Vooruit: socialistisch dagblad

422 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 21 Juin. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 19 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4m91835r3n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

32e iaar -■ N. 171 »MltJW»^«K3agB3ga8?3 Prijs per nommer : tooi België 3 oemiemen, voor den Vreemde 5 eentiemen 1 elafoon s Radaetle 247 - Âdministratie 2845 ^ ^oensdaq 21 D ni farter-U lîgeef «te» gasc Maatschsppij H ET LSCHT beotunrder t P. DE VISCH, Ledeberg-Otirt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ' Qrgaan dè/e Bc-i^feche WBpk!i&dQtsp(ti?iijLmmt Vèrscfi^n&tds a/h da^en. rr-n ntiiM lin i iH1 *<• if 1,rirfIIÉAT*""im,lTf ^v<£. ABONNEMEKTSPRIJS BELC'E Dri« maaarîcn. ( , (r. 3.23 Zca ma»ndea ... . . fr. 6.59 Een jaar....... fr. lUA Moi aboaeeert sJcfc sp àtie pesdnirrâ» DEN VREEMDE Orie maandcn (dagelijka vcrioadvi), ..... fr, l.f) Maatrepfen tesen den nood in Sent Dat de nood in Gent en omliggende, ja overal klimmend gaat, naarmate de oor-og langer duurt, is eene algemeen geken-de waarheid. Die toestand kennen is goed, maar dat brengt ook de verplichting mede om er zoo spoedig mogelijk verzachting aan te bren-tren als" me.n niet in staat is hem geheel en vl te doen eindigen. Met het oog daarop zijn wij gelukkig ian onze lezers te magen mededeelen, dat mze afgevaardigden bij het Weldadigheids-tiureel de gezellen Jan Pancock en Jan De (Vaele, onze schepenen gezel Anseele even-ils onze vrienden Coppieters en Heynde-rickx, met hunne armen niet gevouwen itaan ta kijken. Al te zanien doen zij hun best om de ipenbare bestuien en de ondersteunings-inrichtingen te bewegen tôt het verleenen /an meer onderstand. En wij zijn dubbel gelukkig hier te mo-jen zeggen, dat onze vrienden welwillend jn giunstig aanhoord worden. Zoo doet het Provinciaal Hulp- en Voe-iingscomiteit de dringendste pogingen om ran het Nationaal Comiteit gvootere hoe-reelheden graan te bekomen om het brood-•antsœn te kunnen vcrœeerdereu.zoo gauw nogçlijk. En het Provinciaal Comiteit heeft de aeeste en de bsste hoop, dat zijne smee-ringen zullen aanhoord worden en mis-ichien nog deze week zal hat de blijde »oodschap mogen brengen, dat het rant-ioen der werklieden merkelijk zal ver-loogd worden. Dat nieuws, wij zijn er zeker van, zal ioor de werkende klasse met blijdschap rorden veruomen. 't Is moederkehszalf op de wreede wonde 1er volksarmoede. Wordt de ellende daar-ioor niet opgeheven, zij wordt er toch door rerzacht. En nu dat de werklieden weten dat ons.e îigea mannen en de openbare instellingen n blok dapper hun best doan om de ellende « lenigen, zal zulks hun aansporen om roort te gaan ia den weg waar zij tôt hier-»e op gebleven zijn, 't is te zeggen : calrn en wa-ardig te blijv&n in de zware on-çelukken die zoo onverwacht en zoo onver-liend over geheel hunne klasge, en, laat îet ons maar zeggen, over geheel het land àjn nedergekomen. Wij vragen aan al onze vrienden en a^in edereen dat iij door hun v/oord en hun coorbeeld zonden mçdehelpen om de rust ;e handhaven en iedereen troost en moed n te spreb&n. De oorlog zal toch niet jeuwig blijven duren. Vrienden, broeders en zusters, volgt >nzen raad en gij zult grooter en sterker lit deze zware beproeving oprijzen, daar :ijn wij van verzekerd. «Vooruit». Tmeeismuiw W KUVERHEIO EN KUNST fn bencden- ®n Sjovan^alen vb?i hst FSESTLOKAAL «VOORUIT» @4-Fiat«pansenwstrsat, Gsr?4 Msllnpii door om TaiilGOBStalliiig IV DE BOUWNIJYESHBID Met een zeker ontz.ag treed ik deze a£-leeling binuen,- want terwijl de vorig be-:ochtefl toch slechts betrekkeiijk zeer ver-ïankelijke werken voortbrengen, wrocht ie Bouwuîjverheid voor eeuwen I Al dadelijk valt de stand in het oog der Samenwerkcnde Maatschappij « De Bouw-ft'erklieden te Gent. Aannemers eu bou-«■ers van openbare eu particulière bouw-«rerken. Eene werkiuanseooperatie die in iat vak eenig in Belgie, zelfs in de wereld, 18. In aeht groote kaders zijn de photogra-iiën tentoongesteld der huizen, winkela, iabrieken en groote lokaliteiten welke zij jebouwd hebbea,daaronder niet de minste : îet Feestpaleis wa-arin de Tentoonste'ling tich beviudt. In 't jaar 1900 gesticht door eenige met- j »ers, welke bij de groote staking uitgeslo-fcen waren, aan hun hoofd Iiarel Bontinck, toendertijd secretaris der Metsers-vereeni-ging, van de kràchtdadige hulp der Maat-sekappij Vooruit verzekerd, hebbcn zij niet illeen bewezen wat eene werklieden-coope-rntie onder intelligente, techniseh-kundige leiding viermag, maar ook vele goede resultaten eene zakelijke samoDwerking tussohen vcrbruiks- eu voortbi'eogst -cou-peratie vermag te geven. In die bijna 16 jaar van hun bestaari bebben iij gebouwd : 39 woonhuizen, 9 iabrieken in en buiten de stad, biina a! de winkels van de Maatschappij Vooruit, 9 groote lokalen waarvan 3 buiten de stad, en een hôtel. Daarbii^ aan kleinere herstellings- en ï&rjjnderiHga-wei'ken voor cirea 1/2 nii] lioen franken. Niettegenstaande zij hunne werklieden 5 eentiemen per uur inéér beta-len als andere patroons en zeer solide materiaal bezigen, hebben zij door eer-lijke, zuinige administratie een schoon vermogen aan vaste.- goederen verworven, hetwelk hun de zoo noodige stabiliteit voor de toekomst geeft. Een kraehig Bravo! voor die werklieden-cooperatie, haar knappen bestuurder Kareî Bontinck en zijn £link personeel, is voor-zeker uit het hart aller bezoekers gespro-ken.Op hunne kosten hebben zij ook vervaar-digd het veel bewonderde model der MO!) EU .NE VV EEKEBS WOîîIN G. Weil'fc werkershart gaat niet opeu bij het zien dier heldere, blinkende keuken, dier stem-mige, eenvoudig-deftige voorkamer, zonder het schreeuwerige behang en allerlei prullaria en denkt daarbij niet aan die tallooie misbouwde werkerskrotten ! Laat ons hopen dat, na de vrede, de nationale maatschappij voor werkmanswoningen zal herrijzen en naar dat model zal doen bouwen. Op de daarin uitgestalde meubelen zal ik later (bij de houtbewerking) terug-komen.Gelijketîijk door de zorgen van de samen-werkende Bouwwerklieden, zijn nog tentoongesteld : cen groot model van een Watertoren in beton-avmé, het bouw-materiaal der toekomst. Het ijzereà geraamte (een kunstig samenstel) is ver-vaardigd cloor B. Va;i den Sompel, evenals het model van een spiltrap. Specimen van verschiliende stai'-werk (soort vaja stuc) waarmede op het oogenblik de groote zaal van « Ons Huis » gerestaureerd wordt ; een .speciaal fijn vakwerk, vervaardigd door Th. Cattoir en H. > niirentergheiu. Een recht bevaliigen indruk maakt het mooio model-.van een vijver met rotsen en watervn! eveneens in beton-armé, door den béton y, erker J. Vau Guyse vervaardigd; door donzelt'den knappen werker ook eene voorstelling van Trap in gewapend béton, uitgevoerd in de Spinnerij aan Port-Arthur en een deftig-rnooi Grafmonument. De Ho;-. Metservereeniging hee£t zich p.iet onbatoogd gelaten : een in opbouw aijnd huis eerste verdiep, gemetst op 0.1!) per meter, zeer natuurlijk in aile détails van een bouw ; een zeer mooi geduld.^wei'kje, door de métsers Ed. Do Viider en i. Bloey-kens vervaardigd naar ontwerp en teeke-ning van H. Vanrenterghem. Ik gelooî niet dat er eén vak is v.-aarin zulk eene massa allerhand versehilitende artikels in te pas komen, maar als getrouw» reporter vei-droot het mij niet ze allen aan te teekenen. (V er volgt.) /f. TE^T@l5^8TELL!ie Aile dagea open van 11 lot 2 ure en van 3 lot 8 lire INGANGPBIJZEN VOOIÎ DE TENTOONSTELLING Dinsdag en Woensdag : 10 eentiemen. Donderdag voormiddag : 25 eentiemen. Douderdag namiddag : 50 eentiemen. Vrijdag: 2â eentiemen. Zaterdag voormiddag : 25 eentiemen. Zaterdag namiddag : 50 eentiemen. Zondag en Maandag : 25 eentiemen. Den Donderdag en Zaterdag namiddag: MUZIEKALE AUDITIE. Is West-fliMd™ m in Fraakriliî Uit Duitsche bron GBOOT B00PDKWARTIER, 19 JUN1. Wcslelyk eorlogsterrein : ïen zuiden der belg-isch-fransche grens tôt in de Somme, duurde het heftig kampen levendig voort. E-en fransche aanval met handgranaten in den omtrek van Chavanne, ten oosten van Vailly, werd afgewezen. Het spriiigeo eener duitsche mijn op de hoogfce van Fille Morte, in de Argonuen, had goede uitslagen voor gevclg. In het Maasgebied ging het geschutge-vecht eerst tegen den avond goed aan gang. In den loop van den nacht ging het tôt groote heftigheid over in den omtrek van Mort Homme, ten westen van deze hoogte en langs de frontafdeeling van 't bosch van Thiaumont tôt in de nabiiheid van het i'er-tendorp Vaux. Zooais ons naderhand mee-gedeeld werd, was er in den nacht op 18 Juni een sterke fransche aanval afgeslagen geweesfc in het bosch van Thiaumont. Andere pogingen om aanvallend' op te treden werden gisfcer door oîis vuur vcrijdeld. In de gcvechteu d.er laatste dagen zijn hier rond ds 1G0 transche soldaten gevan-geu ganomaû.Verscheidpne nachteli^ke aan-valscndernemiugea des vijands, op touw gezet in het bosch van Jurnin, werden na gevechten met liar:dgranaten afgeslagen. iu de nabijbeid van ^ens en ten noorden van An-as zijti *.vrce engelsche tweedekkers in cen luchtgovccht naar omlaag geschoten en twee der inzitt^nd^n zijn dood. Eea fransch vliegmachieh werd in het westen der Argonnen naar omlaag geschoten, Een duitsche vliegmaehienen eskader heeft de spoorwegstatie en de militaire werkhuizen van Baccarat en Raon-1'Etape aangevallen. Oosidijk oorlogsterrein : Langs de noordelijka frontafdeelingeu hadden geene bijzondere gebeurienissen plaats. Over de met militaire transperteu vol staande spoorwegstreek Ljachowitschi-Luninisc werden talrijke bommen gewor-13en.Door de Legergroop van généra»? von Linsingen werden langs de Styr, ten westen van Kolki en langs da Stochod, in dsn omtrek der spoorwegstreek Kowel-Kowno, russische aanvallen, hier en daar gcede uitslagen op-leverende tegenaanvallen afgeslagen. Ten noord-westen van Luzk fîaan onze troe-pen in gevechten die voor ons eene gunstige wending namen, terwijl het getal der ge-vangen genomsn vijaiiden en de veroverde buifc zlfah aanzienlijk vermeerderden. Ten zuidwetâen van Luzk vielen fie Bussen in de richting vau Gotochov/ aan. Bij het Loger van generaal graaf vou Bothmer is de toestand onverande-rd gebleven. Balkanoorlogstcrrcin : Niets nieuws te melden. Opperste Legerbestuur. (Koln. Volkszeitung.) Uit Fransche bron PAÏÏIJS, 19 Juni (Berickt van zondag namiddag): In 'b Sommegebied moest eene sterke Duitsche verkenningsafdeeiing, die tegen de Fransche loopgraven van Fay vooruitging, zich terugtrekken onder ach-terlating van eenige gevangenen. In de Argonnen tamelijk levendige handgrana-tengevechten in de streek van Vauquois. Bij Fille-Morte veroorzaakte eene Fransche mijnontploffing eenen breeden trech-ter, wellrs zuidelijken rand de Franschen bezefcten. Verdragend Frauseh kanonvuur veroorzaakte eenen brane' in 't stati')n van Cacheranges (?) waar troepenbewegingen gemeld werdeai. Op den liuker Maasoever vielsn de Duit-sclier3 na eene beschieting met buitenge-wone heftigheid meermaals Fransche stel-liugen op Mort-Homme aan. Op d&n rechter oever roislukten eveneens meerdere Duitsche aanvallen tegen onze loopgraven, noordelijk van het werk Thiaumont. Wat verder oosfcelijk sloegen de Franschen eenem h an d g r an at-e,n a an val tf. in de Vogezen hielden de Franschen met geweer-vuur eene Duitsche afdeeling tegen, die eenen overval tegen een onzrer werken, twaalf houderd meters zuidwestelijk van Oarspach noogde te naderen. De Fransche beschietings-eskaders toonr den zich zeer bedrijvig, wierpeen bommen op Duitsche dépôts bij het; station Selid ( ?), in de streek van Vouziers, bommen van zwaar kaliber op de f&brieketi van. Diieden-hofen, waar ontploffingen vastgesteld werden, en ongeveer 20 obussen op de vlieg-werkein van Etain en Tergnier. în deîl loop van den nacht wierpen Duitsche vliegtuigen bommen op Pont-à-Mousson, Nancy, Bao-car at. (Bericht van zondagnamiddag) : Aan het front noordelijk van Verdun nam de artil-leriestrijd in de streek der hoogte 304 en in 't gebied noordelijk vao het Thiaumont-werk eene zekere heftigheid aan. Geene infanterieaanval. Op de rest van het front verliep de dag rustig, buiten in de Argonnen waar de mijnenstrijd levendig in de streken van Volane, Vauquois en Fille Morte voortduurde. (Eoln. Volkszeitung.) PABIJS, 15 Juni. (AmLl.elijk be-richt van Maancîag namiddag). — In de streek van Lihons, zuidelijk van de Somme, mis-lukte een Duitsche overval. Op den linkeroever der Maas bombardeerden de Duitschers levendig de zuidelijke helling van Mort-Homme en de streek van Chat-tancourt. De Fransche artillerie antwo^rd-do overal door spcrvuur en door eene werkzame tegeinvoorbereiding. Op den rechter oever werd een Duitsche aanval tegen de Fransche stellingen, noordelijk van punt 321 door ons vuur afgewezen. Vliegwezeu : In den nacht van 18 op 19 bombardeerden twee Fransche eskad&rs achtereen de kazernen en het station van Vouziors, waar men treinbewegingen meld-de. (Koln. Ztg.) Uit Engelsclie bron LONDEN 19 Juni. — Gistenen heerschte groote vliegersbedrijvigheid tengevolge van het beter weder. Te bemerken was een aangroien der vijandelijke luchtbedrijvig-heid. Een Engelsch vliegtuig viel op eenen verkenningstocht aeht vijandelijke vliegtuigen aan en dwong twee claarvan, in de vijandelijke linies neer te gaan. Er hadden samen 30 luchtgevechten plaats, maar zonder beslissend gevolg. In 't overige heerschte in de laatste 24 uren rust. (Koln. Volkszeitung.) ) ^ Pa snEtï îiisscliic Italie s» Otislsnriik-Henprifs Uit OostenrijkscliQ broiï WEENEW, 19 Juni. — Gisteren avond herhaalde zich het zeer heftige vuur der Italianen tegen onze stellingen tusschen de zee en den Monte dei Sei Busi. Eene poging van den vijand om bij Selz vooruit-te gaan, werd dirèkt verijdeld. In 't noordelijk gebied der hoogvlakte van Doberdo kwam het tôt levendige mij-nenwerpers- en handgranatengevecbten. Aan het Dolomietenfrcnt mislukte een vijandelijke nachtaanval bij Bufreddo. Aan het front tusschen Brenta en Astico wezen onze troepen weer talnike aanvallen der Italianen, daaronder eenen sterken aanval noordelijk van den Monte Meletta af. Zuidelijk van dsn Busi'oollo werd de naa&te hoogtenrug veroverd. Drie vijandelijke to-genaanvajlen mislukten. In deze gevechten werden meer dan 700 Italianen, d&ar-onder 25 officieren, gevangen genemen, ze-ven machiengeweren en een mijnenwerper veroverd'. (Koln. Volkszeitung). Uit îtaiiaansche bron BOME 19 Juni. — De voortdurende ver-bitterde strijd om de stellingen dio wij langs den zuAdrand vau het bekken v&n Schlegen bezet boudin, getuigt dat de vijand hardnekkig de oorspronkelijke op-vattinp van zijn offensiefplan volgt. Zijne voortdurende taaie aanvallen bewijzen, dat de gebeurtenissen op het oostelijk front de aanvalsbedrijvigheid van den vijand op het Trentînerfront niet vermiuderd hebben, waaruit bij tôt hiei-toe geenerlei troepen-aftrekking deed. Gisteren in den loop van den dag tusschen Etsch en Astach artilleriebedrijvig-heid en werkzaamheid onzer afdeelingen, die vijandelijke vooruitgeschoven posten aanvielen en op de vlucht joegen, waarbij zij wapens en munitie veroverden. Zuid wtestelijk van 8chlegen herhaalde de vijand nadrukkelijk zijne woedende in-spanningen. om zich den weg door onze linies te bannen, hoofdzakfî'ijk tusschen den Monte Lemerle en den Monte, Magna-boschi.Tusschen de dalen van Frenzela en Mar-cesina duurt het vooruitdringen onzer infanterie voort, dat door het heftige artil-lerievuur v?n den vijand en zijne sterke, in het moeilijke woudterrein ingenestel le, m°b talrijke machiengeweren voorziene stellingen bemoeilijkt wordt. In 't Suganadal nieuwen vooruitgang onzer troepen links van ds Masobeek. Aan den Isonzo artilleriegevechten. In 't .gebied van Monfalcone sloegen wij in den nacht van 17 Juni vijandelijke t-&-genaanvaUem terug. (Koln. Volkszeitung). & $ £ Husslseb-Foïlssiïs- Si'> eisete grens Uit Oostenrijkscîia bron V/EENEN, 19 JUNI: In de noordelijk® Bukowina en in Oost-Galicië geene bijzondere gebeurtenissen. Noordoostelijk van Lapuszno viel de vijand met groote over-macht onze stellingen aan. Het beproefde infanterieregiment n. 44 sloeç, ondersteund door voortreffelijke artilleriewerking, de negen gelederen diepe storrooolonnes zonder inzet van réserves terug. De vijand leed zware verliezen. Ook een in dit gebied gspoogde nachtelijke aanval mislukte. Bij Gorociiow en Lokaozy wezen wij sterke Ilussische tegena-anvallen af. Aan de Oppor Stochod werd terrein gewonnen. (Koln. Volkszeitung.) Uit Eussisciie bron PETEBSBUBG, 19 Juni: Westfront: Aan het front van het leger van generaal Brussiloff biedt do vijand Eeftigen weer-sta-nd. Hij doet op eenige punten tegenaanvallen, die door onze troepen aile met goed gevolg afgewezen werden. Wij deden op verscheidene punten verderen vooruitgang; wij namen gevangcnen en buit. Gisteren namiddag om vier uren namen troepen van generaal Letschitzki het brug-genhoofd van Czernowita op den linker oever van den Pruth. Na een heftig gevecht bij den overgang van den Pruth, wedks bruggen door den vijand ontploft waren, namen wij Czerno-wite. Onze troepen vervolgen den vijand, die op de Karpathen terugtrekt. De troepen van generaal Kaledin wezen ver-bitterde tegenaanvallen van den vijand, ook van de Duitschers, die van de Fransche grens aangetrokken zijn, ai. In da om-streek van het dorp Hodemieze aan den Styr wordt heftig gestreden. De Duitschers vielen met groote heftigheid het dorp Swidniki op den noordelijken oever der Stochod aan, dat wij hun a-fgenomen hadden. Wij wezen eenen vijandelijken aanval af, ongeacht het vuur uit eenen pant-sertrein. Honderd kozakken van een regi-ment vielen onder 't bevel van hunnen chef Smirnoff tweemaal den vijand van den flaak aan, die t-ot den aanval vooruitgang. Zij namen twee officieren en een aantal Duitsche soldaten gevangen. L Op den rechter yfivar dey Strypa. noor delijk van Buczacr ging de vijand tôt de» aanval over, hij werd evenwel door ©as koncentrisch vuur in zijne loopgr&vea, teruggedreven. Noordwestfront: Noordelijk van het woudgebied en aan het Dunafront hebben in verschiliende gebieden heftige artillerie» gevechten plaats. Onze artillerie bracMf den vijand in zijne loopgraven en bij zijn» werken in de stellingen bij Duaaburg en zuidwestelijk van het Naracz-meer groote schade toe. (Koln. Volfcsseitung.) <ir Kr ife « » T ni aorEag op du Bttiui Uit Oostsnrijksobe bron WEENEN, 18 Juni. Aan de neder Boj&«V in de laatste dagen kanonnongevéchten. (Koln. V«slksseitang)., Uit Bulgaarsche bron SOFIA, 19 Juni: In 't Wardardœl *er<i den dagelijks weinig heftige adâilexi«^8-j veohten en botsingen tusacken {Kifcroelje*, gemeld. Aan het overige «jûdeUjk froafc heerscht rust. Sinda kortea tijd veraieldâ*' de Engelschen en Franschen de eogst door, biandbommen. Op 16 Juni wiwjxja vier Fransche vliegtuigen in de omgsviag «mi de dorpen ZineJi, Tarachmantâ en atSo. d* Mestamonding eonige bommen van bijîoa-. dere maaksel af, om de oogst in brand ta/ steken. Zij vçroorza^kten brandea, dia direkt gebiuseht werden. Gisteren avond wierp een vijandelijk vliegtuig vjjf boaunan1 qp Vitolia. Twee burgerspersonen verden, licht gekwetfit. De etoffelijke schade il oa-beduidend. Andere vijandelijke viiocen wierpen bommen op Walandowo, Gewgîiaii, en Doiran vergeefs af. Onse vfiegers b#v wierpen de vijandelijke bivoaakkea b^, Kara, Sinantzi, Smol, Kalincwo, Mieha-lowo, het kamp en vliegplaafcs bij Kufeutsck' met bommen. Al onze vliegers ïija 6nge-deerd teruggekeerd. (Koln. Volkaseitung.) t5 In Klein-Azië uit Turkscae bron KONSTANTINOPEL, 19 Juni. — Aaa het Irakfro.'it geene verandering. Kaukasusiront_: Op den rechtervleugel geene gebeurtenissen van beteekenis. Ih 't centrum op enkels punten infanterie- e* artillerievuurwisseling. Op den linkervlengel bezetten onze ver-» kenningsafdeelingen eenige roorposten-'j stellingen van den vijand, verdreven hem daaruit en brachten hem verliezen toe. Een torpedoboot en twee vijandelijke vliegtuigen, die op de zee bij het eilutdf Keusten bemerkt werden, werden door on», vuur verdreven. Twee onzer vliegtuigen ovorvlogen he# eiland Tenedoa en wierpen gunsSg bota-, men op da werken van den vijand. keerden ongedeerd terug. AnderB niets nieuws. (Koln. VelkaeeitMgw) f- IIP _ZEE Oâ {SsMbsot « î^loordMnder » DEN HAAG, 19 Juni: (Offioieel): Dt«> lichtboot « Noordhinder » m naar een punis, omirent 52°4' ooster-breedte en 2°40' oa*ter-lengte van Greenwich overgebradM. Gezonkén LONDEN, 19 Juni: Lloyd meldffc dat d«i Engelsche stooraer «Vaffa» SSB2 ten metend, tôt zinken is gobraoht-. Aangespoeld KOPENHAGEN, 19 Juni: De blade» melden dat, tijdens de laatste jfeestormea, de Noordzee aan de wostkust talrijk* lijken aan van het zeegeveiht aan Skager-ra-k voortkomend, zijn aangespneîd. Oolc overblijfsels van vaartuig«n en eene kis^ met munitie. In het Buitenland lis Frankrlp: Do dood en d« onst«rfeli|ken Wegens de dood van den heer Ensilai Faguet heeft de Fransche Akademiô giste* ren hare zitting, als teeken van v&ttxr, op-, geheven. Dit nieuw sterfgeval brengt op aeht heil aantal zetels welke thans onder de «0ou-pole» onbezet zijn. Het zijn de eetels van de HH. Jules Olaretie, den 23 D-eceiaber 1913 overleden; H"'iri Poujon, 1 Juni 1914 overleden; Jules Lemaitre, 5 Augustu# 1914 gestorven; g-aaf de Mun, 6 oetober' 1914 overleden, Alfred Mezières, 10 octe-ber 1915 overleden ; Paul Herviçut 85 Qfl-.{

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes