Vooruit: socialistisch dagblad

169 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 10 Janvrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 02 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gh9b56f99b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

."ukate r- U i tgeeîste» Usa: Maatschappij H ET L1CHT bestusrder ? P, DE ViSCH. Ledecerg-GcrtJ . . REDACTIE . . ADMÎNISTRAT1E HOOGPOORT, 2O0 GENT VOORUIT Qrgaan der Belffisohe WepkHedehpamtij. — Verschjjnende aile dagen. ABONNEMENTS. ;Ry3 BELOIE Drie tnaanden. , « , « fr. 3.25 Zes maanden » • • . « fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Mea afecnneert zick «p aHe post&artcl» DEN VREEMDE Drie snaanderi îdagelijks vcraondea). « . , < . fr, 4.ÎÎ In Wesî-Vlaaoderw m in Frankrifk. Uit Duitsche bron. W ealelijk gcvechttterrcin BERLIJN, 8 Januari. — Officieel: Aan het Ieperen-front, in cîen Ieperen-bocht en ten Noorden van de Somme ont-wikkelde zich bij tusschenpoozen tevendige artilleriestrijd. Door aucoesvolle luchtgevechten en door het vuur on^er afweerkanoninen verloor de rjjand 6 vliegtuigen. Russiech ffevechtstermn Front gen. veldm. Prins L«opold van Baieren : Ten Westen van de baan Riga-Mitau vie-len de Russen opnieuw met sterke krachten i)p een breed front aan. Aan den Aa-stroom gelukte het hun de op 5 Januari bevoehten terreinwinst met een stuk terrein uit te breiden. Op aile overige plaatsen werden lij bloedig afgeelagen. Roemeentch gevechtsterrein Front gen. oberst Aartshertog Jozef: Trots sneeuwstorm en gevoelige koude drongcn. wij den vijand tusschen het Putna-en Oitoz-dal opnieuw terug. Front gen. veldm. v. Mackensen: De 7e Januari bracht aan het 9e Ieger en in 't bijzonder aan de zegerijke Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche troepen van de generalen Krafft von Delmensingen en von Mb r gen een nieuw groot sucoes. Zij wierpen de B-oemenen en Russen uit de sterk vei-sterkte bergketen van Odobesti op de Pntna terug. Verder ten Zuiden is de reeds in Oktober versterkte em thans taai verdedigde Milcovu-stelling stormenderhand genomen. In scherpe achtervolging werd aan don vijand de tijd niet gelaten xich in zijn tweede linies, aan het kanaa.1 tusschen Foo-sani en J arestea, vast te zetten. Ook dfwe •telling werd doorbrokec en in verdere achtervolging de baan Focsani-Golotesti overschreden. Heden morgen werd Focsani genomen. Uit de veroverde sterkten zijn 3910 gevangenen en 3 kanonnen, evenals toeerdere machiengeweren aangebraoht. Balfranfçont Tusschen het Ochrida^ en Preapa-meer bleef de aanval eener sterke vijandelijk* vsrkenningsafdceling ronder resuitaafc. Groot Hoofdkwartier, 8 Jan. (Aroodb»-richt). — Bij Riga heftige artiîleriwstrijd. De bij Focsani verslagen Rws wordt ver-Tolgd.Uit Fransche bron. PARUS, 7 Januari. — Officieel: Ten W. rstr die Maas schermutselingen met grana-ten in de sektors van La Fille Morte en de hoogte 304. Het Fransch geschut heeft ffie-nigmaal de noorderhellingen van de hoogte SSC beschoten, de Haute Chevauchée alsme-de de Duitsdie overval, gesteund door eeo lerendige beschieting heelemaal mislukt. Ten W. van Vauac-les-Palmeix (hier is een leemte in het telegram). In de Vogeren. In de Vogezen, ten W. van den top Sainte-Marienne, werd eene Duitsche a-anvalspo ging. tegengehouden door hfet Fransche vnur. Overal elders kalme nacht. PARUS, 7 Januari. — Officieel: In Bel-iiS levendig» artilleriejvfcrijd, in de streek van Tahure een vtjandelijke verkenners-•fdeeling onder vnur genomen. Zij leed ver-iezen en ia niteengedreven. Yerder niets belangrijks. TTit Engelsche bron LONDEN, 7 Jannari: Bij de ootmoeting tnsschcn vijandelijke poeten bij Beanmont-Bantel, die in het laatsrfce bericht vermeld werden, maakten wij 66 gevangenen. De viiand greep heden opnieuw jaa hovigen ar-tillerievoorbereding âere posten aan. De aanval werd volstandig afgeslagen. Wij maakten 's namiddags eene reer gevolgrij-ken raid ten zuiden van Armentière», waar. bij wij 19 gevangenen maakten. De vijand poogde heden morgend ten fuid-wefiten Wychaet/e na korte heftige beschieting in onze Ioopgraven binnen te dringen. De aan. stormenden werden met aanzienlijke verlie-len in wanorde teruggeworpen. Een andere door den vijand on der besehuting eener heftige beschieting ondernomen aanvalspoging t^gen onze vooruitgeschoveo posten ten noorden van Ieperen, werd door on» vnnr afgeelagen. ^ ♦ ♦ De cofleg îasschER itaiis m OulMrijk-IlNprlla Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 7 Januari. — Officieel: De toestand is onveranderd. WEENEN, 8 Jan. — Toestand onveran-tlard.TJit Italiaansche broD EOME, 7 Januari. — Officieel ;■ Hier en I daar wisseling van geschutvuur. Op den Karst hebben wij bij hoogte 208 door een verrassende voorwaartsche beweging ons iront over een uitgestrektheid van onge-,*eer ees haiv* kilometer v-wbeterd, i Russlssli" Poolschs- Gaiicischs gréas Uit Oostenrijksche bron. WEENEN, 7 J anuari. — Oiticieel : Leger-groep Priris Leopold van Beieren : Bij Solotwina is een verrasser.de aaûval van -2 Russische kompagnieôn op onze dek-kingstroepen door toegesneide réserves ver* ijdeid. Overigons bjj de Oostenrijksch-Hongaarsche strydkraciiten mets vau belang. Uit Eussische bron PETROGRAD, 7 Januari. — Otficieei : Aanvallen op onze stellingen tusschen de l'riroel-moerassen en de Aa ten zuiden van het dorp Kalntsen zijn door ons vuur afge-slagen.Ter verbetering van de mededeeling in ons communiqué van gisteren diene dat in den strijd ten zuiden van het Babitmeert 30 werst ten westen van Riga. 600 Duitschers gevangen genomen. In de streek van Retsjika, ten N.-O. van Wileika, is een vijandelijk viiegtuig ge-daald. De inzittenden, een officier en een soldaat, zijn gevangen genomen. PETROGRAD, 6 Januari. — Officieel : Aan het Kaukasische front houdt de sneeuw. storm aan in versehillende «ectoren. Op het Oermia-meer is allé verkeer gedurende drie dagen door een hevigen storm belet. PETBOGRAD, 7 Januari. >— Officieel : De gewone wisseling van geschxit- en ge-weervuur. Het stormachtige weer en de sneenwval houden aan, op sommige plaatsen hebben zij ai 90 dagen gednurd. * * * Se sorlog op M Balkaa Uit Oostenrilksqhe bron. WEENEN, 7 Januari. — Officieel; De toesîand is onveranderd. WEENEN, 8 Jan. — Toestand onveranderd.Uit Bulgaarsche bron SOFIA, d Januari. — Officieel: Op en-kele punten van het front heviger artille-rievunr. In de lucht vrii levendige bedrij-vigheid over het geheele front, ir. het bijzonder in het Wardar-dol. Bjj Qovgeli hebben wij «en vijandelijk viiegtuig naar be-neden goschoten, met een Ëngelsehen be-stuwrder, die® wij krijgsgerangen»n hebben gemaakt, SOFIA, 6 Jannari. — Officieel: In de Dobroedzja zijn de Bulgaarsche en Duitsche troepen, die den vijand tôt ten westen van Macin gevolgd waren, tegenover Braila den Donan overgetrokken. Zij hebben die stad bezet, waarin ook Duitsche kavallerie bin-nentrok, die tôt het Donau-leger behoorde. Onze troepen, die in de riohting van Vaca-reni optraden, maakten sieh van den Rus-sischen linkervleugel vrij on bezetten in den meest Noordwestelijken hoek van de Do-btoed%ja een geheele strook vasten grond, waar ook de hoogte Boijak toe behoort (hoogte 86) en wierpen de Russen op den linkeroever van den Donau in de richting van Galatz. Wij hebben weer 21 officieren en 200 krijgsgevangenen getnaakt. Wij na-men 7 machiengeweren. Zoo is dus thans de geheele Dobroedzja tôt aan de Doriau-delta schoongoveegd en bevrijd van het Roemecn-sche juk. De wanhopigen pogingen van de Russen in den loop van de laatste helft van Deoember, om het Noordelijk deel van de Dobroedzja te behouden, zijn mislukt onder den machtigen drang van de Bulgaarsche, Duitsche en Turksche tseepen. Den 15den December begon het offensief in de Dobroedzja tegen de linie der Russen Tasavlu Topaln aan den Donau. Ons dapper infanterie-regiment, nr. 53, trok Babadag binnen. Den 19den December raak-ten de troepen der bondgonooten sla«gs met den vijand, die zich in de raachtig versterkte stelling aan het Turkoatza meer en aan den Donau genesteld had. De der de kozak-ken-divisie deed een aanval op onzen linker vleugel, maar hij werd bloedig afgesla-gen door onze kavallerie-divisie, door infanterie en artillerie versterkt. Den 20sten Deoember werd de tegenstander over het geheele front aangevallen. De vierde divisie van Pres'a,w drwkte in den eektor Balaban-cea het front van den vijand in bij heuvel 283. Ten Noorden van Tserna werd een poging van den vijand, om zijn rechter vleu-i gel langs dem Donan voomit te brengen, vorijdeid. Den Slsteo December deed de vijand een tegenaanvai op de vierde divisie, die bloedig werd afgeelagen. Twee aanvallen van de Russen op onze kavallerie-divisie, die door infanterie en artillerie versterkt waren, werden évencons bloedig afgeslagen. De Russen werden over het geheele front gedwongon terng te wijken. Den 23sten December bezetten onze troepen Tulcea. De Russen trokken zich op het bruggehoofd Macin terug en bezetten de linie: heuvel 90, heuvel 161, heuvel 496 tôt ten Zuiden van de stad Isaccea. Den 24sten December wierpen onze troepen het oentrum en den linkervleagel van den vijand terug en bezetten Isaccea. De tegenstander, die zijn linkervleugel ten Westen van Issacea bracht, bood wanhopigen tegensland. In deze beboschte, zeer geaccidenteerde streek, waar geen wegen in te vinden zijn, was vooroitkomen secr bexwa&riiik. D« ver- t * plaatsing der artillerie is zeer moeilijk. De vijand onderneemt hardnekkige tegenaan-vallen op onze kolonnes die geen verbinding hebben. Overal wordt hij echtor bloedig afgeslagen. Den 30e Deccmber drong d® 4e divisie in het- centrum van de vijandelijke stelling door. Zij kwam uit den Noord-oostelijken uitlioek van een beboscht gebied en richtte zich naar heuvel 197. De vijand houdt een duchtig versterkte stelling bezet, die door prikkeldrat-d beschermd wordt: heuvel 90, heuvel Mil, heuvel 364, tteuvel 197, Lukowitsa. Den 31sten December bezetr ten onze troepen hpogte 161 en Duitsche detacliementen hoogto 90. De Russen doen tegenaanvallen, maar worden afgeslagen. Den lsten Januari bezetten onze troepen hoogte 197 en Lune vit». De vijand trekt zich terug op zijn laatste goed versterkte stelling: Macin, Jijila, hoogte 108. , Den 2den Januari bezet het dappere in-fanterie-regiment p.25, hoogte 168. Den 3den Januari breekt de vierde divisie door de vijandelijke stelling bij Jijila, verovert dat dorp. Na een hardaekkig gevecht met de bajonet in de straten zijn onze troepen en de Duitche en Turksche troepen Macin binnen gerukt. Den 4den Januari trok de Russische rechtervleugel zich op Braila terug; de linkervleugel trachtte Wg en stand te bie-den bij Vacareni, maar werd door onze dappere infanterie-regimenten nrs 36 en 36 teruggeworpen. Den 4den Januari wordt de vijand over de grenuen van de Dobroedzja gejaagd. Van 14 December af tôt op heden zijn er in de Dobroedzja 37 officieren en onge\eer 6000 manschappen gevangen genomen en 16 kanonnen, 35 machinegeweren en ander oorlogsmateriaal buitgemaakt. 09 Curlcg tusschen Ocstesrijk en Bomnie Uit Oostenriiksclie bron WElENEN, 7 Jannari. — Officieel : Leger-groep Mackensen : Ten Zuidooaten van i os-cani hebben de Rusaen gisteren op een 25 km. breed front een groot opge*etten ver-lichtingsa'anvai ondernomen. Het is hun slechts gelukt ten Noorden van Obileeai eenig terrein te winnen, doch ook hier is de aanval weldra opgevangen. Behalve zware verliezen, heeft de jjjand nog veri»cheidene hondeïden gevangenen verloren. Ten Noord-westen van Fo«cani heeft het Mùnchener infanterie-regiment den top van den Mgr Odobesci bestormd. Legerfront aartshertog Jtysef : De Zuidelijke vleugel van de Oosteu" rijksch-Hongaarsohe en Duitsche troepen onder bevel van goneraai v. Gerock heeft al vechtend over Colacu aan de Pntna en tegen Canpurule aan de Saaita terrein ge-wonnen.De Oostenrijksch-Hongaarsche en Duitsche bataljons van generaal-majoor Gord-bach hebben aan weerszijden van den Og-totenweg negen aanvallen der Rusaen onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen.In de Bosch-Karpathen hebben sqmnw en ■ vorst de gevechtsaktie beperkt. WEENEN, 8 Januari. — Front van veld-maarschalk von Mackensen : De vija.nd ia ' gister ook in den omtrek van Foesani ver-filagen. Terwijl duitsche regimenten ten zuiden en ten iuidwesteo der atad door de vijandelijke verdedigingslijnen braken, na-men dè troepen van veldmaarachalkluitenant Ludwig Geiginger stormenderhand de twee achter elkander îiggende vijandelijke Btellingen die in den omtrek van Odo-beski opgeworpec waren. Terzelfder tijd werd de vijand ook op het bergland van Mgr Odobesti achteruit gewerpen. De russische troepen weken achteruit op de heele frontlengte. De stad Foesani iB aedert acht ure dezén morgend in de hand van de ver-bonden legers. Er werden 3,910 maonen gevangen genomen en drie stukken gesehut tot buit gemaakt. Front van aartshertog Joseph: ln de : dalen langs de Pntna en de Susita verovar-den wij andermaal meer vijandelijken bo-dem, Ook langs de Opper-Sasina drongen wij verder voorwa«,rts, alhoewel de vijand te vergeefs traohtte ons het terrein door tegenaanvallen weer te ontnemen. Front van prins Leopold : Bij onze legers niets bijzonders te melden. «Ar «J» «3kr OP ZEE Kruiserscoriog der U-booten Uit Duitsche bron BERLIJN, 8 Jan. (Officieel). — Een oa-zer U-booten, kommandant opperluitenant ter zee Steinbauer, heeft op 27 Dec. in de Egeische zee het door bewapende strijd-krachten verzekerde Franach linieschip « Gaulois » (12,300 ton) door een torpédo-schot tôt zinken gebraoht. De zelfdf» boot heeft in de Middeîlandsohe zee op 1 Januari den door destroyers bege-lidr-n Ëngelsehen troepentransportstoomer « Ivernia » (14,278 ton) en op 3 Januari een bewapenden diep geladen transportetoomer van ongeveer 6000 toîi getorpedeerd. LONDEN, .S J an'j art : Het Rngelsche stooroschip «Allie» (1127 ton is in den grond geboord. LONDEN, 8 Januari : Het Deensche stoomschip « Ebi'6 » (i036 ton) is geterpe-deerd. De bemanning is gered. Men gelooft dat het Deensche stoomsehip « Viking » is gekelderd. MADKtD, 8 Januari : De stations te Bilbao, Ferrol en Corunna hebben draad-looze telegrammeu opgevangen van de Fransche postboot c Ville de Havre », die hulp vroeg, daar ze werd beschoten door eene Duitsche dnikboot. Later werd een bericht' van een NederLandsçh stopimchip opgevangen, dat de postboot te Unlp kwam. BERLIJN, 8 Janurai : De « Berliner Lo-kalanzeiger > verneemt uit Genève : In de laatste 48 uren gin gen voor de have van La Rochelle door torpedeering 11 wachtschepen en 7 visschersbooten verloren. Voorts werd een groote driemaster, die van Chili kwam, niet ver van de haven tat zinken gebracht In het Buitenland In ûosfenrSgk-IConiiarise Proolamatie en Kefzer Karel WEENEN, 7 Januari. — Uit het oor-log8perskwartier: De Keizer heeft de vol-gende proclainatie tôt leger en vloot ge-richt:« Soldaten, gij weet dat ik en de met mij verbonden heerschers getracht hebben een weg te banen voor den vrede, waar de geheele wereld naar smacht. Het antwoord van onze vijanden is nu ingekoœen. Zij wijzen, zonder zelfs onze voorwaarden te kennen, de hun geboden hand terug. Uw iwaard heeft in de dertig oorlogs-maanden, die weldra achter ons zullen Iig-gen, een heîdere, duidelijke taal gesproben. Uw heldentnoed en uwe dapperheid zullen ook in het vervolg de over m acht behouden. j Nog zijn er niet genoeg offers, er moeten er nieuwe gebracht worden. Aile schuld valt alleen op onze vijanden. God is mijn ge-tuige. vier vijandelijke koninkrijken zijn door u en de legers van uwe dappere bond-gen oo ten vernietigd, machtige vestingen bedwongen, groote gebiedeu van den vijandelijken grond aijn veroverd. Maar on {Ta nks i dit ailes misleiden de vijandelijke maeht-hebbers hunne rolken en hnnne legers steeds meer, met de hoop dat er toch nog veran-dering in hun lot zal komen. Welaan dan, het is aan u verder eene ijzeren afrekening te houden. Vervuld van een trotsch vertrou-wen in mijne weermaeht, sta ik aan uw hoofd. Voorwaarts met God ! G«egeven te Weenen, Januari 1917. Karel. » In Po3«n De vooHoonî^a Staatsraad WARSCHAU, 8 Januari. — De « Deut-sehe Warschauer Zeitung » verneemt, dat de voorloopige staatsraad van het konink-rijk Poîen eerstdaags bijeenkomt. In ZwStsspl&nd In het leeer Naar de « Basler Nationalzeitamg i uit Bera verneemt, krijgt het' Zwitsersche leger ook een stalen helm. De bondsraad heeft een model daarvoor goedgekeurd. De helm heeft eea vizior. De tegenwoordige hoofd-deksela blijven everigens nog in gebraik. In MoMancii Docd van professor Quack Men meldt uit DEN HAAG de dood vaa den gewezen pixjfessor in sociale weten-acxiappen der Hoogeschoel van Amsterdam M. H. P. G. Quack, in den ouderdom van 82 jaar. De ovorledene was de syndic der Koophandelskamer van Amsterdam. Hij werd ala een der raeest onderscheidene ge-leerden in de sociale weienschappen aan-zien van HolLwid. Zijn standaardwcrk « De Soeialisten », en «De Staafc in de XYUIe F^aw > rijn daar het bewijs van. In Italie De geslHeerefen te Rome ROME, 8 Januari : De besprekingei tuasehen de ministers en gezanten van d. vier geaJlieerde mogendheden zijn dezf i morgend en naraiddag in de Gonsulavoort gezet. Met de middagvergadering is de eonfe-rentie geëindigd. Aan het slot hebben de deelnemers nogmaals de eeusgezindheid der gealieerden over de onderscheiden be-handelde vraagsbukken geeonst-ateerd en besloten tôt steeds inniger aanienwerking. De Entente-konferentle te «me BERN, 8 Januari. — Over de tronferen-tie van Rome meldt de < Corriere délia Sera » dat reeds vrijdag avond de drie mi-nisterpresidenten eene beraadslaging had-den. Bij de eerste zitting verlieten eenmaal voor een half uur, later vooi enkele tninu-ten, Boseili, Lloyd George, Briand de overige afgeraatdigden om alleen in het werkkabinet van Boseili te heraadsa^en. De namiddagzicting dnurde meer dan vijf wren. Over eene rt*middageiftin a van Zondag was niets bepaalda, evenmir ia iets over het tàjdstip ran het einde der konferentie be-kend.De Romeinsche correspondent van de aGetmre MU Sk»ï •ehrijft; De sterke deelnemmg der per&onaliteiten, die poli;iek of militai r voor de Orient-actie verant-woordelijk zijn, 'aten met zekerheid beslui-ton aat de vertegenvvoordigers der Entente dit ingewikkeld, diplomatiscb en mifitair vraagstuk met den noodigen nadruk uenan-delen Zullen en voovnemens zijn het Bal-kauprobiema in aile deelen samenhangend lu de betrekkingen van ooriogs- ef poli-tiekeo aard evenals ton opïinhte der vor. v pleging beslist op te lossen. BERN, S Jauuai i — Milariboache bladen melden uit Rome: Drie versehillende eit-tingen hebben achtereenvolgens onder voor, zitterschap van Boseili, Briand en L!oy« George plaate gehad. Men gelooft dat ook het veFke^rsvraagtuk evenals ia kolen- et5 graanvvaohten biiKourîerlijk met het oog op Iralië besproken zijn ge worden. Lloyd George. Briand eu Sarrail zijn «ondag-avoud afgereisd. De deeSiiemei-s aan de Konferentie ROME, 8 Januari. — «Yribuna» sehrijft; De samenkomst van Eagelschc ea Fransch* generaals met Cadoriia en Sarrail is se» teekon dat de konferentie t» Rome voor&l de militaire aetie bestndeerea zal. Waarschijnlijk zullen beraadslagingen d#e militaire leiders in 't OOTÎogsaiinisterie plaats hebbeu. BERLIJN, 8 Jannari. — D« «BerHaar Z. am Mittag» meîdt uit Lugaao: In d« zitting der Entente-oorlogskonferentie wt. ren aanwezig voor Italie minister Sonni-no, Seialoja, Morrone en Corsi, generaaS Cadorna en staatsondersekietariB generaal dal Obio; voor Frankrijk Briand, Liautey, Thomas, Sarrail eu Barrére ; Voor Enge-land lord Milner, de geeant sir Beanel Rodd, de generaals Robertsoe, Wilson es Milne; voor Rusiand Galletin es de Gier*, De beraadslagingen had den in de Rood<» Zaal plaate, in welker midden eene groote tafel met 20 stoelen in 't wit, rood en ver-guld geplaiitst waren. De indeeling wa« met een\*oudige gedrukte kaarten bepaald; Italie, Frankrijk, Rusiand en Groot Brit-tanje. Rechts van Boseili en do andere Ite» liaar.cche gedelegeerdea mien de Fran-scheii, links de Russen en dais de Eagrf. se heu, Oir* ÛEM In OriekenEand De Entente en Criekcnîand LONDEN, 8 Januari. — Uit de Keratsini-baai is dd. Donderdag aan de « Daily Telô-graph s geseind : De raadsiieden van koning Konstantijn denken, dat Griekeniand d© blokkade nog wel eenigen tijd kan uithou-den en daarom zullen zij trachten tijd fc» winnen door de huudiflg aan te aemëa, dei zrj oni'e eischeu met l:unnea_ aanvaarden, omdat de openbare uieening zich daartegea verzet. Dit zal do uateate, uaar ik vxsraeana, echter niet dulden. Onze huidige betrekkin" gen met Grieketiland zijn half-afgebroken» want aile Entente-gezanten en de onderda^ nen vaa hun siaten zijn op de schepen in deze baai. behalve de Italianea. Binnen enkele dagen wordt eea formeel afbrekea van de dipioiiiatieke betrekkingea verwacht. Op 1 Januari duurde, als gevolg van ons ultimatum uet overbrengen van troepen aaar de PeJoponaesus nog voort. maar het ging lang?aam en sedert dien hebben wij geen bericht gekregea, dat het transport is gesta-akt. In Zwedeî? Bsspreklng bij de Neuiralen BERLIJN, 8 Januari. — Het « Berline* Tageblait s meldt uit Den Haag : Voigen? de Haagsche « Nieuwe Courant» heeft de Zweedsche regeering de andere neutralen van Europa uitgenood'gd tôt een bespreking hunner volkenrechtelijke belan-gen na het einde van den oorlog. Bn d® WÊPeeesÉfgdi» Sfatan Het gesehlf met Mexïkc BERN, 8 Januari. — De Zwitsertche pers :< legrcaf meldt uit Washington: De Ame» i kaânsche troepen zullen zonder voorbe» Uoud uifc M ex i ko teruggetrokken worden. Aile nog niet geregeldo kweatiae zooal» de bepaling der grenzen tusschen Mexiko e® de Verecnigdo Staten zullen aan eene ge-mengde kommissie overgelaten worden. ! ' Rond Se VreomoorsîetSen Is* Franlsrifls Het antwoci'd de.- Sntente aan Wilson gereed AMSTERDAM 8 Jan. — De « Matin 8 deelt mede : De antwoordnota vaa de Ea4 tente a -an Wiisoa is thanB bepaald gereed» ln de ïemnigdle Staten ■ De stsmming bij de neutralen BERLIJN, 8 Ianuari. — Aan dea « Ber-Iinor LDkalaauzeiger » wordt uit Geaèvs gt> taeld - Het belang der neutrale staten la de morgea te verwachten antwoordnot* def Entente aan Amerika verminderde onder den sterken indruk van des keizers woordea (bedoeld is het laatete legerbevel op de af-wijzende nota der Entente). Het algemeea gevoelen is dat thans juristische spitaroa-digheden hunae reden van bestaan verlore* hebben en eta de machtekweBtie fceslieeeei

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes