken van Wilejka aan. Balkan ooriogsterrein : De toestand is onveranderd. Opperste Legerbestuur. Uit Fransche bron P AEIJS, 16 Pebr. — Eerste bericht : In Champagne veroverden wij een deel der vooruitgeschoven loopgravenstukken terug, 'die door den vijand oostelijk van den steenweg TahureSomme-Py bezet waren geworden. Ia Lotharingen patroeljegev echten in 't gebied van Reillon. Op het overig deel van het front was de nacht rustig. Tweed© berieht: In de nacht is niets gewichtige gebeurd. In Champagne namen wij door eenen handgranatenaanval eenige loopgraven oostelijk van den steenweg van Tahure-Somme-Py terug. In Artesie lieten wij aan den steenweg naar Rrjsel eene ketsmijn springen, die mijnenwerken van den vijand vernielde. Onze artillerie vuurde op proviandtreinen ten noorden van Tracy -leVal, oostelijk der Oise en in de streek Berryau-fiac (Aisnedal). Zuidoostelijk van St Mihïel werden de vijandelijke werken in 't woud van Apremont beschoten. Van 't overig front is niets te melden. Uit Engelsche bron LONDEN. 17 Februari. (Reuter.) De vertegenwoordiger der Enr'elsche piers in het Fran.' sche hoofdwartier, seint: Zoowel in Artois ais in Champagne hebben de Duitschers eb laatste dagen groote bedrijvigheid ontwikkeld. Naar 't schijnt wil c'e vijand toonen dât hij in een reeks van aanvallen een krachtig offensief is begonnen. Alle geleverde gevechten zijn van plaatse lijken aard. In Champagne, waar de Franschen ten zuiden van Ste Marie à Py sedert Sept. 1.1. de vroe gere Duitsche stellingen bezet houden, spring) hun linie vooruit in de richting van de vijande lijke loopgraven, die slechts 30 M. van de Fransche verwijderd zijn. Tegen dit punt heeft de vijand aantal na aanval gedaan en de voor deelen, die hij heeft behaald, zijn van geen be lang. Bij een aanval op de voorste linie verlaren de Duitschers veel manschaooen. De Duitscherfhadden echter het voordeel dat de Fransche ar tillerie hier zeer werd belemmerd in het beschermen van de Fransche stellingen, die een wig vormden in de vijandelijke linies. Afslui f igsvuur kop hier slechts gedeeltelijke uitwer 'cing hebben, daar er gevaar bestond dat de Fransche loopgraven ' 'uden worden getroffen Toen de Duitschers de hulploopgraven aanvielen, was de linie rechtgemaakt en over de heele lengtebraakten de 7.5 c.M. kanonnen hun vuur uit, dat de Franschen afsluitingsvuur noemen. Er was hier geen gevaar voor de Fran sche loopgraven. De strijd ten Oosten van den weg TahureSomme-Py wordt op dezelfde wijze gevoerd. * * * De oorlof tusschen Italie en Oüslenrijk-Hengarije Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 17 Febr. * Het italiaansche kaBSttïttHI IM ùtuw xeeuuuneliik *•— n Italiaansch vliegtuig af. Leider en waarnemer werden gevangen genomen. Uit Italiaansche bron ROME, 17 Febr. — In het Tofanagebied (Hochboite) beschoten onze batterijen met zichtbare werking vijandelijke troepeuafci?»lingen en rnachiengeweerstellingen. In 't Seebachdal (Gailitz) bracht de bedrijvigheid onzer afdeelingen leven dige onrust in de vijandelijke linies teweeg. In 't" Rombongebied (distrikt Flitsch) poogde de vijand gisteren vroeg . n nieuwen aanval te doen tegen onze stellingen, doch hij werd afgewezen. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op bewoonde plaatsen in de streek tusschen Natisone en Isonzo; er zijn geene offers te betreuren, en de schade is onbeduidend. * * * pos Russisch PöGisGiie-Salicisci Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 17 Febr. — Nachtelijke vliegersaanvallen tegen ons front aan de Strypa verliepen vruchteloos. Op den Kormynbach ten zuiden van Berestiény werden aanvallen van Russische afdeelingen afgewezen. Uit Russische bron PETROGRAD, i7 Februari. (P. T. A.) Officieel: Duitsche vliegtuigen zijn boven den sector van Riga verschenen ; in dezen sector wordt van weerskanten een fel vuur onderhouden. In den sector van Dunaburg is de strijd om den mrjntrechter bij Illoekst voortgezet; wij hebben dien :en slotte bezet. Tusschen hst meer van Medmoes en van Demmen hebben afdeelingen een boschje ten Z.W. van Roegwt dsjki bezet. Ten zuiden van de Pripet hebben Donkozakken in de streek van Ezertzy een Oostenrijksche post aangevallen. Aan de boven Strypa hebben onze verkenningsafdeelingen c'en vijand den geheelen nacht verontrust. Vandaag heeft de vijand onze verkenners den geheelen dag beschoten. Aan de midden-Strypa heeft ons geschut 4 vijandelijke vliegtuigen beschoten, een ervan is getroffen en binnen d« vijandelijke linies gevallen. Tweede ft*rit>ht. — Sedert «en week werden aan het Riga front en langs de Duna Verwoede artilleriegevechten geleverd, van tijd tot tijd door infanteriegevechen gevolgd, die geen veranderingen in de wederzijdsche rïeilingen hebben gebacht. De Russen houden stevig stand en hebben met goed gevolg alle Duitsche aanvalspogingen verijdeld. Zelfs hebben zij den Duitschers na een heftig vuur eenige linies loopgravoh ontnomen. # # # is oorlog gp Én Balkan Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 17 Febr. — Niets nieuWs. & jft 3k strijd om öa DarâanellBn Uit Turksche bron KONSTANTINOPEL, 17 Febr. — Aan het Dardanellenfront werden een vijandelijk monitor, die de kust van Alan Dere wilde naderen,' en een kruiser die ep de hoogte van K aba Tepe kwam, door hot vuur onzer artillerie gedwongen zich te verwijderen. Van de overige oorlogsterreinen is niets te melden. * * * O P Z E E Da « Arethusa » De « Daily Tele/graoh > brengt in herinnering dat de « Arethusa », de Engelsche kruiser die op de Oostkust van Engeland op een mijn is geloopen, drie weken na het uitbreken van den oorlog heeft deelgenomwn aan het zeegevecht in de bocht van Helgoland. Het schip heeft zich toen kranig geweerd en is in gehavenden staat in Engeland teruggekeerd, waar het spoedig weer zeewaardig werd gemaakt In December heeft de < Arethusa » deelgenomen aan een aanv?i van Engelsche watervlieg fuigen op Duitsche oorlog1?- hepen. e In Haitsohland Het onweer Eene windhoos ging dinBdaej over Frankfurt a/M. en richtte geweldige schade aan. In de werken en parken werden vele boomen ontwor teld en in handelshuizen talrijke vensters uitgerukt. Ook vele schoorsteenen werden omgeworpen. Zoo, begroef in de voorstad Roedelheim een instortende schoorsteen een klein huisje onder zich. Eene oude vrouw werd daarbij geraakt, doch kon engedeerd gered worden. In het Thuringerwoud heerscht aanhoudende sneeuwstorm. De sneeuw ligt 30 cm. dik bij eene koude van 2° Uit Kassei wordt sterke sneeuwval geseind. De treinen ondergingen vertragingen. Het onweer heeft op vele plaatsen groote schade aangericht. * * * In ZwSts©rIs5ïsl Militair pr ses ZURICH, 18 Febr. -De in Zwitserland veel besproken aangelegenheid der twee van indiscretie beschuldigde "eneraalstafsofficieren komt voor. het Divisiegerecht te Zurich in behandeling. De verhandelingen beginnen op 24 Februari. * * # 8n Fi'amkpiilh De geldkwestie PARIJS, 17 Februari (Reuter;. Minister Ribot heeft bij de Kamer een wetsontwerp ingediend nopens de voorloopige' kredieten voor het tweede kwartaal van 1916. De kredieteD voor de algemeene begrooting beloopen 7818 millioen frs., waarvan 6333 millioen voor oorlogsuitgaven. Ui{ een'bijgevoegd vergelijkend overzicht van den toestand der schatkist op 31 December 1914 en 31 December 1915 blijkt dat Frankrijk's reserven nog niet uitgeput zijn. ltooj.ivaardijschGpsn Het Italiaansche vakblad « Marina Mercantile Itaiiàna » heeft uit Marseille bericht ontvangen, dat de Fransche koopvaardijschepen bewapend zijn tegen duikbootaanvalian. Frankrijk en Italië PARIJS, 17 Februari (Havas) : Albert Thomas, de onderminister van munitie, is vanochtend te Parijs teruggekeerd, na de munitiefabrieken te Genua en Turijn te hebben bezichtigd. Hij heeft, bij de ontvangst van journalisten, hulde gebracht aan zijn Italiaanschen ambtgenoot, generaal d'Allolio, » met wien wij zeer spoedig tot een belangrijke afspraak zijn gekomen omtrent de gemeenschap onzer hulpbronnen, gelijk wij die met onze Engelsche vrienden hebben gemaakt. Het Italiaansche opperbevel heeft zijn goedkeuring aan de overeenkomst gehecht. D'Allolio zal bij de samenwerking der geallieerden een onschatbare medewerker zijn. Er is overeengekomen dat hij deel zal nemen aan de conferentie die wij op gezette tijden met Lloyd George zulllen hebben. » Bij' mijn bezoek aan de fabrieken van Genua en Turijn heb ik — vervolgde Thomas — de praktische waarde ervan, die nog zal toenemen, kunnen waardéêren. Ik was getroffen door het vuur waarmede de Italiaansche werklieden zich aan hun taak in de fabrieken wijden. Thomas besloot : «deze reis beteekent het L^ïn van verhoogde samenwerking tusschen de geallieerden om den aanmaak van munitie en wapenen ta vergrooten. » & & # Ba EflffgetaKd Eens verklaring van Kitchener LONDEN, 17 Februari (Reuter) : In het Hoogerhuis heeft Kitchener in het overzicht, dat hij van tijd tot tijd over de krijgsverrichtingen geeft, een terugblik geworpen op de gebeurtenissen op alle gevechtsterreinen. Hij deelde mede dat dezen winter acht nieuwe divisies naar het westelijk front zijn gezonden Kitchener bracht hulde aan het Italiaansche leger en zeide dat het te gelegener tijd stellig zijn offensief tot een goed einde zou brengen. Ondanks de hevige slagen en de groote verliezen, in 1915 geleden, is het Russische leger gron-dig gereorganiseerd en opnieuw uitgerust. De geest onder de troepen is even voortreffelijk als bij het begin van den oorlog. Over de ontruiming van Gallipoli zeide Kitchener : ofschoon ik ter plaatse het oordeel vormde dat de ontruiming met minder verliezen kon geschieden dan aanvankelijk werd verondersteld, heeft de wijze -waarop de ontruiming is geschied, mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Het opperbevel te Saloniki is in handen van generaal Sarrail gesteld, ten einde den nadruk te leggen op het beginsel van eenheid tusschen de geallieerden. Kitchener besloot met de verklaring : «Wij kunnen met volkomen vertrouwen een zegevierend einde van den oorlog tegemoet zien. » In de parlementaire arbeiderspartij De parlementaire arbeiderspartij in. Engeland heeft tot voorzitter voor den duur van den oor lo" benoemd Arthur Henderson, tot ondervoorzitter G. J. Wardle, tot hoofd-whip G. H; Roberts, tot onder-whip O. W. Bowerrnan, tot secretaris Charles Duncan; allen parlementsle don. Crrham WWte Graham White is niet gewond. Het bericht" wordt door de Graham White Aviation Cy. tegengesproken. Sedert een dag of tien toeft de vlieger te Londen, in blakende welstand, en werkt ijverig aan dé uitvoering van contracten met de regeering. XjL Xp. Jjfc v- In Spanje De buitenlantische politiek van het land MADttlD, 17-2-16 (Reuter): In Madrid heeft m de academie Van rechtswetenschap de heei Gonzales Hontorio, die vroeger onderminister van buitenlandsche zaken is geweest, een merk waardige rede gehouden over de buitenlandsche politiek van Spanje. _ Romanones, de minister-president, was voor-, zitter van de vergadering. Hontorio zeide. dat het gebiedend noodzakelijk voor Spanje was, de kust van ALika tegenver de Kanarische eilanden te bezetten, zijnde dit het eenige land op het aardrijk, dat aan niemand toebehoorde. Hetzelfde moest geschieden met Ifni, terwijl Tandzjer aan Spaanseh Marokko moest worden loegevoegol, ten einde te voorKomen, dat een andere mogendheid het zou icrijgen — een mogelijkheid, waardoor de belangen van de volken van de Middellandsche Zee zouden worden geschaad. Het denkbeeld Gibraltar en Portugal te herwinnen noemde Hontorip onuitvoerbaar en voor Swuüe gevaarlek» Na het uitspaken van deze belangwekkende gezichfcpuntf»:) werd Hontorio behalve door den minister president door tal van andere politieke personages die tegenwoordig waren, uitbundig yewenscht (Wij bre iRe" den 'eser in herinnering, dat de ïfnienclave, we&vover de £paansche redenaar -heeft _ - roken, tesrenover de Kanarische eilanden ligt en onVev.ee'r 43 kilometer lang en 26.8 ^"r breed is Nog een kilometer verder naar het Zuiden ligt-de grens van het Spaanncho gebied overeenkomstig he verdrag van 1912.) *"* * Sn S^oorwsffen -snseuworkaan Sinds gisteren woedt een sneeuworkaan ia Noorwegen. Men vreest voor de scheepvaart Voor Hangesund is heden een groote zeiler gekenterd Bij Kopervik werd eene gevaarlijke En> gplsche mijn ongevischt. Het is 'aan te nemen dat de storm weer engelsche mijnvelden losrukte die naar Noorwegen drijven. De telefoon- en telegrafenverbindirig tusschen Christiania en Kopenhagen is onderbroken ; de treinen ondergaan groote vertraging. * * * Hot arbeUfeykcrfükt b5j&oleg«J Dit Kopenhagen wordt geseind dat de werkgevers in de Textielnijverheid zich met de arbeiders zoover verstaan hebben, dat beide partijen het voorstel aangenomen hebben, een door de regeering gesteld scheidsgerecht te erkennen. Nadat men op goeden weg het errootste deel der ontstane konflikten bijgelegd had, bevool de scheidsrechter den arbeidsgevers hunne bedreiging, eene alsremeene uitsluiting uit te roepen, terug te trekken. Wanneer dit voorstel aangenomen wordt zullen ook de ijzerbewerkera de stoking die zij begonnen,., opgeven. * * * OP DEN ^âLKAW Bn iS?>i@!k®h!and De toestand , ATHENE, 17 Febr. (Reuter.): De politfefce toestand blijft vrijwel dezelfde. Sedert de ministérielle verklaring in de Kamer, die zekere toelichtinp; vereischt, is er eenige diplomatieke bedrijvigheid waarneembaar. Te Salon?k| PARIJS, 17 Febr. — Volgens eene melding van het «Journal» jiit Saloniki nield de Engelsche Fransche politie den bu ;emeeater deaer stad, Ismail Bei, aan. ió Albanie BERN,* 17 Febr. — De «Corriere della PuglieS» meldt dat Durrazo. door het gereorganiseerd» derde Servische leger, onder het bevel van generaal Sturon, zal verdedigd worden. # * jjt ' En da Vwr- •Ea Staten De «Say's dïdkbeeï-Cörlog Een beri«Central News» trit Washing- ton zegt, dat de reuring der Vereenigde Staten aan de Duitsche rvgeering.he-cft verzocht het oogenfolik, waarop de nieuwe duikbootoorlog begint, veertien dagen of oen maand te verdagen. Dit, met het oog op het belang van den maatregel en teneindeprelegenheid te gevennadere vertùogèn tot de Ententem'ogendhedente richten. . Brarfd te Creoklijn ROTTERDAM, 17 Febr. — Over een brandaan de havenkaai van Brooklyn zijn in Londenmeldingen gekomen, die heden van New-York uit als overdreven geschetst worden. Lloyds meldt dat de reeders der schepen «Boston Gaatle»en «Paeifitgen dat elk schip bescha- digd is, -laar. behouden zal kunnen blijven. Het vuur heeft eene schade van 1 miljoen dollars aangericht. ■es LfilE Voor eenige wek'on verscheen in de pers een bericht, dat het aan de ingezetenen van België zou toegestaan worden, door bemiddeling van het Internationaal Komiteit van het Roode Kruis te Genève,vmet hunne familiebetrekkingen aan het Fransche front in briefwisseling te treden. Dit bericht is geheel ' .1 al uit de lucht gegrepen. Eene dergelijke briefwisseling is niet geoorloofd. Inlichtingen over zieke, gewonde' en gevallen Belgische soldaten aan het front verstrekt het Comité Médical te Brussel. (Medegedeeld.) Gent, den 17 Februari 1916. * & * De üiÉrÉoisp3fiSiig::8ïi fan 65 fr, Aan de heeren burgemeesters der gemeenten van 't arrondissement Gent, werden nop«ns de ouderdomspensioenen van 65 ir. de volgende onderrichtingen gezonden : Enkel de vroegere genothebbers der ouder-domstoelage, die in den loop van 1914 of 1915 hunverblijf in eene andere gemeente hebben overgebracht, mogen eene nieuwe aanvraag tot behoudvan het pensioen voor het jaar 1916 of 1916 indienen. Het is ondoeltreffend pensioenaanvragen inte zenden :a) voor ouderlingen geboren NA den 31 Dec. 1848; b) voor ouderlingen welke zichvroegt/r van alle aanvraag onthielden of wieraanvragen, bij gebrek aan nood, verworpen werden ; c) voor ouderlingen .aan wien voorheen detoelage geweigerd of onttrokken werd, om redendat zij in een liefdadigheidsgesticht waren opgenomen. Wat de vluchtelingen betreft, deze mogen voor het jaar 1915 eene nieuwe aanvraag indienen brj het gemeentebestuur van hun huidig verblijf. Overigens kunnen zij ook eenvoudiglijk behouden blijven op de lijsten der génothebbers der ouderdomstoelage in de gemeente van hun vorig gewoon verblijf. Zij kunnen, in dit geval, de toelage voor hét jaar 1915 ontvangen, mits hunne vraag, bun juist adres en het bewijs van inschrijving op het bevolkingsregister Van hun tegenwoordig verblyf, aan het Ministerie-van Nijverheid en Arbeid, Larnbermontstraat 4fte Brussel, te laten geworden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes