Vooruit: socialistisch dagblad

593306 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Decembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 09 decembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wp9t14wd8k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3Î5 saaip .. N. 317 Prijs per nummer : voor België S ceutiemen, vooi den /reemde 5 centiemen ■iiiiwiiii iim iririii ni-|-inr i i ii i in il i i~it ni h mu 11—rt—TT~^rmîri «wv.- iiici m—n iimw TeSaîoon s Ra^ctie 247 - ^dminlstpatSe 2846 & Oecesïîfeeï» 1^14 Orukster-Uitgeetster am: Maatschappij HET L1CHT besluurder: p DE VISCH. Ledeberg-Ocn» . . &EDÂCTIE « . ADMINISTRAT1E S100GP00RT, 29, GENT VOORUIT Orgaan de?* Befakohe WeMedemarM — Verschiinènde aile dagen. ABO^NEMENTSPRIJS BELGIE Ode tnaandcn. , , , , fr. 3.25 Zes maanden . , » . « fr. 6.50 Cen jaar ....... fr. 12.30 Men abonnesrt zidi op aile postimreelw DEN VREEMDE Drie maanden (dagciijks ; verzonden). * .... tr. 6.79 1 Rond Klaas Was nog cén dag voor den zesden. Roberken," een vijfjarig, lief blond iitje, bijzonder verstandig voor zijnen iderdom, is reeds vroeg wakker en stil-ekens uit 't groote bed gekropen. Zon-der zijn moederken te doen ont;waken, aan wiens harte hij nu moogt slapen, op de plaats waar vroeger zijn vader zoo gelukkig rustte voor hij ten velde trok voor 't kleine Belgenland. _ 't Jongentje had geen rust niet meer. 't Was er ook anders op die dagen zoo druk. Vaderken was op Ivlaasavond ge-boren en op zijn verjaardag was het groote kermis, maar nu is papa krijgs-gevangen te Amersfoort ; 't was er nu al zoo droef. De Héine ging weer, zooals gewoon-lijk, cp zijne knietjes zitten voor een af-grw'assen Mariabeeldjc, ditmaal met zijne kleine, bevende armen omhoog, om God te smeeken zijn vaderken te laten wederkeeren. Bertha, de moeder van Robert, sliep slechts met één oog, zij vond hare kleine lieveling zoo bijzonder lief 's morgends met ziin wit slaapkleedje aan ; hij was net gelijk 't kindeken Jésus, dacht zij. 't Kleine vent je zat stil te bidden ; het deed moeite om zijne armpjes omhoog te hcraden. Bertha, gansch bewcgen, wilde het juist zeprgen dat het genoeg was, als de kleine Robert èensklpns in tranen los-brak, en tusschen de traantjes heen, welken in overvloed van zijne bleeke wangjes biggelden, uitriep : « 0, Sinter Klaas, brengt morgen mijn vaderken mee ! » De moeder was ten zeerste ontroerd, sprong weenend uit het bed en tilde haar zoontje op hare knieën, waar zij hem met kussen overlaadde. Toen het nu wat over was, vroeg de moêder waarom hij toch zulk verdriet had. Zij stond echter verbaasd door het antwoord van den kleinen Robert. « Moederken, zegde hij, nog met een krop in zijn kcelken, moederken, ik bid nu al vier maanden op mijn bloote knietjes opdat ailes weer zou mogen goed gaan en 't verslecht nog aile dagen. Gij hebt mij beloofd, Marna, dat ons Heerken mijn vaderken ging weer laten komen op zijnen dag, maar ge doet niets anders dan schreinen, dus zal hij nog niet komen. » Nu heb ik het gevraagd aan Sinter Klaas, want Jesuken zal mij voorzeker niet meer hooren ; de melkboer heeft u gisteren toch gezegd dat Ons Heere ook krijgsgevangen was. » Hoe koddig de laatste woorden ook waren van haar l»raaf en engelachtig zoontje, doch moest de moeder niet lachen, zij ook deed anders niet dan bidden, maar verlichting kwam er niet. Hare gedachten vlogen tôt zelfs in Duitschland, tôt bij de kinderen van den machtigen « vijand », die ook Klaas zou-den vieren met betraande oogjes, zonder Bpeelgoed en zonder vader. Zij stelde vast dat het in aile oorlog-roerende landen hetzelfde wee, dezelfde ellende was. Waarschijnlijk, dacht zij, is de macht en bestaan van een goeden God, zooals de H. Kerk ons voorschrijft, niet méér waar als de vertellingen van St Klajs en zijn vvij allen, geloovigen,_ groote kinderen en de dupe van een fijn uitgevon-den fabel. Zij kon het niet aannemen, dat een s1-goede God de smeekingen van du vende moeders, vrouwen en onschuld'ge km-ders niet zou aanhooren. Bertha kwam met Roberken naar be-neden, die nog altijd zuchte, stak het vuur aan, zette water op, en, nadat bei-den gewasschen waren, zouden zij zich te goed doen aan een lekker potje koffie, dat verzet de zinnen.-*^ Ik kwam binnen toen moeciCT en kind aan tafel warm gezeten, alsof er niets gebeurd was. 't Was echter goed te zien dat beiden geweend hadden, en zoo wist ik weldra ailes. « Roberken » vroeg ik « wat zoudt gij nu willen van Klaas ? Maar 't sliipme ventje antwoordde : « Niets, mijnheer, het is ten slechten tijd, doch marna heeft mij een band gemaakt van 't Rood Kruis. » Deze moest hij seffens aandoen. Roberken, wendde zich dan tôt zijne moeder en haar streelend vroeg hij en-kel twee witte boterhammen als koek van Klaas. Bertha beloofde ailes te doen wat zij kon, doch trapte in hare verstrooiheid op den staart der kat, die met een helsch geschreeuw hare gevoelens te kennen gaf. Dat kleine ongeluk kwam ailes in orde brengen. Roberken, van 't Rood Kruis zijnde, ging 't katje natuurlijk seffens verzor-gen en streelen tôt groote vreugde van poes, die seffens in haar mandeken moest. Daar lag reeds een geestig beerken in, dat Sinter Klaas verleden jaar had gebracht. De beer was een lint op de borst gespeld. Op mijne vraag of den beer ook ge-kwetst was, antwoordde 't ventje met zekere fierheid : « Ja, mijnheer, die is gisteren van al de trapnen gevallen en daarvoor heb ik hem gedekoreerd. We hebben tranen gelachen en 't manneken ook, altijd vol van goede a slagen ». 'k Ging nu voldaan naar huis gaan, bijna beschaamd in deze tijden nog te durven lachen, als het ventje mij eens-klaps vroeg : « Zou het waar zijn, mijnheer, dat er nog een Sinter Klaas is, zelfs nu nog met den oorlog? » Het antwoord was beslist : « Ja, Roberken, er is een Sinter Klaas, hier toch in Gent, welke zijn best doet om ons nog zooveel mogelijk eten en ailes wat wij 't meest noodig hebben te bezorgen ; een Sinter Klaas die, zoolang den oorlog duurt, ja, zoolang hij leeft voor groote en kleine kinderen zal zor-gen, niettegenstaande hij nog van som-migen beleedigd wordt, een man voor wien gij niet eens hoeft te bidden en ailes doet uit loutere menschenliefde. » « 0! wat brave Sinter Klaas » riep het manneken uit. Bertha zegde of hoorde niets. Ze was verslonden in gedachten, met de oogen op een brief van Amersfoort. Reintje. Ongepnde veiwijten De klerikale Gentenaar, Lainlwacht en Kleine Patriot, — eens heilige drievuldig-heid, — be3chuldigt ons van voor eenig doel te hebben, op de klerikale regeerin- uit te yalfen, wanneer wij schrjjven dat de klerikale regeering niets gedaan heeft om de werkeloosheid tegen te gaan. Het is nochtans de zuivere waarheid die >lijkt uit de tabel die wij hebben rnedege-leeld.De Gentenaar en Cie hebben dubbel on-Jelijk.Zij antwoorden ons dat wij niets kennen >ver de ontwerpen of de voorstellen die le regeering zou gemaakt hebben daar aile ."erbintenis met het gouvernement afgebro-ken is. Inderdaad, maar wij moeten niet weten, in dezen oogenblik, wat het goevernement van zin is te doen, maar wel wat het gc-ilaan heeft voor de werkeloosheid tôt hier-toc. Wij herhalen ons antwoord : NIEMEN-DALLE!En 't is mr vruehteloos te komen aan-iraven met de afwezigheid van het goevernement en het niât kennen zijner vopr-iidJeîi ontweuçniB» - 'i Is nu dat er moest gehandeld zijn. De oorlag is geen normale toestand, dat weten wij wel. Maar is de werkeloosheid nu uitgebrei-der en pijnlijker dan in gewonen tijd, dat belet niet dat zij toch een bestendige kwaal is, waar altijd maatregelen tegen dienen ge-nomen te worden. En nu in oorlogstijd dienen deze maatregelen eenvoudig verdubbeld en verdriedubbeld te worden. Integendeel bestaat er niemendalle en dat noemen wij kort eu bon een schandaal. Hadden al de steden aldus moeten hande-len, wat zou de toestand geweest zijn. Wel eenvoudig dat België voor opstanden en plunderingen zou gestaan hebben, door hongersnood en wanhoop. Dan zoudt gij al die felle groote en kleine patriotten hooren roepen en tieren hebben. Het zou het werk geweest zijn der socialis-ten, die roode bandieten... en den gewonen riemram, den «koekoek eenen zang» van ge heel die christelijke kliek. Ha, de Kamers zijn niet bijeen en zij kun-nen geen wet stemmen, en werd eene wet gestemd, .zij zou niet kunnen uitgevoerd worden. Vooreerst de wet moest niet meer gestemd worden, ?ij moest het sinds lang zijn, hier meer dan elders, omdat wij het meest jàiïfti&eidsland der wereld zijn, waar door allerlei omstandigheen de werkeloosheid altijd het grootst en hel drei-gendste is. En die wet was wel uit te voeren, farceurs.De regeering had maar de gemeente of provinciale besturen als tusschenpersonen te bezigen, in afwachting dat de geldelijke toelage later zou betaald worden. Gent alleen heeL nu reeds 1.668.894.' j franken uitgegeven om allerhande nood te lenigen en dan nog aan den Staat 175.810.---o franken voorgeschoten. Het is zoo goed als dr* verkeerde wereld. Het goevernement dat zoo maehteloos schijn om iets te doen voor de werkende klasse. is nochtans zoo onbeholpen niet als het de burgers, zijne eigen klassengenooten, betreft, zie bijvoorbeld de proclamatie van het mo'ratorium, de hulpbanken, dJ voor-schotten op titels, enz. Zonderling genoeg, wanneer het de werk-lieden geldt, dan staat daar de ezel stil. Goed jongens, maar weest geheel gerust, het uur der afrekening zal komen en Jfc kaime heeren van het ministerie zullen wel het koleken uitblazen. F. H. Slswesiiiis^ 1014 't Is winter daarbuiten... Koude sneeuw dwarrelt naar beneden, wordt docr gure wind opgezweept, tegen 't ver.ster geplakt en schuift krijschend op de richels. Binnen zit 'n jonge vrouw droef door de ruit-en te staren. Haar hart bloedde toen zij straks nogmaals de krant las van het da-gelijks herhaalde vechten, strijden en nog ooriogen. Haar gedachten volgden haar man, den vader harer drie kleinen, den sol-daat die zijn leven thans voor 's lands vrij-heid opofferen moest. Ze volgden hem... Maar waar was hij 1 Waar ? Daarginds is 't winter... ijzige wind en sneeuw... verlaten velden waarop hij rond-dalen moet. 't Lot voor arme menschen is zoo ruw en or.dankbaar ! Was 't land dat hij verdedigen moest dan zoo duurbaar voor hem, als 't hem dan toch niets geven kon? Ze vroegen niets meer dan 't zure loon dat bij verdiende, zwoegend ervoor den ganschen langen dag. 't Was voor de kinders. Eten, kieederen en nog eten en nog kleederen moesten ze hebben. Meer niet ! Liefde hadden ze genoeg vocr elkaar over gehad, liefde toen ze nog jonger waren. Wat gaf hun dit thans nog? Liefde was door 't huishoudelij-ka zorgen en sparen verbannen. Waar was haar Jan nu? Waarom kwam er geen nieuws meer van hem? Zou die ake-lige... heldendood hem wellicht niet reeds uit dit martelaarsleven hebben verlost? Neen! Jan zou terugkomen, hij moest, voor haar en voor de kleinen. Waarom was haar man, hij zoo braaf, niet rijk geboren? Waarom was hij toen de sol-datenwet hem als offer eischte,* moeten op-gaan? Zoovelen, rijken, waren daarvan ont-heven. Dachten ze thans aan hunne broeders die hun bloed vergoten ? ? Dankbaarheid ware hun eeuwigdurende pliclit ! De moeder verbeet hare droefheid. Wee-nen mocht ze niet. De kleinen spee-lden voort, kinderlijk-onbeseffend... Haar lieve-lingen... Weezen wellicht! 't Ongelukswoord brandde haar op de lip-pen. Zwoegen en sj crtuven zou ze haar gan-sche leven, wroeten om haar kroost 't noo-dige te verschaffen. 't Onontbeerlijke, niets meer ! En er waren zooveel, zooveel kinderen, die meer dan 't noodige, die overvloed hadden. Waarom? En de gelijkheid voor 't Noodlot? Hield haar god geen rekening daarvan? Haar god ! Hoe vaak had ze met haar man hierover geredetwist. Hoe dweepte ze met zijn ideëen ! HIJ wilde niets weten van haar god vol illusiën, vol overeenkomst die zich aan allen protistuteert in verwisseling van 'n ziel of wat hij zoo denkt te zijn. Zijn ideaa.1, zijn godheid had hij zelf gemaakt... Zijn godheid, dat waren zijn vrouw, zijn kinderen, dat waren zijn werkbroeders, die even als hij zwoegen moesten voor 't dage-lijksche brood, 't dagelijksche eten dat zo betc voor bete aan de maatschappij moesten ontwringen... Waren die rijken dan toch geen menschen-kix deren als zij, geroelig voor den wreeden slag- van 't lot dat hun thans neerdrukte. Waar bleef de hulp?? Haar stem stokte in haar kele... En ginds op besneeuwrlo velden, over-stroomde landouwen, zaaida de oorlog on-verbiddellijk, immer en immer dood en ver-nieling. Broeders vermoordden broeders... vocr 't vaderland!!? ...En de nagels geprent in 't vervroren veld, Daar lag Jan, de dappere held Te sterven!... E. On. J$S ^ ;jt jjc^ LEEST m VERSPBEIBï " mmmr „ * M Se. Upplriii.^ PpGwçJwliv l^ifS i^y- !p ffest-VlaanderBR ©sa m 'I Noorâen m Frankrijk 0!!isis8î8 tsleparantii : Fa°aiES®!îe Ssfsi» PARUS, 3 December, 3 ure namiddag (Officieel). — In de streek ten Zuiden van leperen, werden de aanvallen van den vijand op de door ons veroverde loopgraven afgeslagen. Onze artillerie heeft drie batterijen va,n groot kaliber beschadigd. Te Vermelles zijn het kasteel, het park, twee huizen en loopgraven door ons ver-overd.Het kanongeschut was nogal hevig rond Fay, ten Zuid-Westen van réronne. Craônne werd geweldig beschoten : onze artillerie antwoordde. Wij hebben eene vijandelijke batterij vernield. In de Argonne werd een Duitsche aanval tegen Fontaine Madame, afgeslagen. Wij hebben eenigen vooruitgang gedaan. PARUS, 2 December. — Men meldt dat de Duitschers eene maand lang de stad Béthune hebben beschoten. Iederen dag vielen 20 tôt 30 houwitsers in de straten, bijna altijd in dezelfde wijk. De stoffelijke schade is niet zeer aa,nzien-lijk, maar er zijn 10 dooden en 20 gekwet-sten.Houwitsers, in de stad gevallen, dragen het jaartal 18B2. Te Rijsel werden de poorten van het ge-vang open gezet; de opgeslotenen werden naar Duitschland gevoerd. De ouden en invalieden werden in vrij-heid gelaten. Aan fie Oost-Pfuissisehe pns 0® keizei* ©p bezoek Berlijn, 2 december. — Ambtelijke mel-ding van gisteren. — De keizer bezocht gis. teren te Gumbinnen en Darkehnen, in Oost-Pruisen, de troepen in l^nne stellingen. ilgmgi Lcdlz Berlijn, 2 december. — Ambtelijke mede-deeling van gisteren ; In verband met het officieel bericht van den Iiusssischen algemeenen staf van 29 november, wordt de over verscheidene dagen loopende toestand der Duitsche wapens bij den strijd bij Lodz volgendsr wijze vastgesteld : Het gedeelte der Duitsche kracht, die Oostelijk van Lodz tegen den rechter flank en in den rug der Russen aan het strijden waren, werd zijnerzijds door sterke, van het Oosten en het Zuiden oprukkende troepen sterk in de rugzijde bedreigd. De Duitsche troepen sloegen zich. na een drie dagen lang verbitterden strijd. door den door de Russen gevormenden gord«l door. Hierbij maakten zij nog 12.000 krijgs-gevangenen, veroverden 2G kanonnen, zonder zelf ook een kanon te verliezen. De verliezen waren uit den aard der zaak niet licht. Dit was gewis een der schoonste wnpen-feiten van den veldtocht. ags lu ÉOûslsBiilssÉ-SersisslM gisss Op Siet Zsa§gi®lljk krijggsioo8i@@3 Weenen, 2 december. — Van ht t Zuidelijk krijgsiooneel werd gisteren ambtelijk ge-meld : Op het Zuidelijk krijgstooneel vond een sterker optreden een zegenrijk besluit. De vijand, die Oostelijk Kolubara er van Lji^ hardnekkig aanviel, en andermaal een aanval beproefde, werd over gans^- . de linie afgeslagen. Op het slagveld van Kona-tice alleen. vonden onze troepen ongeveer 800 niet teraar'oesteldo lijken. Bovendien werden er talrïjke krijgsgevangenen gemaakt, en het verlies aan materiaal is zeer zwaar. Sedert het begin van het laat3te aanvallend optreden, werden meer dan 19.000 krijgsgevangenen gemaakt, 47 ma-chiengeweren en 45 kanonnen, alsmede veel materiaal. ^{gmomess «io®r si© AVeenen, 3 decenber. — De keizer ont-ving van generaal Frank, den bsvelhebber ... van het viiîde JegerkQ.nis, het volgende hul- jBBB-ggl Kl... liUfl... ^ "S digingstelegram : «Ik bid Uwe Majesteit op den da^ der vol-eindiging van het 66e regeeringsjaar, wel de tijding te willen aanvaarden. dat de stad Belgrado heden door de troepen van het vijfde legerkorps in bezit jçaaexen werd.» Âa» É Russiscli-Poslscke-Salicisciis gréas Hit ïûF®:® BERLIJN, 3 December (Officieel).— Van het Westelijk front is aiets te melden. Op de grens Tan Oost-Pruisen is een© poging der Russischc troepin, om de ves-tingen te nemen, ten Oosten ran Darkhe-men, mislukt. De ïtussen leden aanzienlijke verliezen aan dooden. Het overige der aanvaller#» officieren en 600 manschapen, werden iW-vangen genomen. Ten Zuiden van de Weichsel hebben onze tegenaanvallen ons grooten vooruitgang. gebracht. Wij namen 18 kanonnen en 450C krijgsgevangenen. In Zuid-Polen, niets van bel an g. Qorlos tusschen . Hyslaod n Turkijs Uit ^©sb CONSTANTIN OP EL, 2 December (Qffi-cieel). « De Russen die den 22 November geklopt werden in de omstreken van Futah en ten Noorden teruggedreven, zijn er in gelukt hunne stellingen opnieuw te ver-overen.De Turken hebben stellingen genomen rechtover deze van den vijand. Sfessissla llgiisssiiip bescbadigtl Het Russisch linieschip «Swajtol-Jçv»-tasi» is tijdens het laatste gevecht in de Zwarte Zee zoo erg beschadigd, dat het herstellen wel twee of drie maanden zal duren. .i — lin» '«Tt rn> fliW ■' —■ le Msclt- Enpische oorlog Enver Pacha heeft het bevelhebberschajf genomen der troepen doc.r Turkije tegen Egypte gesonden. De Engelsche troepen hebben begonnen verschansingen op te trek^ ken van Faym naar Dsjarahad, ten eind< dj toegangen tôt het kanaal van Suez te ba^ schermen. Ook artillerie is opgesteld. Men zegt dat 76.000 Turken, waarbi} 10.000 Bedouiënen, naar het Ivanaal opruk-ken. De Turken zouden een kleinen veld1 spoorweg gebouwd hebben naar de oasis vari El Nakel. Te Constantinopel verzekert men dat a( de Arabische stammen van Mesopotamifl vereenigd zijn in den strijd tegen Groot-' Britanje. Een Engelsche korps meharïsten dat na-bij Boeroen patroeljeerde heeft den 20 nu vember een verwoed gevecht tegen de Der-wischen geleverd, die hunne loopgraven ontvluchtten, in de richtiag ran het Zuiden.Turksche troepen hebben in Falestina al do gestichten bezet, toebehoorende aan do, Verbondenen. Het Turksche garnizoen van Jerusalem ia op 18.000 mansohappen gebracht. De Turken hebben in «en hulphuis van het «Crédit Lyonnais» eene som va» 1,070,000 frank aangeslagen, 4oebehoorenj de aan Engelsche en Fransche onderdanen. In de Bank Anglo-Palestine sloegen rf 40,000 frank aan. «m— 1 m» .m— iijwji OP stosEier >, Londen, 3 Deoemheî'. De»nsch# stoomer «Mary» is tijdens d*a teeht vaa Esbjerg naar Grimsby, in d» Noordzee op eene mijn geloapen en gszonkfca. De vceï-tien koppen der bemanning re<îden zich in twee booten. De kapitein en zeven raian-nen, die zich in een dezer bîvoten bovoil' den, werden door het stoomsthip «Juno», van d® Wilson.-lijn, opgenomen, e» Grimsby aan land gezet. j . ^an de andere btsôt ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection