Vooruit: socialistisch dagblad

1073 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 14 Octobre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 30 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n00zp3x50g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Europeesche Oorlog 18 West-Vlaanderea n in Frankrrjk TTit Duitsche oron. Vestelyk oorlogsterrevn: GROOT HOOFDKWARTIER, 12 Octo-ber. (Off.) — Léger van'kroonprins Rup-precht: Wij zijn uit onze stellingen ten westen van Douai achteruit getrokken naar onze nieuwe achterwaarts liggende werken. De vijand is ons langzaam gevolgd en des avonds stond hij op de lijn Altvçndin-Har-nes-Henin-Letard en ten oosten van den spoorweg Beaumont-Brebières. Ten noord-ooeben van Cambrai viel de vijand ons aa-n tusschen de Schelde en Saint-Vaast. Het doel van de hier op een smal front aanstor-xnende engelsche afdeeling bestond blijkbaar in het door ons front breken in de lichting naar Valenciennes. Hare pogingen zijn mis-lukt. De vijand is er slechts in gelukt om vaeten voet te krijgen in Iwuy en op de ton Oosten en ten zuidoosten van het dorp liggende hoogten. Onze door pantserwagens krachtdadig ondersteunde tegenaanvallen I brachten den vijandelijken aanstorm hier 4ot staan. Langs de andere frontafdeelin-geri weerden wij d'en vijand nog voor onze verdedigingslijnen af en dienden wij zeer zware verliezen toe aan zijne in diehte gelederen marcheerende aanvalsafdeelin-gen.Leger van den duitsehen kroonprins: Heftige afzonderlijke aanvallen van ameri-kaansehe, engelsche en iransche legerafdee-lingen werden langs weerskanten van Bo-hain nog voor onze nieuwe stellingen afge-elagen. Langs de Oise gevechten tusschen de verkenningstroepen. Ten zuiden van Laon hebben wij den Chemin-des-Dame» ontruimd. In den boog van de Aisne, tus-Bchen Berry-au-Bac en ten zuiden van Vou-eiers hebben wij nieuwe stellingen betrok-Jsen. Deze beweging, die sedert verschei-dene dagen aangevangen was, bleef voor den vijand heelemaal verborgen, zoodat zij planmatig en ongestoord tôt een goed einde kon gebracht worden. Ook in de Champagne is de vijand slechts voorzichtig gevolgd. De zegevierende afloop van den grooten veldslag in de Champagne, die door het leger van generaal von Einon, dat over betrekkelijk zwakke krachten bese! ikte tegenover eene gew&ldige overmacht van fransche en amerikaansehe tçoepen, in een hardnekkigen kampstrijd van veertien dagen bewerkt werd, een kampstrijd waarin de vijandelijke legerafdeelingen onder de ïwaarste verliezen zoo goed als teenemaa-1 nitgeput werden, heeft ons in de mogelijk-heid gesteld om ongestoord deze zeer moei-lijke beweging ten volledigen uitvoer te brengen. Leger van generaal von Gallwitz: Afzonderlijke gevechten langs de beide oevers der Aisne. Heftige aanvallen, die door den vijand ondernomen werden in het frontge-| bied der laatsbe dagen, vooral langs de f keido œvers der Maas, zijn met de zwaarste verliezen voor zijne troepen mislukt en af-geslagen. Ounel en de bossehen van Ornes, die tijdelijb voor ons waren verloren ge-gaan, werden cj^or saksische bataillons heroverd, De fjfdert vijftien dagen in het brandpunt van den heeten veldslag staande Eâzas-lotharingensche infanterie-afdeeling n. 105, die in den omtrek van Romagne kampte onder de persoonlijke leiding van haren major-generaal Kundt, heeft gister weer de haar toevertrouwde stellingen tegen aile aanvallen van den vijand verdedigd en I behouden. De eerste generaal-kwartiermeester, LTJDENDORFF. BERLIJN, 12 Oktober (Officieel) Avond-bericht: Ten Noorden van Le Cateau en cp beide Maasoevers zijn hevige p: len van den vijand mislukt. Uit Fransche bron. PARUS, 11 Oktober. (Ambtelijk bericiit ! van 'a namiddags). Gedurende den nacht Ibleven onze troepen overal in voeling met den vijand wiens terugtrekkende beweging op '/er'.ichilknde punten van het front voort-duuit. Ten Noorden van de Aisne hebben wij Chivy en Moulins bezet en voorbij getrokken. De Italiaansche troepen hebben ten Zuiden van Courteooa den Chemin des Dames bereikt welken wij tôt aan de hoogten van Oarny-en-Laonnois beaetten. In Champagne hebben wij voet gevat in verscheidene punten op den noordelijken oever van de Suippes, tusschen St. Etienne en Boult-op-Suippes, alsook te Jarneriville, Vandetré en Saint Masure. Meer naar het Oosten den terugtrekkenden vij&Bd volgende, veroverde ons voetvolk Semide, Mont-St. Martin, Cor. >bon en Brières. PARUS, 11 Oktober (Ambtelijk bericbt van 's avonds). Door de sonder ophouden voortgezefcte aanvallen onzer troepen ge-noodzaakt, zag de vijand zich gedwongen op en breed front van 60 kilometers de stellingen te verLaten, welke hij seert verschei-dene dagen ten noorden van de Suippes en ran de Arnes verdedigde. Voorafgegaan door ruiterij, de vijandelijke achterhoedea op de hielen volgende, den weerstan4 der mifcraljeuzen overwinneo-de, welke zij® op-marsch poogden te vertragen, maakte ons voetvolk gedurende den dag vorderingen welke op enkele punten 10 kilometers diepte bedroegen. namen gevangene.n en maakbein materiaal bnit. Wij overschredon de Suippes en veroverden Bertricourt, Auménanoourt-]e-Gr»nd, Bazaneonrt, Isles-sur-Suippee, St-Etienne-sur-Suippes, Geheel de eerste vijandelijke stelling ten Noorden van de Suippes is in onze handem. Onze afdeelingen rukten tôt voorbij het bosch van Grand Visage op, en schieten op in de beboschte streek ten Westen van Mes-mil-Lepinois in de richting van Le Retourne. Wij hebben Saint Remy tusschen Haudil-ocurt en Sault bereikt. Meer naar het Oosten hebben wij de dorpen Aussolve, Neuville Cauroy, Machalt, Contreuve, Saint'-Mo-rel, Savigny-sur-Aisne bezet. Onze vorderingen voortzettende hebben wij de zoomen van Pignicourt, Ville-sur-Retourne, Mont Saint Remy en Sainte-Marie op drie kilometer ten zuid-westen van Vouziers bereikt. Op den Chemin des Daines, hebben de Ita. i ^-liaaûsohe troepen, welke ong VOORUIT Orgaan der Belgfische Werkliedenpartij. — VerseMjneiid© aile dagen. Drufoier- Uitgcefster Sam. Maattch. H El LIGHT, Best : P. De Visch, Ledeberg-Ûent. — Red -A dm , Hoogpoort. 29, Gent ken, op schitterende wijze hun vorderingen voortgezet, nietteçenstande den weerstand des vijands. Zij hebben Vendresse en Troyon, Courtecon, Cerny-en-Laonnois bezet. Wij, van onzen kant, hebben Cuissy en Gény, Ju-migny en het bosch van Paissy veroverd en hebben den Chemin des Dames in de richting van Ailles bereikt. Talrijke door den vijand aangestoken branden werden in de dorpen van het dal van de Oise en in de streek van Guise waargenomen, waardoox het systematisch plan van ailes v6or den te-rugtocht te vernielen bewezen wordt. Dit Engelsche bron. LONDEN, 11 Oktober (Officieel): Gister avond volledigden de Amerikaansche troepen de inneming van Vaux, Andigny en Le Cateau, in welk oostelijk deel nog gestreden wordt. Ze bereikten den Sellestroom ten Westen van Solesnes en den rand van St-Vaast en St-Aubert noordelijk Cambrai. Wij maafcten den laatsten naeht in het dorp Hem Lenglet eenige gevangenen. In den nacht werden ten noorden aer Scarp© voor-uitgang in de richting van Iselles-Equer-chin en ten oosten Sallaumines alsook langs den noordoever van het Hautedeule-kanaal ten noosten van Lens gemaakt. Wij sloegen aanvallen in de nabijheid van Le Cateau af en namen Breastre en Iwuy en maakten ten oosten daarvan vooruitgang, waarbij wij hevige tegenaanvallen afwezen. Wij namen in dit gebied ook Frestles. Tengevolge van ons diep vooruitdringen ten zuiden van den Sen-see-stroom verplichtten wij den vijand tôt den terugtocht uit zijne sterk uitgebouwde stellingen ten N. van dezen stroom. Wij verdreven de vijandelijke achterhceden van het noordelijke deel der linie Drocaurt-Quéam tusschen de Scarpe en Quiery-La Motte en namen Sailly-en-Ostrevent, Viery-ea-Artoise, Izelles, Erquechin, Drocourt en Fouauières. Os eoriog iussEhsa Italie su BMtatiljk-iiugiriii w.w.w... -J" "«'"tt— -m T uit Oosie/jtruKsche oroa. WEENEN, 12 Oktober (Off.) : Italiaansch oorlogterrein : De hoogvlakte van Zeven-gemeentem was gister de schouwplaa/ts van hevige door ons gevolgrijke gevechten. Na korte vuurstrijd zetten om 4, uur vroeg tusschen den Assate en den Monte Di Val Bella Italiaansche aanvallen in. Terwijl de aanvallen bij Asiago door ons af-weervuar tôt mislakking gebracht werden, gelukte het de Franschen en Italianen, op de Monte Lisemol voorbijgaand in onze loopgraven binnen te dringen, maar wij jœgen ze onmiddellijk weder er uit. Op het Oostdeel der hoogvlakten braken aanvallen van den vijand in ons vuur deels in hand-gemeen of in tegenstoot ineen. Talrijke doo-den en zwaar verwocde vijanden liggen voor onze stellingen. De uitslag is ever.zoo een verdienste der troepen, als van de led-ding. De prachtige samenwerking tusschen infanterie en artillerie was wezenlijk ge-ëischt door de oorlogsnelheid der telegrafen verbonden. Onder de offerwillige gevechten. waren in ongebrokene eendracht zonen aller gewesten der monarchie vertegen-woordigd. Bijzondere vermelding wordt aan de Zuid-Oostenrijkers (Duitschers, Slowenen en Italianen) het infanterie-re-giment 117 en de Oostenrijksch-Hongaar-sche Honvedregimenten 23 en 24 toege-kend.Ba'lkan-oorlogsterrein : In Albanië trok-ken wij, in samenhajn^; met dsn ongestoor-den terugtocht onzer hoofdkrpchten, de achterho^den der Skumba wrg. MitTOvit-za werd door dem vijand bezet. Tusschen Nisch en Leskovac duurden de gevechten voort. Westelijk oorlogsterrein : Bij de Oosten-rijksch-HoDgaarsche strijdkrachten van gis. ter geene bijzondere gevechtshandelingen. De troepen van den veldmaarschalkluite-nant Métzger hebben aan de laatste af-weer^evechiten voor Verdun aanzienlijk aandeel. De Hongaarsche infanterie-regi-meniteo B en 112 wedijverden aan dapper-heid met de heldjagersbataljon 17 (Juden-burg) 25 (Brûnn) en 31 (Zagreb). Het Duilscb «etatnord aar président lissa De oeitpuimlng des* b©z@tte gebleden «y BERLIJN, 12 October. (Officieel) r: In antwoord op de vragen van den président! van de Vereenigde-Staten van Amerika verklaart de DuSteche Regeering: De Regeering heeft de grondstelsels aan. genomen die président Wilson in zijne -boe-spraak van 8 Januari laatst, zoowel als in zijne later gehouden redevoeringen,op den voorgrond gesteld had voor een duurza-men rechtsvrede. Het doel van de aan te vangen onderhandelingen zou dus slechts daarin bestaan, dat men zich tôt akkoord zou stellen omtrent de poraktische bijzon-derheden voor de t^epassing dezer grondstelsels.De Duitsche Regeering noemt dus aan dai ook de Regeeringen der Mogenxlhed&n, (Se met de Vereenigde-Staten van Amerika verbonden zij®, zich stellen op den bo-deai van de bekendanakinfren van président Wilson. Do Duitsche Regeering, die het daarin volkomen eens is met» de Oosten-rijk-Hongaarsche Regeering, verklaart zich bereid om de ontruimingsvœrstelien van président Wilson in overweging te ne-men, met het doel om een wapenstils-t'and te verwezenlijken. Z^j draagt den président gemengde commissie voor te bereiden, die voor opdracht zou hebben om de voor de ontruiming noodige overeenkomsten te doen sluiten. _ » De tegenwoordige Duitsche Regeering, die de verantwoordelijkheid van den he-den aangewenden vredepstap draagt, is tôt stand gekomen ten gevolge van onderhandelingen en overeenkomsten met de over. groote meerderheid van den Duitsehen Reichtstag. In al zijne onderhandelingen ondersteund door den wil dezer meerderheid, spreekt de kanselier dus in naam der Duitsche Regeering en in den naam van het Duitseh Volk. Berlijn, 12 October 1918. (Get.) SOLF. Staatesecretaris van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. Wllsee bereis tût oaaiiëtllijSce oflâerlirfeliMS!! Over de bereidwilligheid tôt onderhan-delen van Wilson wordt g.emeld : DEN HAAG, 12 October : De « Associated Press » verneemt uit Washington da<t Wilson met generaal March en Lansing eene bespreking gehad heeft'. De Agentur verzekert, dat de président Wilson bereid is in onderhandelingen te treden, zoo spoedig prins Max von Baden op zijne vragen geantwooi'd heeft. Os L3!5'i?"'/;3 krljtsrea<) « u GENEVE, 12 Oktober. — De «Times» meldt: De k>ndensche Krijgsraad heeft eene bespreking aaagevangen over de ve'er. tien punten van vVilson. De Morning Post meld't dat de Krijgsraad zijne besprekingen over den algemeenen toestand en de vrede-kanse® uitgesteld heeft tôt aanstaaaden dinsdag. is bisialtÉ m het Frsase&t Mslisliseâ Comas Twee belangrijke besluiten hebben de Fransche socialisten genomea, die wel is waar op den voet der Wilson-Lansing'sche vragen staan, maar in hunne energie voor den vreds en de internationaJe be willen werken, zoo ver gaan dat zij zelfs dreigen indiea de vredesvoorstellen verworpen worden, de oorlogskrediieten te weigeren. «Belgiseher Kurier» ontvangt daaromtrent volgend bericht: K.EULEN, 12 Okt. 1918: Zooals de «Kôl-nische Zeitung » uit Geneve meldt, heeft het Fransch socialistisch Congres in zijne zitting van Donderdag morgen met 1428 tegen 1212 stemman die cfagorde dea- min-derheid aangenomen. De dagoricîe zegt, dat de Partij hare ver-binding met de Internationale hernieuwd en iedere medewerking met do burgers-klasse terugwijst. Zij verlangt eene internationale socialisteocoïiferentie en verklaart dat de Partij zich tegen iedere regeering moet stellen die tegen eene internationale tesamenkomst is, en tegen iedere regeering der reaktie zoowel binnen- als buitenlandsche. De Partij geeft aan hare vertegenwoor-digœrs la-st) te handelen en, al naar de om-standigheden, al de in hare maeht staande niiddelen te gebruiken, tôt zelfs de weige-ring der oorlogskredieten. De Partij brandmerkt de in Rusland en Siberië ondernomen akties tegen de Sowjetregeering en zij vordert voor aile volken het recàt hun lot zelf te bepaien. In de Haaniddagzitting stem de het cota-gr°- voor een voorstel van Renaudel het-welk luidt : « Het Congres bevestigt zijn adres aan den Président Wilson en billijkt het antwoord dat Lansing in naam van den Président op de nota van den Duitsehen kanselier gegeven heeft. » De Fransche socialistische Partij stelt met bevrediging deze eerste proeve van positieve openbare diplomatie vast, en dat nu de onderhandelingen tusschen die oor-logvoerenden voor een en vrede van het recht, eene opaae deur vinden. Zij billijkt de diplomatieke en militaire waarborgen, die door Président Wilson als voorwaarde yoor een wapenstilstand gevorderd worden.Dit voorstel wordt eenstemmig aa/ngenomen met uitBondenng der stemmen van de uiterste linkerzijders, die voor een wapen-stilstand zonder eenige voorwaarden waren. Esse Darleneetisite regearing voor Elzas-Lotharingen STRAÀTSBURG, 12 Oktober. — Thana heeft ook na de stadhouder der staatsse-cretaris voor Elzas-Lotharingen, vrijheer von Tschammer, zijne vraag naar ontslag ingediend. Volgens het sociaaldemocratisch dagbiad «Freie Presse» heeft burgemeester dr. Schwander, wien men zooals men weet het ambt van stadhouder aangeboden had, de_ taak aangenomeç om eene parlementaire regeering te vormen en zich bereid verklaard om met de leiders der verschil-lende partijen in onderhandelingen te treden.Dr. Schwander is na zîjne onderhande. lingen met de vertegenwoordigers der landtagpartijen opnieuw naar Bcrljjn ver. trokken om er ter bevoegde plaats verslagf te geven over de uitslagen, » . , nu..,., f van von Berg BERLIJN, 12 Oktober. — De Reichsan. zeiger doelt mede dat de Ster van het commandeerschap bij het koninklijk huis-orde der Hohenzollera toegekend is aan den cabinetsraadsheer, werkelijk geheim raadslid von Berg, ter gelegenheid van zijn ontslag uit zijn ambt. Ba nisoes eiersts m de oeriogsregeering BERLIJN, 12 Oktober. — Generaalma. joor Ulrich Hoffmann is benoemd als over. ste van het oorlogsministerie. Sa irieafa Duilssha Rljksregiering BERLIJN, 10 October. — De konserva-tieve fraktie had voorgesteld dat de Rijks-dag zou bijeenkomen. Zij schijnt eehter up dien wensch niet aan te dringen. In aille geval komt de Rijksdag deze week niet bijeen, maar eerst in de week die begonnen is, waarschijnlijk eerst als het nieuw antwoord van Wilson aangekomsn is. Do hoofdzakelijk met de vredeskwestie en met de daarmee samenhangende, thans bij-zonderlijk ingewikkelde gebeurtenissen der met buitenlandsche politiek bezig gehouden Rijksregeering, vernalatigt niet de aange-legenhsden der binnenlandsche poiitiek, waarvoor zij in haar program beloften ge-^daan heeft. Wij gcàooven dat nog versckil-lende veranderingen der Rijksgrondwet . ovsrwogen worden, die op uitbreiding der rechten der volksvertegenwoordigingen ui-t-loopen, gelyk zij reeds herhaaldelijk in pro-grammatische betoogen der partijen der linkerzijde en niet dcor deze alleen geëischt zijn. Ook vela pereonoole veranderingen van den naasten tijd, niet alleen binnen de engere Rijtaleiding, zullen nog het bewijs brengen hoe ernstig het de huidige regeering is om de eenheid der politieke opvat-tingen te bewerken. Staafasairttaris Erzâargsr otar bat proim dar aiaave ragaartsf BERLIJN, 11 Oktober. — De staatssekre-taris Matthias Erzberger, lid van den Rijks-dag, heeît aan den hoofdredaoteur van « dea Traneoceaau-dienst > in een interview verklaard: U vraagt mij naar het program der nieuwe regeering. Laat mij, in plaats van dit program, opsommen wat de nieuwe regeering binnen enkele dagen sedert bare ambts-aanvaarding heeft verrioht. Want niet naar hare woorden en programmai, maar naar hare daden wenscht de regeering beoordeeld te worden. In de drie dagen van onze werkzaamheid hebben wij voor alle-s de nood'.ge maatregels getroîfen om de militaire macht in politiok opzicht blijvend en volkomen ondergeschikt te maken aan het civiele bestuur. Om deze reden heeît de minisW van oorlog von Stein zijn ambt moeten neerleggen. Hij moest worden uitgescliakeld omdat hij telkens een vrede door vergelijk heeft bestreden en in zijne plaats moest eene libéral© persoonlijk-heid voor de portefeuille van oorlog worden tiitgekozen. Deze is gevonden in den persoon van den oud-Elz&sser Scheuch. De nieuwe misnister van oorlog, die overi-gens de eerste niet-Pruis is op dezen post-, was wegens zijn in den Rijksdag steeds vef -kondigde meeningen volgens het ineicht de? leden van do nieuwe regeering de geschikte man voor de nieuwe taak. Voorts zijn twee bevelvoerende generaals van hun post ontheven; de generaal von Nit-tinchof en Hahnisj, die naar bewezen is,zich vaak een ingrijpen in het civiele bestuur heb, bern veroorloofd en de belichaming zijn ge-weest van hetgeen men militarisme noemt. Verder is vastgesteld, dat het militaire bestuur ook tijdeas den oorlog blijvend ondergeschikt moet zijn aan h^et civiele bestuur, dit wil zeggen: aan den rijkskanselier. Aile beslissingen der commandeerende generaals in de ge-nerale commando's zijn ge-bojttdsn aan de goedkeuring van de opper. presidenten der betreffende landsdistricten. In geval het noodig is dat men zich wende tôt eene hoogere instantie, ligt de beslissing in-de hand van den minister van oorlog Scheuch, de zijnerzijds in iedef geval de goedkeuring noodig heeft van den rijkskan-selier, die de verantwoording draagt. Daarmee heeft, gelijk ieder verstandig mensch moet toegeven, de nieuwe geest zijn intodit gedaan. Dezelfde bsteekenis heeft het feit, dat de kabinetsehaf zijn ontslag heeft moeten nemen. Hij heeft zich in de laatste kabinetsvorming op eene wijze ge-mengd,die den onwil der meerderheidspar-tijen van de Duitsche volksvertegenwoordigers heeft gewekt, en kan derhalve niet langer op zijn post blijven. Reeds vroeger heb ik in mijn geschriften over den volkerenbond verklaard: Niet het aantal soldaten en kanonnen maken het militarisme, maar de brutale geest van geweld, die met het zwaard ailes wil uitmaken en daarom ook streeft naar de op-permacht in de politiek. Deze geest verdra-agt de wereld niet langer en in Duitschland is deze geest uitgebannen, gelijk ik in ieder opzicht, eveneens als de andere leden der • nieuwe regeering, op den grond sta van wat ik als afgevaardigde heb verkondigd. — Meent u daarmede, dat u ook in het vervolg zult opkomen .voor het idee van ' den volkerenbond? j — Natuurlijk meen ik dat. Ik had ten , allen tijdo de overtuigmg, dat lie yol-i i kerenbond gan booge 8|B 4. pratâsch waarde is. Het/ stelsel van onbeperkt individualis-tische staatsleven is bankroet. Halfheden worden t'hans niet meer geduld, maar aile 1 staten moeten bij de vereffening van ge-schillen met andere staten afzien van het gebruik van geweld. Dit beteekent wel ia waar het opgeven van een deel van hunne soevereiniteit, maar deze opoffering kan slechts worden vergeleken met die van den enkeling, die er van afziet zich met geweld te vergrijpen aan het eigendom zîjuer bu-reh.Deze wederzijdsche opoffering der staten van de laatste konsekwentie hunner soevereiniteit is eene wederzijdsche bescher-ming tegen willekeurig geweld. Aile staten moeten bereid zijn tôt het aanvaarden van de vereffening van aile geschillen, met in-begrip van het eerevraagstuk en van de i levensbelangen door een seheidsgerecht. | De volkerenbond echter moet de organisa- ! (de der voor zulke uitspraken noodige on- j partijdige gerechtshoven, en eveneens de ! uitvoering van het oordeel waarborgen. Opdat echter de volkeren vertrouwen kun. nen hebben in de oordeelen van deze sebeids-gerechten, is het noodzakelijk, dat de leden ' daarvan slechts met goedkeuring der volks. vertegenwoordigingen worden benoemd.Dan zullen ook aile staten voor het recht en in \ de geschiedfenis gelijk zijn en de sterke niet 1 meer recht hebben dan de zwakke. Wat het vraagstuk der Belgische onzijdig-heid betreft, ben ik van meening, dat het ; eene rechtskwestie is. Bij het begia va» des j oorlog werd van officieele Duitsche zjjde I verklaard, dat aan België door ons onr«éh<! ' is gesohied en dat wij dit onredht wedep : moeten en willen goed maken. Offc staodpun#' ben ik steeds getrouw geblev^ç cm heb dit in het publiek verkondigd. De staatesekretaris eindigde: Ik ben vaB deze meerangen, welfee ik a heb uiteengezet, ten allen tijde aan hangar geweest. Toea ik in den Rijksdag in oppo-sitie was tegen Bet thans verdwenen stelaei, heb ik daarvan in woord en geschrift herhaaldelijk uiting gegeven. Ik heb mij dut' niet eerst onder den een of anderen druk vaa buiten of om andere redenea twfc itw bekeerd en ik zou natunrlyk niet tôt ds nieawe regeering zijn gefareden, indien ik, niet wist dat zfj staat op den groadslag der zelf de OTertuiging. Se Taraadarlaisfosrstaltaa m M ! Prsistseb kiesraeW»arp asnpcM BERLIJN, 11 Oktober. — In de zitïîng van de kiesrechtkommissie van het Heeren-huis lagien de in de laatste zitting aamge-kendigde veranderingsvooratellen voor.. Zq werden, mite 18 ontlioudingen, over 't ge-heel aangenonuen. Tegenover de besluiten der lste lezing zijn volgende wezenlijke ver-an deriiigen aangebraeht :De oudopdornssup-. plementaire stem valt weg, de duur van oponthoud voor de kiesrechtuitoefeningp wondt van 1 jaa,r op zes inaanden gebracht ; j de eiaeh van do staatstoehoorigheid van drie jaar wordt afgeschaft, evenzoo de kiesplichfc^ de redens tôt kiesrechituitsluitrng worden1 beperkt. Het voor de verleening van 'n ver^ deren afgevaardigde noodige inwonersaan-tal wordt van 250.000 op 200.000 verminderd^ De Evenredigheidsverkiezing wordt in eea aantal van exootsteedsche kiesdistnkten in. 1 gevoerd en kan laaigs den weg der wetgeving ) uitgebreid worden. / Het Heerenhuis wordt in zijne samenst»I«j ling insoever veranderd gelijk in de eerste' lezing besloten werd. Bovèndien komen er 16 vertegenwoordigers der arbeidere en acht vertegenwoordigers der bea-mbten bij, terwijl! de vertegenwoordiging van het grondbezif verminderd wordt. De numerus clausus wordt weer op 15Qii vermeerderd. De kultureele waarborgen bHj. ven in den door de Kamer besloten vorm. Het budgets recht van het Heerenhuis wordt tegenover de besluiten der eerste lezing be-psrkt, zoodat in dit punt in weBanlijkheid j de besluiten van de Kamer weer ! worden. Trekt ook Borlaa ztcfe tarif? BERLIJN, 12 Oobober i: Volgens eene melding der « National Zeitung » uit Bu- i dapest zou de minister va® bniteniandsdie zaken, graaf Bnrias, zich terugt.rekken. Als zijn en opvolger worden graaf i Julius Andrassy en vorst Windiscï^râtz ' genoemd. j Voorgaand» is raods vsrsohansn In onze bijzondapa uitgaaf van Zondag Kg^«^ackM4i^AaK!aj/»'i'l'iiitm'|i'i| i ii w i vwwnw.gaeawji» t Europeesche Oorlog Il iesi-«laaaderea ea la Fraakrijk Uit Duitsche bron GROOT HOOFDKWARTIER 13 Oct. Wffv. ■ Westelrijk oorlogsterrein: Leger vaa kroonprins Rupprecht : Langs de kanaal-frontafdeeling van Douai en ook langs den westelijken rand van Douai staan wij in gevechtsvoeling met den vijand. Douai heeft door het vijandelijk A-fillerievuur , en de vijandelijke vliegersbommen aanzierSîjk te lijden ' gehad. Ten noordoosten van Cambrai hebDen wij ons ' gedurende den nacht van 11 op xi October zoowat' van den vijand los gesteld. De vijand is ons gister na-middag gevolgd en hij stond des avonds nabij Avesnes-La Sec, alspok op de hoogten van den westelijken oever der Selle, in den omtrek van Soulzoir en Haus-sy. In den vroegen morgend oatstond daar cen heftig artilleriegevecbt lanys weerskanten van Le Cateau. Tusschen Solesmes en Le Cateau viel de vijand ons met sterke krachten aan. Hij kon er in gelukken on» langs weerskamen in onze stellingen door te dringen. Onze door sterk artillerievuur voorbereide tegenaanval had de beste uitslagen en kon de vijandelijke troepen terugdrijven, Een des avonds nabij BriaSto op touw gezette, alzonderlijke aanval werd afgewezen. Leger van den Duitsehen kroonprins ; Ten noordoosten der Oise ging de vijand over tôt sterke aanvallen lan«s weerkanten van Vaux en Andignv, ten oosten van Bohain en rond het dorp Aisonville." In den omtrek en ten noorden van Origny trachtte de vijand over de Oise te steken en er door te dringen in onze stellingen. De bijzonderste schok vaa den aanval was daar uit te «taau door onze thuringensche regimenten. Ovet*. al werd de vijand, gedeeltelijk ia gevechten van man tegen man, elders in tegaaaanvallen tsruggejaagd. Lanafc het frotrt tanchcn m d« Mkk 34e îaar » r?. 273 5 centiemen per nummer,-. 2S^ e. per waek (6 nummers) ftSaaiï-'JiKSîîaq 1 4-15 ©oîafesB* 1913

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes