Vooruit: socialistisch dagblad

328 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 26 Janvrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 23 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/348gf0nv9n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Brakster-U ItgeeHte» S>®®: Maaîschappij HET LICtfï bestuorderi p. DE VIS CM. Ledcbers-0»i* . . REOACTIE . « ADMINSSTRATIE «OOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Betgische Werkliedenpartif. — Verschijnende aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELG1E Drie «naanden. , . , , fr. X2» Zes maendeo * « * . » tr. ' iM Een jaa» fr. 123® Jftee abonneert «3c* ep aflg pwékawwN» ' DEN VREEMDB Drie tnaanden tetagclljk* vcrzoruSen}. « , . . . tr* Elipsft MO! lu Wësf'Viâandfirm m in Frankrijk ÎUit Duitsche brou. Westeîijk gevechtsterrein; BERLIJN, 24 Januari. — Officies! : Bq haast over 'i algemeen helder vriesweder, bl'eef' iu de meeste frontsektors de ge-vechtsbedrijvigheid binnen geringe perken. De vliegera namen de voordeelige waar-ÈMwaangsverhoudingea te baat voor b tin ne feelzijdige taak. De vijaaden verlorea in talrijke lachtgevechten en door afweervuur 6 viiegtuigeu. ilîissiscfa gevechtsterrein : Front t»en. veld. Prins Leop. van Bederen. Aan bcàde zijden van de Aa en ten Zuiden vaa Riga hebben zich voor ons gnnetig ver-kjopeaàc gewechten ontwikkeld. Roenlieënscb gcvechtsterrem : Front gen. oberst Aartshertog Jozef. Bîj strenge koude slechts plaatselijk levendig geschutvuur en geveehten op bet voorter- reia. , _ De Noorderoever van den bt-Georg-arm, ten Noorden van Tuleea, is opaieuw opge-geveu geworden. Baikanfront : De toestand is onveiaaderd. Grfcot HooMkwartier, 24 Januari, — (Avondhericht). — BERLIJN, 24 Januari. Duitsche aanvslleu beiderzijds van de Aa ©ntrukten aan de Russea betrekkeiijk ter-rein. Tôt hiertoe zija 1500 gevangeneu icge-braçhfc . Uit Fransche bron. PARUS, 23 Januari. (Offieieel); Nog a3 hevige geschutstrijd tusscben Oise en Aisne. Kalme nacht op hefc grootste gedeelte >raa ket front. PARIJS, 22 Januari. — Officfeeie sae-dedeeling van hedenavond: De aacht is betrekkeiijk kalia geweest, behalve rechts jrasr do Maas, waar de Artillerie.. leveadîg a&a het r.ei'k is goweesfc bij Douaumout en het Bois de Gaarières; Ook in de Vogezçn levendige werkzaamheid van de artillerie. PARIJS, 23 januari. — Officieei avood-bericht: Vrij hevige vuurwiseeJing ia Champagne en Argonne. Een vijandeiijk kanon van groote draag-kracht he-eît enkeîe granatea geworpen op d® sfcr- ek van Fronard. Uit EngelscJie bron. LONDEK", 23 Januari. — Offieieel: Ten 7?.-0. van Neuville St-Vaast hebben wij een gesiaagden overval gedaan en g-evangenea gemaakt. Gisteravond heeft de vijand twee over-•vallen beproefd tusschen Armentières eaj Ploegeteert. Een is afgeslagen voor de vij-aad onze linies had bereikt, de andere be-reikte onze sohansen, maar daàrait is de vijand dadeîijk v.'eer reirdreven. De aanval-lers fcwamen toen onder ons machienge-weervuur en îieten een aan ta 1 do ùàeti lig-gen.Aanmerkelijke bedrij'vigheid van de artillerie over en weer. Wij hebben de vijande-ïijke stellingen op verscheidene punten met eoed waarneembare resultaten beschoten. Onze vliegtnigen hebben gisteren doeltref-Send met de artillerie samengewerkt. Een «osier vliegtnigen wordt vermi^.. Eergiste-rsn bebber wij een vijandeïijk vliegttiig tôt îanden gedwongen en den bestnnrder en «ien Tpaarneme!' gevangen genomen. * * * 6i «rlBj fssssfies Ittlii m Oksttarjj k-Bncd]a Uit Oostenrîikscbe broc WEENEN, 24 Januari. — Onveramderd, Uit Italiaanscîie bron. ROME. 2S Januari. (Offieieel) : In Tren-tino zwak vijandeiijk geschutvuur. On&e »ï-tillerie heeft vijandeiijk© werkploegen in het- Pasttbis-gebied (Etsch-dal) en op da hel-îingen van de Mont© Peluggio (A&tico-daJ) verstrooid. la net vak van Plava (roiddea lscoso) do gewône vuurwisseling. Ten zuid-oosten van Gôrz vu m sorte, àovige vuurvoorbsreiding, eene vijande-Kjke afdeeîing er in geslaa^d eon« onzer echansen binnen te dringen. Zij is er echt®r aanstonds w&er uit verdreven. Op de Karst geschutstrijd r*« ma tige intensiteit en pat roc î j e- a«tie. 3®c Jjt * Russîssfe- Pooïscîie- Oaiisisel» irsss Uit Eussische bron. Ras^isch geveohtstorrein. PETROoitAD, 23 Januari. (Offieieel) : In de steèk van Riga benoorden het Bug-gereinmeer hebben de Duitsehers, in witte jassen gebuld, veldposten van ons -aange-vallen, maar ze werden t&ruggeslagen. De vijand viel na eaue efcevifre vuurvoar- 1 b«reiding onze afdeelingen beoostea het dorp Kalntzem aan, maar hjj werd met zware verliezen teruggeworpen. Aan de Stochod zijn onze verkenners in de streek vasi Swidniki en Stary Mossor door de eerste prikkeldraadlinie van den vijand heengedrongen en de tweede lipie genaderd. Toen de vijand c^eze beweging gewaar werd, opende bij een hevig geweer-en artillerievuur en deed eene troep. ter sterkte van eene kompagnie ongeveer, een aanval. Bezuiden Stary Mossor heeft ons geschutvuur don aanval gestuit. Zuidelijk van Brzezany. bombardeerde onze artillerie doeltreftend vijandelijke werken m een bosch bij het dorp Mitsji&ts-jof en in de streek van Swistelniki aan de Narajofka. Roeiu«enscb gevcchtsterreiii. PETROGRAD, 23 Januari. (Offieieel) : Àan het front bot den Donau vuurwisseling. Langs den Donau wa<s het kalm. * * * si eorlog op ûm Btftn Uit Oostenrijksche bron. WEENEN, 24 Januari. — Onveranderd. Be Sorleg tussclien Oastcarljk en Roemenle : Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 24 Januari. — Legergroep van gen. vidra. v. Mackensen: De noordelijke oever van den St-Georg arm is weer ont-ruimd geworden. Front van gen. overg. Aartshertog Joxef ; Buiten plaatselijke verergde àrtilleriestrijd is niets te melden. Front van gen. veldm. Prins Leopold van Beieren: Bij de Oostenrijksch-Hongaarache strijdkra^hten niets nieuws.. * If. * ©P _ZKE Een zeege/echt fn de Noordzee , BERLIJN, M Januari, -r-, Offiçi&e.I:, BiL een ondemeining van gedfeeîten onzer torpe-dobootstrijdkraohten is 't vanophtend vroeg in de Hoofden tôt een botsing met Engelsche Ichte strijdkrachten gekomen. Hierbïj is een vijandelijke torpedovernieler in den strijd vernietigd, een tweede na het gevecht door onze vliegtuigen in zinkendea toeetand ge-zien.Van onze torpedobooten is er een ten ge-volge van de opgeloopen averij in zeenood geraakt. Volgens binnengekomen berichten is ze de NederlaDdsche haven IJmuiden bin-nengeloopen. Onze andere booten zijn zon* der uitzondering met geringe verliezen te-ruggekeerd.LONDEN, 24 Januari. — De admiraliteit deelt mede: Vannacht ontmoette een marines patroelje een divisie vijandelijke torpedoja-gera nabij de Nederlandsche Icust. Een kort gevecht volgde. Een vijandelijke forpedoja-ger is in den grond geboord, de overige zijn verstrooid, na aanmerkeijk gehavend te zijn. Door de duisternia konden de uitkomsten van het gevecht niet goed woi'den waargeno-men.Denzelfden nacht is in de nabijheid vaû de Schouwenbank een kort, scherp gevecht geîe-verd tusschen vijandelijke torpedojagers en Engelsche torpedojagers. Een onzer torpedojagers is door een torpédo getroffen, waar-van de ontploffing 3 officieren en 44 maa doodde. De torpedojager is later door onze eigen schepen tôt zinken gebraeht. Onze sche-pen hebben geen andere verliezen geledén. De metfwe « Môwe » De tiieuwe <Mowe> hee,t volgens eee tele> gram uit Rio de Janeiro « Vinex s. Krulsers-oorlog der U-booton LONDEN, s4 Januari. — Het Noorsche stoomschip «Reinunga> (1147 ton) is in den grond geboord. De bemanning werd ont-echeept.LONDEN. 84 Januari. — Het Deensche g.«. «Klampenborg» (reeda door Wolff ge-meld) is in den grond geboord,en het Zweed-ache a.s. «Kemrna» in de lucht gevloge®. (Waarschijniijk is het het ste. «Kamma>, 1616 ton). In het Buitenland In Holi@(id û® Mederiandsche koopvaardijvioot De Nederlandsche koopvaardijvloot telde op 31 December 1915 tctaal 787 schepen, waaronder 345 stoornschepen en 216 tjalken, met een inhoud van 2,170,521 m3. Daarvan verongelukten of werden gesloopt 62 schepen (40 stoornschepen) met een inhoud van 217,206 ton. Aan 67 schepen (waaronder stoornschepen) mec een inhoud van 185,213 m2, werden zeebrieven uitgereikt. De vloot b es tond op 31 December 1916 uit 786 schepen m€>t een inhoud va.u 2,152,687 ton. iSinneuàia.ndii werden in 1916 itebtîuwd 64 Bchepen (50 srfcooimschepem) met 178,306 m3 inhoud en m het buitenland 33 sehepea met 8704 m3. In Frankrl|k ëe«e verkiaring van Briand over den Ymtfc v GENEVE, 23 Januari. — In eene verga-dering der afgevaardigden van de Fransche arbeiderssyndikaten gaf Sembat rekenschap zijner werkzaamheid in 't kabinet. Briand verklaarde dat het doorgaans moeilijk was de socialistische princiepen altijd ea over&l met de noodwendigheden der nationale ver-dediging in overeenstemming te brengea. Zoo de soeiaiistische partij er aan hield eene werkzame kontrool m aile bedrijven uit te oefenen, moest zij ook de verantwoording mee helpen dragen. Over de oorlogsdoelein-den van Frankrijk en zij ne verbondeuen, uitte de spreker zich : « Niet de verplette-ring van Duitschland is ons doel maar wij mofften eindejjijk vernemen wat de midden-machten nasti-even. Om vrede te verkrijgea moei men hem ook wenschen maar aeze wensch volsfcaat nog niet cm hem te bewer-ken. » In Engeland Het programma der ConferenU© van Londen LUGANO, 23 Januari. — Een telegram van de t Secolo > uit, Londen meldt; De Londensche konferentie, waaraan de Ita-liaansche marineminister en de staat-ssekr©-faris van het, transportwezen zullen deeln®-men is een direkt en oniniddeilijk gevoîg der Roomsche konferentie en betreft aevens de doorvoering der te Rome genomen be-sluiien de oplossing van hefc kolenvraag-stuk, welke voor de marine onvermijdelijk is. Verder zullen de Verbondenen te Londen over de approviandeeringkwestie s bo-slissende » maatregeien nemen. 0s ontploffing In de Engelsche muniiiefahriek LONDEN, 24 Januari. (Offieieel). — Vaa-oohtend om 10 ur» bedroeg het santal per-soonlijke ongelukken tengevolge van da ontpioffing in de muiiitiei'abi'iek : iaanneai, gedood 44, erastjg g:woî?d, 19, licht çewond 34 ; vrouwen, gedood 11, erastig gewoad 34, lichtgewond 102; kinderen, gedood 14, era-stig gewond 19, l.icht gewond 71. De pîék van de ontploffing is grondig afgespeurd. Men meent op grond daa,rvan, dat de hier-boven gegeven lijsfc vclledig is. Het Kongres der ArfoefderspartH LONDEN, 24 Januari : Hefc kongres der Arbeiderspartij is heden te Manchester ge opend. Er nemen 700 îeden aan de-frl, onder wie minisfceir Henderson. Men verwacht belaag-rijke besprekingen over den oorlog. Het kongree heeft met 1,840,000 tegen 307.000 stemmen eene motie aangenomen, waarin de deekieming van arbeider; -'©rfce-genwoordigers aan de regeering wordt goedgekeurd. Aile schepen In Londen gerequisitfcmeerd BERN, 23 Januari. — Volgens een han-delshuis uit Bern aan het c Berner Tag-blatt » mededeelt, heeft ds Engelsche regeering a-lle in de haven van Londen lig-gende schepen vermoedelijk voor corlogs-màte riaal-transporteu voor het vasteland gerequisitioneerd. Warenzendingen uit Zwitserland kunnem slechts nog langs indirekte routes met greiote vertraging naar Londen gwsehieden. In Busiai«d De kroonprlns van R^menië D© kroonprins van Roemenië en Brafeaan zijn te PETROGRAD aangekomen. Het eerste ministerschap van Roemenië wordt waargenomen door Pherekyda, dea oudsfcen minister, het ministene van bui-tenlandsohe zakea door Take JoBesca. OP DEN SALKAN in Bfiekenisnd De Entente en Griekenfand Pxy.ilJS, 24 Januari : Uit Athene wordt geseind, dat bij de overbrenging van oor-logstuig in uitvoering van het ultamafcuia der Entente, twee wagens met ninnitie zjjn in de lucht gevlogen. Et zijn eea paar gewonde®. lu Spanje Solidarlteitswerkstaklng BAZEL, 24 Januari. — Volgens eenô niel-ding uit Saragossa zon uit solidariteit met de stakende metaalbewerkers, de algemee-ne werkstaking besloten zijn. In de Vereenigde Staten Wîlson's bcodsehap NEW-YORK, 23 Januari. — Wiisdn's ver-schijnen iu d&n Senaat kwam ganbch onver-wacht evenals zijn voorstel, dat de Ver-eenïgde Staten hunne vroegere politiek der afzondering moeten opgeven en zich bij een soort verbond voor een duurzamen vrede oa den huidiscen oorlog zouden aansluiten. Rond Wilsoii's nleowe nota m onTpers IN DU1TSQHLAND KEDLEN, 24 Januari. — Op zichzelf 2.ija de nitingen van den. président aeker de be-spreking waara, maar hoe daardoor de vrede kan worden bevorderd, is op t eerste zieht aiet duidelijk, teniij de regeering der Vereenigde Staten poogt de thooneen van den président ia de prakt.ischc pohtiek te verwezenlijken. m FRANKRIJK PARIJS, 24 Januari. — De Fransche bla-dea erkennen de hoogo betangrykheid en de groot-e historische en juridiache beteeke-His vaa de Boodfàchap van Wilson. De s Figaro > ziet er eea sehoonea drooaa van ecr en vrede voor de menschheid in, doch aeht het onmogelijk, dat de droom z&l worden verweaenlijkt op de voorgestelde manier, wijl Wilson gelooft dat aile vrstag-stukken, tfie Earopa teisteren, zijn opge-lost.De « Petit Parisien » sehrijft : Het is in het belang der demokrati© e» der algemeene wereldorde, dat de vijand een ramp onderga en dat zija nederlaag heia het besef bijbrenge van de onredeisjk-heid van zijn eerzuoht. Indien men zijn ('s vijands) verpletterea-de aansprakelijkheid toegeeft, kaa men het lot der huidige gebeurteaissen aiet aanvaar-den. Want de vijaad zou niet talrnen met zich de eer toc t© zwaaien. Het is aoodig dat hij- in naans der gerechtigheid eenzelfde tnchtiging erlangt als de misdaad dis hij be-dreef.Evenals te voren heefb Wilson de aange-valleaen ea d© aanvallers op één lija ge-plaatst, terwijl zijn gewetea het hem heel gemakkclijk zou zyn g&vallcu ees onder-sebeid te maken. mewgëland LONDEN, 24 Januari. — De Londensche pt'i's heeit de rede vaa Wilson vrij ko«^ ont-van gen. Zij is «ah oprdeel dat het plein, boe edeî ça verhew® ook, asu zuivere atopie î&} die in weivbelijkheid niet uitvoerbaar is. Alîe bladen raken het dankbeeld van een vrede zonder overwinning. Deze laatste i& envermîjdelijk om, met den triomf van de gerechtigheid, de v&stiging vaa cen duur-z&ot&K vrede t® verzekeren. De « Daily Cbronicle » segfc: Het plan van Wilsott is gegrond op de goede trouw vaa ds leden van de ontworpea liga. De Vereenigde Staten verlangen van ons, dat vrij onze verdedigingsmiddelen prîjs zullen geven.- Zal, ais Duitechland ons aanvaît, de beschermmg van de Vereenigde Staten vol-doende zijn om ons te beschermen? Enge-laad zou, als het zieh vaa het gebruik van zijn vloot beroofde, al ta dunr esa denk-beeldige hulp koopen. De uMorning Post» merkt op: Wiîsoa steît eene tusschenkomst voor, die de Ame-rikanea zelven tijdens den burgeroorlog en den Spaansch-Amerikaanschen oorlog afge-wezea hebben. Toen Wilson tœliet dat Bel-gië geschondea werd, erkende hij het recht voor eene natie om verplichfcingen te bre-kerj. Dit is noodlottig voor zijn plan. LONDEN, 24 Januari. — De Londensche bladen die eenige wcken geleden de nota vaa Wilson met zulk een uitbarsting van toosrn hebben oatvangen, sijn blijkbaar door dit geval wijzer geworden. De « Daily Chroniele » en de « Times » bijvoorbeeld zijn ten minste buitengev. ooa hoffelijk ia hun beschouwingea over Wil-son's rede en voorzinhtig in het nitea van hun afkauring, die zij «iettemia voldoende duidelijk uitspreken. De * Daily Cbronicle > zegt ia eea hoofd-artikel: Dat de zee vrij sal zija in vredes-tijd, daarmee zijn uij allen het eens, als dit maar aiet beteekent dat mogendheden die te land den vreie breken, vrij zullea eija ona hun militaire wapen» te gebruiken, terwijl wij niet vrij zijn oui die vas onze vloot te gebruiken (en dat i* wat de Amerikaan-sche diplomatie er in het verleden mee be-doeld heeft). In dat geval zoudeti wij tn overwegiag moeten nemea, of zelfs de ver-zekering va.n bescherming door Amerika door ons aiet te dunr gekocht zou zijn tôt zulk een prys. De c Daily News » Hœ*»t de rede vaD Wilsoa een oordeeikundige juridische en van staatsmanskunst getuigende uiteenzetr ting van de vraagatukken, waar fcegenover de bcschaafde wereld thans en in een oa-begrensde toekomst, die zich ver buiten het einde van dezea oorlog uitstrekt, staat. Aaangaande de vrijheid van de zeeën zegt de « Daily News > : Wat ook de juiste beteekenis van dieu vagen tenu rnoge zija, hij zal zija belang verbezen bij een regime wanronder gerechtigheid en recht zullen af gedwongen worden door de in overeensfcem-rning met elkaar handeiende mogendheden van de wereld. IN DE VEREENIGDE STATEN LONDEN. 24 Januari. — Uit New York il.d, Maandag aan de «Daily Telearaohss De effectenbeurs herkreeg heden baar vmaÉs stemming. daar uit Wilson's boodscbsy werd opgemaakt, dat de Ver State» aJîa«« zullen meewerken aan de waarborging v*® d© voorwaarden, waarover dô ooriogvo*» renden het eens worden. De vasrte stemming van de markt is aitsînitend de nîtinaj van Wallstreet's overtttiging dat de booœ» schap de belofte inhoudt dat het Wit*# Huis verder niet tusschenbeide zal kotnea. Heden werd aan betzelfde blad geseind s Over Wilson's boodschap is groot verscbS van meening. Niemand betwist het hoogf» idéalisme en de kracht van Wilson'® plei» dooi. maar vele ai an n en vas gezag krftà» seëren het tegelijkertjjd al* vaag es a»® praktisch. Velen uiten er hunne vertrondersBg emw dat dezelfde président die rier jaar geledetl ©r niet in is geslaagd den vrede ia MasriU eo, vlak over de Amerikaansche gr«a« $0 verzekeren, nu het spreekgesfcoeîte bekliraè om de heele wereld te îeerem op weîfe# voorwaarden in Europa vrede (beat te w den gesloten en over tte mjae waarop «IffiMt-na de wereldvrede dient te wofdea haafd. Wilson'« îdeaîe® vindea ôwrigwaa veel 8teun, o. a bij de « New-York Tiow#^, die nie* van de vijandigheid tms <t« allieerden kan worden verdaebt, pu «m « Staatszeitung » ea bq de « Herald %. De « New-York Times» deakt dst> ■s.Sê président met een forschen slag d« foelsfe. selen voor den wereldvrede ait de« heeft geruimd, door zijn aanbod om »«fe de overige een verbond aaa te mt» vrede af te dwingen s. Een minderheid is hier va» oerdeaS, âmg< de président te veel nadrak heeft gelegd «p het geza^ en de msehi va» d® V», Btstm na den oorlog. De « Philadelpina Ledgt» * aefiï * Wmm eea volk, dat een onedele rbS speeH t^dea» den oorlog als deae, kac men nk>t wmscî*. tea, dat het aa dea oorlog «se ed&i* mÔ aal spelen. > Het is de tijd nog aiet «m sieggce, hem' bet Amerikaansche volk op Wî3<soe:'s feoo^» schap zal reageoren ea oî het bereid is sim naam te zetten op een verdrag, dat À» Wl S. verplicht, d®©î nemen •vm» bond om vrede aî te dwiagea. ' De « Worîd > aegt: «De say-loeé» Mtm de boodschap van Wîlsots oje Earop» srf pitœfenen, hangt in hooge mate af v»® ddat invloed dien ze hier in de Ver. Staten aal hebben en deze hangt weer ai vaa dea invloed die het Amerikaansche voîk nog keot aan het politieke begiaseî, àffiS harteblced van d® repubiiek waa, » Rond de Vrsdtsrnisttlim in â® Vei*een?f|d« Stal#» Eene boodschap van den (Vervolg en alol) Bovendiea moest, voor seeveeî daè wogt* lijk is, voor elk groot volk, dat fehana naar de volledige ontwikkeiiag zijaer boï^ bronnen, eea rechtstreekschea uifcweg i .«a# de groote zeewegea open gesteld en kerd worden. Waar zulks aiet kan verw#. zenlijkt worden door af stand vac gr«adg«^ biedea,daar kan h&t zeaerlîjk verwesenlykj worden door de onzijdigverklaring van gaagswegea die gesteund is op voldoende waarborgen, wat op zichzeiven reed» e«sù* waarborg voor den vrede son niteiakee* Geeae enkele aatie hoeft a£geal©ten te ' den van den toegang tôt de open ««ges vaa den algemeenen wereldhandel. De %**' weg ook- moest door wetteiijke bepalinge» vrij gemaakt worden aooala hij feàteiijk msk vrij is voor iedereea. De vrijheid der oceaaen is eeae sine qua non voor den vrede, eene fioodw*. kelijke gelijkheid voof de algem&ea© tneawerkmg. Vele der heden aog geid«nd* regels van internationaal gebruik soudm ongewijfeld heelemaal moeten oodersochA en veranderd worden aie mea de wezeaiflfcs vrijheid van verkeer op de aeeën ssob ien waarborgen ea als men dea g^ooteai waterplas werkeiijk, in aile oraetandighe* den, ter b&schikking der meascben sos willea stellen. Ea de beweeggronden bet aannemea van dergelijke véranderingess zija overiuigd en dwmgénd Zonde,? ded®w ons bedoelde verandenagea kunnea tas-schen de verschillende vofken a&ch vertro»-wen noch vriendschappelijke betrekkinge» blijvea bestaan. De betreKkingen fcasseaeœ de verechillende volken makeo een werk«» iijk deeî uit van den vrede ea ket v«r<kn? ontwikkebngsproces. En hefe moet volstrekt geen® laatige mak zijn om het vrij verkeer op de zeeën à» be-pal ©a en vast te regelea, vaa d&a oogeablife dat de Regeeriagen der Wereld den bigen wil toonen te bezittao om over m vraagstuk pensgezind te worden Dit ta eee» voudig een vraagstuk dat aeer nauw t«ep-bondea is met de beperkmg der viootul^> rusting en de samenwerking der w»reldi<el»9 vioten die de gewaarborgde vrijheid «m den waterpiae wiliea verwezeolijken. HaC-vraagstuk van de beperking der «eeoit-rastiagen brengt aatuurlijk ook de —SJ' ifflar -* ?iB 25 ?nis pei amnmei : rooi Balgie 3 «eniiemea, tooi dea ïmmde 5 eeausmsD 1®laS«aïis Redpelie 24? > Admfnistraiîe 2845 VrNaf 26 Jssisr-i 1U17

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes