Vrienden ondereen

602866 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 29 Juin. Vrienden ondereen. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gt5fb4x98g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Goedgekeurd door de Censuur. — Nr 946 — 29-6-'i8. G. z, J.-C. Nr 2 VRIENDEN ONDEREEN URSEL — KNESSELARE — OOSTWÎNKEL — BELLEM ZOMERGEM — ADEGEM — RONSELE — AALTER CHRISTELIJKE GEDACHTEN Nog blijft steeds de oorlog voortwoeden met zijnen nasleep van t ellenden en immer groeiend geweld. Reeds vier lange jaren is het nu, dat wij van familie en vrienden gescheiden leven, bijna dage-lijks den dood voor oogen zien, onze makkërs naast ons zien val-len, aile ontberingen en ellenden te verduren hebben. En zoo-velen, wier oppervlakkig geloof tegen zulk lijden niet bestand was, hebben we langzamerhandalleGodsdienstplichten zien nalaten?zelfs in wanhoop zien opstaan tegen God; — andéren hebben zich aan aile lage driften overgegeven.. Vrienden, voorzeker hebben tôt hiertoe weinige menschen gele-den gelijk wij,en % is juist die hevigheid en die troostlooze lange duur onzer ellenden, die bij velen het verstand hebben beneveld en —tijdelijk slechts hopen we — op'tdwaalspooi gebracht.Maarinde geheimste diepten van het harte, leeft immer de rechtzinnige over-tuiging der waarheid van 't geloof, dat moeder in onze ziel prentte, we voelen dat het menschdom niet onverdiend gestraft is, en dat de goeden nu met de kwaden, de tallooze zonden uitboeten die God 's kastijdige hand op de wereld deden vallen. Houden we de harten hoog ! Wezen we niet als koppigé kinde-ren, die treuren om verloren zoetheden en plezier : want smart, met wrevel en bitterheid verdragen, verwijdert en vervreemdt den m en se h van God. Maar, als ware dienaren van Kristus, aanvaar-den we gewillig dit lijden dat Hij ons zendt. Zoo is het een bron van groote verdiensten en een offer van uitboeting voor veler zonden. Nog geldt steeds Jezus' woord uit het Evangelie: «de die-naar is beter dan de Mèester». En wie heeft ooit geleden gelijk Kristus, de onschuld zelve, stervend voor 0:1s op den kruisboom? Wij zijn nu 111 de maand Juni, toegewijd aan het heilig hert van Jezus. Ginds in onze dorpen, Vader en Moeder, broeders en Zus-ters, echtgenoote eh kindertjes, bidden weliicht aile avonden de litanie van het H. Harte, voor hem, voor hen die aan den ijzer staan, waar zij den rooden gloed der kanonnen zien gloeien. Ver-eenigen we ons in gebed met hen. Gaan we tôt Jezus in het Sale rament Zijner Liefde en bidden we voor ons Vaderland, voor onze afwezige familie, voor ons zelven. Niets kan Hij welgcrcn aan * y i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vrienden ondereen appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Ursel du 1918 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes