Vooruit: socialistisch dagblad

658 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 13 Août. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 09 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t43hx1714j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VcBÛRDEfciMC betreffendo de vsorwsarden tôt aanvaar-ding en ûc toegangoexamens aan de Hoogere Sohocl voor- Knrrîeisweianschap bij de Staatsuniversiteit te Cent. Ter uitvoering van artikel S Nr. 3 van de verorde-BÎnp van 23Mei'igi7, C. C. Il 16 2229, betreflende de opi ichtingeerer Hoogere School voor Handelsweten-sciiau bij de Staatsuniversiteit te Gent, werden de volgende bepalingen uitgevaafdigd : Artikel 1. — Als gewone leerlingen der Hoogere School voor Handelswetenschap kunnen, door den Rektor der Universiteit, aanvaard worden, jongelieden die het inzicht hebben de door het gewoon programma voor élit examen voorgeschreven collèges en oefeningen bij te wonen en liet fcewijs leveren dat zij de vereischte ontwikkefling bezittcn. Dit bevvijs wordt geleverd : a) Door een der bekrachtigde geluigschriften van voleindigd midde'baar ondervvijs, voorzien bij artikels c tôt 7 der wet van 10 April 1890-3 Juli 1891, of bij pebreke daarvan, door een geruigschrift %'an een der met goed gevolg at'.,c!e' de examens voorzien bij artikels 10 en 13 van voornoemde wet ; of b)door het uitgangsdiploma V.iii eene handelsafdee-lin" der moderne humaniora, ofgeleverd door een atlieneum van het land, door een gemeemelijk coilege ot door een vrij onderwijsgesticht van der.zelfden graad ; of c) door het uitgangsdiploma van eene staatsmiddel-bare normialscîuiot die uoor den S tant «.rkend is ; of d) door het afieggen met goed gevolg van een toe-pangsexamen ten overataati van eene aan de Hoogere School voor Handelswetenschap ingestelde commissie. Kunnen door deze commissie geheel of gedeeltelijk Tan het toegangsexemen vrijgesteld worden zij, die met goed gevolg hebben afgelegd een toegangsexamen tôt eene universiteit, tôt eene daarmede verbonden hoogere school, tôt eer.e hoopere handelsschool van den Staat ot tôt eene handelsschool waarvan de diploma's van den Staat crkend worden. Art. 2. — Het toegangsexamen, voorzien bij artikel 1 litt. d) loopt over de volcrende vakken : 1. De Nederlandsche taal en, naarkeus van denkan-■ didaat, twee der volgende talen : Duitsch, Engclsch, Fransch ; 2. De hoofdbegrippen van reken-, stel- en meet-kunde ; 3. De algemeene aardrijkskunde ; ' 4. De hooi Jbcgiippen der natuurkunde ; 5. De algemeene en vaderlandsche geschiedenis van het tijdperk der ontdtkLingen ai. ! ' Het uitvoerig programma van beide toegangseza-1 mens wordt door h( t ' Ministene van Wetenschappen *r, Kunsten geregeld. Art. 3. — De toegangsexamens worden jaarlijksch in twee zittingen, de eerste in Juli, de tweede in Octo-beraigenomen.De tnschrijvingen worden door het Secretariaat der Universiteit aanvaard v<5ûr 1 Juli respectievelijk vé<5r I October. Bij c.e. inschrijving moet het examengeld ten bedrage vsn 35 frank betaald worden, alsmede 5 frank voor den uienst der examens. Art. 4 — De commissie die belast is met 't afnemen der examens bestaat uit ten minste 5 leden. Voorzittcr ervan is de Bestuurder der Hoogere School ot zijn plaatsvervanger. De overige leden worden op voorstel van den Raad van prolessoren door het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten voor één jaar be-roemd. In gevai van verhindering van een der leden draagt de voorzitter zorg voor behoorlijke plaatsver-vanging.Art. 5. — Het examen in ieder vak moet zooveel moKelijk aiger.omen worden door den prolessor of do-ceni die aan de Hoogere School in dat vak onderwijs geelt. Behalve de eigenlijke leden van het leeraarskorps der Hoogere School, kunnen, indien noodig, 00k pro-fessoren en docenten der Universiteit bestaande scholen met het afnemen der examens oelast worden. Art. 6. — De examens worden in het openbaar ge-Yiouden. Ze worden ten minsie achi dâgen op voorhand infen plaatseli]k dagblad en ad vslvas in du Universiteit aangekondigd. Art. 7. — De examens worden schriftelijk en mon-deiings atgenomen. Ce Raad van professoren der Hoogere School wordt gelast een règlement aangaande de wijze waarop de examens afgenomen worden, op te maken en hetzelve ter goedkeuring aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten te onderwerpen. Art. 8. — De uitslaaen der examens voor ieder vak worden door de betreffer.de examinatoren vangesteld. De examencommis6ie besiist met meerderheid van stemmen of het examen al dan niet met goed gevolg werd afgelegd. Bij stakende stemmen wordt de uitslag als ongunstig beschouwd. Art. 9. — Ten bewijze dat het exâmen met goed gevolg is afgelegd. wordt aan den geexamineerde een getuigschrift atgeleveTd. Het iormulier van dit getuig-schrift wordt aoor het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten vastgesteld. Art. 10. — In uitzonderlijke gevallen kan 00k als gewone leerling opgenomen worden hij, die lioewel hij geene der in artikel 1 vermelde voarwaarden vervult, toch de noodige ontwi keling bewijst te bezittcn om met vrucht de lessen in de verschiilende vakken van het onderwijs bij te wonen. Deze aanvaarding kan enkel geschieden met de toestemming van de examen-commissie, van den Bestuurder der Hoogere School voor Handdswetenschap en van den Rector der Universiteit, en met de goealceuring van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten. Art. 1.. — jonge.ieden die de vereischte voorwaar-den niet vervullen om als gewone leerlingen aanvaard te worden, maar toch de noodige bekwaamheid bewij-zen te bezitien tôt de-studies, waarin zij belang stellen, kunnen door den Rector der Universiteit als vrije leerlingen der Hcogere School voor Handelsweten-schap ôpgenomen worden, behoudens gunstig advies van ue examencommissie, vermeld bij artikel 4, die over hare. beslissing verslag uitbrengt bij den Rector. Art. 12. — Personen van rijperenleeftijd kunnen tôt afzonderlijke collèges ot oefeningen door den Rector ( der Universiteit als toehoorders der Hoogere School voor Handelswetenschap worden toegelaten, mits goed ' keuring van de betrefiende leeraars en op gunstig advies van den Raad var. professoren. Brussel, den 20 Juni 1917. Der Gcneralçouvernaur in Betyien, Frhrr. von J-'ALKENHAUSENv Generaloberst. Bovenstaande verordening wordt voor het Etappen gebied van het 4de leger in werking gesteld. A. H. Q.., den 19 Juli 1917. Der Oberiefehlshàber, Sixt von ARM1N. , General der Infanterie. in sa le FisÉJljl Uit DuiîRehe brou. GROOT HOOFDKWARTIEB, 11 tJogst. . Wcstuiijk ooriogsterreia : Legergroep van kroonprins Eupprecht van Beioren : De Engclsche aanvallen, gis-teren morgen, werden door meerdere divi-sies gevoerd. In meer dan acht kilometers brecdte tusschen Frezenberg en Hollebeke brak de vijand los; trots sterken inzet be-ïeikte hij geen uitslag.Wel gelukt-e het aan-vangs den diep geledorde vooruitstormende 'vjjandan op meerdere plaatsen in onze strijdlinies te brefcen ; toch wer-d hij door tegenaanvallen der reserven weer achter-uitgeworpen, bij Westhoek eersfc na langen strijd. De kanpnade veriaeerderde m 't 'kustg^-">| 33e ?ear «» Ï3. 224 S cenliemen ver nummer SSssaç?dar, ^ /lugKstsas ;1 ©Î1 VOORUIT Orgaaa der Bmgmm wer irtsL — a.oe ûmm Drukster-Uitgee/sier Sam. Maatsch. HET fJ&HT, M'est P De Visch, LeAeberg-&ent .— Red.-Adm Hoogpoori, zo^ Gent bied en van Merchem tôt Warneton 's avonds weer tôt groote heftig'aeid ; ook hedenmorgen vas hïj dikwijls uiterst sterk. Nachtelijka verkenningsap,nvallen der En-golschen bij Nieuwpoort mislukfcen ev-en-eens als sterke gedeeltelijk© aanvallen, die de vijand beidcrzijds van de baan Boe-singhe-Lanscmark 's morgens vroeg begon. Noordelijk van St-Quentin vielsn de Fransehen meermaal3 de bij Fayet door ons genomen loopgraven aan, die op een gering deel na aile gehouden v/erden. Legergroep van den Duitsohen kroonprins : Op den Chemin des Dames haddén plaatselijke inîanteriegevechte-n bij Ii-oyère-Ferme plaats, die geene verandering aan dan toestand brachten. Bij Cerny poogde de vijand zonder bij-zondere vuurvoorbereiding in onze sfcelling te dringen; een snelle tegenaanval der loopgravenbezetting wierp hem terug. Aan den Hochberg, in Westelijk Champagne, ontrukten deelen van een Hessisch-ïïas-sausch regiment gewichtige loopgravcndee-len aan de Franschen; zij werden tegen sterke heroveringspogingen behouden.Hier werd een groot getal gevangenen gemaakt; i ook zuidclijk van Corbeny, noordelijk v;m ! Reims en op den westeîijken oever der M'aas waren aanvallen onzer verkenners gunstig. 19 vijaîidelijke vliegtuigen en twee vast-liggende ballons werden neergeschoten ; het grootste deel in luchtgevechten, die, bijzonderlijk in VLianderen, zeer talrijk waren. Officiers-aspirant vice-feldwebel Môller behaalde zijncn 20° en 21n luchtzege. OosteSij!: oorlogaterrcin : Front van gen. veldm. Prins Leopold v. Beierén : Niets nieuwg. Front van generaaloverste Aartshei-tog Joseph : In de grensbergen der Moldau wievpen Duitsche en Oostearijlfschit-Hon-gaarsche troepen.den taai zic-h werende vijand aan het Slanic- en Oitog-dal ooatelijk terug. Ook aan den Mt. ' Ôleya en Mgr Casinului werden de Ilœmenen van be-heerschende hoogten verdrongea. Legergroep van generaal veidmaarschalk v. Maokensen : Door inzet van zeer sterke krachten die tôt zeven maal tegen de door ons gexvonneii Susita-stellingen stormden, poogden de B.tissen en E-oemenen in ver-twijfelde aanvallen he* verloren fcerrein terug te veroverea. ledere aanval brak aan het front onzer dappere troepen af. De dag ko-stte den vijand en ongewone ergo bloedoffers. Winst heeft hij hem niet gs-bracht.Macedoniisch froat: Geene bijzondere gebeurtenissen. Da eerst gencraalkwartiermeester, Ludendorfî. GEOOT HOOFDKWARTIER. — Avond-bericht van den 11 Oogst. — Officieel : Bui-ten de vroege gevechten in Vlaanderen, geene bijzondere gebeurtenissen. In hfct Oosten vooruitgang tegen hei Trotusdal en ten noorden van Foscani. Uit Fransche bron. PARIJS, 10 Oogst (Off.): Avondbericht: Ten Noorden van St-Quentin bedrijvigheid dci1 beide artillerieën in het gebied van Fayet. Tegen 3 uren 's namiddags werden twee vijandelijke aanvallen tusschen den mo-len van Mennechet en de Apy-hoeve door ons vuur tegengehouden. De artilleriestrijd duurt met hefiigheid aan ' front Panthéon-Epiné-de Chevrigny voort. De vijand on-dernam na de bloedige neerlaag, die hij he-den morgen opliep, geene nieivwe aanvals-poging. Volgens de uitlatingen der gevangenen was de aanval met de grootste zorg-vujdigheid voorbereid geworden, om de door ons op 30 Juli veroverde loopgraven terug af te rtemen. Buiten de drie reeds ge-melde batallons omvatten de door de Duit-schers aangewende troependeelen bijzondere stormtroepen en twee afdeelingen van vlam-menwerpers. Het algemeen totaal der gevangenen, die wij in den loop van deze ver-richting ingcbracht hebben, overschrijdt de 100. In Champagne vielen de Duitschers na eene artillerievoorbereiding onze loopgraven ten Oosten van La Maisan de Champagne aan. Op beide vleugels brak ons vuur aile aanvalspogingen. In het centrum, waar de aanvaller voet gevat had, ontspon zich en zeer hevig gevecht, dat ten onzen voor-' deele eindigde. Onze linies werden volledig terug hersteld. Op de beide Maasoevers hef-tige artillerie-bedrijvigheid in het gebied van het punt 304, aan den Dooden Man en t in den sektor van Bezonveaux- PARIJiS, 11 Oogst (Off.): Ten Noordon vaas yin^Kwintija hebben de Franschen, t gevoeègen vooruiigaan vexwezenlijkt in ' de streek van Fayet, de Duitschers terug-' werpende uit het grootste gedeelte der elementein, waa-r zij voet hadden gekregen, gedurende den nacht van 9 op 10 dezer. De Franschen hebben 15 gevangenen gemaakt. Ten zuiden van Aillas heeft een schitterend-geleide aanval de Franschen in het bezit gebracht van een belangrijke, stevig door de Duitschers verdedigds i 'loopgraap. De Fransehe troepen weerston- i den verschillenle tegenaanvallen en behiel-»dem al hua nieuwe stellingen.De Franschen maakten een 15-tal gevangenen. ] In Champagne, na een artillarievoorbe- i reiding welke zich uitstrekte op een front 1 van 3 km., hgbbep de Duitschers terzelf- S dertijd verschjileBde aanvallen gedaan in i ;»,de stoçek vaft, dEça fjomillet. < ' . Ten oosten en te^w«stèn-vao dezen-bergi s hebben ds Franwhcn de p.anvalsgolven der { Duitschers, v ka verliezeri leden, heele-rnaal tegengehouden. Ten noorden van den Coraillct mocht het den Duitschers gelv.hken in de voôruitge-schoven Fransehe liaie te dringen, maar ; door een energisch ; tegea-offensief hebben de Franschen het v? : loren terrein terugge-nomen, met uitzond ving \ "a etn 50ial me-ters, nog door de Duitsclnrs bezet. In de streek van den Casque heeft een der Fransehe verk inr-sgroepen,. in den loop vaa eein gesî; •• le inhraak in de Duitsche linic, een afdîciing Dui&sché v.erklie-den vsrnietig-d. Uit Imgekciie bron. LONDEN, 10 Oog^t. — Officieel: Door oenen gevolgrijken plaatse'ijken aanval in den vroegen m©rg*n volledigdèn wij de ver-ovsiing van Wf hoek en het overige van de door den vijand 5 houdene stellingen op don rug vaa Westhoek. De Franschen dringen ten oosten en ten noorden tegen de vijandelijke stellir.gen vooruit. Wij deden eenen aanval tegen de vijandelijke sfceilin-| gen op uitgestrct't front ten oosten van Mouchy-le-Preux. Wij vernistigden onder-stands- en be: viigdcn sterke verckdi-giagsplaatsea. Wij bïachten eenen tegen-aanval tôt staan. Er werden twee machien-geweren en talrijke gevangenen ingebracht. LONDEN, 10 Cogst. — (Avondbericht.) — Officieel : Onze aanvallen van heden rnorg<yn ten oosten van Ieperen hadden op een front van engeveer 3 kilometers ten zuiden van den spoorweg Ieperen-Roess-laere plaats. Op den rechter aanvalsvleu-gel ontvvikkelde zich een hevig gevecht om de hoogte van beide zijden der baan Icpe-ren-Msenen. jfe werd eenigsn vooruitgaog door onze troepen in dit g bied gedaan, het gevecht du(urt voort. In het centrum en op den linkervleugel werdon na overwinning van den vijande-lijken weer stand al onze doeloinden be-reikt. Buiten Westhoek en de lioogteruggc^i van Westhoek, welke nu volledig in onze hand zijn, richteon zich onze troepen in het Bosch van Glencore ( ?) in. Den vijand werden zware verliczen toegebracht en 240 gevangenen aîgenomcn. (Het intusscheci .toegekomcae Duit^jha be icht deelt in tegenstellïng hiervan mode, dat de op meerdere plaatsen in onze frontlinies ge-brokene vijaad door tegenaanval der be-sohikba-ar gesielden terug geworpen werden, bij Wes+hoak eerst na lange verbit-terde gevechten). Ot lumM Rsfie sa Uit Oosteîiritkache broa. ^ WEEJSTEN, Il Oogst. — Officieel : Aan de lsonzo flakkerde de artilleriebedTijvxg-heid weerom op. Uit Italaansche bron» ROMEj 10 Jogst (Qff.) : De gevcchtsbe-drijvighcid was op 't gansche front tamelijk levendig. De vijand deed gister tegen het aanbreken van dsn dag twee aanvalspogingen op onze stellingen in het Coalba-dal (Brenta) en ten Noorden van Santa Cate-rina (Gorz); zij geraakten in ons vuur in-een. Vijandelijke stormpatroeljen werden vernietigd, hare ovtjrscUoten, 20 man, door ons tôt vervolging uitgezondene afdeelingen gevangen genomen. In den nacht op 9 Oogst vernieuwden eenige sterke eskaders onze strijdvliegtuigen den aanval op de militaire plaatsen van Pola. Bij gua-stig zicht troffen onze vlie-gers met d i islag het Arsenaal en de voor an-kerliggende vijandelijke vloot, die volkomen te herkennen was, met eene ton bommen van sterke ontploffingskracht. Nadat zij sterk afweervuur ontvangen en vijandelijke, ter hunner vervolging opgestegene watervlieg-tuigen teruggeslagen had 'en, keerden aile onze vliegtuigen op hunne plaatsen terug. ê mm "Pi,t. Où8$Qi*rfiV bron WEEIVEW, 11 Oogst. — Officieel: Ten noorden van Feseani ondernamen de Rus-sen en Roemenen pister namiddag levendige massaaanvallen, cie hier en daar 20 golven diep geplaatst waren. De Duitsche divisies eloegen den vijand in zegerijke afweer te-rug.De gevachten aan de Oitozbaan verliepen gevolgrijk. (Josteni'ijk - Hongaarsche en Duitsche strijdlcrachten d rongea de verde-digers, loopgraven op loopgraven nemend, toi; aan de hoogte ten zuiden en ten wes-ten van Olcua terug. Verder ten noorden geene wezçalijke vejanderiagen in den toestand.Uit î&ussisofoe bror. PJCTERSBURG, 9 Augustus. (Off.). — Naar den kant van Brody nogal hevig ge-weervuur.Ten Zuiden van de Pruth tôt het dorp Si pot heeft de vijand een hoogtereeks genomen en onze troepen eenigszins naar het Oosten gedreven. Tusschen de rivieren Lutcha en Dofina hebben wij eenige aanvallen des vijands afgeslagen. Op een van de hoogten slaagde hij er in, in onze loopgraven binnen te dringen, maar een tegenaanval dwong hem op de vlucht. Wij maakten 8 gevangenen en vermeesterden een machi-negeweer, waarmee de vaandrig Samokhin onmiddellnk op den vluehteadea vijand schcot- ' ' 1 Na artillerievooïbeieiding heeft de vijand de Roerneensche stclling tusschen de rivieren IOitoz en Casintt aangeyallen en eenigen voortgan;: gemaakt. Ten Zuiden van de Ca-i sinu werden zijn aanvallen door-de Roeme-niërs a.eeslagen. Ten Noorden van Foscani zijn onze troepen tengevolge van nieuwe aanvallen de» vijands t. rug moeten gaan ten Noorden van Presitaau. Ss PfM'-ls" m fen tof- C? W \j 'j ï te ;•.. v -? - •« . 5 ai v- .-. Ui& Ooîîtenrilkee.he bron. W EEN EN, 11 Oogst. — Ofiicieol : Niets te melden. : Uit Bûîga&rsohe bron, SOFIA, 11 Oogst (Officieel). — Mac* donisch front : In de Cernabogen, ten oosten van Mahov.-o, v/erd eene vijandelijke verlrenr.orsafdecling door onze bommen verdreven. Tusschen het Wafdar- en het Doîran-meer levendig artillerievuur we-derzijds van den Wardar en aan de Neder-Stroema levendige patroeljewerkzaamheid. Op het overige front zv/ak vuur. Roemeensch front : B:j lîahmudia ge-veervuur. Bij het dorp C irwan, ten zuiden van GalatZj plaatselijk kanonvuur. ■In Uit Ti?.?k:>cbe bron. KONSTANTINOPEL, 11 Oogst (Off.): Ten Noord-Oosten van Suleimania werd een aanval van twee liussisehe kolonnea afge-wézen.- Tegenover Sarduscht trokken zich de Russen in de bergen t-ori: ". Aan het Kaukasusfront de gewone pa-i troeljewerkzaaraheid. Sinai-front: ïn den nacht op 8 Oogst gin-gen twee Engclsche kompagnies met 6 ma-chiongeweren tegen den rechtervleugel van orlfé troepen ten Oosten van de Gaza-groep. Zij stietten in het voorterrein op onze pa-troeljen, die den vijand zonder dralen aan-vielen. Na verbitterd hahdgemecn ging de vijand onder nalaten van ongeveer 50 dooden schielijk terug. 5 gevangenen werden binnengebracht, 1 machiengew or, lichtpis-tolen en telefoonmaterieel wej en buit gemaakt. OP ZEE be vsrsch@s?cjl8 tiuikbaotoorteg Uit Duitseke bron. BERLIJN, 11 Oogst (Officieel): Nieuwe U-bootuitslagen in, Atlantischen Oceaan en Noordzee : 21.000 br.r.-t. Onder de ge-torpedeerde schepen bevinden zich de Ita-liaansche stoomer «Coloi (1879 ton) met kolenlading. Een bewapende groote stoomer, die uit een geleide gcschoten werd. Verder een stoomer van meer dan 7000 ton, die naar aile waarschijnlijkheid met muni-tie geladen was. Be chef van den Admiraalstaf der marine. iw rnr er k « a . S I _ B Os laa SisÉliDlfii De ingeSscîna Afbeicferspartsjen LONDEN, 11 Oogst. — De groote konfe-rentie der arbeiderspartijen die daar over beslissen zou of de Engelsche arbeidersver-tegenwoordigers aan de soci'alistische kon-ferentie van Stockholm zullen deelnemen, is gisteren te Londen bijeengekomen. Er waren haast 600 vertegenwoordigers aan-welke de landen der verbondenen pas be-zochten, waren eveneens tegeawoordig, verder Arthur Henderson, Ramsay Mac-donald, Vandervelde, Hoclge en and. re partijleiders. Eerst nain de voorzitter, William Purdy, het woord. Hij verklaarde dat geen vrede voldoet die niet de volkomen bevrijding van het Pruisisch militarisme verzekert; de revolutie moge een tijd-laag de Russische kameraden de groote opgaven van den oorlog verduisterd hebben, maar hij is zeker dac zij hun moeizaam gewonnen vrijhcid niet voor de schande eener vrijheid onder den hiel van het Pruisisch militarisme willen verwisselen ; noch hunne vriendeo noch zij wenschtcai eenen afzonderlijken vrede, maar als geallieerden moeten zij schouder aan schouder staau, tôt een goede vrede bereikt is; de uitnoo-diging voor Stockholm verdient zorgvuldig overwogen te worden. D 3 verf- adering besloot na de verklaring van Henderson tôt 's namiddags uiteen te gaan om dan over volgende resolutie te stemmen : < De uitnoodiging van de Internationale Konferentie van Stockholm zal op voor-waarde dat zij beraadslagend en niet bin-dend is, aangenomen worden. » Iienderson verklaarde onder a-ndere dat hij eene vol-ledige uitzett-ing der kwestie wênschte te geven,daar de resolutie op berichten steuat, welke hij gegeven heeft en zij-ne houding in de kwestie sterk aangevallen is. Hij ging voort : Mon moet zich voor oogen houden, dat de toestand ia Ruslanel bestendig vei-andert. Wij kunnen ofwel de gaasche zaak afwijzen, dat ware ten opziffhte der openbare mee-uing van Ru si and het bedenkelijkste ofwel zou ik aan de Russen kuanen melden dat ik bereid ben de Arbeiderspartjj aan te ra-den de konferentie op do Russische voor- waarden aan te nemen. Maar ik heb geen twijfel gelaten dat ik dat niet doen zou Of nog aaders zouden wij kunnen voorstellen da konferentie uit eene bindeade in eene | beraadslagende te maken. In dit gev&l ben ik bereid voor te siellen zulke beraadslaging mogelijk te maken. De Russen hadden besiist eene bindende konferentie gewenscht, die voor doel zou hebben werkelijka vredes-doeleinden te bespreken. Aan zulke konfe-i rentie konden de Brit:,;he vertegenwoordi-c gers niet deelrtomen. Zij kunnen slechts aaa eene konferentie deelnemen, waarin zij uit- I eonzetten waarorr; zij de voortvoering van 1 den oorlog. steunen, en welke doeleinden I zij hebben. Over de vrede zouden zij niet kunnen onderhandelen, waat de socialisten 1 zijn nog de volkeren niet. Alleta de regee-ringen der verschiilende landen kunnen | over den vre^o onderhandelen. i> Henderson zegde verder dat hij yroeger | tegen d-î internationale konferentie ge-weest- is, maar hij is van gedachte veranderd wijl in Ruslaad de verwardste inzichten hesrichten, waarom Engèland de oorlog! 1 voortzet; de doeleinden der Engelsche arbei-' dersbewegiag zijn verdraaid geworden en de verdraaïng door vijandelijke agenten uitge-, buit; rie konferentie houdt iiij voor eene goede galegenheid ter opheldering. ? Bij niijn oponthoud in Rusland was de Russische regeering zeer voor de konferentie. Daarom was ik van opinie dat het niet. j raadzaam en wellicht gevaarlijk is als da Russische vertegenwoordigers alleea met vijandelijke en neutrale vertegenwoordigers bijeenkwamen. Zeker is sinds Rusland veel; voranderd. Ik geloof dat de nieuwe regee» ring tegenover de konferentiekwestie eenigs-, | zins anders staat dan do oude. Verder is in aanmerking te nrnen dat de Amerikaansch' 1 ar.bèidersvereeniging en de Be.lgisch» socia-< liston beslotcn hebben niet aan de konfej renti® deal te nemen. Hunne afwezigheid kan niet zonder invloed zijn. Ook 49 Fransehe socialisten hebben in de Kamer tegen de deelneming aan de konferentie onder da huidige voonvaarden geprotesteerd. » Bij de heropening van de zitting des namiddags bracht Robenson, de vertegenwoor-diger der textielarbeiders, de bekende resolutie der dokwerkers in. I Sexton stelde het amendement voor dat | in geen geval de vertegenwoordigers aan, eene konferentie mogea deelnemen waarop^ vijandelijke vertegenwoordigers aanwezig, zija. Minister Barnes steunde hefc amendement dat ten slotte met groote meerderheid 4' verworpen werd. B.amson Macdonald werd' op onrustigheid onthaald. j |1 Hij steunde de res&lutie en verklaarde1 dat geene enkele regeering aan de finan-j ciers de paspoorten voor hunne konferentie in Zwitserland weigerde en geen enkel! syndikaat heeft de mogelijkheid voor hunne overvaart ontnomen; mer mo«t 't verle-, den begraven en naar Stockholm gaan om ■ te beraadslagen, zijne opinie ta uiten en die der andere zijde te hooren; dan zal men; j terugkeeren met de grondslagen voor denj vrede in den zak; men verlangt van de dernokraties van Europa klare bepaling harer doeleinden. Roberts, de parlements-! 1 sekretaris van het handelsministerie sprakj 1 tegen de resolutie, die intusschen, * gelijkj reeds gemeld, met 1.846.000 tegen 550.000j j stemmen aangenomen werd. ROTTERDAM, 11 Oogst. — Volgens déj «Nieuwe Rotterdamsche Courant» schrijft, ■: «Daily Chronicle» dat het onsin is, de mee- if ningsverschillen binnen de ar'ceiderspartij1 wegens de Stockholmsc'ae konferentie aïs een twist tusschen pacifisten en patriotten | voor te stellen. { p Het blad weerlegt de bewering van deif «Manchester Guardian» dat Henderson va» houding veranderde. J Volgens den « Daily Chronicls » staat h( vast dat Frankrijk geene paspoorten vooi de konferentie van Stockholm zal geven. In! diplomatische kringen ging gist«r_ het ge-\ rucht dat Engeland vermoedelijk zich naart het voorbeeld van Frankrijk zal richten. De! | konferentie die op 21 Oogst tôt nador be-| raadslaging over het mémorandum van dei uitvoercnde commissie der arbeiderspartijj zal bijeenkomen, zal uit v e r t e g c nw e o r d i g e r s; t,-der vakbonden en andere socialistische ar-<' beidersorganisatiën bestaan. De EstiBti-KsBfiriatii Ir Enplanflt GENEVE, 11 Oogst. — Volgens den.«Ma-tin» uit Londen wordt gem'eld, zoude.n 'bij de hier plaats heb'oenda Ententekonfe'ren-tie, namelijk de militaire verrichtingen in Macedonië, het voorwerp van belangrijke beslissingen geweest zijn. Verder'zou de konferentie besloten hebben, de deélnamâ aan de Stockholmsche 'konferentia niet -w, dulden. KEULEN, 11 Oogst. — Het «Hamburger! Fremdenblatt» meldt uitrKopenha'gen : Vol-, gens Parijsclie berichten besprak de la^tste^ minister-koaferentie aan de zuidkuet -;vaa .Engeland, namelijk het doel, eene on ver-'! deelde legerleiding/ aan het Westfront -te] scheppen, daar Haigh bij gedurende verwis-î seling van de Fransehe oppGr-gçneçaals, niet in staat is, eene offensive doer .te voe-; ren en dsn oorlog nog in dit jaar. te'doen eindigen. Maar dat schijnt uit verseheideno redenen voor de Entente dringend noodza-kelijk te zijn. : ' Nceh Ha,igh noch Nivelle kurvnen njçt dej nieuwe offensive toevertrouwd vrorden.i Naar gemeld wordt zal Pershing,het opper-bevel aan het Westfront bekom«n. "Dit zou terzelvertijd a-ls uitdrukking'gelden'ivan de dankbaarheid jegens Amerika. voor het':in-; grijpen der Amerikaansche troepen op Europeesche bodem. ! GENEVE, 11 Oogst.'— De Parij«;he ola-den, clie over de gebeurtenissen dw* ïjon-i densche konferentie de hun schaar^ie toe-; gekomene mededeelitigen geven, stemœeal daarin overeen, dat de aigehandeldo onder-i werpen in de weinige uren durend® beraad-j slagingen onmogelijk uitgeput konden wor-] den. Er zijn dan ook nieuwe bijeeakomsten; der Ententestaatsmannea te verwacliten. Volgens het Parijsche < Journal » spralâ Lloyd George zich besiist tegen het "ver-i zoek uit, dat "e Entente zich iregen de op-! richting van jong-slavische sfôten in iiaar] programma zou opnernen. ' - -îi- ~

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes