Vooruit: socialistisch dagblad

219 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 11 Septembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 23 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jh3cz33b5w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

tprpppOTi# lUFfil Clll 1111*111 wi iujt !n Wesf-Vlaanûêren m in lmïn\& Uit Duitsche brou. BERLIJN, 9 September. — Officieel: Westelijk gevechtsterrein Front gen.-veldm. kroohprins Rupprecht van Beieren: In Vlaanderen heerscht ver-hoogde vuurwerkzaamheid aan de kust en van het, Houthulsterbosch tôt aan den weg Meenen-leperen. Na roffelvuui ha'dden 's nachts hevige engelsche aanvallen plaats be-noordoosten St-Julien. De vijand is overal afgeweerd geworden. Ten zuiden van het kanaal van La Bassée en op de beide oevers van de Scarpe, bereid-den de Engelschen eveneens met sterke ge-schutwerking geweldige verkenningen voor, die hun geen voordeel bijbrachten Ten noorden van St-Kwintyn hebben zich bij Gricourt en Villeret hedenmorgen ge-vecbten ontwikkeld. Front van den duitschen kroonprins: In Champagne vielen fransche bataljons ten ^oste» van den weg Somme Py-Souain aan; jsij werden door een tegenaanval verdreven. Vôùr Verdun is op den oosteroever van de Maas heel den dag gevochten geworden. De eerste golven van de 's morgens tusschen het Fosses-bosch en Bezonvaux aanvallende Franschen zakten in 't vuur onzer loop-graafbezetting ineen. De achterste geiederen van den vijand slaagden er bij een nieuwen stormloop, door den nevel begunstigd, in terrein te winnen in het Chaume-bosch en naar Ornes toe, welk dorp naar de verkla-ring van een gevangen officier, het doelwit van den Franschen aanval was Daar werden zij door den krachtigen tegenaanval van onze reserven getroffen, waardoor ze zuid-waarts teruggeworpen werden. 's Avonds volledigde een nieuwe stoot onzer troe-pen het succès. In harden strijd kon de vij-®nd over 't algemeen ot in zijn stelling van i^ytrek teruggedreven worden Hij behield kleine terreinwinst in het zuidelijk gedeelte van het Chaume-bosch en op den oostelijk daaraan païen 'in brug. Van drie Fransche divisies die de bioedigste verliezen,naar ver-kîaring van gtvangenen tôt 50 ten honderd leden, zijn meer dan 300 gevangenen in onze handen achtergebleven. Ons voetvolk heeft voortreffelijk gevochten ; het gesthut werkte zeer goed. De infanterievliegers bewezen diensten van groote waarde. Russisch en Roemeensch gevechtsterrein Front gen.-veldm. prins Leopold van Beieren: Tusschen de Baltische Zee en de Duna drukten onze vooruitgeschoven troe-cn op meerdere punten de Russische vei-ligheidsafdeelingen op de nieuwe in opbouw zijnde vijandelijke stellingen achteruit. Front gen.-veldm. aartshertog Jozef: Ten zuiden van de Proeth, levendig verstorend vuur en schsrmutselingen van voorposten. In het dal van de Oitoz is de geschuts-«rkzaamheid sterker opgeflakkerd. Balkanfront Ten zuiden van het Ochrida-meer werden Russische aanvallen gekeerd.Ten westen van Malik-meer hebben Fransche strijdkrachten eenige plaatsen op den noordercever van den Devoli-ssktor bezet. Uit Franscne broa. PARUS, 8 September. — Officieel: ln den loop van den nacht hebben de Duit-schers verschillende overrompelingen be-proefd en wel in de streek van Cerny, be-noorden Courcy, benoorden Reims en in Lotharingen. Ze gingen in het vuur. der Franschen te niet. De Franschen slaagden met invallen in de Duitsche linies in de richting van den uitlooper van het berg-land bij Chevregny en benoorden hoogte 344 aan den rechteroever van de Maas. De Franschen maakten gevangenen. De gcschutslag is op de beide oevers van de Maas verwoed gebleven. Drukbe bedrij-vigheid van patroeljes langs de beek van Forges en in de streek van Avooourt. Overal elders bleef het 's nachts rustig. Aan den rechteroever van de Maas hebben de Franschen van ochtend de vijandelijke linies over een front van 2 1/2 kilome-ter in het vak van de bosschen van Fosses eu Caurières aangevallen. De beweging slaagde volkomen in weerwil van den bit-teren tegenstand des vijands. Wij breidden onze stellingen benoorden het Bois des Fosses uit, alsmede de linie bewesten het Caurièresbosch, waardoor dit beheerscht wordt. We maakten meer dan 500 gevangenen.PARUS, 9 September (Officieel): Ver-scheidene scherrnutselingen, die de vijand in den loop van den nacht in het gebied van Cerny, noordoostelijk van Couzoy, ten oosten van Reims en in Lotharingen poogden, : aiislukton in onâ vuur. Ons geïukten invallen in de Duitsche linies in de richting van den vooruitsprong van Chevrigny en ten noorden der hoogten 344 rechts van den Maasoevcr.Wij hebben gevangenen g^maakt. De artilleriestrijd bleef op beide oevers der Maas levendig.Sterke patroeljebedrijvigheid angs F orches-beek en in het gebied van Avo-:ourt. Overal elders was de nacbt kalm. Uic Engelsche brou* ^ LONDEN, 8 September. — Officieel : In den afge'oopen nacht»heeft cen kleine af-daelirg een geslaagden overval op onze tro'epen in de buurt van Gavrelle gedaan. Aan het front bij Ieperen van nacht pa-trocljegev chien ten nooraoosten van St-ulien, waarin de vijand zwaar geteisterd werd. De vijand bombardeerde gister avond Langemarck geducht. Op andere punten roerde zich later in den nacht de vijancle! jke artillerie min of meer, maar gecn iafanteriestrijd heeft zich meer ont-plooid.LOaDI 9 September (Officieel) : Ge-V0'Srijke oatcjoetincen en Datrorliecrevech^ 33* aar -» N. 253 3 ccntiemen ver nwnmer Jinsda^"1 S Sepieniki* 1917 opgaun der Beigise&e WeFMiedeipâr uj. — Versciiijnende alie dag en. 'Ôrukster- Uitgeefsûr Sam. Maatsch H El I.ICHT Best. P. De Vl.wh, Ledeb erg-Geint — Red. A dm Hoogpoort, 29, Gent ten aan de fronten bij St-J ulien; heftiger vijandelijk gesehutvuur bij Langemarck. 1 ONDEM, 8 Sept. (Officieel) : Avondbe-■rtekt ; Een gevolgrijke aanval werd gisteren avoud door eene kleine afdeçling onzer troe-pen m de nabijheid van Caurelle uitgevoerd. Aan het Ieperen-front vond gedurende den nacht ten Oosten van St-Julien een gevecht van verkennersafdeelingen plaats, in dewel-ke de vijand bet-rekkelijke verliezen leed. Langemarck werd gister avond door den vijand heftig beschoten. Aan andere punten van het front in de late nachtelijke uren eenige bedrijvigheid der vijandelijke artillerie, maar er ontwikkelde zich geen verder infanteriegevecht. ^ Oi oûriog imm nuis m Offsîgoriik^iûiiïîis Uit Italiaaasche bron, ROME, 8 September. — Officieel ; Gisteren zijn wij onzen krachtigen druk ten noordoosten van Gorz blijven uitoefenen, waarbij we de vijandelijke linies en het gebied daarachter onder vinnig spervuur hielden. Op den Karst, geschutgevechten. In het Concei-dal, bewesten Garda wer den vijaudêlijke stormloopen fcegen twee onzer vooruitgeschoven posten teruggeworpen.Het aantal gevangenen dat wij tôt nu toe in zijn geheel in het huidige ofrensief hebben gemaakt, bedraagt 30.671, onder welke 8581 o-fficieren. Men blijft de ontzagelijke hoeveelheid wapens en allerhande ander materiaal, den vijand ontrukt, vergaren en indeelen. & & Pfitoiiû-illlslselli Uit Sussiscbe bron, PETERSBURG, 7 September. — Officieel : In de richting van Riga gevechten tusschen onze achterhoeden en voorhoeden van de vijandelijke kavalerie bij Segewold. Voorts van het heele front, niets te mel-den als geweervuur en ontinoetinge-n tusschen patroeljes. PETERSBURG, 8 September. (Officieel) Westfront: In de richting van Riga in het gebied van Legewold gevechten onzer achterhoeden en de voorhoeden van de vijandelijke kavallerie. Van het overige front is niets beteekenisvol te m^lden. Verder overal alleen geweervuur. Roemeensch front : Geweervuur en bot-singen van patroeljes. Kaukasusfront : Geweervuur. Oostzee: Van den 29 Oogst tôt den 5 September was de vijand in de wateren van den Rigaschen zeeboezem zeer be>drij-vig. Vijandelijke Zeppelins verschenen ten Zuiden van Pernau en wierpen bij tlainaach zonder uitslag eenige bommen neer. Op 3 September verschenen vijandelijke U-booten en beschoten gedurendo den nacht drie punten der kust tusschen Riga en Pernau, waarbij zij zoowat 40 3choten vuurden. Zij doodden bij het dorp Kabdoki eene vrouw en een meisjs en verwondden eeine vrouw. 's Namiddàgs viel een Duitsche U-boot eenen transportstoomer aan en vuurde meer dan 20 schoten op hem aif. De transportstoomer, die slechts 3,7 c.-m.-schoten had, nam den strijd op en dwong- den U-boot te duiken en de vlucht te nemen. Twee mannen der beman-aing van don transportstoomer werden ge-Icwetst. Onze kanonnen- en torpedobooten bleven t-ot op het laatste oogenblik m Diinamùncîe. Buiten verscheidene U-booten werd in den zeeboezem van Riga geen vijandelijk scheep ontdekt. Onze zeestrijdkrach-tsn beschermen den zeeboezem, en zijn bereid tegen den vijand te vechten. /Vliegerwezen : In den nacht op 6 September deden onze vliegers eenen overval Dp de statie van Baranowitschi, waarop lij ongeveer 8 poed bommen neerwierp'en. [ta het_ gebied van Miadziol schoot onze artillerie eea vijandelijk vliegtuig neer, dat in onze linies bij het dorp Bogary neer-btortte. D3 vijandelijke vlïegers werden jO'/angen genoœen. In den avond van 6 september wierp «en vijandelijk vliegtuig-sskader bommen in de omgeving van de itatie Zamirie. ^ * # si isrtoi sp esâ Mm uif Bulgaarsche broa. SOFIA, 8 September. (Ofiïcieel verslag van 8 September). — Macedonisch front : Langs den oost-elijken oever der zee v m Prespa levendig artillerievuur. Een vijandelijke aanval werd onder ons vuur afge-slagen. Ten westen van Vitola werden twee Fransche patroeljen onder ons vuur terug-geslagen. Tusschen de ze.eën van Wardar en «5oiran heftig artillerievuur dat in den loofi van den nacht tôt verbittering over-sloeg ten oosten van Matschakowa, ten zuiden van^Doiran en rond het het dorp v*an Oswan-Konicke. Ten zuiden van Serres werden eene Engelsche infanteriecompa-gnie met een ruiterijeskadron door liet t'iiur onzer voorposten uiteen gescho-ten. Roemeensch front: Op Tulcca heftig tij-mdelijk artillerievuur. Ten westen v-in Lsaccea levencUge werkzaamhcid der artillerie. '—'*+ " ' ' iv! 0F 2E E ' û.û yersehsrgle tfuikbootoerlog ROTTERDAM, 8 September. — Volgens de oMaasbode» werd het Rubsisch schip «Dronik» (3.000 ton) op acht en twintig mij-len van Nordkap in den grond geboord. BERN, 8 Ssptember. — Zooals aan de Fransche pers meegedeeld werd, werd ae steamer «Natol» op de hoogte van Marseille door den steamer «Mnk gar-he», van Holstad (14.413 ton) geramd. Volgens den «Petit Parisien» kwamen er van de be-manning 31 koppen om met den kapitein. De «î-Tatol» • had veel soldaten aan booH over het lot van dewelke niets gezegd wordt. De verliezen van soldatenlevens moeten echter aaitzienlijk zijn, want de «Petit Parisien» vergelijkt de bijzonderfie-den der ramp met deze der schrikkel'jke betsing die in 1903 plaats had tusschsn de steamers «Insulaire» en «Liban». Mi 49" Jàar-Koiigfis der •, • irllsÉe ïMmûm DEN HAAG, 8 Sept. — Het Nieuwsbu-reau meldt uit Bluckpool : De arbeiders-partij œaakte op het vakbondencongres be-kend dat uitvc ïènde kommissie op 25 en 26 Seprember geraeenschappelijk met de parlementaire kommissie zal zetekn om te pogen eene internationale < conferentie bij-een te roepen waarop de geallieerden hun-ne oorlcgsdoelen zullen bekend maken. Oe lo-ifiîi lie vie StsoisSai KRISTIANÎA, 8 Sept. — Gisteren is de Russische socialistische afvaardiging op hare terugreis uit Londen, Bergen gepas-seerd. Zij bestaat uit clsn arbeider Smir-now, de advokaten Goldenbcrg en Ohrlich en den journalist Russanow. De laatste ver-klaarde volgens «Bergens Aftonbla^et» dat het hoofdzakelijkst strijdpunt op de Lon-densche konferentie geweest is, of men zich vôor de ontruiming der bezette gebieden met vredesbesprekingen zou inlaten met den vijand. Een afwijzend Belgisch voorstel is ver-worpen geworden, wat als teoken te aan-zien is voor het groeiende vredesverlangen in de landen der Entente, wat ook in Frank-rijk en Engeland sterk toegenomen is. Bij-zonderlijk de Fransche socialisten arbeid-den voor 't bijwonen der konferentie van Stockholm, die zij trots de bedreiging der regeeringen van reispassen te weigeren, zeker zouden bereiken. In feat IBi^iêniaiMl Ira 0©3feiîs°i|l5 S© genadeverieenS^g aa?î 0c, Fr» Adler WÈENEN, 8 Sept. — 0\ '"er de genadever-leening aan Dr. Friedrich Adler en de ver-wsrping van de opwerpingen door het op-perste gerechtshof is een schriftelijk bescheid nog niet gedaan. ïoeh is de genadaverlee-ning feitelijk. Ook bestaat de mogclijkheid dat het procès opnieuw ter behandeling komt als namelijk de Senaat het door de Kamer genomen besluit aanneemt, dat met do herinrichting der gezworenen-gerechten aile tôt 7 Juli niet van kracht zijndo vonnis-sen vernietigt en de processen opnieuw voor een gezworenen-gerecht doen brengon. Frasslipilk • Het ontsïag vaa ROTTERDAM, 8 September. — De < Nieuwe Rotterdàmsehe Courant» ver-nremt uit Parijs omtrent de Fransche mi-nisterciisis : De « Figaro » meent dat het nieuw kabinet van Ribot ainsdag zal ge-vormd zijn. De ministers van o-orlog, Patn-levé ; marine, Chaumet ; munitie, Thomas; handel en binnenland, Steig, zullen blijven. Viviani zal er uit trekken. De socialistische groep zal heden onderhandelen over de kwestie of zij met drie afgevaardi°den vil deelmaken van het nieuw ministerie. Aan de « Frankfurter Zeitung» wordt uit Iïtrn gemeld : De geruchten over eene voor de deur staande verandering aan den aetel van het Fransch gezantechap in Bern blijven hardnekkig rond loopen in de diplo-matische kringen onzer stad. Als opvolger van Beau noemt men niet meer den naarn van Oambon, maar wel den naam van Pierre de Marguerie, de kabinetsoverste van het ministerie van buitenlandsche zaken en bestuurder van de politieke handelsaan-gelegenheden in Parijs. Pierre de Marguerie heeft den naam van een voornamen diplomaat ts zijn. Men weet dat zijne vrouw de zuster is van den schrijver Rostand.319 Zwiiseplanii ZvyitseHand en d© GosîerenîïQ ds? n^utcalesi ZURICH: Het politieke département maakt officieel bekend, dat de Bondsraad îich niet bezig heeft te houden met de kwestie aangaande eene deelneming van Zwitser-tand aàn eene conferentio der neutrale landen te Stockholm. in Sa ZURICH, 9 Sept. — De «Ziircher Tages-uizeixïer» sfihvijit; Daar da Ossifiaiiikers bij den ontlasteriden tegenaanval op den Karst meer dan 4000 Italiaansche gevangenen namen, heeft zich de huidige gevan-genenverxiouding itn 't verloop van den lie Isonzoslag allengs van 1:4 op 1 : 2 ten gunste der Oostenrijkers verschoven. De Italiaansche legerleicimg wil openlijk zonder rekening te houden met de offers ditmaal den slag tôt de beslissing doen uitvechteii, welke ofwcl in eene doorbraak of in een gedwongen aftocht zou liggen. Daar het Oostenrijksch leger dapper stand houdt, mag men ook heden nog de hoop van Cadoma als uitzichtsloos aan-zien.Iiî ZwiïûeM Os ZsïnmsFifiaïdei'-ooi'îfei'entSe te Sicekhoïm STOCKHOLM: De Zimmerwalderconfe-rentie werd Woensdag door den heer Lind-hagen, burgemeester van Stockholm, ge-opend. De besprekingen zijn geheim. Aanwe-zig waren de gedelegeerden van Zweden, Denemarken, Noorwegen, Rusland, Ameri-lia, Zwitserland, Polen en Finland, zoomede van de Duitsche socialistische minderheid, te samen ongeveer 30 gedelegeerden. Op de zitting werd geene resolutie genomen, er werden alleen principieele verklaringen af-gclegd. Tijdens de tweede zitting heeft men zich bezig gehouden met voorloopige besprekingen.In Eiagelagié C3 Esîgelêohs arSîSKÎSî'G BERLIJN, 9 September. — Aan de «Tii-gliche Rundschau» wordt- uit Den Haag gemeld : In den loop der aanstaande week zal er in Londen e?r.e conferentie der Engelsche arbeidersleiders plaats hebben, aan dewelke t>ok zal deelgenomen worden do->r Hondersori, Barnes en Willie. Naar het alom heet schijnt het dat er door de geor-ganiseerde arbeiders eene steeds sterker wordende drukking uitgeoefend wordt op de Engelsche regeering, sedert dat het vakbondenoongres van Blackpool met 90 % der aanwezige sïemmen het besluit ten voordeele van den onbeperkten vrij-bandel aangenomen heeff. eene dntkking waardoor de werklieden de regs ring wil-len drijyen tôt het aflegggen van eene dui-delijke verklaring over de handels- en nij-verheidspolitiek die na den oorlog zal ge-volgd worden. Veï'ssoogirig vsii êoMiJ Het « Algemeen Handelsblad » verneemt uit Londen dat volgens « Daily Chronicle » de regeering besloten heeft. de soldij der onderofficieren en mànschappen met £0 % te verhoogen. De soldij der manschappen bedraagt ongeveer 11 shilling per week. Cira Do regS&mentatie der învcorcn BERN : Volgens een uit Petrograd ont-vangen telegrafische mededecling bevat het nummer van 23 Augustus van het Russische Staatsblad de verordening v/aarbij een alge-meene contrôle op dé invoeren in Rusland ingesteld wordt De datum van 13 September is hepaald geworden voor het toepassen der nieuwe schikkingen. MîîîtarlsaUe van fcr>t poot» on teiegraaf* vtiûzm De Zwitsersche bladen vernemen uit Petrograd dat in een harer geheime zittingen de Voorloopige regeering besloten heeft het post- en telegraafwezen onder militair toc-zieht te plaatsen ; de brief- en telegrammen-censuur zal aanmerkelijk verscherpt worden.van een spsaîaal çoasnîsîails STOCKHCLM: _ «Rosskoja Slowo» deelt mede dat de sjicciale kommissie Kornide-bad, die door Kerenski naar Tsaritzyn — dat zich nog altijd in de maçht der maxi-malisten bevindt — gestuurd was geworden voor het uitbrengen van een verslag over den toestand aldaar, thans op per-soonlijk bevel van den minister van oorlog aaii jeliouden is gewovden nadat hij op on-c-pyallsnde wijze door verschillende stafof-ficieren naar Saratow geëscorteei'd was ge worden. Sa' het Russisch opjisrtsey^l AMSTERDAM : De Russische dagbladen deelen mede dat men zich in gevolge den van van Riga aan veranderingen verwacht in het hooger Russische legerbevel. Eenige leden van den Raàd van Arbeiders en Soldaten steilen het onmogelijke in het werk om de afzetting van generaal Korniloff te bekomen. Est Us nîeuive Het officieel aàngekondigde akkoord der verbonden regeeringen over de verdere uit-werking van het Poolsche staatswezen, welke binnen enkele dagen zou bekend gemaakt worden loopt, naar wij hooren, op de instelling van een regentschapsraad uit, die waarschijnlijk uit cîrie leden zal be-staan.^ Als voorzitter van den regentschaps-raad is naar men meldt de langen tijd in Russische gevangenschap gehouden, huidige aartsbisschop van Lemberg, graaf Szepty-chi aangeduid. Een ander lid van den re-gentschapsraad zal vorst Lubomyrshi zijn, het derde lid werd nog niet bepaald ge-noemd. De eveneens uit drie leden bestaan-de «likwidatia kommissie» van clen huidige staatsraad, die zich thans eigenlijk met de levensmiddelenverzorging in 't bezet gebied bezig houdt, wordt door de opriehting van den regentschapsraad in zijne werkzaamhcid voorlo-opîg ni.et belemmerd. De eersto taak .vao dea reg^olsob^tiafaajd de vor- ming van een ministerie zijn. Als leider van dit ministerie werd een : , I 'tijd lang in eerste Lijn de vroegere gezant te Washington, graaf Tarnowshi in aanmer-; king; van zijne kandidatùur zou intusschen, '| weer afgezien zijn, om niet het Galicischj element in de regeering ai te zeer op den; voorgrond te laten komen. \ 1 Na de inrichting van den regentschaps-, raad en van het ministerie zal dan ver-.' moedelijk ook de uiischrijving der verkie-i zingen voor de volksvertegenwoordigingj niet lang op zich laten wachten. Het soorts kiesrecht zullen waarschijnlijk de nieuwe j ingerichte Poolsche bestuurslichamen zelf L;; pal en. Zaak van het parlement zal ein-J delijk het besluit over eene grondwet enj dan de keus van eenen monarch zijn. Isa Tïarkïj© Bernstoff in Konstantinopel KONSTANTINOPEL, 9 Septeafé^v1 ^ De Duitsche boodschâpper graaf Bernstprff is hier aangekomen. > is i© ¥@s°8©sîii^sgs Statan Voorsohotton uit Anierska DEN HAAG, 9 September. — Het Hol-. landsch « Nieuwsbureel » meldt uit Was- , I hington : De Amerikaansche Kamer van volksvertegenwoordigers nam met algemee-nen stemmen een voorstel aan om eene.1 krijgsleening van 11.000.000.000 dollars —■ 55.'X)0.000.000 franken uit te schrijven,waar-van de opbrengst zal dienen als voorschot-tén aan de bondgenootèn, en dat in som^ men van 500.000.000 dollars per maand. (VARIA " Het ^BBi@8°§kaansob F5©!»: - In de geschiedenis leest men dat Colum-bus in zijne schepen, gat en scheur dicht maakte bij middel van « jodenlijm» dat hij: in Trinidad zoo maar met gansche hoopen gevonden had, langs de boorden van moren \ en stroomen. Iji Sedert is er in de wereld al heel wat ge-i schreven over en gedaan met het ameri-.' haansch pek, vaak asfalt geheeten, dat in', den laatsten tijd nog voor heel wat meer ) J gebruikt wordt dan voor het dicht maken van schepen en het «impermeabiliseeren» S j van kleederen voor het zeevolk. ' | In den laatsten tijd is er dan ook wat meer gèschreven over het door zoo weinigen I gekend natuurverschijnsel der amerikaan- î 1 sche pek- ofte asfaltzeeën, die eene onuit-putbare bron van rijkdommen uitmaken'' , ■ als men ze maar weet aan te wenden. ; |ll Zoo vernemen wij thans dat het Pitch Lake in Trinidad eene oppervlakte bedekt van omtrent zesliy hectaren, bij eeno mid--delmatige diepte van omtrent vijftig me- • tors. Met uitzondering van eenige plaatsen, ,j,| waar bronnen schijnen te liggen, is de op- , pervlakte van dit pskmeer zoo hard, dat men er, zelfs bij de grootsto hitte kan over ' gaan, zonder cenig gevaar -ï an te zullen verzinken — als men niet blijft staan. Wat aïs eona zonderlinge eigenaardigheid van dit pekmeer aangehaald wordt, dat is dat, ondanks de schijnbare hardheid der oppervlakte, de heele massa in beweging, aan het «vloeien» blijft, in zulke maat, dat uitgegraven put ton in den tijd van eenige «>>| dagen steeds verdwenen, aangevuld zijn zonder eenig spoor na te laten. Voor enkele jaren was de inhoud van dit meer zoo hoog gestegen dat hij hier en || daar over do oevers begon te «loopen» en zieh langs de laagten cen weg zoehb naar de zeekust, rnaar er kwamen kapitalisten die een anderen weg lcenden voor de stof 'f die zij maar op te scheppen hadden. In den tijd van een enkel jaar werd er ; van het pek cane zoo rensachtige hoeveel- ' I ; heid weggehaald dat het meer bepaald bin-: nen zijne oevers bleef om het volgend jaar neer dan een meter diep bc-neden zijn ge~ wonen stand te zinken. !•« Veel grooter en dieper dan het Pitch' j \ Lake in Trinidad is het pekmeer op de! » ] Asphat?ea nabij da stad (Juaryqueen, in! (| Venezuela. Men schat zijne oppervlakte op meer dan drie honderd hectaren en het heeft talrijka bronnen waaruit men het pek1 in gesmolten toestand ziet opborrelen. j M Daar het pek meer en meer gebruikt. ' wordt in de verschillende nijverheden,door \ de scheikundigen meer en meer allerhande ' stoffen uit het pek beginnen te halen, is ; de pëkuitgraving op nog veel andere plaat-sen van den amerikaanschen bedem eene J aanzienlijke, zeer winstgevende nijverheid geworden, zoodat er meer en meer reusach- , tige hoeveçlheden verzonden worden naar aile nijverheidslanden der heele wereld. | ip. îjî Esn on&ekende staat Er is in Europa nog een neutrale staat, y;j waaraan tôt dusver niemand heeft gedacht en die zelfs op de landkaarten niet is aan-gegeven._ Toch is het een onafhankelijke staat, die tôt heden aan niemand een oor-logsverklarihg heeft gezonden en die dus nog steeds zijn neutraliteit bewaart. Deze staat heet St-Goust, ligt op een stei-le rots in de Pyreneeën en heeft 130 inwo-' • ■ ners. Zijn regeeringsvorrn is republikeinsch; de président is tegelijkértijd ontvanger der t -1 belastingen en vrederechter. Hij wordt geko-1 zen door een Staatsraad van twaalf leden,' die zelf op den grondslag van het algemee- ' 'f| ne, gelijke, directe en geheime kiesrecht voor den tijd van vijf jaren worden gekozen. WETENSCHAP i Ontdskking van hst Ganepis des- oudheid Uit de «Telegraaf»: Danimos Pacha, die •"» sinds langen tijd de archeologische onder-! zoekingen in Egypte leidt, is er in geslaagd1 !|^ het oude Canopis in Egypte terug te vin-clen.Behalve de badinrichting, werden ook de fondamenten van een Sphinx opgegraven,. waarin hieroglyphen zijn gegraveerd. De stad is geheel onder het zand bedolvcn daar ze sinds de 4de éeuw ri.l. toen zs door den patriarch Cyrilïus in den ban werd ae- S daan, géhçel was verlaten., " 'f

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes