Vooruit: socialistisch dagblad

695168 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 13 Novembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3t9d50gx9t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VV $€IC33- *»■» 1—«lirai 1 ' f*ig^^^mmg*CT«gmaiy7\^r^2sa^Bajàyj^ii '■■ —1 «"'■ -.- Drakst*r-UKgertjfer Stin: Maaîsdiappij H ET UCHT bestiinrder s P. DE VISCH. Lcdeberg.Qent . . RE0ACT1E . . ADMINiSTRATlE HOOGPOOST, 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Wepkihdenpaphji — Vemahlmende aie damsi. ABGNNEMENTSPRJJ3 BELGSE D?l« moEsd;n. . . , . fr. 3-25 Zes tr- • fr. 6 50 Een jaar. ,.,... fr. 12.59 fitea aiïoace-crt rich op atte pcsîijsreslce DEM VREEMDS Drîe inaanden tcwsgelijka v«rï.ois<îe»). . ... fr. 5.75 jmmmmmMmxrns*&MB2aisœ-*!f8ssmBEZT3œ'9&^^fZ8KS&&2Qmœ&aB^!a3!ïsœ&S3&? >^£' - ^'SFyKK-/ Gsestdriftlg onthsal m Lepr en Koningts Genl Oa R8?olDlie oïirwiiî sb Duiîse&W. Os ftcpablrek In Pryfssn, Mm en SiXBiî GitgBrofpen. - Op vas « ris fadarala RepibM ïan Duitscklasl -- Qa krocBorins m ta Visé yarnoard ziii. De triomfanteliike intrede vmi hea ielgische loger te Sent, mal1 Sfl'^mcniB&aas '&&*%^S«•*>3?w§?sm smtî'îiaBi&aÊ* $ $4$ Sl*> ira iN» «3? <«8 c» / w» x3 November 1918 is voor Gent esa histori-sche dag gcweest. Onze dappere en. onversaag de Yserhelden, de koning aan t hoofd, ziji onze sta^ bijn -•gerukt en er op eene waarlijk* roerende m plech'-ij-jubelende wijze ontvangei en begry-.t gew^den. Van in de-a vroegen morgen een drukke ge-agiteerde beweging in de zeer bevlagde stad, De weg dat het zegevierende leger doortrekker «ou, kwam stilaan vol, en rond 10 uux was bel op den ganschen doortocht eene dicbt opeenge-pakte menigte. Langs aile kanten der stad zag men soldater tôt de verschillige regimentcn behsorend te paard, per velo, per auto of te voet. Ook vele Fransche soldaten en officieren die onophou-dend op den kreet van « Vive la France x wer-den begroet. Soldaten hielden den ordedienst. Op den Kouter in 't bijzonder was de beweging groot. JJier had immers het défilé plaats. Naast soldaten waren het hier politie-agenten éit de massa op afstand hielden. Hier waren de hôtels van den « Club des Nobles », M. Verbeke en baron van Loo zeei Yersierd, daar zou door Koning, Koningin en gevolg en staf, hait worden gehoudrfa oxn de le vue te zien. Hoe meer het uur naderde hoe drukker ailes werd en toen men in de verte een peloton gen-darmen met den helm in plaats van den « kool-bak » op kwam aangeseden als aankondigers der komst van het leger, ging er een aJgemeene Jkxeet op. Wij hoorden in de verte het klaroengeschal en de tonen eener krachtige marche. Na talrijke officieren, tôt het algemeen kwar-tier en gevolg behoorend, kwamen de Koning, de Koningin en prins Leopold. Oorverdoovend was het gejubel en de kreten van : tt Leve de Koning I Leve de Koningin ! Leve het leger ! Leve België ! die weergalmden. Het was dan Xi 1/4. Bloemen werden gestrooid en naar de leiders van het zegevierende leger geworpen-. De standaard van het leger werd door een officier der Gendarmen gedragen. De nationale ▼lag werd geestdriftig begroet. Al deze officieren, waarvan men niet weten kan tôt welke regimenten ze behooren als men niet volledig op de hoogte is, plaatsen zich te paard in nj naast den Koning, de Koningin en den Kroonprins. Was het gejuich reeds oorverâoovend ge-weest, nu was het als een storm die opdaagde. Hii was het 2e IJzerAmie régiment dat aanstap-te, muziek aan 't hoola. Terwijl de muziek, dat zich vôôr den Koning plaatste den « Vlaamschen Leeuw» aanhief, trokken «onze jongens», flink stappend ondanks den langen marsch die ze reeds achter zich hadden, voorbij, onophou-dend op een stormachtig gejubel onthaald. Deze hulde, de bloemen die over hea werden uitge-strooid, konden ons, evenais de massa, de tra-nen niet weerhouden, Het was meer dan diep-•chokkend, want midden dezeon triomftocht dezer dapptre helden, dachten we aan de dui-zendea andere moedigcn die sneuvelden, of nog in herstellingshuizen. ziekenhuizen en invalie-denhuizen verblijven... Zoo stapten «onze ijzerjongens» in rij van 4 flink op, terwijl het muziek van het 2* linie, nog steeds onder het bcstuur van M. Carlier, achtereenvolgens den «Vlaamschen Leeuw# en «De Wereld rond» speelde. Na het 2' linie kwam de ontdubbeling het 23* linie ook met regimentivlag en muziek de « Arteveldemarseh» «pelend die even luidruchtig werd begroet. Elk regiment telde 3 batalions. Dan volgde het 3° li-nie-regiment met siuziek aan 't hoofd. Wat we bij ons eersto bezoek midden tonze jongens « raststelden omirent de uitrusting van ons leger, werd tijdens den optocht onzer linie-regiment weerom opgemerkt. Zooals het be-hoort te wezen. Na de infanterie kwaxa de artillerie, met trompetters aan 't hoofd. Verschillige batterijen der gewone veldartillerie ieder ait vier stukken bestaande, volgden. Hierna volgde eene afdee-ling dei geme. Dan hadden wc de zware artillerie, waarvan 12 stukken voorWjtrokken. Eene afdeeling cy-clisten was van rui'.cxij, van trompetters voor-afgegaan, gevçlgd. Deregimentsstandaard werd ook luidruchtig toegejuicbt. Een cyclistenkorps sloot deze revue, die tijdens den ganschen duur door een onophoudend geroep : van Leve het Leger! Leve België! Leve Frar.krijk! was doormengd. Zoo was het de gansche doortocht. Onu ha!-de» vtrdienm itn voiït i4 kun gibrachit huldcï Do onivangst tari Stadhuîze Het défilé nadden wc va p. eene verdieping der woning van den baro* van Loo gezien, en ta gingen v.» naat he. Stadùuis, waar het niet gemakkelijk ging cm noor rie air.'-s a volk heen 4» koiïien; De onîvanrst v*ti den koning, de koningin, ^en kroonprins en den staf had in de Groote .Zaal plaats. Hier vraiea *ele dames eu hsercn â SI genoodigden. De bisschop Segers, van den vi caris-generaal De Baets vergezeld, was even eens aanwezig. Het was 1 1/4 uur, toen luide kreten opste gen. De koning kwam langs den kant der Hoog poort het Stadhuis binnen, en nam met de koningin en den prins, evenals met de hofdame en de officieren van het Groot Kwarticr, Fran sche en Engelsche hoogofficieren op het ver. hoog plaats. Toen de kreten ophielden, bood eene jongi jufïer de koningin een bloemenruiker van or ehideeën aan. Daarna sprak de dienstdoende burgemeester gezel Anseele, volgende rede uit, midden d< diepste stilte : Aanspraak van gezsl Anseel® Majcsttit 1 Voor U en voor Gent is deze dag onvergete lijk. Gent is van den Duitsch verlost ; het heef zijn Jongens wêer en het gevoelt dat het u eene naaste toekomst zal groeien met heel he Land ! Gij, Majesteit, wordt door onze groote Stac uit honderdduizenden monden en met oprech gemoed toegeroepen : Welkom! Wtlkom ! en har Ulijk danh voor aîlis wat Gij voor Belgii detdt. Zijn wij het Leger dankbaar omdat het dooj zijn reuzenkamp ons Nationaal bestaan be waarde, ons Land en ons Volk hooger deec stijgen in het aanzien dér Volkeren, het Legei zal ook waardeeren wat de Civiele bevolking in het bezette gebied en vooral in de Etapper heeft onderstaan voor de eer en de vrijheid vai den Vadergrond 1 Het Leger zal zijn Gulden Boek hebben, Het moet ! Wij willen van naaldeken tôt draadjen al zijne heldendaden kennen, gedurende die meei dan vier lange jaren, die zoo somber begonnen, zoo schitterend en roemvol zijn gesloten. Maar bij dit Gulden Boek van het Lege: moeten twee andere Gulden Boeken gevoead worden : Het Gulden Boek vaa de C. R. B. van al da officieele en private werken voor de Voeding, voor den onderstand aan krijgsgevangenen, oorlogswezen en andere slachtoffers van den oorlog. En het derde, het Gulden Boek der Civiele bevolking met hare Burgemeesters, Schepenen, Raadsleden, Beambten en Bedienden en de honderdduizenden naanmen en vrouwen, damen en heeren van aile standen, ouderdom en ge-slacht, die dag en nacht, elk uur, taaien weer-stand hebben geboden en daardoor het helden-werk onzer 9oldaten hebben verlicht en den volledigen zege hebben mogelijk gemaakt. Eere de dappere en gevallén soldaten, maar ook eore aan de gefusilleerds strijders langs dezen ka-nt van 't Front ! (Toejuichingen) Eere aan de talrijke politielce gevangenen aller klassen, en aan de duizende opgeëischten, door den overweldiger als in de antieke sla-vernij teruggeworpen ! (Hernieuwde applaus). Eere aan de honderdduizenden mannen en vrouwen die te midden van stijgenden nood en bijtendende koude pal bleven, niet toegaven en en eene taaiheid en liefde voor hun Land hebben getoond die zij zelve niet vermoedden te bezitten! (Luide toejuichingen) De officieren spreken met eerbied, met lof en met teederheid over hunne soldaten. Zoo spreekt elke verstandige burger over de houding der "verkende klasse gedurende die otigeluksjaren. Majesteit! Denkt er steeds aan. En hoe hielden zij het vol ? Door twee soorten communiqués : die van het Leger en die van het C. R. B. Jubelden wij allen bij het bewaren van den IJzer, bij het nemen van Bagdad, Dij het nade-ren van Belgrado, bij het heroveren van den Kemmel en het afsluiten van Zeebrugge en Oostende, ons hart danste van blijdschap toen ons Algemeen Hoofdkwartier van Brussel ons liet weten dat te Rotterdam steamers van het C. R. B. waren binnengeloopen en honderde Walenschepen naar België op weg waren met graan, maïs, spek en melk. MAJESTEIT ! Op het slagvelc! stonden Uwe Officieren en Soldaten rondom U, en zij overwonnen met U. Van heden af staat het Gentsche Volk rond U op het veld van den Vrede, van den Arbeid en der Demokratie. En Gij Majesteit de Koningin ! Van U hebben wij gedurende den oorlog zeer veel goeds vernomen — deed het ons uiterst genoegen, het heeft ons niet verwon-derd.VôcSr deze vreeselijke jaren wist België hoe goed Uw hart is ; hoe helder Uwe geeSt'en »ii-stekend Uwe inzichten zijn. TeriadiLders, verzwakte huiswerkçrs en huiswerksters, en andere slachtoffers van sociale rampen vcelden hun lijden door Uwe liefdevolle hulp verzacat. Gij hebt dit edel J^erk bij onze soldaten voortgezet. Deze hebben U reeas bedankt door hunnen bîik, hunnen glimlach '.:a hunne tr&r.en Ik bedank U hier in naam hunner moeders, hunner vrouwen, kinderen en bemindea. En, dat die dankzeggingen uit die duizende dankbare harten een zegen zij voor U, voor Uwen Ecktgenoot en voor Uw ,:roost ! Eu met de honderdduizenden die heden jubelden bij die zegevierende intrede. herhaien wij den kreet : Leve Belgift Leve dt Koning!'Leve de Koningin en di Koninhlijhe familie ! (Langdurige ovatie 1'. De Koning antwoordde in de volgende be-woordingen : Waarde Hecr Anseele, De Koningin en ik, jvij bedanken u voor uwe hartelijke woorden vali verkleefdheid en wen-schen u geluk met de » gevoelens van loutere vaderlandsliefde die u bez'elen. Zeg aan uwe medeburgers dat wij nnig getroffen zijn dooi hunne ontvangst en dat wij er hun uiterst dankbaar voor zijn en zulleji blijven. GENTENARÈN, x 't Is met een diepe ontroering dat ik mij in uw midden weer bevind. Veel hebt gij geleden, dat weetik ; veel moet er voor u gedaan worôen. Gedurende een onmenschelijke dwingelandij van een en vijftig maand, hebt- gij een wils-kracht aan den dag gelegd die de heerlijkste tijdstippen van Vlaanderens geschiedenis in u heeft doen herleven, Met eene stoute fierheid hebt gij die dure tij-den verdragen. Gij hebt het gezag niet erkend noch aanvaard dat u met geweld werd opgedrongen. Altijd en altijd vol vertrouwen in de zegepraal van ons recht, zijt gij onwrikbaar trouw gebleven aan de heilige zaak onzer onafhankelijlcheid. « Lie-ver dood dan Duitsch », dat was de stem der Vlaamsche bevolking î In naam van 't land. in naam van 't leger bedank ik u allen voor uwen moed en uwe vaderlandsliefde.Het nageslacht, da- nochtans veel vergeet, zal immer blijven herçlenken de flinke, de edele houding van 't bezetté België tijdens den we-reldkrijg.Zegevierend uit den veldtocht te voorschijn getreden, zijn wij nu weer ons eigen meester. Een nieuwe dageraad breekt aan. Laat ons werken aan 't herbouwen van het Land zooals wij vier jaar lang gestreden hebben : hand in hand, eerlijk, met eendracht en zelfopofiering, onder de hoede onzer vrije in-stellingen die het recht en de belangen van ons volk moeten handhaven. En moge uwe trotsche stad weldra haar vroegere welvaart en de schit-terende plaats weervinden, die haar in 't ver-loste Vaderland toekomt! (Luide toejuichingen.)De heer Jan de Hemptinne, in naam van het Voedingskomiteit, danktë dan de Belgische regeering, evenals deze der verbondenen voor hetgeen ze voor België gedaan hebben. Hij bracht daarna dank en hulde uit aan het leger, en ook aan de Koningin voor wat ze ten voor-deele der soldaten deed. Hij eindigde met den kreet van getrouwheid aan België en van Leve de Koningin! (Luid geroep : Leve de Koning en de Koningin . De Koning antwoordde dan voor de vuist in gepaste woorden. Heeft het Nat. Kom., zegde hij, de Belgische Beuolking tijdens de bezet-ting van den honger bevrijd, wij rekenen nu op de blijvende medewerki/ig van het N. K., daar de bevoorradingskwestie in België nog voor langen tijd vaa overwegend belang zijn zal. Hierop was de plechtigheid ten Stadhuize geëindigd. Midden de luidruchtigste kreten reden de ge-vierden weg naar het hôtel,voorloopig door den goeverneur der provintie betrokken, waar een ontbijt plaats had. Om 3 1/2 uur reed de Koning met zijn gevolg naar de Hoofdkerk St-Bavo, waarna hij terug naar Lophem reed! Onvoorwaardelijk dient er gezegd te worden dat de ontvangst onzer soldaten en aanvoer-ders geestdriftig, welgemeend en verdiend was. Burpimtfir Bran te 8®t Heden voormieidag, 14 Movsmbar, is Burgemeestor Emis! Braun uit zijn gevancjsnscha-p !n Duitschland te Gent teruggekoord. Hij werd geestdriftig toegejuicht. De hesr Brsun zî-st er gosd uit. - 6383 Erikeio stas sasr pSSaB.'SS De Belgische artilleurs bevesfcigen ten strengste dat gc-en enkele obus door hen in de richting der stad geschoten werd, otn het-g-evaar te vermijden van inwoners te treffen. Bijgevolg is al de schade in den laatsten tijd veroorzaakt, uitsluitend te wij ten aan pro-jectielen van den vijand. Ts-ugkesr vm SsMsiasrs Professor Pirerme is op weg naar Gent, vergezeld van zijne vrouw. Emfle-Jean jfcSraun (zoon van den burgemeester) is hier sindsi gisteren terya,. 'e Kcrtîin BemssnlsraadszîtîîBg Op voorstel van schepen Coppieters zal de :n Gemeenteraad toekomende week eene plech-tige heropeningszitting houden in de Groote n Zaal van het Stadhuis. g ? T V m. „m. î» 08 feiltlslrs 8c3s:-iî3M »r.ar Oost-Ylia^rti n Generaaà T^echat wrrd -lot militaire gouverneur van Oosi V'aandeven benoemd. in — , — feszoïk M. M. Helleputte. V'an de Vyvere, Goblet d'Alviella, Berryer r'.a Segers, al'ien ministers, zijn maandag avond yoi 6 uien ten stadha-'ze e aangekomcn en ontrsjij>en doorHiet College. L De-Raaddie 's namiddags zetelde, had hét 3 Stadhuis sinds een uur verlaten. Verschillende kwesties maakten 't voorwerp uit van eene baspreking. Daaruit bleek name-lijk dat de spoorwegen zeer snel hevsteld zijn op voorioopigo lijnen. De lijn naar Brugge is reeds herstald toE Drongen. Er wordt op ge-waakt dat de grondstofïen voor onze nijverheid n ons zonder verwijl toekomen om de mlnst be-schadigde werkhuizan in werking te brengen en aidus een regelmatige arbeid aan de arbei-ders te kunnan lever--n f_ De kwsstia der Marken e Wat de geldkwestie aangaat zijn de formeel-ste verzekermgen gegeven voor wat de waarde def marken betreft. De uitwisseling ervan zal niets te lijden hebben. Het publiek zal zijne (j marken aan i,s5 fr. kunnen blijven uitgeven. a Eene leening in schatbons aan 5 p. c. zal door 3 de regeering uitgeschreven worden. Men zal er a kunnen voor inschrijven met 7S t. h. in marken aan i,25 fr. en de restin geld dat wettig koers r heeft in dit geval. HuJsvsstlng van tpoepen *" Het gemeentebestuur heeft de noodige maat-regelen genomen om weldra geallieerde troe-^ pen te Gent te huisvesten. î Wat ie tais Flaminputan t ïarisêBte De flamingantische opeischingskommissie, 1 samengesteld uit Fr. Seffers, L. De Beuf, P. " Goossens en. Henderick de Wildeman, lieten 5 zich zittingsgelden betalen van 10 frank per zitting. Op zekere cogenbliklten vonden deze personnages het noodig twee zittingen per dag te houden. Hunne inkomsten beliepen alzoo per lid en per maand, respektievelijk : April 3oo fr.; Mei ; 3oo fr.; Juni 2S0 fr.; Juli 260 fr.; Oogst 260 fr.; ! September 2S0 fr.; October 270 fr.; zij een to-| taal van 2900 fr. j, ; Be Rwslwfii in ^yifssHisiHl 1 De Dynastie der1 Koherza3i©rn ! weggevasgd Tijdens de betoogingen die te Berlija 1 plaats hadden, liecfc Seheidemann van op het perron van den Rijksdag het volk als volgt toegesproken : De keizer en de kroonprins hebben afstand gedaan vnn den troon ; de dynastie is gevallen. 't Is een prachtige overwinnin§ van het duitsche volk. Ebert is gelast met de vorming van een nieuio gouvernement, waarin al de strekking-en van de sociaal-demokra-tische partij vertegenwoordigd zijn. De dekreten van het gouvernement zijn slechts geldig dan met het handteeken van Ebert en de .dekreten van het mini-• sterie van oorlog moeten, om kracht van uitvoering le hebben, tegengeiee-kend zijn door een socialistisch volks-vertegenwoordiger.Ees-se proclamai!© van d r n Kanselier De nieuwe k^nselier heeft aan het volk den volgenden Oproep ericht: Medehur-g&rs, De gewezen kanselier van het keizerrijk prins Max von Baden, heeft met instemming van al de Staatssekretarissen, mij gelast mot de zorg van het likwidoeren de zaken vaa het rijk. Ik ben. op het punt het nieuwe gouverneaaent te vormen, 't akk'xjrd met de partijen, en, ik zal de openbare opinie volledig op de hoogte houden der gebeur-tenissen. ' Het nieuwe gouvernement zal een volksgezind gouvernement zijn ; het zal moeten trachten zoo spoedig mogeliik den vrede te verzekeren van het duitsche volk en de vrijheden die het reeds verkreeg, versterken., Medeburgers, ik vraag van u allen den [ sleun.YQor het groote work dat ons wacht. 4 Gij weet hoe zwaar d® oorlog de voeding van het volk bedreigt, dus de eerste der levons-voorwaardea.De poli!ieke wijzigiag mag de voeding van het volk niet belemmeren. De eerste plieht ' vnn allés, zooveel ia de stad als op den bui-! ton mcet blijven : de voortbrerigst van da | voedingsmiddelen niet te verhind'cren, maar integendeel van ze te vermeerderen en het overbrengen naar de steden mogelijk te ma-kea.De duur te der voedingsmiddelen'beteekent de pluadering en'de diefstal, met ds eljende. De armsten zouden het meest lijden en dé nijverheidswerkliedcn het meust getrolîen zijn. Deze die'zieh zou vargrijpen asnde voe-diKfïBiiddeleB af aidera voorwerpen van eerste a®odzak«l^kh*id ©f aan de vervoer-midd«ien die aoodzakolijk zija voor hunne verdealiiif, zal op de zwaarste manier plich-tig zija tegenover de algemeenheid. EBERT. De Revdliitie ovs^wini I BAZISL, 9 November. — Men meldt uit Berlijn, in datum 9 November : Officieel) De rovo'uîio heeft te Bsriijri ectia schitterend® ©verwinnini b^hnaid, bijna zonder b'o-sdvarglete». De algemeena werksiaîting, dez~.it morgen uiigsroojjan, hasft tôt da schorssng van allen arbeid in alla werkhulzen geissid. Hat rogimsni jagers van Mauen-burg ia tôt hat volk ovsrgagaan; da ar.dere trs&fîen zijn spssdig gevoigd. Hat Aîekandsrregïmsnt, na de vor-klaring van dan afgavasrdigda Walla, is tôt de ravoîutla ov-argagsnn. Er is gsen vuurashat gawisssld ga-worders ; zondar graot belang, sleohta -in de kazerns van dan Strasssieentaeg, Een werkman is door een officier ge-dood, dia çjeviucHt is. in sta^l is da orda an kaimte voilsdig., De talrijke patroslje« die vrijdag in "ris stad rondgingen zijn teruggetrok-ken. Da l&kaien van den « Vorwârts » zijn dasr ssne afdoeilng van een regl-mant jagars bcwaakt. Ds vr'aiïgde an de geastdrift zijn groot. h!Et asanisoftap Walff is onder da kentraoi van kamaraad Gulllaums Karle. De kanselier Ebsrt nssmt het b:.iwiïi-t3 in sa » c3 ® er BERLIJN, 1© Nov. — Gister, rond 2 uur, kwam een auto, met roode vlagjes versierd, en van arbeiders ®n gewapende soldaten om-ringd, voor 'tpaleis van den Rijkskanselier. Partijgenoot Ebert stapte er uit en ging het gebouw binnen, waaruit op iietzcll'da oogenblik de leden van" het oorlogskabinet kwamen. Om 2 uur nam de kanselier Ebert bezit van zijnefunklies.Een oproepaa» deOiTi-cieren van 't garnizoen te Berlijn en omlig-gende raadde lot de kalmte en tut ûe goedo 01 de aan en hoopte dat de officieren aile bloedvergieten zouden vern^jden. Deze oproep draagt de handteekeningen van von Gôhre, rijk,sdaglid ; Rosz, luitenant van het buitenlandsch département ; van het opper-ste legerbevel Siidekum ; Txbertius, reserve-luitenant in het infanterie-regiment der garde. Op last van de nieuwe regeeni-g hebben de cnafhankelijke soeialiaten drie zerels be-komen. Als vertegenwoordigers der niet-so-cialistischa partijen naaken Erzberger (cen-trum), Gothein (vooruitstrevende partij), en baron Richthofen (nationaal iiberaal) deel der nieuwe regeering. De overeenkoinst met de burgerpartijen sehijnt echter nog niet volledig te zijn. De volgende punten zijn besloten : 'i'ot nu toe is de nieuwe regeering al» volgt samengestelû : Ebert, kanselier; Landsuerg en Scheide-maan, ministers zondarportefetiille. De zetels van vice-kanselter en van tv/eede staatsse-kretarissea zijn door de onafhankelijke so-cialisten bezeu Seheuck wordt minister van [ oorlog, Dr. Gôliro is hem toegeyoegd. Het is nog met' beslist wie opperbevelhebber der marschen zijn zal. BERLIJN, 1® Nov. (OiScieel). — Wij verReaàPH dat de mini? ter van oorlog zich ter beocWfckiflg à&v nieuwe regeering heeft gesfeeld, t«n eiade de voeckng van het leger te Yeraekersn ea é* oplossiag der kwestie iœ betrekking met de aemobilisatie. De repubiisk in Pruisen uitgspoepen ! Vsor hat Rïfcadaggabouw is eene reuzen-mastsa vergaderd. ÎNa twee uren, verscheen de leader 8efe«idaaa».Tia op het balkon en meldt, in giedwsde t&rmcn, te midden der algemeene geestdrift, do, grondvesting der Duitsche republiek én de afstelling der Ho-henzoliern's. Be deœokratische staat komt 34e gaar — H. 286 Pryt per numm«r s 5 eentiemen Waens-loRder-VrU^ais 1S-14-15 Kovtmtsflr 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes