Vooruit: socialistisch dagblad

621292 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 02 Juillet. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/g73707z96s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

îî© iaar ■■ N» 1©2 Prijs per irammer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen 1 felefoon s V?edactie 247 - Adminisiratie 2845 « ' m Oonderdag 2 «Juli 1914 |§F P® - " 1 1 J Orakater-Ultgecfstcf | ît.m: Maatscbtppij HET LICHT , bestuarder » L ! PÏ DE VISCM. Ledebert-Oenft . . REDACTIE , J ADM1NISTRATÎE HOQGPOORT, 29. GENÎ VOORUIT Orgaan der âe/jfscAe Werkliedenpctrhj. — Yerschjjnende aile dagen. ■ -i ABONNEMENTSPRIJS BELCIE Orie maanden, . . , . fr. 3.24 Zes maanden » . . , . fr. <L50 Een jaar ....... fr. 12.5QI /-ten «bonneert zich op allé post&ureslw DEN VREEMDE Drie maanden (dagelijka verzonden). ..... fr. 6.73 De laatste klezlngen en SU. Verhaegen m In net slot van zijn artikel behandell I. Verhaegen de stemrechtkwestie. Wjj bebben zelden met meer lichtzm-îig'heid over eep zoo ernstig onderwetf nooren spreken. De klerikalen zijn in de kiezing acfr terui'tgegaàn en zij mœten het beken tien. . .. - . De liberalen, socialisten en chnsten< demokraten gingen voorait, eîkeen is ci van overtuigd. Wat indruk maakt dat op M. Verhae gen ? Bah, dat onze tegenstrevers voor ex grondwetsherzining en voor het Zu'.vei Àlgemeen Stemrecht zijn, dat weten wi; al lang, zegt de opper-domper._ Maar hunne stemmenaanwinst be | draagt maar 5 % van het totaal van de stemmen op de katholieken nitgebracht En voor zoo'n manifestatie, zondei belang moet de regeering niet trakken. Ziedaar de lichtzinnige, domme er aanhitsende taal, niet van Woeste, maai van een man, die wil doorgaan als eer vooruitstrevende katholiek, als een de-mokraat, die de werklieden vertegen-woordigt.M. Verhaegen weet nochtans gehee: goed en hij moet het weten, dat de kie-zingen hoofdzakelijk gevoerd zijn ge-worden op het terrein der grondwetsher-ziening en van het Algemeen Stemrecht. Hij weet dat dit vraagstnk sedert meer dan eene halve eeuw aan de dag-orde staat. Hij weet wat moeilijkheden, Beroerin-gen, orrlusten, enz. er reedsdoor onstaan zijn. En ctp- "ion is van een nieuwe, wetteîijke, vredelie-vende, klimmende strooming ten gnnste dier hervorming, terwijl 't petitioone-raent volop in gang is, verklaart hij dat er geene reden bestaat om daar rekening van te houden. 't Is eene beleediging, eene onbe-schaamdheio en de werkende klasse vlakaaf in 't gezicht spowen, ware niet erger. M. Verhaegen durft er nog bij voegen dat : de gromfwetsherzinning willen be-komen zoo aS in eens, weinig overeeti-komt met de Ingeboren voorztehtigheid der Belgen. En dat mgezien moesten wij en de liberalen eene eerîîjke(f?) proef aannemen met het Algemeen Stemrecht op gemeen-telijk gebied. Dat gaat nu werkelfjk al de grenzen te buiten. Na meer dan eene halve eeuw strijd, nadat de i werkende klasse talrijke en doorslaande bewijzen van goeden wil en bekwaamheid heeft gegeven en nog da-jelijks geeft, moeten wij nu eerst eene ' eerlijke proef([?) doen op gemeentelijk gebied. Dat is te erg ! & WV -f*» wv Eene vaststelling dient hier gedaan te worden, zij is er noodig. Sedert de kiezingen van Mei, die te-gen het klerikalisme keerden, hebben ' wij aandachtig de katholieke pers ge-volgd.! Zij heeft gescholden, geschimpt, groen gelachen, zij heeft de nederlaag harer partij willen verduiken, verminderen. Maar geen enkele gezaghebbende katholieke stem is opgegaan om tôt : hare partij te zeggen : Langer dralen, langer weerstand bieden aan 't onvermijdelijke, is vruchteloos, onverstandig en ge-vaarlijk. Geeft toe, toont tenminste dat gij ernstig eene spoedige en ; voldoende oplossing van het vraag- stuk wilt. De orde en de vrede in België zijn ten dien prijze. Ehwel die stem is niet opgegaan. Ons verwonderen doet dat niet, de reactie, blijft de reactie, de vijanden der démocratie en het volksrecht zijn onverbeterlijk. Wat wij willen bekomen moeten wij veroveren door eigen krachten, door eigen opoffering en misschien — helaas — door lijden en door lijken, bij diege-nen die reeds voor die zaak vermoord vielen. Want de eenige die zîjnen christelijken bek opendoet, weet niets anders te ver-tellen, dan dat hij tegen de onmiddellijke herziening der grondwet is en tegen het Algemeen Stemrecht. Wij r ouden moeten t°vreden zijn met eene proef van uitgebreider gemeente-stemrecht, waarmede naar het schijnt, de katholieke werklieden, hunne arme vingers zouden aflekken. Ehwel M. Verhaegen, wij zijn daar-mede niet tevreden. En wij verklaren u in voile rechtzin-nigheid, dat uw artikel niets anders zal gedaan hebben dan petrool te gieten op het vuur. 't Is op die wijze dat men revoluties en treurige gebeurtenissen voorbereidt. Uw standpunt is niet houdbaar. En dit om de geheele eenvoudige reden, dat in de ons omringende landen het Algemeen Stemrecht is ingevoerd, zonder dat deze 'er zich slecht bij bevin-den.Nu, dat de klerikalen hun plan trek-ken, wij zullen ons schip wel sturen en het veilig in de haven brengen. Maar wij voorspellen dat de blinde haat en verstoktheid der klerikalen hun duur zou kunnen te staan komen en hunne jammerklachten boter aan de galg zal gestreken zijn. F. H. Liefdadigheid Zooals in « Voorait n vermeld werd, werd op 'n artiekel van « La Flandre libérale » door het « Fondsenblad » geantwoord op 'n gemeene, walgelijke manier. 't Artiekel van 't werkersblad (t) a. u. b. is 'n oprecht© beleediging toot gansch de werkende klas. 't la 'n beleediging aan deze noestige en (uichtbeseffende werkersklis aan wie'de nationale voorspoed te danken is. 't Is door haâr vlijt dat België bekend . als 't land met de nijverigste bevolking. Ja, Fondsenblad, de openbare liefdadig-heid wordt meer en meer noodwendig, maar dat is voor n en de kliek welke ge verdedigt 'n schande. Zonder blozen schrijft ge dat de menschen zich m°er en meer tôt de liefdadigheid wen-den en hun eergevoel verzwakt is. G© wijt dit toe aan het schipbreuk-lijden van 't zedelijk gevoel en de godsdienstige gevoelens, vooral in de groote steden. Ja, Fondsenblad, 't is bijzonderlijk in de groote steden dat de meeste noodlijden-den zijn. Maar wees verzekerd dat 't niet de zorgeloosheid is noch de niet-spaarzaam-heid der werklieden, zooals ge zoo gemeen schrijft, maar wel de wezenlijke armoê die de zoo naarstige werkersfamilie drijft haar toevlucht te nemen naar 't Weldadigheids-hureel. Algemeen is 't gekend dat in de laatste jarcn de levensbehoeften erg geste-gen zijn. Ailes verduurt. Zoowel de levensbehoef-en, de kleeren als de woningen. En 't zijn juist al. de kreaturen, welke ge z66 nauw ve'dedigt die er de oorzaak van zijn. De levensbehoeften ziin gesteeen; de loo- nen zijn gelijk gebleven of niet verhoogd in evenredigheidj niettegenstaande den strijd tôt meer welzijn, tôt meer menschelijk ge-luk.De huisjesmelkers — ons blad heeft ze meermalen aangeklaagd — zijh niet ten acHter gebleven en hebben, op onmensche-lijke manier de behoeftigen op straat gezet. Ho ! die menschliev'ende godsdienst ! In uw schrijven schijnt ge de schuld op de vrijzinnigen te werpen maar ge vergeet — of wilt vergeten — dat de liefdadigheid een uitvindsel is van uwe partij. Het is voor u 'n middel om de behoeftigen te bin-den en oder den hiel te houden. Uwe partij leeft en steunt_op de almoe-zen.De socialistiscke partij wil geene liefdadigheid ! De liefdadigheid vernedert en maakt slaafsch. We willen vrije, onafhankelijke lieden hebben, welke hun brood op eerlijke, tref-felijke manier verdienen en niet met bede-len.Daarom vragen we voor den werker meer welstand, meer loon, minder uren werk. Onze volksvertegenwoordigers stelden in de Kamers wetten voor, voor het regelen van loonen en werkuren; tôt 't beschermen van vrouw en kinderen. Uwe vortegenwoordigers verwierpen deze onmeedoogend, of indien er een dezer wetten, na eerst verknoeid en misvormd te zijn, gestemd werd, dan werd z'op ontoerei-kende manier uitgevoerd, meestal in 't belang der groote mannen en tegen de wer-Jjers. Artiekel 310 is er 'n frappant voor-beëld van. Ha! de werkers hebben aile eergevoel verloren ! Zie ze staan, d'arme, afgesloofde vrou-.,.w§n eu maane». ^£9b,aeea oadsc dan Jaëk. van 'n gansch leven noestig werken; zie ze staan 's morgens v66r zeven uur. Ze staan in rij daar in de straat waar 'n massa volkt voorbijtrekt, welke hen, d'eene medelijdend, d'andere spottend, nog 'n an-der minachtend beziefc. Ze staan daar, tôt wanneer het den wel-willeuden, liefdadigen (1) heer, welke nog gerust in zijn donzig bed ligt te sluimeren, believen zal zijn' deur t' openen en hun 'n broodkaarfc, 'n stuk brood of wat a-fval zal ■ verstrekken. Ja, ze staan daar in de Catalognestraat aan de deur van een zeer katholieken heer, 'n almoes af te wachten om hun' honger en dezen hunner kinderen te stillen. En gij, Apostel van Christus, troont daar met uwe vrijgevigheid (?) ge toont z'opzet-telijk en roemt er u op, terwijl Jezus zegde: «dat uw' rechter hand niet weet wat uw' linkere geeft.» Nadat ge deze armen uitgezogen hebt, geeft g'hun, in naam der Christelijke liefdadigheid 'n droog stuk brood ! Gevloekt zij uwe liefdadigheid ! Wij socialisten verfoeiën de liefdadigheid, omdat z' onteert, maar in onze ongelùkkige levens-omstandigheden moeten we z'in stand houden om te beletten dat honderden, duizen-den van gebrek en ellende omkomen. Daarom roepen w' u toe: Meer loon, meer welstand voor den noes-tigen wroeter opdat hii leve ! kunne en de zijnen kunne doen leven. Weg aile liefdadigheid welke kwetst en vernedert ! Gij voorziet de ellende niet, ge lenigt ze in schijn na ze t' hebben verwekt. Wij socialisten willen door betere levens-voorwaarden beletten dat ellende kome. Weg aile aalmoezen ! De werker moet voor zijn werk eerlyh betaald worden ! Josse. — ?i*ov§ncieïaaad vasi Oost- Wiaandfôreti GEWONE ZITTIJD VOOK 1914 Openingszitting van Woensdag 1 Juli Deze achtbare ( !) vergadering waar, op enkele uitzonderingen na, niets dan gedi-plomeerden. reahtRk'.i n h en iStenschen uit den adeldom zitting hebben, is gister voormiddag voor de eerste maal bij een ge-weest om de begrooting voor het dienstjaar 1915 te bespreken. Alhoewel de vertegenwoordigers der pers aan deze bij uitstek hoogedele vergadering een jaar geleden eene andere en betere plaats vroegen, zijn tieze nog steeds op het « uilenkot » gehuisvest. Misschien heeft het bureel nog den tijd niet gehad hierover eene beslissing te nemen. Enfin 't is ver-staanbaar, die heeren hebben het immers te... druk ! Wat we evenwel min verstaanbaar vin-den is dat de pers noch uitgenoodigd noch verwittigd wordt als de provincieraad ver-gadert. Toch ten minste « Yooruit » niet en wij weten dit slechts door onze vrienden die in den Eaad zitting hebben. Onze groep bestaande uit de vrienden Verschraegen, Vuylsteke, Hannick en Heckers, socialisten, en M. Wiirth, radi-kaal, was volledig op post. Of ze daar op den teen zitten der nobele heeren die tôt voor 1912 niet door een werkman in hun diepe ( ! 1) beraadslagingen gestoord wer-den ! Evenwel storen onze mannen zich daar niet aan, ter kontrarie, het spoort hen aan nog meer te doen. En dat ze niet werkloos bleven, zal men uit de debatten die volgen zullen, wel kunnen opmaken. Alhoewel de opening der vergadering voor 10 ure^was aangekondigd, was het eerst rond 11 ure als de gouverneur, M. de Kerchove d'Exaerde, binnentrad. Deze, als vertegenwoordiger des konings, was in gala ! Onmiddellijk begon de gouverneur een discours af te lezen, waarin hij wees op de uitbreiding der gemeentegebieden en de plichten die de openbare besturen te ver-vullen hebben. Wat er ten voordeele van de arbeidende klasse dient gedaan te worden, daarvan hoorden we niets. Uitbreiding van zekere inrichtingen, jawel, doch van de werkloozenfondsen, krisisfondsen, open-baar- en vakonderwijs, zooals in de pro-vinciën Henegouwen en Luik, niets ! De gouverneur besloot zij ne zeer lange re-devoering met in naam des konings den zit-tijd open te verklaren. Deze redevoering werd door de klerikalen zelf op flauw applaus onthaald. GELDIGVERKLARING DER MANDATEN VOOR HET KANTON DENDERMONDE Men ging dan over tôt de geldigverklà-ring van de verkiezing die hier op zondag 21 juni laatst plaats had. Deze werd goed-gekeurd en de heeren De Bruyne en Van Mossevelde tôt raa.dsleden aangesteld. AANSTELLING VAN HET BUREEL Vervolgens ging men over tôt de verkie- j ' zing van het Bureel. Dit gebeurde te mid-den de grootste onverschilligheid en babbel-, zucht der leden. L Werden herkozen: tôt voorzitter, de hee, j / A. De Riemacker; tôt ondervoorzitter, d >fe heer Van de Winckel ; tôt secretaïissen, M'Jet lieeren M. Lippens, J. Rollier en Van IX Wattyne. f \ _ De Zâ.oriitter^hsâmkis ys)ox- jjr»_Wjxven> j* van vertrouwen en hoopte dat de zittijd vlot van stapel zal loopen. MEDEDEELINGEN Vragen (1er socialisten en radikaal De Voorzitter zegde volgende vraag ont-vangen te hebben: « Ondergeteekenden hebben de eer den Raad voor de stellen de minimumloonen, vastgesteld in de lastkohieren der provinciale werken, te verhoogen met vijf centiemen per uur. » Eene tweede vraag de Evenredige Verte-genwoordiging betreffend, werd door den-zelfden groep neergelegd. Ailes werd naar de bevoegde kommissie » verzonden. Heden donderdag, om 3 ure, openbare zitting. Provincitraad «an Wesl-Vlaanderen Het bureel van den provincalen raad van West-Vlaanderen, vergaderende te Brugge, werd samen^esteld als volgt : MM. Fraeys, voorzitter; Jan Verhaeghe, ondervoorzitter; de Thiebault de Boesin-ghe en ridder Van Outryve d'Ydewalle, sekretarissen ; Ronse en Iweins d'Eeck-houtte, hulpsekretarissen ; De Cooman en Pecsteen, kwestors. De gouverneur, M. Janssens de Bistho-ven, hield de openingsrede, welke handel-de over den landbouw onder maatschap-pelijk en economisch oogpunt. ProvinclÉraaâ van Llmburg Het was baron de Borman, ouderdoms-deken, die de eerste zitting van den pro-vincialen raad van Limburg, te Hasselt zitting houdend, voorzat. De gouverneur, M. de Pitteurs, sprak, in zijne openingsrede, over de aanstaande ontginning der -koolmijnen van Limburg. M. de Borman werd tôt voorzitter geko-zen ; M. Van Hamont, tôt ondervoorzitter MM. de Villenfagne en Ceelen tôt sekretarissen en MM. Deploige en Palmers tôt kwestors. M. Demal, het nieuw raadslid van het kanton St-Truiden, legde den eed af, waarna de verschillende afdeelingen sa-mengesteld werden. ProvEncieraad m Ârtwerpen Het was M. Vercruysen, oudste lid, die de openingszitting van den provincialen raad van Antwerpen voorzat. M. van de Wespe en van Schilde, gouverneur, hield de gebruikelijke aanspraak. Hij had tôt onderwerp gekozen : het ver-keer tusschen de haven van Antwerpen en de bijzonderste centers van België en de vreemde landen. Hij verklaarde onder andere dat het kanalenstelsel van de provin-cie Antwerpen onvoldoende is, en deed het nut uitschijnen der samenstelling eener bijzondere kommissie, gelast met de noo-dige verbeteringen te onderzoeken. M. Van Regemoorter ,namens de linker-zijde, bracht hulde aan de behendigheid waarvan de gouverneur blijken gegeven heeft tijdens de onderhandelingen over de thans eene gunstige oplossing gekregen heeft. Het bureel werd samengesteld als volgt : voorzitter, M. Van Hal; ondervoorzitter, baron Gilles de Pélichy; sekretarissen : MM. Van Olmen, De Cock en Zech; kwestors, MM. Van de Poel en Van Regemoorter.Provincieraad van Lnik Het was M. Rutten die, als ouderdoms-deken, den zittijd van den luiker provincialen raad opende. In zijne redevoering handelde M. Del-vaux de Fenffe, gouverneur, over de op-voeding der kinderen. M. Cornet, de nieuwe katholieke gek-o-zene van Avenne, legde den eed af. Al de uittredende leden van het bureel werden herkozen. Provincieraad van Henepuwen Deze vergaderde te Bergen. Na de redevoering van M. Damoiseaux, gouverneur, over de inrichting van het nijverheids- en beroepsonderwijs door den provincalen raad van 1830 tôt 1865, ging de vergadering over tôt de samenstelling van het bureel. M. Canon-Legrand, werd tôt voorzitter, en gezel André, socialist, tôt ondervoorzitter gekozen. M. Canon-Legrand werd gekozen met 49 stemmen tegen 1 en 23 onthoudingen (socialisten). Bij de stemming voor den ondervoorzitter onthielden zich 23 liberalen. Oe libérais linkerzijds vraagt de Herziening De liberale linkerzijde hield woensdag na-middag eene bijeenkomst in de Kamer. De nieuw gekozenen, inzonderheid M. Net/en werden gefeliciteerd. \De vergadering heeft beslist dat de her-^Vning noodig is en dat men er toe moet f Ane-n het land eene rechtvaardiger en ï/^wtzinniger vertegenwoordiging te geven, eene juistere evenredige vartegenwoor- bebben de katholieken 12 stemmen BPrderheid in de Kamer, meerderheid.die îa den lande nififc bezittan- Het pot procès van den ZeemansM TE ANTWERPEN N'amiddagzitting van 80 Juni In de volgende zaak zijn b^ticht Jurgens, Jensen, Braat en Vas I^w-Klagers waren Wilson en'Yraw, zzew* De Voorzitter is van gevoelen dat de van zeer weinig belang is en dat het Open-baar Ministerie waarschijnlijk van de ver-volging zal afzien. Wilsons' verklaring schrijft aan Jurgens toe, hem en Watt te hebben aangezet niet bij den onvereenigden boardingmaster Ge-rasse te gaa-n inwonen. De Prokureur tracht te bewijzen dat aile bedreiging onder toepassing van artikel 310 vallen en dat hier de zeelieden die niet bij de vervolgden waren, bereikt zijn geworden door de bedreigingen. M'r Van der Meeren zegt dat de Prokureur wil indruk maken op de rechtbank, wanneer, zonder een enkel bewijs te leveren, hij zegt: « die mannen gebruikten aile mid-delen ». De rechtbank spreekt Jurgens en Van Loey vrij en veroordeelt Jensen en Braat tôt eene boet van 50 fr. of 15 dagen ge-vang.ZAAK ZIMMERMAN In eene volgende zaak wordt op grond van artikel 190 van het wetboek in straf-vordering de prokureur verzocht de feiten ta doen kennen. Mahlman is alleen beticht. De zaak be-treft zekeren Zimmerman, een stoker, die een kontrakt had voor zes maanden aan boord van de « Prince Charles de Belgique », en die, den tweeden dag van de sta-king, van Bochem oorlof had gekregen om te monsteren. De man die voor Zimmerman zijn reia-goed aan boord droeg, heeft het weer moeten terug meenemen, daar andere stokers, die niet mochten monsteren, er niet wilden van hooren dat iemand met het schip mee< giug. Mahlman doet opmerken dat Zimmerme* vrijwillig van boord is gegaan en dat hjjj uit eigen beweging naar den Ze^mansbcmd is gekomen. De waterschout heeft Zimmerman onder-, hoord en het besluit van dit verhoor is, dat het geval Zimmerman met de staking der zeelieden niets te maken heeft. De rechtbank, zich enkele minnten ver-wijderd hebbende om te beraadslagen, SPREEKT MAHLMAN VRIJ. ZAAK OLSEN, VAN ESSE, enz. De rechtbank gaat over tôt het onderzoek der zaak Olsen, Van Esse, Schulte, Nielsen en Schonkeren. Mr de Ravenne vraagt samenvoeging de-, zer zaak met die welke gisteren werd on-derzocht of ten minste verschuiving van het vonnis vôor ailes onderzoeht zij. Dit laatste wordt hem toegestaan. Een meisje, genaamd Dens, die bij «eu slapersbaas Penhorn in dienst was, verklaart dat zekeren Olsen, leen diamantbe-werker, haren meester is komen verbiedeni volk te monsteren op het bureel der Ver-! wersrui. Olsen was slechts toeschouwer van de1 feiten, die eigenlijk gepleegd zijn door een onbekende. De verklaring van Penhorn wordt gele-zen. Zij strookt met die van zijn dienct-meid.De vrouw van Penhorn herinnert zich om ! zoo te zeggen niets meer van de zaak. De gezel van den onbekende was onder j den invloed van den drank. De vrouw meent dat de politie-offieier j die de verklaringen heeft opgenomen eenj weinig overdreven heeft. Mr Van der Meeren wijst er op dat 01-, sen nooit is veroordeeld geweest, dat hij! met de staking niets te maken had. Mr Van Bladel doet ook opmerken dat de ; feiten gebeurd zijn op Kleine Kermis, dat de bedreigingen, zoo zij bestaan, niet tegen-over zeelieden zijn uitgesproken en dus niet onder toepassing van artikel 310 vallen. ANDERE ZAAKJES Dan worden nog een drietal zaakjes vlug afgehandeld. De prokureur is al tijd even baloorig, d« getuigen even weifelbaar, de feiten even ge-zocht en onbevestigd. Het gerecht verwart gedurig het rechtr van propaganda maken met inbreuken op art. 310. De zitting wordt eindelijk geheven. Uitspraak lat-er. Zitting van 1 Juli ZAAK KESSEL Kessel getuigt dat hij wilde aanmonstereî,, en dat hij, Schonkeren op de straat ont-j moetende, hera de toelating vroeg om te mo-' gen monsteren. Schonkeren liet hem vrij, doch waar-sehuwde hem voor de gevolgen. Dan vreezende afgeslagen te worden, heeft hij niet gemonsterd. Die feiten gebeur-den op Vrijdag 7 Juli 1912. _ Kessel moest nog ééne reis doen om eea pensioen te verkrijgen, zegt hij. Getuige had «hooren zepgen» dat er weij dertig sterkhouders door den Bond beiaalsi waren. , . ,j ■ Schonkeren'-verklaart dafc b.â^ j^nggtt^a**

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes