Vooruit: socialistisch dagblad

497203 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 13 Août. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 05 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1v5bc3vb5h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

jfy iaaip <*<• fé. 224 Pnjs per numme^ : voor Belgi'é 3 centiemen, vooi dan /reemde 5 centiemea TsS®fco3ï ? Èhtedao'tfcie 247 » âdsîîfsîssts,,atie 2845 BWfli<ggaiW»ww«KMawMi ■iiniiiiiinniwi ijmi nim i —■ in*wnsa«fr«w ESonderdap 13 Oogjst H9'S4 Drakater-U itgeefater [ &sm: Maatschappi] HET LICHT bestunrder » p, DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . A0M3NISTRATIE nOOGFOORT, 29, GENT VOORUIT Orgatw der Belgische WeMiedenpapiy* Verschtynènde aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Ûrle maanden. . . . . fr 3.2S Zes maanden > , . , fr. 6 59 Een jaar. f». Men abonneert zich ep tille postburcsle» DEN VREEMDE Orte maanden tâegclijka verionden). < . . . < fr. 6.75 GEWOON NUMMESt iO ure 's morgens) Frijs *3 centismen Bit isummer ielt ZES bïadziîJén Naarmate belangrij ke berichten on s geworden of gebeurtenissen zich voordoen, zullen wij, zoo net ons mogelijk is, in den namiddag bijzondere uitgaven van ons biad doen verschijnen. ftuïterijgevechteii rond Diest — ©irerwismmg der Belge^ U© Duitschers sf elen 2 1/2 milfoeis m- de Nationale Bank<( te Basselt De klas var 1SM mag ziclr, gereed makeii rï?ËI I S turopeesche uorloa ! ioestand Woensdag ooals itiij gisteren rceds meldden was de tsche ruiterij in de richting van h et bel-h vcldlcjer gezonden om er de ligging le cietaUtcrkta van te peilcn. Er hadden ook voorpostgcvcchten plaats en deze ten gwisie van de Belgen uiigevaUen. gansch d^ Unie werden de dutt<sche ru1, jbenden achteruit gedreven, en dinsdag nd hadden ;j de pl-aatsen verlaten die iaags te voren bezet hadden. oenfdag middag werd door het ministe-van' oorlog aangekondigd dat de aftoeht duitschers voortduvrt. 'atmrlijk, gwt. dai-niet zonder gevech~ , dock ons dappèr leger houdt beuonde-umrdtg 'sland. Wocnsdag avond, 10 ure. e Duitschers,na den nacht doorgebracht ebben in cfe stellingen welke zij na hun-aftocht va® dinsdag bereikt hadden, woensdag namiddag in groot getal naar punt van de belgische strijdlinie geko-, Diest, dat zVj maar zwak bezet dachten. jze opperstaf waakte : uitmuntend in-;ht door eene. .verkenniçg ruiterij, heeft Je noodige bevelen kunnen geven en de ad tro! een wtierstand van belang aan. in gevecht heeifc plaats gehad, waarvan ;evolgen GUNSTIG voor het belgisch r waren ; ongeveer j-j-jiN DTjIZEND aten hebben eravan deel genomen. Bt was het eerste gevecht dat onze troe-in vlakke veld leverden: zij hebben het vee'l aanleg en krachtdadigheid gedaan, ij hebben bewezen dat zij aJ. de hoeda-eden bezitten om avérai met welgeluk-te strijden. ( 'eze mededeelirig is « fficieel, wil zeggen • het gouvernement jnedegedeeld.) * ^ & DUEL TUS3GHEN DUIT-SCHEES Eî? BELGEN VOOR DE LUIKSCHE FORTEN. De striid rond de lorten van Luik is hérbegonnen ; deze for-ten werden door de duitschers gebombardeerd, docli de Belgen vuren krachtdadig en on-verpoosd terug. Woensdag hebben de duitsche troepen zich ia bcwsging gezet om over de Maas te kom«n. Zij hebben te Lixhe hret-steunpunt Voor eeae brug opgetimmerd, welke dienen moet voor den overtocht van dë troepën eh van het zwaar geschut. Het is ook mogelijk dat de duitschers ook stroomopwaarts Luik over de Maas willen komen, want men heeft hunne konvooren in de richting van Engis zien rijden. De optocht van het duitsch leger wordt buitengewoon tegengehouden door de for-ten van Luik die de banen van Duitschland naar Luik alsook de tussclienruimten der vestingen schoon vagen en den doortocht van het zwaar geschut en van gansch den duitschen legertros beletten. Deze kanons en wagens inoeten een overgrooten omw«g piaken. Zoodat de luiker forten, nog a.ltijd in het bezit van de belgen, den aanvallen-de.n duitschen stroom stuiten. Het is wel jammer dat men daar van over 8 dagen niet aan begonnen is ; men hadde aldus de Duitschers uit Luik en Verder uit ons land gehouden. Te Luik zelf is de onrust tusschen de duitschers groot. Zulks blijkt uit tijdingen woensdag morgend te Brussel toegekomen. De duitsche legerstaf bewoont het kloos-ter van het H. Hart, te Cointe. Uit schrik voor eene verrassing hebben de duitsche officiers den omtrek van het klooster met spoorwegbalken en pindraad gebarrika- deerd. In de Grotrystraat hebben de duitschers heele stapels bloèm geplaatst. Men zou zeggen dat zij yoor eene belegering be-dacht zijn. Ds bevolking van Luik is zeer kalm ; met de duitschers is het heel anders gesteld. Op gansch het front'is de duitsche ruiterij achteruit getrokkeiïj uitgenomen op één punt, waar zij met de belgiche ruiterij in aanraking blijft. Over 't algemeen schijnen de duitschers eene nieuwe richting te nemen. HUN SCHIELIJKE IN VAL LANGS MIDDEN-■ BELGIE IS MISLUKly Zoo het schijnt versterken zij zich op het front Maestricht-Luik, alsof zij, voor 't oo^enblik althans, van een aanvai langs !t mrdden van ons . land afgezien hebben. AndeÊzijds bezigén zij een grQot getal land-bouwers om banen in het zuidçn van Luik en van Luxemburg te maken, ^-aar zij we-ten dat de Franschen in gétal toekomen. Deze maatregelen schijnen aan duiden dat zij een. weg zouden banen ten zuiden der Ôurthe, naar d© Opper-Maas en naar Frankrijk. In dit .geval^zou het mi ri rien van Bslgië thans voor een inval gevrijwaard zijn. Voor dezen nacht of hoogst-ens morgen wordt ' \ oiwermijdeijke slag rond Thienen verwacht. , V - # # # DE BILAN Het is reeds acht dagen geleden dat de duitschers op ons grondgebied drongen. Het duitsche plan was, gelijk men reeds weet, zich meester te maken van Luik en Namen en vervolgens Frankrijk binnen te dringen. OP DRIE DAGEN TUDS MOESTEN DE DUITSCHERS IN FRANKRIJK ZIJN EN EENE M A AN!» LATER, 'T IS TE ZEGGEN DEN ai AUGUSTUS, TE PARUS. Zij zouden dan Frankrijk den vrede op-gelegd hebben, het Noorden van dit land bezetten en zich vervolgens tegen de russen keeren. De echtheid van dit plan wordt door tal-rijke gevangen genomen duitsche officiers bevestigd. Talrijke dokumenten welke men in 't bezit dezer laatste vindt, bewijzen het overigens genoegzaam. Eindelijk biijkt dit doel uit de doenwijze van den duit schen staf. Zonder de troepen geheel te mob'iliseeren, zonder ze van voedsel en schietvoorraad te voorzien, joeg nij ze naar België. Na acht dagen oorlog moeten de duitschers bekennen dat zij het vierde nog nîet bereikt hadden van hetgeen zij verhoopten. De duitsche legerkorps^n hebben aanzionlijke verliezen gelederr Zij staaX stil voor Luik en hebben de grootste moèjte om de Maas over te komen, waar zij het belgisch leger gereed voor zich vinden. Zij vèrschansen zich op de Ourthe. In Luxeçtburg bepalen zij zich met zich te verdedigen. De oerste duitsche aanvai is af-geslagen. Afgesiagen door België ! Thans moesten zij al voeruitrukken in Frankrijk en zij zijn nog maa.r te Luik. Frankrijk heeft den tijd gehad zijn oor-logsfront te verandaren en Engeland had geene moeite om zij no troepen op tijd naar het vasteland over te\brengen. Van nu af is de weerstand bij ons inge-richt. Er is in gansch België geen weg meer vrij. Duitschland voelt de1 overwinning weg-vliede». He* hoopt- -nofj, maar die hoop schijnt' eerder vrees. Het) vreest ailes, want zijn leger doet verdedigingswerken uitvoe-ren tôt aan den Bhijn. Het zal natuurlijk strijden, maar zijne tegenstrevers worden van dag tôt dag sterker en stèrker. Rusland vergadert zijrfe ontzaglijke legers en men mag vertrouwerL hebben in het rus-sisch leger. Het heeft alleen tijd noodig om bijeengetrokken te worden. Komen de russen op tijd, dan is het de zekere neerlaag onzer vijanden. België heeft de grootste roi vervuM: het heeft, aan de andere mogendheden tijd ge-geveil.Duitschland heeft acht dagen verloren. ^ # & Duitsche nederlaag te Diest De dag van gisteren' is gekcnmcrkl geworden door een hevig gevecht tusschen de Duitsche ruiterij en de Belgische troepen, rond Haelen en te Diest. De artillerie is in werUing getreden. De gcvccliten, 's morgends begonnen, werden deu ganschcn dag voortgezet. De Belgische legers hebben zich zoo moedig ge-dragen als in het begin van den strijd. Daari de Duitschers daarbij minder sterk in getali waren, is het voordeeî sterk voor de Belgische troepen at'geteekend geweest. De Duitschers lieten ccn groot aantai; dooden achter. -41- W ^ ^ Een leger van pionderaers DE TJHLANEST STELEN 2 MÏLLIOEN m DE NATIONALE BANK TE HAS-SELT.De daden der Bonnot's door tWillem IIJ betaalrl, duren voort. Te Hasselt hebben zij 17.000 fr. gestolen, V,vit de postkas, en 2 millioeri 500 duizend,' •franlis in het hulphuis van de Nationale Bank dezer stad. Da belgische ruiterij, onmiddellijk verwit-' tlgd. kwa-m toegesneld en, gewaperid met-mitrailjeuzen en vergezeld van kanons,heeffe cte roovers nagezet en op de vlucht gedreven. De Duitschers ondergingen groote verliezen en lieten een zeker getal krijgsge- | vangenen achter. Het is de eerste maal dat men zulks in ! oorlogstijd vaststelt dat de vijandelijke' troepen de kassen der openbare instellingen I, plunderen. > In 1870 stolen de officieren de pendulen. ; 1 In 1914 doet keizer Willem II het geld j stelen die de werklieden en burgers op ds spaarkas neerlegden. * * « , DE DUITSCHERS TE LUIK De duitschers laten de vreemdeiingen ge-i tmaJrkelijk binnen maar verwit-t.igen hen op! î/oorhand dat zij niet meer buiten mogen.-j Wie het beproeft de stad te verlaten, wordt' neergeschoten. Om hunnen wil aan de be-| vblking te doen kennen kondjgen zij eenei heéle reeks proklamaties af. Meer dan vijf-i tien plalckaten bedekken reeds de muren.1 Zij, worden gedrùkt in de drukV.crij van hefc1 dagblad « La Meuse ». De duitscihers hebbeni oolcv de luiker bladen afgeschaflv Dè herbergen moeten om 9 ure gesloten,' worden en de inwoners mogenv dan niet- 3 Ondergrond van de luifsislie Ooriogszuchf en partiigenoot welke 'Duitschlan< duitsche toestanden goed kent ^ijft ons : * e berserkerwoede waarraede d' issische autokraat plotseïing hal ^pa overvalt, mag vreemd .schijneî ■ wien de Pruissische toestaiider» on :nd zijn. : ze;g uitdrukkelijk Pruissfôcffts, wan e overige Duitsche staten : Saksen en, Wurtemberg, Beieren, Ikorton den- en Zuid-Duitschland zijn rôle toe 'den (de industriële uitgezoïi derd -el anders. erst een kort woord over de â taat iige tesamenstelling van Duitsch welke nà den oorlog van 18/0-71 : Bismarck zeer sluw is bewerktl De staten en staatjes, welke te saraer ■schland vormen, tellen gezamenUijl ^illioen inwoners, waarvan Pruiaiseï -n 42 millioen. De grootste staat3di< ^em komt, Beieren, telt slechts gû>ec [jlioen en zoo naar beneden : Sak.àer ulxoen, Wurtenberg 2 1/2 millioen .er voorts tôt de kleinste staat Schautii 2-Lippe, welke nog geen 50.000 m •ers telt. uen hebben hun ei^en ..^orstcD, 1 nisteries en vertegenwoordigende ka-i mers, maar vormen te samen één fede-ratie : het Duitsche Rijk, waarvao het : erfelijk opperhoofd de koning van Pruis-f sen is, met den titel : Duitsche Keizer 1 (dus niet Keizer van Duitschland). Dat was. om de eigenliefde der verschillende duitsche potentaatjes te verschoonen, t maar in waarheid is bij îieerscher van , Duitschland, want de federatie wordt 1 vertegenwoordigd door een Bondsraad, bestaande uit de raadsleden der 26 sta-) ten, die slechts stemmen kunnen uit-brengen in proportie hunner bevolking. Man kan dus, na bovenstaande opgave van het zielengetal gemakkelijk bereke-1 nen, dat Pruissen in den Bondsraad : steeds de meerderheid behoudt, al waren 1 aile andere 25 tegen (42 millioen — 26 : millioen). 1 Nu hebben al die landsregeeringen : wel vrij spel zoolang het hunne eigen 1 binnenlandsche belangen betreft, maar 1 ailes wat belangen betreft waar het bui-1 tenland mede gemoeid is : leger en vloot, - oorlog en vrede, douanerechten, scheep-vaart, en de gezamenlijke belangen zoo-als : sociale wetgeving, spoorwegen en • waterwegeDj enz ^îbehoo.ren tôt bet dor_ mein van den Duitschen Bondsraad, wien terzijde de Duitsche Rijksdag staat, door algemeen stemrecht uit het gebeele Duitsche volk gekozen. Die Rijksdag heeft nu wel het recht\ de voorgestelde wetten goed of af te keuren, de budgetten en aangevraagde geldnliddelen toe of af te stemmen, maar over oorlog of vrede heeft de Rijksdag niets te zeggen, zelfs de Bondsraad niet! Dat is uitsluitelijk aan den wil van den Duitschen Keizer over-gelaten, die dan ook absolute opperheer over leger en vloot is. Alleen het konink-rijk Beieren heeft daarin een eigen recht weten te bewaren, de andere staten hebben daarin geen zeggingsmacht en moeten mede. Men kan dus gerustelijk zeggen dat voor al die oorlogsverklaringen Wilhelm II de verantwoording draagt. Ook zijne ministers zijn niet verant-woordelijk en bekreunen zich dan ook geen lor om den heelen Rijksdag. Men kan dus naar waarheid zeggen dat Duitschland autokratisch (zelfheer-schend) bestuurd en geregeerd wordt. Zooals reeds gezegd heeft iedere staat voor zijne binnenlandsche belangen, eené eigen regeering en zoo kan men het eigenaardig schouwspel zien dat, ter-wijl enkele duitsche staten het modern-ste algemeen stemrecht hebben. (Mid-den en Zuid-Duitschland) anderen zooals Mecklenburg en Oldenburg atan het 1,7-eeuwsch standen-systeem vasthou-lîgXL. Pr»i,sc(»n. de knlos. JaedEfc eAa aJUar- ellendigst verouderd verkiezingsysteem het drie-klassen kiesrecht, ,op den hoog-sten, middenste en laagste census aan-gelegd.Terwijl het PruisSischc yolk over '50 sociaal-demokraterj in den Rijksdag \brengt, kan het slechts twee partijge-nooten in den Pruissischen landdag brengen. Ziedaar dus den Pruissenkoning ir eigen land, zoovvel als in aile Duitsche gouwen oppermachtig gebieder! Eer aardsche God! DE DUSTSGHS SGHOOL EN HET MILITARISME Men zou nu daaruit nog niet de ge-dweeheid van één gedeelte en het chau-vinistische moordpatriotisme van het andere gedeelte der anders zoo verstan-dige en geleerde duitsche natie begrij-pen, als men niet de zoo uiterst gewich-tîge sehooi-opvosdïng in aanmerkkig nam, voornamelijk in Pruissen. Reeds in de klein-kinder-bewaarscho1 len wordt dag aan dag een loflied op den keizer gezongen. In de lagere scho len wordt den leerling van zijn eersten schooldag aan, de grootheid, macht, braafheid, enz. van den keizer inge-pompt.De geschiedenis is één vorstenver-eering uit het buis Hohenzollern ; in ,de hoogere klassen wordt ailes militairement gedaan ; de onderwijzers hebber ajlan tesesoyer hunne _ Iridincssn..„der snijdei'iden luitenantstoon ; de imilitairej deugden als het hoogste geprezen, eni den ooxiog als eene weldoende, verster-t kende, den mannelijken energie opwek-; 1 kende instelling tôt de hoogste vvolken! ■ verheven. ' In de atheneen, op de Hoogescholen, I wordt de pas-klaar gemaakte Grieksche; en Romeinsche geschiedenis, tôt heldèn-f vereering gebruikt en de grootste mek-j schen-slachters tôt halfgoden gestem-peld.Kortom het bruta'alste militarisme-wordt in den gèest der jongens gedreven als het ware gssuggèsteerd, zoodat' die suggestie (door de volgende militaire diensttijd nog versterkt) den meesten hun heele leven lang nawerkt. Bij de arbeiders, wel is waar, die met 14 jaar in fabriek en werkplaats komen, verzwakt dat door de socialistische pro-paganda, maar bij klein- en groot-bour-geois werkt het wel degelijk nà, zoodat de duitsche bourgeois, giet aile verstand en degelijke kennis, 'een razende! rnoords-patriot en vorstén-hielenlikker is. Helaaas, een nog beduidend gedeelte: der duitsche arbeiders, die nog in de • banden van het kerkelijk-dogma liggen, ' gaat het evenzoo. MAAR NU DE VOORNAAMSTE DR1JFVEER Achter en rondom die grootmachtigô keizer die, zooals voor 14 dagen nog de - Sêdjiu«l-«ypzwarta» schr_e_eL aitiiaLjsaj-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection