Vooruit: socialistisch dagblad

585 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Fevrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 29 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sj19k47k0c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3® "aan « N. 36 Prijs per nommer : voor Balgië 3 centiemen, voor den freemde 5 cantiemen "elefooss s Redactie 247 - Adsmssîis^p's'li® 2845 VHidap S FslîB'uas»! 1914 Drukater-Uttgeelstef jaIîs: Maatschappij H ET LICHT VerantwoordeHjke be«tuordef ; p, DE VISCH. Lcdeberg-Qcnt . . REDACTIE ADMIN1STRATIE HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRSJS BEIGIE DHe maandeh. . . , . 1t. 3.25 Zes maandcn , , . , ,.fr. 6.50; £en jaa»-....... fr. 12.50 Mer) abonneert zicîi op aHe postburecln DEN VREEMDP Drie rnaanden (dsgelijk* verzonden), . . . . „ fr. 6.75 Orgaan der BeSgische Werkfiedenparîif. — Verschiinetide aik dagen. ' BRIEF UIT ZUID-AFRIKA Het schrikbewind in Zuid=Afrika Kaapstad, 7-1- 14. ivomiieit Kregen 2 uren om zicn over te , .. , c . .. , . c geven of anders zouden de kanonnen Zooa.s ik schreer m mijn brief, welke spreken. Na 2 uren gaven zij zich over ! in uw nummer van 7 November I9J3 ver- en die 300 man, gewapend van kop tôt t scheen, werd het gewoel om eene alge- teen, bestonden uit de deftigste leiders meene Werk s t aki n g af te kondigen met der Labour-Party. Hun getal was... 32 ; I opgegeven. de wapens waren 1 revofver en de amu- Welnu, de tijd verstreek waaiop het x^itie 3 kGgûls. Hunne eenigste misdaad Gouvernement vo.doenmg moest geven was zjj bijeén kwamen om den toe- aan de beloorde verbetermgen welke het stand te bespreken. gedaan had, om de laatste bedreigde Andere aanhoudingen in massa had- ; staking onder de spoorwegarbeiders te gisteren, Vrijdag, plaats te Tohan- [ keer te gaan, en de grieven welke de nesburg; 62 leden van de «Typographi- spoorwegarbei^ers haaden ingediend cal Unionb vergaderden om den toestand I werden met aanhoora. Bovendien werden ^ bespreken. Niet zoodra waren er een I sr eenige honderden weggezociaen onder paar woorden gesproken of eenige hon- 1 voorwendsel dat er te veel arbeiders aan derden soldaten arresteerten elkeen die ! het spoor waren vo.gens het werk voor zaaj bevond, onder voorwend- hen- , , sel dat zij tegen de wet handelden die Ailes was alleen een voorwendsel, zeg£ geene^ speech of toespraak i want terzelfder tijd gai de regeermg m0cht gehouden worden met meer dan I voor mimoenen aanbestedingen uit in zes personen. Die 62 typografen werden I Engeland voor spoorwegmateriaal De 00i{) onder een sterk geîeide, naar de [ spoorwegarbeiaers besloten m werksta- gevangenis gebracht alsof het moorde- I king te gaan, wat dan cok verleden naars waren. week gebeurde. Bijna al de leiders, of liever lijtiers I Andere vakken, weJce sympathiseer- van Labour-Party zitten op dit oogen- | I den met de railwaymens, belegden ver- blik gevangenis voor de belache- ; gaderingen om de werkers m hun strijd lîjkste redenen. De bîaden, welke bijna i I bij te staan. Zij besloten 00k het weik aîlen in handen der kapitalisten zitten, : : neerte leggen. staan zelfs onder censuur. Gij kunt u een De regeering, dit vernemende, nam de gedacht geven van wat men zooal te [ strengste maatregelen o<m den strijd iezen krijgt ! I tegen te werken en te voorkomen. jje£ £s aueen eôn loonstrijd, màar ! Transvaal, Oranje-Vnjstaat en ISatai vooral een principieele strijd. Het gou- I j werden m staat .van beleg verklaardi; vernement wiî, ko>st wat kost, het syndi- 1 I eene proclamatie kondigde ar dat m die calisme den kop indrukken en gebruikt j | 3 provmciën geene^bijeen.-comsten moch- eJk middel om daartoe te geraken. 1 ten gehouden worden van meer clan zes Komt men nabij een spoorweg of gotfc- [ Pers^sn. Alwie dit overtrad, zou met vernementsgebouw, dan is het : «hands zware straffen vervolgd worden. up , of wij schieten! De «Defence Force», — een soorfc v&n , «. , , T turgerwacht, -- werd onder de wapens , Gjsteren reed een motocychst te ]o- geroepsn v66r de staking uitbrak. Velen hamiesburg voorbij een gouvernements- wisten zelfs niet waarom zij moesten Sebou£ de, soldaten nepen «hands oprakken ! In de Kaap-provincie is de "P8* o^lukkige motornjder had, «Martial-Law» of krijgswet uitgeroepen. door ?eronk. !an ^^hien, de Verleden zondag, 10 Januari, werd de waarschitwmg met gehoord, toen men «Defence Force» hier onder de wapens °P. ^m vaurde met het erge gevolg dat geroepen, en waarom? Omdat er verno- hlJ doodelijk gewond naar het hospitaal [men was dat de railwaymens eene mee- m<^n dokter welk- een zieke erina: be- | tmg zouden beleggen om tôt staking aan . „ ' , f ^ r\ te zetten. Op die meeting werd de ^ken na 8 uren werd gearreesterd. Op ,*g dan ci S"œTpiS 1 tSb--«g* had. ant- , . ,-i. • a woordde men: « Wii hebben daar mets Aii e moSe y 1 *. mede te maken, gij handelt tegen de Aile treinen zeggen 213 op de eene p. werd naar de eevan^enia bladzijde rollen zooals gewoonte, en op ^ V* * Hf5 man werd naar de gevangenis [■de andere bladzijde vertrekt er geen s 1 " ' enkele trein uit Pretoria of Johannes- , t Js al 2x10 erg als ut t land van den burg, enz., enz. Doch het is zeker dat knpet' met waar^ En dit gebeurd m het [ « v/einige treinen vertrekken in Trans- VRI JE... Zuid-Africca.. Zoo zou_ îk u [ vaal. Een brief naar mij verzonden op gevalien kunnen aanhalen bij dozijnen. Zondag 10 Tanauri, bereikte mij eerst ..Wat het emde van dezen strijd zal op Vrijdag 15 Tanuari. De gewone tijd ka" moeilyk voorzega worden. is 48 nren en nu duurde het vijf dagen. Maar mdien de werklieden hem verlie- S Uit dien brief vernam ik weinig om- zen» zal het voor het oogenblik een slag I tient.de staking, daar hij in het begin Z1JP> doch zullen na een jaar sterker dan [ staking geschreven was en wat men odt, te voorschijn komen en het ideaal [ verder hier uit de dagbladen verneemt yan het gouvernement om het syndica- i is zeer weinig lisme te versmachten zal eene ontgoo- Maar de onderdrukking aldaar most cheling zijn. Dit zal de eerstkornende [ verschrikkelijk zijn. Het schijnt erger kiezing hier uitwijzen. I ^ gaan dan het ooit geweest is in Rus- t..^n4ien..^ gf°uvernemei;it de neeriaag land. Honderden menschen zijn reeds ^Jdt is zijn wensch, om eens het syndi- aangehouden en zwaar gestraft om de calisme te verpletteren, voor altijd ver- [ eenvoudigste reden. Bijvoorbeeld als vlogen. Mocht dit laatste bewaarheid men zich na 8 uren op straat vertoond worden! De regeermg erkent wel dat | wordt men gestraft met eene boefce van het een harde strijd is en laat niefcs on- | .100 tôt coo frank! veriet. Het bijeenroepen der «Defence Op het oogenbîik dat de krijgswet- ^ce» kost gemiddeld $ 50.009 of [ Proclamatie werd afgekondigd, verga- 1.250.CC9 fr. pe? dag. 70.00 rnan zijn op | derde het Uitvœrend Comiteit der werk- oogenolik onder de wapens, meest [ staking in de Trades-Hali, te Johannes- aîîeo jonge rekruten. I lv1^' Onbewust van wat er op dit oogen- In 1900 en 1902 — tijdens der oorlog I blik gebeurde, vergaderden zij rustig — schoten hier de Engelschen op de I voort tôt dat zij de zaal omringd zagen Boeren en de Boeren op de Engelschen. [ «oor honderden soîdaten en politieman- Vandaag schieten dç Engelschen en [ nen. Men wilde hen aanhoaden, daar zij Boeren op Boeren en Engelschen, dit [ met meer dan zes personen vergaderden ! met de voile goedkeuring van kapitalis- Nietiwsbladen verspreidden hierom- tische Boeren en Engelschen. Een foe» I trent het gerucht dat eene bende van 300 wîjs te meer dat elke moorderij op grco- ®an, van kop tôt teen gewapend, zich te scfcaal alîeen bestaat om het goud, [ «ad opgesloten en dat de Trades-Hall kapitalisme te verch?dlge.i, In aile lan- [ veranderd was in een «fort Chabroï ; dat den, Staten of kolonies is dit hetzelfde. [ kisten met geweren en amunitie inge- Generaal Botha, de la Roy en menige I bracht werden ; levensvoorraad voor eene andere Boerenleiders gedurende den I roaand en 300 andere leugens meer. oorlog van 1900-1902 staan nu aan de I Pne dagen duurde de belegering, toen zijde van de Engelsche legerhoofden E "et stakingscomiteit een onderhood aan- waartegen zij vroeger een hardnekkige I met over^d om een einde te kamp vochten. I stellen aan de staking. Diezelfde mannen staan nu schouder i «et antwoord luidde : « Arreeteert e)k aan schouder om hunne vroegere solda- I tlari.^e In de Trades-Hafl bevlndt, ten welke toen tegenover elkaar ston- I e" KttSte van ailes». den samen te verdrukken, omdat nu die t Ue kanonnen werden mi de straat op- zelfde soldaten van beide landen hun i gesteld met de monding op elke verdie- recht eischen. [ Pf'o gericht. De in het lokaal opgeslo- Bij de heropening der Kamers rnag I ^ :saaa bet. Uitvoergag X ?Çër Uelangrijke debatten s verwachten, want die ongehoorde han-delwijze zal niet voorbij gaan zonder protest van de eenige werkliedenafge-vaardigden.Zij zullen hunne stem verheffen en de premier Botha zal harde waarheden moeten hooren, generaal Botha is op dit oogenbîik de beste mensch bij de Engelsche rijken en in den oorlog was het een roover, omdat hij hun niet zonder verzet de goudmijnen wilde afstaan. Generaal Botha is op dit oogenbîik den meest gehaatte bij de werklieden-Boeren welke vroeger opzagen tôt hem, als een God. Maar nu zijn hun de oogen open ge-gaan en generaal Botha, welke zoolang het masker droeg, heeft het nu afge-worpen en zich vertoond zooals hij we-zenlijk is. C. SNARF. Gipriani, de oeile raïolatian-oair, weiferf zijn zeisi in bet StaiiasnscËs Parlement Cipriani, door de arbeiders van. Milaan gekozen toi lid van het Italiaansche parlement, heeft de benocming niet aangcnomen. In een brief aan zij ne kiezers geeft bij ta kennen, dat de onderscheiding- door hem op hoogen prijs wordt gesteld, maar het mandant niet door hem kan worden aanvaard, wijl het de aflegging van verklaringen eischfc — o. m. een eed van trouw aan het vorstenhuis — dio men niot van hem kan vergen. Ik ben buiten de wet, schrijft hij, en ik wensch er buiten te blijven. De haat, die ik het regeeringsstelseï on het Italiaansche koningschap toedraag, maakt het mij onmogelijk formaliteiten te vervullen aan de volksvertegenwoordigers opgelegd, en waaruit blijkt, dat zij nog altijd voor dat staatsgezag moeten bukken. Ik weot dat onze vrienden in Duitschland, Frankrijk en andere landen, vrienden die ik liefheb en koog&ekt, zonder bezwa&r zoodanige verklaringen plegen af te îsggen, ma»r mijn ver-houding tôt de heerschers in Italie is au eenmaal anders. Tusschon hen en mij kan alleen het geweld beslissen, en ik vrees, dat die ontknooping nog wel eene halve eeuw op zich zal laten waehten... Het verleden van den oudéa revolutio-nair, vertegenwoordiger van een rebellen-geslacht dat den strijd tegen onrecht en verdrukking reeds had aangebonden nog voor de arbeidersmassa er aan deel _ nam, verhindert hein, zooals men ziet, zich te schikken naar de moderne voorwaarden van dien strijd, juist door de deelneaiing van de arbeidersklasse noodig gemaakt. Min of meer op zich zelf staando personen kunnen natuurlijk niet de wapenen van het parlementarisme, van de organisatie, van den langz-amen, maar onweerstaanbaren druk door de massa uitgeoefend in en buiten de volksvertegenwoordiging tegen hun vijan-den gebruiken. Zij kunnen elechta eene in-dividueele propaganda voeren, met den mondl en de pen als het most, met het ge-weer als het kan. Oingekeerd zal de massa van de arbeiders, in de kapitalisfcische maatschappij nu eenmaal een groot en on-misbaar deel van de bevolkmg, wien men op den duur geen burgerlijke réehten onthou-den kan en dat van zelf een groote ekono-mische maeht bezit, van die middelen in de eerste plaats gebruik maken. Een individu kan zijn eigen vrijheid en leven wagea — zooals Cipriani herhaaldelijk deed — inaaj met aanslagen van groepjes moedige awa-nen uit haar middon is de arbe.ider^bewer ging niet gebaat, die geen blijvende over-winningen kan behalen vé6r de groote_ me-nigte op haar hand is en de ekonomische omstandigheden een bepaalden graa-d van rijpheid hebben verkregeu. De aktie van afzonderlijke personen, bovendien, neemt onvermijdelijk een persoon-lijk karakter aan. Wij hebben in Hol-land: een duidelijk voorbeeld van dit ver-schijnsel in de kritiek van Multâtuîi, die levenslang zijn eigen ik bleef beschouwen als de figuur waaromheen al het gebeuren van de wereld zich groepeerde. Zoodra de aanvoerders als leiders van een klasse op-treden, vervalt dit individualistische, dat somtijds tôt zelfverheerlijking onfcaardt. Cipriani spreekt in zijn brief als een per-soonlijk vijand van de Italiaansche heerschers, speciaal van het regeerende vorstenhuis. « Ik haat het Italiaansche koningschap met een bovenenschelijken, onmete-lijken, onbluiîchbaren haat Hij verschijnt dus veel meer als iemand die een partiku-liere wrok wil koesteren, dan als de wreker van ongelijk eene klasse aangedaan. En geen wonder, want 00k van haar kant heeft de Italiaansche regeering den gevreesden rebel zonder ophoudeu > ea zonder ge«&de vervolgd. Men ziet ec-hter 00k dat âe ou de en de nieuwe taktiek, de individualistische veete en de klasseetrijd, zich met elkaar niât \yr dragen. Teroeht zegt Cipriani dst hij ï.ich maehteloos zou gevoelen als hij ran sija persoonlijken haat afstand »>a moeten doen, dat hij geen Kamerlid kan worden. zonder zich te vernederen en voor overwon-nen te verklaren. Dit beteekent dat de nieuwe beweging door 'de onde reyolutionai-ren niet meer kan worden gediend. Het tegenwoordig geslaeht kan alleen aan hun eerlijkheid, hun onbaatzuchtigheid en zelf-opoffering een voorbeeld nemen. In den so-cialist Cipriani eert men de opvattingen van een vorige generatie die met haar zullen uitsterven en nu reeds verouderd zijn. Sociaal Politiek Overzicht FRAHKRIJH HET PROGRAMMA VAN DES SiEU-WEN GItOEF DER 1INXS-BEPUBLI-KEINEN.De nieuwe greep uit de Kamer van links-repubhkeinen, heeft een manifest opge-steld, waarin gezegd wordt, uat de groep een politiek wenscht te volgen, die ten op-zichte van de voornaamste punten aan dui-delijkheid niets te wensehen overlaat. Van de kieswet-wijziging om te komen tôt even-redige vertegenwoordiging wil de nieuwe groep niet weten, daarentegen is zij vurig voorstander van een krachtige nationale defensie en van de wetten voor de verwe-reldlijking van den staat. In de proclamatie wordt voorts ge?.egd, dat men reeds heel wat verder zou zijn op den weg der vooruitgang zoo de politiek, die er gevolgd was, eens wat meer op stel-sel en tucht gelet had'. Men heeft uit het 00g verloren, dat het plicht is de krachten van allen die van republikeinsehen wil zijn, op één doel te vereenigeo. De nieuwe partij zal een uitsluitend republikeinsche politiek uit zijn. Zij zal trachten in het parlement een meerderheid te vormen, die het aan een regeering mogelijk maakt te re-geeren zonder steun van verdaohte zijde. EENE INTERPELLANTE OVER DE POE-TILOi-KWESTIE AANGEKONDIGD De afgevaardgdien Jaurès en Thomas zullen in de Kamer over do Poetilof-kwestie in-terpelleeren. Ondanks de protesten van Jaurès z;u 11 en deze interpellaties eerst na de interpellation over de financieele politiek van Caillaux aan do orde komen. VOORZITTER POINCARE HOUDT ER AAN LATEIt WEER .JOURNALIST TE WORDEN. Ziehier een gedeelte uit de redevoering die Poincaré eergisteren ran het jaarlijksch banket van de Vereeniging van republikeinsche journalisten uitsprak; waarin hij onder andere 00k een parallel trok tus-schen de journalistiek en de advocatuur en waarin hij deed gevoelen, wat hij 00k reeds vroeger heeft gezegd, dat hij na het vol-brongen van zijn septennaat niet alleen tôt de balie, inaar 00k tôt de pers terug zal k§eren_:. Ik dank u, dat u mij wel witë beeahon-wen als iomand, die niet heeft opgehou-den tôt de uwen te behooren. Sedert meer dan 30 jaren maak ik deel uit van uwe vereeniging en de banden, die ik met haar geknoopt heb bij haar stichting, zijn nooit verslapt. Ik zou er mij wel voor g&waoht hebben ze te verbreken. Ik weet niet of er werkelijk een tijd geweest is waarop «le journalisme menait à tout, poux'v» qu' on en sortit.» Màar tegenwoordig is het stellig goed er in te blijven, wanneer men 00k maar eenigszins droomt iets te worden, en des te meer wanneer men er naar streeft iemand te worden. De tribune die de journalistiek aan den politieken man biedt, heeft evenveel ge-hoor als die van het parlement en ze heeft bovendien het voordeel, dat men er niet blootgesteld is aan in de rede gevalien worden en aan strengheden van lies règlement. Ik behoor tôt degenen, die dikwijls die voordeelen gewaardeerd en gebruikt hebben. Gedurende lange jaren he\i ik te Parijs en in de provincie gestreden in de republikeinsche bîaden en ik heb, voorzoover ik kon, de vreugde van de polemiek ver-zoend met de eischen van nijn beroep als advocaat. Eu eigenlijk viel die verzoening niet zoo moeilijk.'Voor iets opkomen voor de balie ofrin de pers, het is altijd strijden om een recht te bescliermen of om een idée te doen zegevieren en de wapenen, in het een en in het andere geval te gebruiken, zijn niet zoo heel verschillend. Er zijn, zegt men, redenaars, die niet schrijven kunnen en schrijvers, die sleeht spreken. Het is wel mogelijk. Maar mis-schien zijn er soms 00k wel redenaars, die nauwelijks spreken kunnen, en schrijvers die middelmatig schrijven : en het is nog moeilijker een sleeht reden aar goed te spreken dan een goed schrijver of een sleeht schrijver goed te doen schrijven dan een goed redenaar. De man, die het zieh tôt de gewoonte heeft gemaakt zijn gedach-te tôt de juiste woorden te gieten, heeft dadelijk wanneer hij denkt de woorden voor zijn geest, hij kan ze met hetzelfde gemak op zijn lippen roepen, of uit de pen doen vloeien. Zeide onze oude Montaigne niet, toen hii deu natuurlijken stijl prees L: ft«Tel, sur 1q papier çpi'à la bouche U. Maar wanneer men zieh die dubbele op-^ voeding gegeven heeft en waar men zich aan deze dubbele schermkunst gewendJ heeft, daar kan men niet goedschiks afzietii van zoo bekoorlijke en heilzame oefenin-gen. iin wanneer het voorkomt; dat men1 tijdelijk verplieht is zich er van le onthou-.' den, dan gevoelt men noodzakelijkerwijze, eenigen weemoed. -Je pers komt mij op sommige uren voori als een verre prinses, die mij lange jaren; aan haar haafdstede ontvangen en die nu,1 de deur voor mij gesloten zou hebben — ofl als een sehoon land, waar ik een aange~ nitam verblijf gehad zou hebben en welks' oevers zieh aau mijn 00g onttrokken. Iki gevoel het heimwee naar de journalistiek^' ik benijd u bij wijlen, dat gij met vuur uwJ overtuigingen kunt verdedigen ; en indien^ ik in een artikel een verwijt vind, dat totl mij gerieht wordt, dan jeukt het mij toi antwoorden, gelijk iemand, die een armJ verloren. heeft, nog pijn gevoelt in een li-'j chaamsdeel, dat hij niet meer heeft. [ Die verleidingen gaan nooit heel y&r,j omdat zij weldra verjaàgd worden door dtV bewustiieid van de werkelijkheid en doorf het pliehtgevoel, maar ze zijn talrijk eaj sterk g&noeg om bij een journalisé op nou-< activiteit gedachten van strijd en behoef-i ten van aefiviteit op te hoopen, die hemJ ong'etwijfeld, wanneer de tijden volbracht; sullen zijn, tôt zijn verleden terug zulleni ■roereis. DUITSÇKE RîJK DIS ZABERN-KWESTIE VOOR - G-OEI*i VAN DE 15AAN. - ALLEMAN IS NU' TEVREDÉN. - ELK KREEU WAT EN) HEZt l RDE WAT De militaristen voelen zieh er door ge--| troost, dat de verplaatsing voor von Reu -tor heel aangenamo kanten heeft. Hij komtj in de buurt van Eerlijn — al is Frankfortl a/d. Oder zelf 00k geen wereldstad —, hij! krijgt een van de beroemde regimenteà van het Pruisische léger; men heeft hemi zelfs de fijne oplettendheid bewezen het re-giment uit te zoekeu, dat eens zijn vadep gecomiaa.ri doerd heeft, en aan het hoofdl waarvan deze gesceuveld is. Zoo ziet zij un overplaateirtg er uit als het tegendeel van een straf, en ktumen zijn besehermers en vrede mee hebben. Het lot van von For-! a'nit eehter, trekt ïti&maad aieh nu zoo bij-; sonder niet u'teer aan, xaisschien wel om,' de leelijke besehuldigiiif: die op hem rust.i Bij de overplaatsing van- von Reuteq komt voor de oppositie zelfs nog deze ge-t rustsielîende bijzonderheid,dat hdj te Frank, fort niet hoofd van het garnizoen wordt, maar eenige meerderen boven zich krijgt. i Daar zal het dus niet aan hein staan oui] uit te maken, wanneer er met machinege-j weren tegen de burgerij gewerkt moetl worden. Zoo zija er allerlei verzoenendei elementen in de za-ak, waarmede beide partijen zich tevreden Kunnen stellen. Ook de veranderingen in het burgerlijke} bewind van den Elzas hebben in een ver--, zoenende vorm plaats g-ehad. Den staats-(' secretaris en den onderstaatsseoretarissen^' die hun ontslag hebben moeten. nemen, is een zeer eervolle aftocht vergund. Zij hebben, zooals men reeds weet, z-eor hooge ridderorde en andere onderseheidingen ge-t kregen ; zij hebben zich. dus door huai stoutigheid de ongenade des Keizers niet; op den hais gehaald. Men gunt hun in heto rijKsland van harte dit eervol ontslag;, met alleen echter wafc het eerste, maar 00k wat het tweede deel betreft. Zoru von Bu-lach en Mandel hebben zich tijdens hun bewind geen vrienden gemaakt in Elzas-Lo-thariagen. In het geval van Zabern waren zij eigenlijk voor het eerst eensgezind met) de bevolking. Dit heeft hua ten slotte echter niet zoo veel genegenheid versebeft-, dat km») hnn aftreden betreurt. GEEN UITEEERING VOOR DE VVER-) KEL00ZE BOUWVAKKEiS De stakers of uitgeslotenen bij het bouw-vak krijgen geen uitkeering voor werkeloos-heid krachtens de verzekeringswet. Zoo be-sliste het de betrokken ambtenaar en beV vestigde het een hof van scheidsrechters. De « Westminster Gazette » sehreef gisteren, dat er in de laatste twee dagen weinigj verandering in den toestand was gekomen! en beide partijen een langdurigen strijdi verwachten. Uit de provincie komt berieht, dat daar 00k al patroons van hun werkvolk onder-teekening van de bekende verklaring ' eischen. muLBmm HET VERKIEZINGS-PROGRAMMA DER GEMATIGDE SOCIALISTEN De gematigde socialistén in Bulgarije, naar men weet een sterke partij, heeft op: haar gisteren verschenen verkiezingspro-, gramma, o. m. de vorming van eene repu-i bliek, voorts een volksleger, een tyurgerlijke minister van oorlog, progressieve inkom-i stenbelasting en de bestraffing van de staatslieden, die voor bet ongeluk van Bul-1 garije ver&ntwoordelijk zijn. HUERTA Î'OET DE LEIDER DER DEMO-KRAT1SGHE PARTIJ AA.^iOUDES José Luis Bequana, de leider der Nationale Democratische Partij in Mexico, die als aanhang-er van Félix Diaa bij de jongste verkiezingen candidaat was voor het vice-presidentschap, is in zijn wo-1 B3S& ii^heqhtenis genomea en opgesloten in

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes