Vooruit: socialistisch dagblad

637617 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 03 Octobre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 27 novembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jw86h4dz3z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Orqaan der Be/qiscke WwkliedenpartiL — VerscA/mende aie dam/ ' 1 DrHsa'.er-Uitgceïïtef n' I Saa; Maaîschappij H ET L!CH beBluarders P. DE ViSCM. Ledebcrz-Ocnt , . . REDACTÎE . . * I ADM1NISTRATIE ! HOOGPOORT. 29. CENT ABONNEMENTSPRU3 BELQIE Drle «mande*. . . , . tr. 3 Zee maanden » , ■ , , fr. 6 Een jasr. fr. 12 /.ten abonneert zich op allé postburw DEN VREEMDE DHe maanden Wagclijka verzonden). ». ... fr. 4 ER KOMT KLAARTE! * Sedert een paar dagen komen er ui ëngelsche bron, waar men ernstig vei s i trouwen mag in stellen, gunstige berich ! ^en- Het groot blad de « Times », van Loi) 1 dcn, acht den toestand der duitsch légers in Frankrijk allergevaarlijkst, n eene beschrijving van de positie die d 1 Duitscliers en tegenover hen de fransch engelsche troepen innemen. , Schier tegelijkertiid kondigt een ande . i : groot engeïsch blad, de «Daily Tele Igraph », een telegram af, meldend da de rechtervleujrcl van het duitsche lege doorgebroken is tusschen Peronne en St Quentin. In een ander telegram' van bet Agent Bchap Vaz Biaz, wordt yierkant g«meli dat de nedcrlaag en de vlucht der Duit schers aanstaande sijn. Wij gaan niet lichtzinnig beweren da ;kl de berichten evangelie zijn. Maar hct h'eeft ons toch getroffeâ da zij allen op één dag kwamen en uit vei schillende bronnen. Wij zeggen bij ons eigen : geen rbo' ton der vuur. Evenmin gaan wij, zelfs aïs deze Bf richten volledig bevestigd worden, triom kraaien. Maar wij zeggen dat die verschillerid tijdingen op de openbare opinie een gun stigen indmk zullen maken. De berichten der îaafcste wekeri warra ' 'dat de verbonden legers den eenen dai J twee kilometers waren vooruitgegaan or ,'S anderdaags een kilometer en half ach teruit te gaan. Op den rechtervleugel wa er rust, in 't midden een beetje bewegin] ; en langs den linkerkant een gevecht zoe ' der uitslag. IHet is onbetwistbaar dat die gang va: aaken een ontzenuwenden invloed uil refende op het publiek, dat zich aa: grootere daden vc-rwacht en weinig rel« ning houdt vari oorlogstaktiek, omda het er weinig of niets van begrijpt ■ Overigens het publiek was teletirg* ateld, omdat die slentergang van dei • uit oorlog een duur liet vSorzien, wâarvôo ver- elkeen, en yooral de werklieden, terech rich- schrikten. Daarom zijn wij gelukkig, eindelijl lion- berichten te ontvangen die laten voorziei sche dat er grootere feiten te verwachten zijn , na die het eindigen van den strijd zuî!e< ; de vethaasten. isch- Het doorbreken der duitsche strijdlini zoo beteekenen dat het omsingelingsplai n.der der verbonden legers, onder het opper ele- bevel van generaal Joffre, mogelijl dat wordt. eger In dat geval staan «-r de Duitscher i St- twee dingen te doen : zoo gauw mogelijl te vluchten en Duitschland te bereiken o rent- een gevecht aan te gaan, dat vcor hci neld roeer dan waarschijnlijk op een Sedar )uit- sou tiitlcopen. Ons dunkt dat zij den aftocht verkies dat Iijker zulien vinden. Wij gaan ons niet verdiepefï in srijga dat kundige beschouwingen, aie overigen ver- buiten onzs b^voegdheid en buiten onza vverkkring vallcn. rbok Maar wij mogen en moeten toch aan stippen dat, indien onze gewettigde voor Be- uitzichten verwezenlijkt worden, het oor omf logstooneel zich van Frankrijk naa Duitschland verplaatst. aide Dat feit is aanzienlijk, want het moe gun- binnen korten tijd de ontruiming vai België door de duitsche troepen voor ge ren, volg hebben. Zoo niet kan de terugtoch dag uit België hen afgesneden worden. On om land zou in die voorwaarden eene mui ach- zenval worden voor de Duitschers. was Het is vooral het vooruitzicht om Bel ^ing gië van de overrompeling door de duit zon- sche troepen te verlossen, die ontaard i in een echten strooptocht die op geenei van oorlog meer gelijkt, dat wij tevredei uit- zijn. aan Het is nog geene zekerheid tôt nu toe eke- ïnaar 't is een strâal van hoop, een opkla adat ring van het onweder dat ons gelukki{ maakf, nadat België zijn plicht gedaai irge- heaft en vast besloten is hem voort te ver den vullen. F. H. Europeesche Oorlog i^I , , i-]" Os totaad IEI BEL8ÏE Antwerpen, 1 October. (Officieel)'. <ieen wljziglng sedert gisteren te den toe-ftand ten Zniden der vcrsterkte stelllngen. Een hevig artillerlegevecbt heeft heel den dag tungehouden. ^ Duitsche batterijen, die te dicht de iorten genaderd waren, werden stukgesehoten en moesten In overhaasting achternlt wijfeen. In den seetor tnsschen de Schelde en de Zenne werd geen ernstige aanval beproefd. Tusschen de Zcnne en de Nethe heeft de Tljand. na een langdnrige besehieting eene bevreging beproeld in de richting Tan Waver Ste-athclijne. De duisternis etclde een ein-. de aan deze bewegiug. i De toest&nd ts dus dexetfde «Sf gisteren. , avond, i. » i il i liÉ.Vir.Bahili»-, De Antwerpsche forten gebombardeerd De reporter van ons zusterorgaan VolJcs-;len gazet, beschrijft als volgt het bombardement lJn> aer fortea van Waelhatn en St-K.atbelijrie-len Wover wo an s dag en donderdag en het ant-\?«ord dat deze gaven : nie ]an Tosberg, woensdag 4 ure namidd. Xîr- Heel den dag is hei artillerie-duel voort-lijk gezot op de lijn Lier, Kathelijne-Waver, Waelbom, Puers. De twee ballons Captifs |nrc van don vijand duiden nog steeds eenige i--. uren achtor Mechelen onze troepenbewegin-- ^ gen aan. In den voormiddag waa er eenigo , oogenblikken een begin van paniek op den nen Antwerpschen Bteeaweg ter hoogte van den ian Vosberg: Onze veldartiHerie liad daar in de heele lengte en breedte van den steenweg ies- eec aiwacbtende iio i.'lÀng genomen. Niet lang duurde het o£ de liouwitsers en sohrap-neiis vlogen over hun hoofd. Het veldge-a®" sehut van den vijand is gehiltkiglijk erbar-ens melijk in zijn uitwerkmg. De h onder den zen projectielen die bior in den omtrak van min-der dan een uur vallen, missen 99 maal or an- honderd hun doel. Ook zoodra onze batte->or- rijen en munitiewagens het mikpunt van ,01- den vijand werden,ontruimden zij d6n steen-aar v-e8- Op den steenweg van Rumpst naar Duffel waren het mansehappen van het 4e lir.ie die, in massa optrekkend, de schrap-oet nells van den vijand uitlokten.Hier ook was pan het eîfect nul. Van het tiental projectielen ge- die hen werden nagejaagd, vielen er alechts twee op den steenweg en dan nog toen de -jn3 laatste mannen reeds voorbij waren, mi" ROND HET FOBT VAH" îel- WAELHEM j js Alhoewel het geene gemakkelijke wande>-lin g is naar Waelhem te gaan, wilden we , toch den dag niet ïaten voorbijgaan zonder n ons over den toestand in het dorp en rond het fort te overtuigen. Gebruik makend :oe> van een eogenblik dtt, het geschut der -la- Duitschers meer het iaag :-edeelte van den kig heuvel — waar de steenweg door loopt — ian onder vuur neemt, rijden we naar het dorp waar we gisteren reeds het begin der ver-r woesting konden zien. Wij waren ook niet al te gerust over het spriagen der Nethe-brug, die men ons 's morgéna had gemeld. Soldaten vertelden ons dat velen hunner kamertden zweifimend de rivier moesten oversteken , nu ik zag geen enkele nat weerkomen. Ook nu en dan zag ik ambu-lancdewagens uit het dorp met eenige ge-kwetsten weerk;eer«n... die konden toch niet zwemmen I Dan maar op weg. Iets n* Il nre kw»-men wij aan de Nethe. Wij vonden deze brug ongeschonden en ten bewaakt door onze troepen die zieh sterk en verschanst hebben om op het eerste oogen-blik aan de herstelling ta werken zoo de ' * Duitschers er in lukten de brug to doen «e springen. ;fd. De kanonkogéts vîelen no en dan nog in de de omgeving, maar geen enkele der Bolda-8np ten verroerde. In onze briefwfsscHng van gisteren zeg-ver den we dat deze brng a-eor de Duitschers 'i®" fel besohoten werd. Wq konden nn goed de plaats in oogenschouw nemen waa% de re* . projektie.kn terecht kwamen. De meesfeeen vielen in cen omtrek van twee hondord meters over en weer den Kteenweg, enkelen s- te middea van den steenweg. Op de plaat: it zelf waar een enkele trof, had mon ach 0- lijken van soldaten wegpredragen ; nog eei t- enkele ligt tegen een huis uitgestrekt. Eeni fabriek, eenige meters verder, werd even eens getroffen. Eene aanhorigheid van he i. gebouw werd platgeschoten ; liniesoldatei i die daar eene schuilplaats gezocht haddei werden er in verrast, getroffen en dooreei r' op een hoop geslingerd. lioevelen er ziji T0 valt moeilijk vast te stellen, misschien zei of zeven. Daar we geen onbekenden meer zijn vooi -n onze soldaten, liet de waoht ons zonder veel in formaliteiten over de brug naar het dorp. le Hoe ziet het mooie dorpje er nu uit I Wel 'S de helft der huizen van den stcenwog zijn et door het gesohut verwoest. Aan den ingeng P- van het dorp vinden we de lijken van twee ®" officiers (een commandant en een luite-r- nant) dezen morgead getroffen op het >n oogenblik dat ze met hunne troepen vau de 1- 3|oopgraven" weerkwamen; eenig» meters 'R Verder een reutelend paard in een wagen e- met meubelen gespannen ; verder op den -n hoek eener zijstraat heeft een officier zich i- tegen het hoekhuis willen besekutten ; de ir schrapnell ontplofte op het dak, een stuk le muur stortte neer... wij vinden het over-p- schot van den officier op een hoop steenen. is Er wordt wel eens kritiek gemaakt op in onze officieren, maar geloof mij vrij, wan-ts neer men in het vuur staat en met soldaten le spreekt die gewoon aijn met het front naai den vijand te staan, ziet men hooger dan naar de enkele uitzonderingen die men overigens overal aantreft en vooral in die landen waar de officieren achter hnnne soldaten staan met den revolver in de vuist De onzen hier doen wonderen van d&pper> ^ heid. re er De barbaren hebben z«Ifs de ambula.neie 1CJ van het dorp niet gespaard, het dak is hee-(d Iemaal bescliadigd en de gekwetsten moes-3r ten in der haast weggevoerd worden. Voot ,n de deur st»At nog eene vèrlaten auto van _ het Eoode Kruis. :p Wij gaan voort tôt het einde van het r_ dorp. Vajidaag is er geen levende ziel meer 3k te zien. Al de inwoners zijn gevluchf. 6_ Slechts een paar liniesoldaten zien we, die uit de loopgraehten zonder haast door de sr bommenvlagen terugkomen.Overal links en fn rechts zijn de huizen verwoest of getroffen ; ^ de kerk heeft opnieuw door het vijandelijk (l. vuur geleden ; op rnenige plaats gaten in da 6_ steenwegen. Dichtbij het fort van Waelheni gekomen, bemerken we, dat. alhoewel het fort niet antwoordt, hefe bovengedeelte, het ^ rechter-zij-gedeelte en den achterkant weinig of niet getroffen aijn. Langs de voor-kant kunnen we niet kom«n zonder door i de loopgrachten te gaan en Qns voor da Duitsche houwitsers van 32 cm. te pla&t- h Sen- n We wisten grootendeels wat we voor onze Iezers wilden weten en trokken terug langs in waar we gekomen waren. Op den steenweg a.- loopen twee verkens in vrijheid doordat hun hok door een der schrapnells vernield is. We ?- werpen een laatsten ontroerden blik op de rs vorstijfde lkhamen onze-r dappere gesneu- sd velde officieren en laten de brug der Nethe Je ongedeerd achter ons liggen. Op de plaats a» der beschieting vinden we een geweer, ran- •d (ele en bajonetten ; die kunnen voor de ver- m àediging onze? haarden nos dienst doen, Het zou zonde zijn ze te laten liggen. Gela^ den als een muilezel komen we aan de eeri sto huizen waar wo ons nabij een ambulant ciewagen kunnen ontlasten. Het viel meddi dat we dat konden doen, want nauwelijks waren we terug onzen fiets op of daar komti een schrapneel met akelig gehuil aangevlo-d gen.We trappen flink door en krijgen slechtaj van do uitspatting eenige motten aarde ini* ® den rug terwijl de scherven tôt vijftig me<j t ters voor ons weerkaatsen. 3 Onze ballon Captif van de genie is vanxi daa^ verschillende malen de lucht ingegaan] t om de stellingen van den vijand te verken-i ! nen ; maar nauwelijks was hij naar omhoogl j of de kogels floten hem aohterna, gelukkig ! is den arm der duitschers te kort; hij stijgtj j buiten de dracht hunner kanonnen. Nietî s meer succès hadden de Duitschers toen hiei< rond 11 u. 45 een Belgische tweedekker op! de ronde was. Twee maal werd er op çê-ï! schoten, maar weldra was de vorel buitenj hun bereik. Hetzelfde gebeurde rond 2,3QÎ ure boven Duffel,toen aldaar een Belgisch®. viieger uit de richting van Lier kwam aan4 gevlogen. Het panorama dat het oorlogsveld thanï biedt heeft weinig verandering ondergaan j aAn den gezichteinder van St-Kathelijne^ Waver over Mechelen en Blaesveld zieli men gedurig rokwolken van het vijandelijk geschut en beginnende branden de lucha kleuren. Tegen den avond bemerkte mea( goed de roode gloed van een brand te Kathe^ lijne St-Marie. j (Vçrvolg en slot morgen.) * * * DE NACHT VAN WOENSh DAGS- TOT DONDERDA& MOET AAN DE DUIT^ SGH1ES ONTZAG-ELÏJ-l Kl VEliLIEZEN GEKOSOl HEBBEN Aile inlichtingen stemmen overeeH 'dai-de verliezen der Duitschers in den nachi, van Woensdag tôt Donderdag ontsaglïjb, moeten geweest zijn, terwijl die van de-Belgen buitengewoon gering zijn. Rond 3 unr in den morgend, wanneeft onze ferien een tijd latig geswegen hadden, zijn de Duitschers uit hunne schan*\ sen gekomen en zijn tôt de tusschenrulm■«! ten genaderd, meenende dat zij de fortea)} groot nadeel hadden gedaan en de Bel-rj gen zouden verrassen. Het amtwoord liet zich niet wachtén;] ; een regen van shrapnels werd door de\ vuurmonden van het fort van Wille-: broeck, de redouten en de veldbatterijen 1 uitgebraakt en de verliezen van den vijand. j ; waren hier ook ontzaglijk. — si • m -i Duitsstie tehiiiigpn zondsr , résultas) - De Éitsclers met : groote verliszsn teraggeslagen- Yerleden nacht is ailes kalm gebleven \ cp gansch de lijn. De aanval op de ver-* j schansing Puers van het fort van Liezele^ , zvas zeer levendig. Er viel een regen van shrapnels, dertig per minuut, maar zij de-l den weinig sckade. De Belgen liet en de Duitschers tôt on-f der de iooo meters naderen en hebberi dan met een levendig vuur op de schrik* ) ktlijkste manier beschoten, hunne rangen , ontdubbelende. ! De shrapnels-obussen der duitschers > zijn van de halibers 15, 21 en 28, niet van 4.2, De duitschers die de tusschenruimten van Lier aanvielen werden met sterke verliezen teruggeslagen. Vrijdag hadden sa-mentreffen met de. bajonnet plaats. De. duitschers hebben weer heftig het fort van Waelhem aangevallen. r 1® toastand fa /latwsppeii' In het hoofdartikel van het «Handelsblad# van gister, wordt de toestand dier stad eut zijner forten als volgt geschetst : . Wat de krijgsverrichtingen rond Antwer<»f pen betreft, verzekeren wij zoo uitdrukke-j lijk mogelijk, dat er geen reden voor on«; , ruse bestaat. Wij zsgden het reeds gisteren-; om een' ernstig beleg voor Antwerpen te leggen^' zou er een groot Duitsch leger in de buurfr moeten zijn en dat leger is er niet. Wat de beschieting der buitenforten be« treft, alvorens die begon, heeft d e«Obscri ver» van Londen, reeds uitgelegd dat, voI<; gens bevoBgde mannen, de inneming van; Antwerpen aan de Duitschers 100.000 man'j aan dooden en zesmaal dit getal aan ge-j y| yonden zo^ vergen. j ^Koe-eentiwda Feseriaaan granBctonenjai Oorlog en techniek 33© OS3.«a.©r,5S©e»Ï3€WD'fc©33. « BnW PB3Bcj1uVF (Vcrvolg) DE WEKK1ÎÎGSSFEER OU DER EN B0-TEN WATEB De werkingssfeer der onderzeeërs onder water is nog steeds zeer gering: zij over-schrijdt niet de hopderd meter. Daarbij dient dan nog in aanmerking genomen dat dit werkingsveld van honderd meter slechts 'geldt voor een geringe vaart en beduidend kleiner wordt als de vaart wordt opajevoerd tôt het maximum, dat is twaalf mijlen voor een onderzeeër van twaalf honderd ton en achttien mijlen voor een van negen honderd vijftig ton. Zoolang de beweegkracht onder water nog geput zal moeten worden uit accumulatoren is er weinig uitzicht dat de werkingssfeer belangrijk grooter zal worden. Alleen tij-dens het gevccht zal onder water gevaren kunnen worden, in aile omstandigheden daarbuiten moet gevaren worden aan de op-pervlakte.De werkingssfeer der c nderzeeboot is, bo-veu water varende, waarbij zij door een Die-«el- of andere inotor voortgedreven wordt, grooter dan die van eenig ander torpedo-vaartuig. Voorloopig heeft men eehter aan jdeze groote werkingssfeer niet veel, daar de i ûeraanning het toch kan uithouden. In een iiS£. Bllerlaatete. tgehnischo eertuiï»cirif*«e. lazen wij, dat een der Fransche onderzee» boote.n 72 uur acÉtereen in zee was geweest en dat dit het record wae in de Franache marine. ' DE STBIJDWAARDE VAN DE ONDER-ZEE-^001Wj Hare werkingssfeer, in ondergedoken toe-j stand, is dus nog zeer gering. Zij beweegt i zich als dan voort door middel van een elec-I tro-motor. gedreven door een accumulato-i ren-batterij. Is deze batterij uitgepnt, dan r moet zij aan de oppervlakte komen. t B'ovendien is hare snelheid onder water I zeer gering. Loopt zij in cien toestand haar maximum va art — 8 à 12 mijl — dan is ; hare batterij in een paar uren uitgeput. i Slechts door die snelheid nog geririger te maken kan zij het nog enkele. uren langer volhouden.Die geringere snelheid stelt haar, l uit den aard der zaak. tegenover de zoo-veel varende groote schepen zoodanig ten achter, dat het haar volstrekt niet altijd zal gelukken tegenover die schepen eene positie in te nemen, waaruit zij lanceeren kan. Vaart zij boven water, dan kan zij niet on-middellijk duiken. Daarvoor is een bepaal-den tijd noodig tôt het verrichten van ver-i schillende manipulatie3 (het trimmen), Van een eenheidsmotor, dat wil zeggen, een mo-1 tor, die zoowel boven als onder water Je ge-L-i hniik«a i#, «hihtt " Toorlootiie nos ; ««®s» j 1 sprake te zijn. Op eene eenigszins belanjr- riike vergrooting van hare werkingssfeer oî 1 . jlheid onder water bestaat dus in do na&s-te toekomst weinig hoop. î Des naditfl is de ondeorzeeboot, als zoodanig, niot te gebruiken. Op zijn hoogst kan zij dan — aan de oppervlakte varende — als bovenwater-torpedoboot gebruikt worden. ' Maar als zoodanig staat zij dan bij de gewo-' ne torpedovaartuigen belangrijk ten achter 1 door hare geringe snelheid en groote kwetsbaarheid. Zij moet dus 's naehts de zee vrij laten aan haar boven-water-tegenstan-der.DE L10HTVAART ALS VIJAND DER GNDEftZEEÎÎRS Wat het bestrijden van onderzeebooten betreft,' zij het volgende opgemerkt : Is do boot tijdig ontdekt (door de zicht-baarheid der periscoop), dan kan het groote schip door zijn veel grooter snelheid steeds vluchten, Do eigenlijke bestrijding t der boot van het schip af bestaat in het be-schieten der periscopen door middel van het-snelvuur-geschut. Zijn do periscopen vernield, dan is de onderzeeboot blind. Ook zullen de torpedojagers, welke een scheepsmacht beschermen, altijd zeer gevaar-Ujke vijanden voor onderzeebooten zijn, terwijl eindelijk da luchtvaart in de toekomst wel het belangrijkste hulpmiddel bij hun bestrijding zal zijn. Want al stelt Sir l'er-cy Scott de luchtvaart voor als de grootste hulp der onderzeeb(oot,de helpster die voor haar de vloot zal ontdekken, zooals de zaken staan lijkt het veel waarschijnlijker dat de Ittchtvaart de vijandin der onderzeevaart zal worden. : De sroktdik heeft het reeds sancekxsnd. dat elko onderzeeboot door de vliegmachine ontdekt wordt, en zoodra vliegmachines, steunende op een aan de vloot tœgevoegd moederschip, in groote kringen rond die boot vliegen, zal het voor een onderzeeboot vrij wel onmogelijk zijn ongezien te naderen. De luchtvaart zal aan de onderzeeboot waarschijnlijk haar onzichtbaarheid ontne-men.DE ONDEHZmiËRS IN DEN LAATSTEN ZBBSLA6 Men begrijpt dat do verdedigende kracht van onderzeebooten van veel grooter waarde is voor een vloot die niet de voile zee kan kiezen en de veilige haven houdt, dan voor de sterkere marine, die daar mëester is en haar schepen doet kriiisen, - Men moet zich wachten naar aanleiding van het succe-s der Duitsche onderzeeërs, een to groote beteekenis ook voor het verdere verloop der operaties aan dit wapen te hochten. Haar zwakte is de kleine snelheid en de altijd beperkte manoeuvreervaardigheid en ten gevolge daarvan geringe trefzekerheid harer torpedo's in eenigszins ongunstige omstan digheden. Dit blijkt, wanneer men het verloop van bet gebeurde in de Noordzee nagaat ook hier. Zal Engeland nu de bewaking van de Noordzee aan snelvarende kleine schepen toevertrouwen, terwijl de grootere schepen zieh niet zonder noodzaak binnen de practi-sche werkingsfeer der onderzeeërs begeven 1 Dat zou de kans voor de onderzeeërs om f , : , • 30 îsar ■» f-?. 275 Prj)s per nummer : voor België 3 eantiemm, tooj den ?r»emde 5 oeutiemon 1 r ê'r©^ac4ié 247 - ftdEîsSnSstraîSe 2843 S Ocltober

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection