Vooruit: socialistisch dagblad

212 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 21 Septembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 16 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fb4wh2fg8m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dnukster-Uitgeefste» Sam; Maatschappij H ET LICHT . bestuurder: P. DE VISCHv_ Ledeberg-Qent . . REDACTIE . . ADM1NISTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENT ûrgaan de?* Belgisehe Werkliedmpartjjl — Verschjjnende affe dag&n. ABONNEMENTSPRIJS BELGSE Orie maanden fr. 3.2Ï Zcs maenden . , , , . fr. 6.53 Een jaar.... j ... fr. 12.50 Men abonneerî zich op al!e postburceles DEN VREEMDE Drie maandcn tdagelijks verzonder») fr. 6.73 Het gerucht loopt dat Duitschiand zou bereid zijn vrede te sluiten, op voorwaarde dat zijn grondgebied in Europa onooschondan blijve " .. . I Duitschiand zou de vrede wiiSen! Washington, 20 September. Uit ofïicieele bron wordt ge-meld, dat de Duitsche gezant verklaringen zou afgelegd heb-ben in dezen zin : Duitschiand eou bereid ziin vredesonder-handelingen aan te kncopen op de voorafgaan.de a?.n te nemen voorwaarde dat het Duitsche Rijk in Europa ongeschonden zou blijven. In hoever dit bericht waar is weten vit niet. Is het zoo, dan viarj men er uit op malien dat Duitschiand zijne koloniën aan f(e bondgenootcn sou afstaan. Het is niet waarsehijnlijk, zegt «Le Bien Public»; dat Frankrijk nu dat de strijd is aangebonden, den Elzas en Lorreinen zal opofferen. Het is evenmin waarschijnlijk dat Rusland het Duitsch Polen aan Duitschiand lafcen zal. Het is nog min waarschijnlijk dat Engeland eene oplossing zal aan-vaarden die aan Duitschiand de mogelijk-heid geeft van eene nakende en spoedige M'eerWraak. Geen enkel rolk heeft er belang bij dat de oorlog voortdure. De oorlog, in de voor-'•R'aarden dat hij nu is aangegaan, is eene. ramp die geen voorgaande heeft in de we-reldgeschiedenis, en die slechts aan het be-gin schijnt te zijn. Maar het is Duitschiand dat hem heeft doen ontbranden ; de andere groote natiën wilden hem niet. Zij zijn hem opgelegd geweest. Zij betwijfelden dat, indien de oorlog eindigt voor de verplette-ring van Duitschiand, de vrede niet onmid-dellijk in gevaar zal worden gebracht. Zij willen gedaan maken met de eeuwigdurende bedreiging van oorlogsgevaar. Van den anderen kant, Duitschiand is ' niet alleen in het konflikt gemengd. Het heeft er zich in geworpen ter gelegenheid van. den Oostenrijksch-ServischCn oorlog. j Men kan moeiljjk aannemen dat Duitschiand geen belang meer zou stellen in den toestand die in Oostenrijk-Hongarije zal geschapen worden. Men verstaat niet, indien de telegram uit Washington echt is, dat er geen spraak zou zijn van den bond-genoot. Deze heeft nochtans ook zijn woord te zeggen, denkt men. Zou hij ook als voor-waarden van den vrede stellen dat Duitschiand niet zou vaneen gerukt worden? OE vraagt hij dat hij evenmin zal verbrokkeld Worden 1 Het telegram uit Washington schijnt ons dus — voorbehoud doet twijfelen voor wat dj echtheid der inlichting betreft — als een eenvoudig maneuver, bestemd om de Ver-eenigde Staten te bedriegen nopens de zoo-genaamde vredeliev&nde inzichten vanwege Duitschiand. Voor ons, Belgen, is het onnoodig het te teggen, wij willen ten krachtigste den vrede. Wij hebben den oorlog niet gezocht; wij hebben hem ondergaan met moed, om de eer niet tekort te doen; wij ontdoen ons niet van het vreeselijke lijden dat de oorlog met zich voert, omdat de eer veil moet blijven ; en daar wij met eer in den vrede moeten komen, zullen wij niets verwaarloozen wat den vrede in België en in Europa kan bren-^en.i>Tôt daar «Le Bien Public». Wij voegen er evenals ons broederorgaan «Le Peuple Gantois» aan toe: «België heeft recht op eene groote schade-loosstelling ; aan het heropbouwen van al wat vernield werd,aan de integrale betaling van pensioenen der weduwen en weezen on-zer brave en moedige soldaten, en vooral op de ekonomische verheffing onzer arbeidende klasse, deze die het meest van allen door den onmenschelljken en broe-dermoordende oorlog lijdt. .v Een ailier gerucht vsn wapensiilsiand Een blad van Munich kondigt aan, in zij-no laatste tijdingen, dat Duitschiand Ame- , rika zou gelast hebben tusschen te komen bij België, om het een wapcnstilstand aan te bieden voirons de voonvaarden dat er eene onoverkomelijke grenslijn zou getrokken worden lan^s het noord-westen van Antwer-pen.(Heel d'uidélijk is dat bcricht niet; het zou te verstaan geven'dat wij langs dien , kant een inval zoudén te verwachteii hebben. Van wie'i) Onze lezers, B UIT EN G-ENT, zullen, op de é° bladsijde, onze berichten van zondag morgend vinden, die reeds in onze gentsche editie verschenen. Zij lezen dus eerst DIE berichten. Europeesche Oorlog De Aïslwerpsche versterklng b3Srei£d ? Parijs, 18 September. —Vol-gens de «Baily Ghronicle» zou een ernstige duitsche aanval tegen Ântwerpen te voorzien zijn. Het fort van Waelhem heeft vrijdag na-middag, tusschen 3 en 4 ure vele obussen geworpen in de richting van Hofstade Merbeke en Campenlîout, waar Duitschers "p'iosteerd warcn, nog al talrijk, schijnt het. -, ' >i /iij versterken er zich op dezelfdc wijze als zij te Dendermotide deden : zij werken hard en met methode. Het fort sehoot ook in de richting van Sempst en Humbeek. Wij hebben zondag morgend de svertui-ging kunnen opdoeu dat de Duitschers TE Il.VESROBE NIET OVEE DE SCIIEL-DE WAEEN GETROKKEN. Zij hebbep er echter pogingen toe aangewcnd, maar ge-lukten er niet in. De Duitschers in Oost-Vlaanderen Ilet schijnt dat het grootste deel der duitsche troepen die zich rond Dendermondo be-vonden, zich hebben teruggetrokken in de richting van Assche. * * * Zaterdag werden op dezen steenweg weer Duitschers gezien, die van Aalst kwamen. Om 10 ure trok er ook een groep van 23 man voorbij, per rijwiel. * * * Gendarmen zagen zaterdag te Vliezele vier uhlanen. Twee werden gedood ; de beide an-deien gekwetst. ■ * * * De «Flandre Libérale)» meldt dat zondag morgend kanongebulder werd gehoord in de omstreken v,an Oudenaerde. Partijgenooten van Bonse, die gister na-middag op ons bureel waren, hadden niets gehoord. * # * Vrijdag namiddag, rond 5 ure, had tusschen Erpe en Eronjlegem op den Gentschen steenweg, eene schermutseling plaats, tusschen een patroelje Duitsche wielrijders en eene patroelje Belgische soldaten te voet. Een duitscher werd gekwetst. Daar er duitsche versterking opdaagde moesten de Belgen langs Impe naar Ijede vlucîiten. * * * Vrijdag namiddag kwamen twee Duitsche officieren od het Gemeentehu.is te Aalst en... eischten van den burgemeester vrijen door-gang met een loger door de stad om zich naar Oudenaarde te begeven. De brigade-gendarme tic welke te Le de te rug was gesteld, moest vrijdag avond, rond 9 ure, achteruit trekken, ten gevolge der duitsche troepenbeweging in het land van Aalst. * * # Zaterdag morgend, rond 7 1/2 ure, werd eene patroelje Duitsche soldaten gezien om-trent de Vijf-Huizen, te Erpe. Zij waren ten getalle van 40 uhlanen, te paard, en na-men de richting van Erondegem, alwaar zij kampeerden op den steenweg. Een Bslgische soldaa! door een Ém-ium-kegei gedood ( Oîîicieele mededeeling ) De ondergeteekenden verklaren dat de genaamde Van Wittenbergen René, soldaat van het 7e ligne, in de ambulancie der Boomstraat 11 (Institut Belpaire) is^binnen gebracht, in den nacht van 12 tôt 13 september.Hij was gewond aan beide dijen, veroor-zaakt door een dum-dum-kogel. Deze won-den hebben het koudvuur veroorzaakt en den dood voor gevolg gehad binnen de twaalf ureu. Zijn er getuigen van geweest : Antwerpen, den 14 September 1914. (Geteekend) : Dr Beckers, bijzonder ge-neesheer; Dr R. Delbeke; R. Baseleer, gestionnaire ; L. Duykers en August Dupont, secretarissen ; Mary-Alice Hayes en Agnès Mary Higgs, certificated English Nurses; Mevr. A. Van de Vorst, gehecht aan den geneesdienst. Gecertifieerde gelijke kopij door : M. August Dupont, advokaat. De Oostenrijkers passeeren dcor Brosse! met tonne zware artillerie Sedert het begin va.n den oorlog hadden wij nog te Brussel gecne Oostenrijkuche officieren of soldaten gezien. De soldaten van keizer Frans-Jozef zijn woensdag laatst hier aangekomen met drie zware vesting-kanonnen ; de eenen zeggen dat zij te Namen hadden gediend, de anderen be-weren te Maubeuge. Deze kolosale stukken werden met moeite getrokken door wegen-locomotieven. Het voorbji trekken van dit matcriaal woensdag en zaterdag, — want een nieuwe trein is ook dien dag gepas-seerd — bra-cht eene levendige nieuws^ie- .xûdisid te IN BELGIE E@ss Sraoaitpssi* Soldaat zit « Vooruit » te lezen. Dat ziet verwaande sergeant ; En scheùrt het blad aan stukken : Die vuile roode krant. \ Soldaatje wil reclameeren ; Komt bij den luitenant Ook h:i verbiedt te lezen « Vooruit », die roode krant. Het brave luitenanije Geeft echter raad : Lees «Volk ■ of « Vaderlandje », Waar 't zelfde nieuws in staat. Soldaatje staat in gepeinze, Snapt er geen jota van ; Kijkt beurtelings sergeantje En luitenantje ân. Opeens zegt hij: «Maar luit'nant, Als u «Vooruit» verbiedt, Waarom, zoo 't nieuws geljjk is, Die ànd're bladen niet?»... De luitenant schokschoudert Om 't « idioot geval » ; En denkt : « die domine kerels Snappen ook nicmendal ! » B. v. d. B. Voor de weduwen en weezen der gevalienen op tief vsld van eer Volgens het besluit door het gouverne-«lont i'snomen zulltn de weduwen en weezen der soldaten, gedood door den vijand, tôt aan het sluiten van den vrede de ver-goeding waaraan hunne echtgenooten en vaders recht hadden, genieten. Hetzelfcle za.l gelden voor wat de vergoe-ding aangaat aan de huisgezinnen der soldaten onder de wapens. Bij de opening van het Parlement, na het vredesverdrag, zal het gouvernement a-a-n-vragen dat de weduwen en weezen der bra,ven die voor het vaderland vielen zoo-danig ziouden worden behandeld dat zij van elke materieele zorg zouden ver-schoond blijven. Het gouvernement is zeker dat het erken telijk la.nd dezen wensch van het gouvernement door eene wet te stemmen. De minister van Oorlog, (get.) de Broquevillc & * * QHZE LUCHTVLIEG1RS Ten gevolge van het echt stormweer werden cenige aeroplaans beschadigd, maar allen konden nogal spoedig licrsteld worden.* * * HET TREINENVEKKEER Al de treinen van gisteren rijden ook heden. De clienst Antwerpen-Mechelen is her-steld.UITWIJKING* " HAAIl HOLLAND Blijkens do dagelijks nog steeds bij het consulaat binnenkomende aanVragen om inlichtingen betreffende de voorwaarden waarop uitwijkelingen uit België in Hol-land worden toegelaten en voornameiijk hoevoel geld ieder persoon bij zich moet hebben en of men eenmaal in Holland zijn-de ook weer terug naar België mag, wordt hiercîoor ter algemeene kennis gebracht dat er niet gevraagd wordt hoevecl geld men bij zich heeft en dat men vrij is naar België terug te keeren. AlieûQ wordt vareischt een ca§D0prt o£ een éénzelvigheidsbewijs gelegaliseerd aa^ mijn consulaat. De konsul der Nederlanden. ' -V W BELGISCHE VLXJCHTE- , LING-EN TE LOHDEK Er zijn op dezen oogenblik rond de 7000 belgische vluchtelingen in Engeland. Van dit getal zijn er 1200 in het Alexandra Palace, Wood Green, Londen N., waar 5000 bedden voorhanden zijn. De vluchtelingen hebben huri eerste ontbijt '"s morgens dm 8 ure (thee en boterliammen zooveel meu wil) ; noenmaal om 12 ure (soep, vleesch en groenten) ; otn 6 ure 's avonds thee, beftof* hammen en somtijds soep., IN 3'RABAWà Te Brussel GESGH0EST Donderdag morgen is 't vervoer van rei-zigers per buurttram Brussel-Ninove door het Duitsch legerbestuur verboden. • I Hetzelfde voor den tram Edingen- j Brussel. Dit zou in verband staan met eene nieuwe groote troepenbeweging naar den rechter Duitschen vleugel, die gedurig moet wijkea' in Fraiikrijk. * * # SCH AAMTELOO SHEID De Duitsche regeering heeft zekere Fal-1 ker bewaarder van een muséum van Ber-1 lijn naar België gezonden ten einde'de bur-" gerlijke regeering in België te helpen on^ de kunstwerken, stadhuizen, enz. te be- \ scliermen. # £ ^ De brievendragers van Brussel en omliggende hebben vrijdag eene vergadering gehouden. Het is waarschijnlijk dat zij zich in werkstaking zou-; den begeven om niet verplicht te worden ! dienst te doen voor de Duitschers. « * % DuitsCiie felisff Ziehier een feit, waarvan de echtheid ona' verzekerd is door een hooge personalitett, die er vereteld van stond. Donderdag morgen te 6 ure, defileerde op de Paleizenplaats een ba-taljon pruisische soldaten, onder de vensters van het Konink- ; lijk paleis voor een groep van twee honderd ■ personen, mannen en vrouwen, die hun ! toewuifden met hunne zakdoeken. Terwijl de soldaten van den keizer aldus i dofileerden, toegejuicht schijnt het, door de menigte, draaide cen operateur van den cinéma gerust aan den manivel van zijn toestel, deze treffende scène opnçmende. Deze twee honderd aanschouwers waren. duitschers, da.arl gebracht om aan de be-; volking van over den Rijn te doen gelooven \ dat de duitsche troepen door de brusselsôhe ; bevoJking wordt toegejuicht. 't Scheelt echter nog wat! «f * * Burgemeester Mas Generaal von Luttwitz. in een afficher de j inwoners verzocht hebendo de bclgische ; vlaggen in te trekken, omdat zij als uitda- ) ging voor de duitsche troepen aanzien wer- ! den, deed M. Max een afiiche tegenhangen waarin hij zich verwonderd toonde over den maatregel na de verzekering vuji den Maarschalk von der Goltz : "dat hij nie- ! mand dwong zijne vaderlandsche gevoelens te verloochenen >. Nochtans raadde de burgemeester n.an het order te volgen maar voegde es. uietj zonder moed bij : «wachten wij geduldig hetl uur der vergelding.» , j Voor . deze ^ublicatie, waartos hij_ dA 30 iaar — W. 263 Prijs per nummervanr België 3 centiemen, voot den /reemde g centismen - - Telefoon : »«dactie 247 - Administratie 2845 Maandati 21 .Septenibér 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes