Vooruit: socialistisch dagblad

473 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 05 Août. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 04 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p55db7wz8v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dtisfc3te7-lHt£«eh>t«î tafa: Maatschappij MET LÎCH? fcestuarder; P. DE V8SCH. LoScberg-Gctit . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE KOOGPOORT, 29, CENT VOORUIT Orgaan de/6 Belspiscke WeM'edmmurt^ —* V&rsvhijmMk affe dagen. ABONNEMENTSPRUS BELGIE Drle inaanden. . . , . tt. J.2S Zca Ktaandca « , < . . fr. 6.50 Een jur. ...... fr. 12.50 Mto aboonecrt ricfc op ell« postburMtf» DEN VREEMDE Drte ra&and«a tdûgeiijW» vcrïondun). ..... fr. S."P Bekendmakiiigen De verkoop van eieren en boter mag al-îeen op de markten van Gent en Gavere welke onder het opzicht van de Komman-dantuur staan, plaats hebben. De uitvoer van grootere hoeveeàheden uit het komrnan-dantuurgebied Gent is alleen dan veroor-loofd, wanneer de voorraden welke het léger benoodigt voorhanden zijn. De toelating voor uitvoer van grootere hoeveelheden wordt door de Kommandan-,tuur gegeven. De bevolking heeft voldoende aantal eieren voor de benoodigheden van den winter in te leggen. Tegenha-ndslingen worden met eene geld- boete van 50 tôt 1000 mark of in overeen-stemming met gevangenis gestraft. (Et. T. B. 412/4). Gent, den 30 Juli 1915. De Etappeii-Kommamlant. ~if 3|e >{£ De uitvoer van wissen uit het Etappen-gebied is verboden. Tegenhandelingen worden met eene geld-boete tôt 500 mark of in overeenstemming daarmede met gevangenis gestrai't, wanneer volgens de wet geene strengere straffen toe-gepast worden. (Et. T. B. 413/10). Gent, den 1 ^.ugustus 1915. De Etappen-Kommandant. Orda en tucht in de Nijverheid Dat is eene zaak, die men ernstig en met aandacht moet bezien, van aile standpunten. Vooreerst zal niemand het looclier.en, dat men immer en altijd de socialisten 'voorgesteld heeft als eene bende zonder orde of tucht in haar eigen omgeving. Het natuurlijk gevolg dier beschuldi-ging is, dat de socialisten die werkzaam j waren in gelijk welke nijverheid, ook aanzien werden als niets anders betrach-tende dan wanorde en ordeloosheid in \verkhuizen en fabrieken. Die valsche opvatting over onze in-zichten is voor het grootste deel vernie-tigd door de reiten. Wij hebben de orde en de tucht doen eerbiedigen in de verschillende inrichtin-gen en fabrieken. Het is waar, dat als wij, voîgsrss onze tegenstreveiT», wat al te energiek optra-'den, zij de eersten waren om onze huid vol te schelden en de partij te nemen d-er arme, verongelijkte ( ?) en getyraniseer-de (?) slachtoffers (?) van Vooruit. In Vooraït moesten de werklieden vrij zijn te handelen naar hun zin. In de bijzondere nijverheid hadden ze te gehoorzamen, zonder tegenspraak, aan de bevelen der oversten, hoog en laag. Al die welweters hadden geen benul ervan, hoe zij zich in eene belachelijke positie stelden. * * * Zij liegen, diegenen die zeggen dat wij geene orde of tucht in de nijverheid wil-len.Wij passen ze zelven toe, dus wij wil-len ze algemeen. Zij dwalen, diegenen die door orde en tucht verstaan tyrannie, die nu maar al te veel in de bijzondere nijverheid heerscht. De groot-industrie is volgens ons on-denkbaar, zij kan niet gelukken zonder eene gezonde regeling, zonder demokra-tische fabrieksreglementen. Wat is nu het geval? Onze groote werkhuizen en fabrieken hebben een aanzienlijk korps van onder- < meesters, oppermeesters, onder-direc-teurs, ingénieurs, directeurs, gérants, i enz. i Die menschen zijn gelast met het 1 handhaven der orde en der tucht. Zij straffen met boete, werkverlet of : wegzending. Hc„ ongeluk wil nu, dat er maar al te > ; veel ondermeesters of bovenmeesters zijn, die met de strafzieke besmet zijn. 1 Zij beelden zich in dat zulks hunne roe- : ping is, en een meestergast zonder straffen of zonder onbeleefdheid, die soms 1 aan brutaliteit grenst, dat komt hen voor ( als zijnde een soepken zonder zout. 1 En het groot ongeluk ligt meestal : hierin, dat die handelwijze niet afge-keurd of belet wordt door de hoogere 1 nijverheidsoversten. < Dit is verstaanbaar, als men weet dat : die heeren doorgangs van die feiten geen s kennis hebben of althans een zeer onvol- 1 ni doende kennis, zonder dat zij zich de e moeite getroosten een nader onderzoek m te spannen, gelijk over welke soort ., van straf. i in feite wordt de fabriek dus grooten-r deels bestuurd door de onder- en opper-meestergasten.Zekerlijk zijn er daaronder brave men-i schen ea wij hebben er gekend die al ne s keer door de vingers konden zien, tôt wanneer de overtredingen geene ge-a woonte en geen stelsel waren. Maar wij hebben er anderen gekend, - bij wie het roepen, 'orieschen en straffen - een systeem was. Zonderling genoeg, wij hebben over 't i algemeen ondervonden dat de meester-gasten die het van gewone werkman zoo-ver hadden gebracht, doorgaans de be-3 kwaamsten waren. De vooruitgestokenen, de lieve-kinders 1 die van de straat kwamen, die nog geene r fabriek van binnen hadden gezien en trots dat meestergasten gebombardeerd werden, ehwel die lieden waren een drie-j ta; maanden tastend en zoekend, en van zoogauw zij meenden op de hoogte ( 7) te' s zijn, begonnen zij hunne tergende han-, delwijze. i Tn niemand treedt gewoonlijk op, om hun het verkeerde hunner doenwijze te 1 doen inzien. : Vandaar geheel dikwijls verbittering en woede onder de werklieden, wat toeh nooii voGîdeeJjg ss aan desi goctien tfer- j maSsn gang der zaken. * * * Men zegt ons, en wij weten en crken- - nen het, dat er ook onwillige, onhandel-bare werkmenschen zijn, die moeten ge- 1 tuchtigd worden. 1 Maar die zijn eene zeer kleine minder-i heid en wij verdedigen hunne handelwijze niet. Naar onze meening ligt de fout van ge-r heel het systeem aan het gémis der fa-brieksraden, door wie al de voorstellen tôt straffen en wegzenden zouden moeten onderzocht worden in aanwezigheid î van den beschuldigde, den beschuldiger - en der getuigen. De verstandigste werklieden van aile , categoriën, de braafste meestergasten, een of meer onderbestuurders, onder t voorzitterschap van den heer directeur met een werkman als ondervoorzitter, F zouden daar zitting in hebben. Wij zijn overtuigd dat er op een derge-; t lijlc tribunaal, degelijk en verzoenend s werk zou gedaan worden en vele moei-lijkheden uit den weg zouden te ruimen ziin. De werklieden zouden niet meer be-» handeld worden als onmondige slaven en : de patroons zouden er veel bij winnen van dichter en intiemer hunne werkmen-1 schen te leeren kennen. Het is geen révolu tionnair voorstel dat • wij doen, maar veeleer een voorstel dat de evolutie of omkeering waar de maat-: schappij onvermijdelijk naartoe gaat, i gemakkelijker en vredelievender zou ma-ken. F. H. En overzicht ovsr de partijwerking in het Arrondissemsnt Kortrijk t Ligt niet in onze bedoeling, een verslag of overzicht te geven over den toestand van elke federatie of groep, die het socia-lxstisch geheel vormen in ons arrondissement. Deze taak is weggelegd voor onzen leugdigen en onvermoeibaren arrondisse- I ments-secretaris op het e. k. Kongres, dat voorzeker een der meest belangrijke zal we-,te5_ dat wij hier beleefden. . lien verslag waarvan wij gewagen behoort 111 de huidige omstandigheden tôt het on-a°aelijke. De vroecere verbindinesmidde- ...V... ..w. ...j.. len met de verschillende groepen en Federa-1 ties zijn uit elkaar geschokt en het gaat zeer moeilijk, — om niet te zeggen onmoge-lijk, — de noodige gegevens te bereikon, die i vcor een volledig verslag onontbeerlijk zijn. Daarom zullen wij ons moeten bepalen fbij b een onvolledig overzicht, die \ve noodig ach-ten, om al de partijgenooten in te lichten. 't Zal hier natuurlijk niet loopen over b meetings, vergaderingen, propagandatoch-ten, enz. Dit ailes ligt daar voor 't oogen-bik als onbruikbaar materiaal, gereed om in eene naaste toekomst, met meer ontstui-migheid dan ooit aangewend te worden. De aktie der partij heeft zich tijdelijk . vervormd en in de verschrikkelijke ramp die ons volk komt te treffen, is hare bijzon-derste betrachting, in al de tôt stand ge-brachte instellingen. die voor doel hebben de arbeiders te helpen, eeno onbeperkte werkdadigheid aan den dag te leggen, en er een waakzaam oog te houden op de rech-ten dezer laatsten, do bijna onvermijdelijke misbruiken beteugelende. Te Kortrijk, Meenen. Belleghem, Aelbeke, Moeskroen, Harelbeke, Waeregem zitten er socialiste in de Hulp- en Voedingskomitei-ten, waar hun optreden, ten voordeele der arbeiders, niet van geringe beteekenis is. Mogelijks zijn er nog andere plaatsen, het getal zal evenwel gering zijn, waar kamerar-den daarin werkzaam zijn, maar tôt hiertoe ontvingen wij daarovei geene bevestiging. Er zijn nog tal van gemeenten, waar onze partij in de komiteiten niet vertegenwoor-i digd is, een feit waarvan we geen gebruik willen maken, om die menschen ginder van partijdigheid te gaan beschuldigen, of-schoon wij er innig van overtuigd zijn, dat 't meerendeel liever de zaakjes zou afhas-polen zonder de socialisten, want we meenen dat de oorzaken deels in andere rich-ting te zceben zijn. In 't meerendeel der buitengemeenten in 't Zuiden van West-Vlaandcren, wil het al iets beteekanen, rechtstreeks of onrecht-streeks, sympathie te betuigen voor de socialisten, die er het zwarte beest zijn, voor al diegenen die de hùidige wereld van voor-rechten wenschen te behouden. Men kan dan oordeelen hoeveel stout-moedigheid en durven er moet bestaan, om zich als vertegenwoord'igers onzer partij vooruit te dringen, en den heer pastoor of notaris bij te staam..., cîe werklooze arbeiders hunne vergoeding te regelen, en de be-voorrading der heele bevolking te verzeko-ren.Voegt daar nog bij, dat, indien ©r arbeiders zijn in die plaatsen, die wel zouden durven, hunne somtijds weinige geleerclheid lien terughoudt. Dit heeft voor gevolg dat Kortrijk de bee-vaartplaats geworden is, waar tal vtui hen, die meenen op hunne gemeente veronge-lijkt te zijn in de ondf-rsteuningskorruteiton, om ra-ad en bijstand komen, wat hun steeùs versc'naft wordt. Zoo kreg^n we reeds in ons bureêi werkloozen van Marcke, Lauwe, Aelbeke, St-Genois, Hisquons-Tout, Harelbeke, Heule, Cuerne, Sweveghem, Stace-grem, Desrlijk, Moen, iteckem en, Avel-ghem.In 't gewestelijk Komiteit voor steun aan de werkloozen is onze Partij vertegenwoor-digd door de gezellen Jos. Vandevelde, van Moeskroen, Aug. Debunne, volksverlegen-woordiger van Meenen, en ondergeteekende van Kortrijk. In 't gewestelijk Voedingsko-nuteit vertegenwoordigt Jos. Vaindcvelde van Moeskroen de Partij. In bijzonderheden treden over de werking onzer kameraden der verschillende plaatsen in hunne wedcrzijdsehe komiteiten. zou ons te ver afleiden, maar, kort samengevat, kunnen we toch zeggen dat menige verbete-ring en verandering aan hen te danken is. Op dit terrein zijn de socialisten in hun element, want in menig uomiteât zijn hunne raadgevingcln meer dan eens als ricàting aangenomen. Bij 't begin van den ooriog, in de eerste oogenblikken die eene paniek geleken, was 't arrondissementskomiteit het eens de ver-schijning van ons weekblad «Volksrechto te schorsen, van de meening uitgaande dat de belangstelling onzer lezers op het oorlogs-nieuws zou gev©stigd zi-)n, voor een weekblad ongeschikt, de algemeene werkloos-heid. de inkomsten der arbeiders op zéro zou doen dnlen, en tal van andere redens, van dewelke wij zeker waren dat ze den verkoop van 't «Volksrecht» erg zouden beïn-vloeden. Daardoor was de voeling met de verschil'ende federaties en buitengemeenten afgesneden. Niettegenstaande wij de beslissmg goed vonden, waren we toch over de gevolgen een weinig ongerust, want wij kemnen de vlaamsche buitens te goed om niet te wetea dat onze vijamden claarvan zouden gebruik maken om onze partij en Deginselen in een verkeerd daglicht te plaatsen. Zouden, gedurende den ooriog, de werklieden beroofd blijven van elke socialistisehe lectuur, waardoor hoop en vertrouwen in de toekomst hunner partij erg zouden da" len, terwjjl zekere dorrpersblaadjes met miilde hand overal verspreid, daaraan zouden medehelpeo ? Moesten wij met gekruiste armen toezien, bij al de andere onmetelijke rampen welke de ooriog meebraelit, dat hij de vrucht van een half menschenleven socialistisehe pro-paganda vaneenrukte, overhoop smeet? Moesten wij niet ailes in 't werk stellen om een riem onder 't hart te steken onzer in de diepste ellende gedompeJde klas, haren moed aanvuren, hoop schenken op batere tijden, zorgen dat zij uit de verschrikkelijke rampen die haar zoo wreedelijk treffen, meer gelouterd en beslister op-staat om nieuwere en grootsoher strijden te voeren t-egen het kapitalistisch monster, die den oorlogsgruwel in zijn schoot baarde? Voor ons was de lijn klaar en duidelijk ge-teekend ! We volgen haar zonder een oogen-blik te aarzelen, overtuigd van den goeden uitslag voor onze partij. Het blad Vooruit was en bleef tôt op 't huidiiïe oosrenblik !t jsenigste en aoede middel om ons bij te staan en 't beoogde doel te bereiken. We steken 't niet onder stoelen of banken, dat we een dergenen geweest zijn die 't ver-doemden dat Vooruit besloot in de huidige omstandigheden toch maar te verschijnen. Een nader overzicht wijzigde daarover heel en al onze meening, en dit in zulke erge mate, dat, moest iemand :t wagen, een voorstel te doen om 't verschijnen te schorsen, wij dit met evenveel vuur zouden L.j-kampen als we destijds de verschijning be-streden.Die bekentenis kost ons niet de minste moeite, te meer, daar we reeds de overtui-ging opdeden, dat we op de goede baan zijn. Inderdaad ! Diegenen welke van over ouds 't vlaamsche voik in de schreeuwendste on-wetendheid hielden, het bij eii^e gelegen-heid, onder de hatelijkste en meest leugen-achtige beweegredens tegen ons en al wat naar demokratie en vooruitgang ruikte op-stookten, de stokslagerijen en andere guet-apens als toemaat, vallen overal als razen-de kanibalon Vooruit op het lijf en bij menige dorpsfanatieker kost een van bui-t-engeleerde aanvai op Vooruit, die dan van op den stoel der waarheid met onheilspe-lende stem, onder de kerkgewelven in de ooren der geloovigen dreunt, meer inspan-ning en zweetdruppels dan een of andere verfcelling uit de heilige geschiedenis. Vooruit explikeert ea verdedigt tegen al wie haar aanraakt, de socialistisehe prin-ciepen ; hekelt de misbruiken daar waar zulks moet; werkt voort aan 't hooger op-voeren onzer klas; volledigt de socialistisehe opvoeddng der arbeiders ; houdt 't ver-trouwen in de toekomst levondig, en juist omdat Vooruit al deze dingen doet, is en blijft hij het nagejaagde wild, die kost wat kost uitgeroeid moet worden. Heel het leger vijanden onzer pa.rtij, geven hun hart je lucht tegen Vooruit. Ongelukkig voor die lieden heeft de ooriog ook eene wijei-ging gebracht in den gemoedstoestand van het vlaamsche volk, en is Vooruit nog nim-msr op zooveel exemplaren in 't arrondissement Kortrijk verkocht geworden. «Vooruit» wordt nu gelezen te Kortrijk, Meenen, Reckem, Lauwe, Harelbeke, Sweveghem, Staceghem, Daerlijk, Waereghetn, bogint straks voor Aelbeke, en Marcke be-proe<ven wij ook. En ware het niet, naar de spéciale liggïng van ons arrondissement, we kunnen verzekeren dat in het grootste gedeelte der gemeenten «Vooruit» zou gelezen werden. «Vooruit» blijft den band waarmede wij aan onze organisaties vevbonden. zijn. Overal geniet hij den meesten bijval en wij zullen voor de rest wel zorgen. We maken van de gelegenheid gebruik, om aan al de parttjgeaooten van het arrondissement, onze hartelijkste partijgroeten te sturen, hen dringend verzoekende, trots al hetgeen dat gebeurt zich niet te laten ter necr drukken, vol hoop de toekomst in t* blikken. De redding van het proletariaat is en blijft in het socialisme besloten. Ons begin-sel zal schooner en grootscher uit dien broe-derkamp opduiken, om eene wereld te ver-lichten waar een duurzame vrede haar na-kenden triomf moet verhaasten. JOS. COOLE. Esn waardige Belg LP3i idmysp mig Wij aluiten ons gaarne aan bij eene hulde die door het brusselsch blad Le Progrès gebracht wordt aan den geleerden menschen-vriend Ernest Solvay, die thans den eer-biedwaardigen ouderdom van vijf-en-zeven-tig jaren bereikt heeft. Solvay is geboren in het brabantsch dorpje ilebecq. De Solvays waren twee gebroeders en Ernest was juist het tegenovergestelde van Alfred. Men kon hem niet beletten van zich gansche dagen bezig te houden in het schei-kundig laboratorknn van bijn vader, waar hij 't eene fleschje na het andere nam om proefnemingen te doen en « gedurig i.ijne kleederen te bederven » tôt groot spijt zij-ner moeder. Degenen die Ernest Solvay lieelemaal willen kennen, zooals hij het verditind heeft, moeten zich het werk La Belgique au Travail aanschaffen, dat te deeer gelegenheid uitgegeven is door den gekenden heer Izart. Zooals wij zegden is Solvay thans vijf-en-zeventig jaren oud, maar nog zeer sterk en gezond, nog vol van zijne verlangens om te zoeken naar de wetten die de hoofdrol spe-len bij de zedelijke en de stoffelijke ontwik-keling van den mensch, van de menschen-groepen, van de menschenmaatschappijen. Solvay wordt hier en daar de vader vaa het productivisme genoemd, hij is wat men een vorschenden droomer noemt, maar daarom moet men niet denken dat hij niets anders doet dan droomen en plannen ma-ksn.Solvay leeft in den vollen zin van het woord met de menschen mede en in de eerste plaats deelt hij met de menschen het leed en het lijden dat hen komt treffen, het leed en het lijden dat hij, met al de midde-len waarover hij beschikt, in aile omstandigheden, tracht te lenigen en te verhel-pen.Wat Solvay voor zijne medemenschen, voor zijne land'genooten allemaal-gedaan heeft zal zeker niet zoo licht vergeten worden.Zooals zooveel ander Bclgen, die het zich van de eerste rampdagen zoo gemakkelijk' mogelijk zijn gaan maken in Frankrijk, in Spanje, in Zwitserland, in Holland, in En-geland of in Amerika, kon Solvay zich gemakkelijk in zoete veiligheid brengen in het buitenland — waar hij zich niet zou hebben-, 'moeten doen onderhouden door het een of' het ander comiteit, door de eene of de andere inrichting of door den Staat. Maar hij heeft bij de schrikkelijke ramp niet gebeefd, hij is maa gebleven en hij is niet vertrokken. En met voile grepen, zonder tellen, heeft hij van zijn groot kapitaal geschonken aan het Comiteit van Jlulp en Voeding, d-u aan hem nog een knappen medewerker had, een medewerker en een schenker, die op de ne-derigste wijze bewijzen gaf van zijne verhe-ven burgerdeugd. van zijn grenzeloos altruisme.Op dezen oogenbliik mag men ons klein vaderlaod er geluk mee wenschen dat het nog mannen telt als de waardige Solvay die bleef om te steunen, om heelenden baïsem te leggen op de diepe won den die one toe-' gebracht werden I Een intervieuw met Edison De bijzondere correspondent van de ! « Matin » te New-York heeft een bezoek ; gebracht aan Edison en hem geïnterviewd. > Hij geoft hiervan de volgende beschrijving : ' Ik ben den grooten man in zijn laborato-rium m Llewelyn-i'ark, bij New-York, gaan ( opzoeken en ik heb hem met vreugde in het hart veriaten. Ik nam de zekerheid mede, dat ûe strijders voor inenscheiijkheid, die zicn in dezen ooriog vereenigd hebben, een waren en machtigen bondgenoot hebben. ^ gevonden. Vooreerst, wie zou Edison niet liefheb-, ben? Hij heèft de bekoiing der geheimzin-nigheid, die ook zijn uitvii^dingen eigen is. i Zijn geest is altijd werkzaam en hij heeft nooit tijd om aan zichzelf te denken. Hij heeft zijn leven doorgebracht met het be-! studeeren van de wetten. die het heelai be-heerschen en is ontsnapt aan al de conven-ties die den mensch gewoonlijk helemme- ■ ren. Op het oogenblik dat ik in Edison's bî-bliotlieek binnentrad, sliep hij. Na zeven-tien uren lang onafgebroken bezig te zijn ; geweest, was bij geheel gekleed op een kieiu ijzeren bed gaan liggeu, dat in een hoek van de kamer stond. Zoodra zijn se-cretaris hem riep, stond hij op, vriendelijk, glimlachend en meer dan een uur lang hebben wij met elkaar gesproken. Edison bekommert zich weinig om zijn kleeding en zijn voeding, maar gaat geheel op in zijn werk. Hij kleedt, ontkleedt of voedt zich alleen dan, wanneer een liefheb-bende hand hem een oogenblik uit zijn werk weet te hale«. En toch valt zijn ge-brok aan zorg voor*zijn uiterlijk niet op als men hem pas ziet; wel wordt men getroffen door de verstandige uitdrukking van zijn gezicht, de kracht van zijn vriendelijke oogen, zijne vlugge tewegingen, zijn fijne, men zou haast zeggen geestige handen. Zijn uiterlijk geeft den indruk van een wil, die over aile inspanning zegepraalt, van een ziel, die het lichaam geheel beheerscht. Tôt op het oogenblik, waarop de minister van marine Daniels een beroep heeft gedaan op de vaderlandsliefde van Edison, heeft de groote uitvinder geweigerd zich toe te leggen op het vinden van middelen, die kunuen dienen om levens te vernietigen. — Ik heb altijd gewerkt om het leven van den mensch aangenamer te maken. Als ik me nu toe ga leggen op het maken van nieu-we verdelgingsmiddelen, is dat alleen om gehoor te geven aan den roep vgn mijn va-dcrland.Ik heb hem bijzonderheden gevraagd om-trent de nieuwe wapenen, die hij bedacht heeft. Hierop antwoordde hij niet onmiddel-lijk, maar zeide : — Totnogtoe heeft men in dezen ooriog slechts hulp gezocht bij de scheikunde ; de electriciteit heeft nog geen belangrijke roi gespeeld. — Zou men de electriciteit kunnen bezi-gen om op grooten afstand een munitie-voorraad te laten ontDloffen 1 — Ja. — Zou mon langs electrischen weg een torpédo kunnen laten ontploffen voor hij zijn doel bereikt heeft? Een oogenblik aarzelde Edison, v66r hij op die vraag antwoord gaf, toen zeide hij : — Onze uitvinder Hammond heeft bewe-zen, dat een torpédo bestuurd kan worden door een electrischen stroom, die uitgezon-den wordt van het schip, dat z-e lanceerde. Het is nog niet aangetoond, dat men het- > zelfde zou kunnen doea van het schip uit, dat aangevallen wordt. Toch zou ik niet verbaasd zijn, als binnenkort eene uitvin» ding aou beikend worden, waardoor een schip zich kan verdedigen tegen een daaropi eericht torpedoschot. , Bovendien^zullen e* 31 ' faar — W. 216 Prijs per nsmmer : ypor Bolgia 3 centiemen, vooi den reemde 5 ceatiemea Teiafoon s ftftitaofle 247 - Aû «Saistpatia 2845 Oondopdaçi 5 0068T 1 SI !»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes